Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xử lý ngữ nghĩa trong hệ dịch tự động Anh-Việt cho các tài liệu tin học

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xử lý ngữ nghĩa trong hệ dịch tự động Anh-Việt cho các tài liệu tin học

  Mụụcc LLụụcc
  Lời Nói Đầu . i
  Mục Lục ii
  Danh Sách Hình vii
  Danh Sách Bảng Biểu viii
  Chương 1 TỔNG QUAN .1
  1.1. SƠ LƯỢC VỀ DỊCH MÁY .2
  1.1.1. Lịch sử của Dịch Máy 2
  1.1.2. Khái niệm về Dịch Máy .6
  1.1.3. Các bước xử lý trong một hệ Dịch Máy 7
  1.2. XỬ LÝ NGỮ NGHĨA TRONG DỊCH MÁY 10
  1.2.1. Vai trò và chức năng của xử lý ngữ nghĩa .10
  1.2.2. Các mức độ nhập nhằng trong tầng xử lý ngữ nghĩa .12
  1.2.2.1. Nhập nhằng ở mức từ vựng .12
  1.2.2.2. Mức độ nhập nhằng cấu trúc .12
  1.2.2.3. Mức độ nhập nhằng liên câu .13
  1.2.2.4. Mức độ nhập nhằng theo thể loại văn bản 14
  1.2.3. Các khó khăn trong xử lý ngữ nghĩa 15
  1.2.3.1. Nhập nhằng nghĩa .15
  1.2.3.2. Phụ thuộc vào ngữ cảnh 15
  1.2.3.3. Phụ thuộc vào tri thức .15
  1.2.3.4. Sự khác biệt giữa tiếng Anh và Việt .16
  1.2.3.5. Yếu tố khác .16
  1.3. CÁC CÁCH TIẾP CẬN TRONG XỬ LÝ NGỮ NGHĨA VÀ CÁC CÔNG
  TRÌNH TRƯỚC ĐÂY 17
  1.3.1. Xử lý ngữ nghĩa trong thời gian đầu 17Khoa CNTT - ÐH KHTN TP.HCM
  Khoa CNTT - ÐH KHTN TP.HCM
  iii
  1.3.2. Dựa trên trí tuệ nhân tạo 18
  1.3.3. Dựa trên cơ sở tri thức .20
  1.3.3.1. Từ điển máy 20
  1.3.3.2. Từ điển đồng nghĩa .22
  1.3.3.3. Từ điển điện toán 23
  1.3.4. Dựa trên ngữ liệu .24
  Chương 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT .27
  2.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NGÔN NGỮ HỌC .28
  2.1.1. Nghĩa của từ .28
  2.1.1.1. Cơ cấu nghĩa của từ .29
  2.1.1.2. Phân tích nghĩa của từ .29
  2.1.1.3. Nghĩa của từ trong hoạt động ngôn ngữ .30
  2.1.2. Quan hệ đồng nghĩa và trái nghĩa trong từ vựng .30
  2.1.2.1. Từ đồng nghĩa .30
  2.1.2.2. Từ trái nghĩa 31
  2.1.3. Biến đổi trong từ vựng .31
  2.1.3.1. Những biến đổi bề mặt 31
  2.1.3.2. Những biến đổi trong chiều sâu của từ vựng 32
  2.2. HỌC DỰA TRÊN CHUYỂN ĐỔI .32
  2.2.1. Học dựa trên chuyển đổi là gì ? .32
  2.2.2. Giải thuật học dựa trên chuyển đổi tổng quát 33
  2.2.3. Mô tả về trình tự tạo luật chuyển đổi .35
  2.2.4. Yêu cầu trong việc áp dụng thuật toán học dựa trên chuyển đổi
  vào xử lý ngữ nghĩa .37
  2.2.5. Nhận xét .38
  2.3. MỘT SỐ GIẢI THUẬT HỌC DỰA TRÊN CHUYỂN ĐỔI CẢI TIẾN .39
  2.3.1. Lazy TBL .39Khoa CNTT - ÐH KHTN TP.HCM
  Khoa CNTT - ÐH KHTN TP.HCM
  iv
  2.3.2. TBL đa chiều 40
  2.3.3. TBL nhanh .40
  2.4. THUẬT TOÁN FAST-TBL .41
  2.4.1. Quy ước 41
  2.4.2. Phát sinh luật 42
  2.4.2.1. Trường hợp 1 43
  2.4.2.2. Trường hợp 2 44
  2.5. VĂN PHẠM PHỤ THUỘC .46
  2.5.1. Giới thiệu .46
  2.5.2. Vận dụng văn phạm phụ thuộc vào xử lý ngữ nghĩa .49
  2.5.3. Các loại quan hệ trong bộ phân tích cú pháp dựa trên văn phạm
  phụ thuộc .50
  Chương 3 MÔ HÌNH CÀI ĐẶT .53
  3.1. CÁC NGUỒN TRI THỨC ĐỂ XỬ LÝ NGỮ NGHĨA .54
  3.1.1. Tri thức về từ loại và hình thái .54
  3.1.2. Tri thức về ngôn từ .56
  3.1.3. Tri thức về quan hệ cú pháp và ràng buộc ngữ nghĩa 57
  3.1.4. Tri thức về chủ đề 58
  3.1.5. Tri thức về tần suất nghĩa của từ 59
  3.2. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN .59
  3.3. MÔ HÌNH HUẤN LUYỆN CHO BỘ GÁN NHÃN NGỮ NGHĨA 61
  3.4. HỆ THỐNG NHÃN NGỮ NGHĨA .62
  3.4.1. Yêu cầu đối với hệ thống nhãn ngữ nghĩa .62
  3.4.2. Cơ sở của việc phân lớp ngữ nghĩa 63
  3.4.3. Nhận xét các hệ thống nhãn ngữ nghĩa có liên quan .64
  3.5. CHUẨN BỊ NGỮ LIỆU HUẤN LUYỆN 66
  3.5.1. Giới thiệu kho ngữ liệu song ngữ Anh-Việt VCLEVC .66Khoa CNTT - ÐH KHTN TP.HCM
  Khoa CNTT - ÐH KHTN TP.HCM
  v
  3.5.2. Rút trích thống kê từ ngữ liệu song ngữ 68
  3.5.2.1. Thống kê các nghĩa tiếng Việt 68
  3.5.2.2. Thống kê tần số xuất hiện một nghĩa của từ tiếng Anh 69
  3.5.2.3. Ý nghĩa 70
  3.5.3. Xây dựng ngữ liệu huấn luyện .70
  3.5.3.1. Gán nhãn ngữ nghĩa bán tự động cho ngữ liệu .71
  3.5.3.2. Xây dựng “ngữ liệu vàng” 72
  Chương 4 CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM .75
  4.1. GÁN NHÃN CƠ SỞ 76
  4.1.1. Mô hình gán nhãn cơ sở .76
  4.1.2. Xử lý ngôn từ, thành ngữ .78
  4.1.3. Xử lý ràng buộc lựa chọn .79
  4.1.3.1. Cơ sở tri thức .79
  4.1.3.2. Thuật toán .79
  4.1.4. Xử lý dựa trên lĩnh vực xem xét 81
  4.1.5. Xử lý dựa trên tần số xuất hiện 82
  4.2. MẪU LUẬT .82
  4.2.1. Các từ trong ngữ cảnh 83
  4.2.2. Từ gốc trong ngữ cảnh .83
  4.2.3. Từ loại trong ngữ cảnh .83
  4.2.4. Nhãn ngữ nghĩa trong ngữ cảnh .83
  4.2.5. Từ có quan hệ ngữ pháp trong ngữ cảnh .84
  4.2.6. Các nhãn trong ngữ cảnh có quan hệ ngữ pháp .84
  4.3. GẮN NGHĨA TIẾNG VIỆT 84
  4.3.1. Các từ không cần gắn nghĩa tiếng Việt 85
  4.3.2. Gắn thêm lượng từ Những .86
  4.3.2.1. Mô tả .86Khoa CNTT - ÐH KHTN TP.HCM
  Khoa CNTT - ÐH KHTN TP.HCM
  vi
  4.3.2.2. Ngữ liệu và mẫu luật .87
  4.3.3. Quan hệ giữa động từ “to be” và các trường hợp khác 88
  4.3.4. Các trường hợp đi kèm với giới từ .90
  4.3.5. Các trường hợp liên quan đến thành ngữ .91
  4.4. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 92
  4.4.1. Dãy luật tối ưu 92
  4.4.2. Dãy luật rút ra để giải quyết việc thêm từ trong tiếng Việt .93
  4.4.3. Thử nghiệm 93
  Chương 5 KẾT LUẬN–HƯỚNG PHÁT TRIỂN 98
  5.1. HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 99
  5.2. KẾT LUẬN 100
  Danh Mục Tài Liệu Tham Khảo 101
  Phụ Lục 1. Danh Sách Nhãn Ngữ Nghĩa Cơ Bản 103
  Phụ Lục 2. Danh Sách Các Nhãn Từ Loại .106
  Phụ Lục 3. Trích Một Số Luật .108
  Phụ Lục 4. Các Kết Quả Dịch Đạt Được .111
  Phụ Lục 5. Một Số Kết Quả Dịch Thử Nghiệm 123
  Phụ Lục 6. Một Số Ví Dụ So Sánh 138Khoa CNTT - ÐH KHTN TP.HCM
  Khoa CNTT - ÐH KHTN TP.HCM
  vii
  DDaannhh SSáácchh HHììnnhh
  Hình 1-1 : Các chiến lược trong dịch máy (do nhóm GETA đề xuất) 3
  Hình 1-2 : Một hệ dịch trực tiếp 4
  Hình 1-3 : Mô hình dịch dựa trên chuyển đổi cú pháp và hình ảnh của chuyển đổi cú
  pháp trên cây cú pháp tiếng Anh sang tiếng Việt .4
  Hình 1-4 : Một hệ dịch liên ngôn ngữ cho n ngôn ngữ khác nhau .5
  Hình 1-5 Các bước xử lý trong hệ dịch máy dựa trên chuyển đổi cú pháp 9
  Hình 1-6 : Cây phân cấp mã ngữ nghĩa trong LDOCE .22
  Hình 2-1 : Lưu đồ giải thuật học dựa trên chuyển đổi 33
  Hình 2-2: Minh hoạ của Samuel về trình tự tạo luật chuyển đổi 35
  Hình 2-3 : Minh hoạ một cây cú pháp thông thường 47
  Hình 2-4 : Kết quả khi phân tích câu sử dụng văn phạm phụ thuộc .48
  Hình 2-5 : Hình ảnh một cây quan hệ phụ thuộc 48
  Hình 2-6 : Các quan hệ phụ thuộc trong câu She is punished by her parents. .51
  Hình 2-7 : Các quan hệ phụ thuộc trong câu I installed that old driver into my
  computer 52
  Hình 3-1: Mô hình huấn luyện cho bộ gán nhãn ngữ nghĩa .61
  Hình 3-2 : Minh hoạ các cặp được liên kết trong ngữ liệu song ngữ .66
  Hình 3-3 : Thể hiện các mối liên kết của một cặp câu 67
  Hình 3-4 : Công cụ WordAlignEditor .67
  Hình 3-5 : Công cụ SenseTaggerEditor 71
  Hình 4-1 : Mô hình cho phương pháp gán nhãn cơ sở 78Khoa CNTT - ÐH KHTN TP.HCM
  Khoa CNTT - ÐH KHTN TP.HCM
  viii
  DDaannhh SSáácchh BBảảnngg BBiiểểuu
  Bảng 2-1 : Một số quan hệ khi phân tích bằng văn phạm phụ thuộc .51
  Bảng 3-1 : Trích thống kê các nghĩa tiếng Việt dựa vào ngữ liệu song ngữ .68
  Bảng 3-2 : Trích thống kê tần số xuất hiện của nghĩa tiếng Việt của một từ tiếng
  Anh dựa vào ngữ liệu song ngữ. .69
  Bảng 4-1 : Trích mẫu luật để thêm từ những .88
  Bảng 4-2 : Tóm tắt một số trường hợp giải quyết cho động từ be .90
  Bảng 4-3 : Một số tri thức được áp dụng để giải quyết giới từ 91
  Bảng 4-4 : Kết quả một số luật chuyển đổi trong xử lý ngữ nghĩa 93
  Bảng 4-5 : Kết quả một số luật chuyển đổi dùng để thêm từ tiếng Việt 93
  Bảng 4-6 : Kết quả thử nghiệm 93

  Xem Thêm: Xử lý ngữ nghĩa trong hệ dịch tự động Anh-Việt cho các tài liệu tin học
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xử lý ngữ nghĩa trong hệ dịch tự động Anh-Việt cho các tài liệu tin học sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status