Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Chính sách nhân lực chất lượng cao trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh của thành phố Đà Nẵng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chính sách nhân lực chất lượng cao trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh của thành phố Đà Nẵng

  MỞ ĐẦU
  1. Lý do lựa chọn đề tài
  Có hai lý do để khẳng định việc nghiên cứu là cần thiết trong
  bối cảnh hiện nay:
  - Thứ nhất, trên thế giới, nhiều quốc gia và nhiều địa phương
  trong các quốc gia đã và đang rất quan tâm đầu tư nghiên cứu về vấn
  đề NLCLC và ban hành chính sách NLCLC phục vụ cho sự nghiệp
  phát triển của đất nước và của các địa phương mình, nhưng ở nước
  ta, đến nay, trong các nghiên cứu trong nước, rất ít công trình nghiên
  cứu chuyên sâu về chính sách NLCLC của nhà nước hoặc của một
  địa phương cụ thể, đồng thời nhà nước cũng chưa có văn bản chính
  sách mang tính chuyên biệt về vấn đề NLCLC trong bộ máy HCNN;
  - Thứ hai, Tp. Đà Nẵng là một trong số ít địa phương đi đầu
  trong việc triển khai thực hiện chính sách NLCLC nhưng cách làm
  thành phố trong thời gian qua đã tạo ra nhiều dư luận xã hội, có cả
  ủng hộ và không ủng hộ, cho nên, việc nghiên cứu thực tế chính sách
  NLCLC của Tp. Đà Nẵng là thực sự cần thiết nhằm cung cấp thông
  tin khoa học cho các nhà lãnh đạo để có những quyết định điều chỉnh
  chính sách một cách phù hợp.
  2. Mục tiêu nghiên cứu của Luận án
  Mục tiêu nghiên cứu của Luận án được xác định là:
  - Xây dựng khung lý thuyết nghiên cứu chính sách NLCLC
  trong các cơ quan HCNN cấp tỉnh.
  - Phân tích làm sáng tỏ thực trạng chính sách NLCLC trong
  các cơ quan HCNN cấp tỉnh của Tp. Đà Nẵng giai đoạn 2000-2013.
  - Đề xuất một số giải nhằm hoàn thiện hơn chính sách
  NLCLC trong các cơ quan HCNN cấp tỉnh của Tp. Đà Nẵng.
  3. Câu hỏi nghiên cứu của Luận án
  (1) NLCLC là gì? Tiêu chí nào để xác định NLCLC trong
  các cơ quan HCNN cấp tỉnh?
  (2) Chính sách NLCLC trong các cơ quan HCNN cấp tỉnh
  2
  bao gồm những chính sách nào?
  (3) Việc ban hành và thực hiện chính sách NLCLC trong cơ
  quan HCNN cấp tỉnh chịu sự tác động bởi những yếu tố nào?
  (4) Quá trình thực hiện chính sách NLCLC trong các cơ quan
  HCNN cấp tỉnh của Tp. Đà Nẵng có những điểm mạnh và điểm yếu
  gì? Đâu là nguyên nhân của những điểm mạnh và điểm yếu đó?
  (5) Các nhà lãnh đạo Tp. Đà Nẵng cần làm gì và theo trình tự
  thực hiện như thế nào để hoàn thiện hơn chính sách NLCLC trong
  các cơ quan HCNN cấp tỉnh của địa phương mình.
  Việc đặt ra các câu hỏi nghiên cứu trên sẽ là cơ sở để NCS
  xây dựng được khung lý thuyết và đề cương nghiên cứu Luận án.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của Luận án
  - Đối tượng nghiên cứu của luận án: Chính sách NLCLC
  trong cơ quan HCNN cấp tỉnh (khái niệm, mục tiêu, các yếu tố tác
  động).
  - Đối tượng khảo sát: Nhà quản lý và các đối tượng được tiếp
  nhận theo chính sách NLCLC đang công tác tại cơ quan HCNN cấp
  tỉnh - các sở và cơ quan ngang sở thuộc UBND Tp. Đà Nẵng.
  - Phạm vi nghiên cứu của luận án:
  Phạm vi nội dung: Chính sách NLCLC trong các cơ quan
  HCNN cấp tỉnh là một hệ thống gồm nhiều chính sách bộ phận, được
  giải thích trong Chương 2 của Luận án, song, trong phạm vi nghiên
  cứu, NCS tập trung vào một số chính sách như: (1) chính sách quy
  hoạch NLCLC, (2) chính sách tuyển dụng NLCLC, (3) chính sách
  đánh giá NLCLC, (4) chính sách đào tạo và phát triển NLCLC, (5)
  chính sách đãi ngộ NLCLC.
  Phạm vi không gian và thời gian: Nghiên cứu chính sách
  NLCLC trong 8 cơ quan HCNN cấp tỉnh - 8 sở thuộc UBND Tp. Đà
  Nẵng, được ban hành và thực hiện trong giai đoạn từ năm 2000 đến
  năm 2013, bao gồm: Sở Nội vụ, Sở Công thương, Sở Giáo dục và
  đào tạo, Sở Y tế, Sở Khoa học công nghệ, Sở Tài chính, Sở Nông 3
  nghiệp và Phát triển nông thôn, S
  ở Kế hoạch và đầu t
  ư.
  5. Nh
  ững
  đóng góp m
  ới c
  ủa Lu
  ận án
  - Đóng góp về lý lu
  ận: Luận án bổ sung và làm rõ một số vấn
  đề lý luận khoa học về chính sách NLCLC trong các c
  ơ quan HCNN
  cấp tỉnh nh
  ư: khái niệm, tiêu chí xác định NLCLC trong các c
  ơ quan
  HCNN cấp tỉnh, các bộ phận cấu thành c
  ủa chính sách NLCLC trong
  các c
  ơ quan HCNN cấp tỉnh, các yếu tố tác động đến quá trình chính
  sách NLCLC trong các c
  ơ quan HCNN cấp tỉnh.
  - Đóng góp về th
  ực ti
  ễn: Kết quả nghiên c
  ứu c
  ủa Luận án sẽ
  cung cấp thêm nguồn thông tin khoa học cho các nhà lãnh đạo Tp.
  Đà Nẵng, giải thích được rõ h
  ơn về nh
  ững kết quả th
  ực hiện chính
  sách NLCLC c
  ủa Tp.
  Đà Nẵng trong th
  ời gian qua, t

  đó có nh
  ững
  điều chỉnh chính sách phù h
  ợp trong tương lai. Luận án đề xuất một
  số giải pháp hoàn thiện chính sách này phù h
  ợp v
  ới tình hình th
  ực
  tiễn và đặc điểm nền hành chính c
  ủa thành phố. Luận án còn có thể
  được s
  ử dụng làm tài liệu tham khảo ph
  ục v
  ụ nghiên c
  ứu đối v
  ới các
  nhà nghiên c
  ứu hoặc đối v
  ới các nhà hoạch định chính sách trong
  việc xây dựng chính sách NLCLC c
  ủa các địa phương.
  6. Kết c
  ấu c
  ủa Lu
  ận án
  Ngoài phần m
  ở đầu, tài liệu tham khảo và ph
  ụ l
  ục, Luận án
  được kết cấu thành bốn chương, c
  ụ thể:
  Chương 1. Tổng quan nghiên c
  ứu và phương pháp nghiên
  cứu
  Chương 2. C
  ơ s
  ở khoa học về chính sách nhân l
  ực chất lượng
  cao trong c
  ơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh
  Chương 3. Th
  ực trạng chính sách nhân l
  ực chất lượng cao
  trong các c
  ơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh c
  ủa Tp.
  Đà Nẵng
  Chương 4. Giải pháp hoàn thiện chính sách nhân l
  ực chất
  lượng cao trong các c
  ơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh c
  ủa Tp.
  Đà Nẵng

  Xem Thêm: Chính sách nhân lực chất lượng cao trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh của thành phố Đà Nẵng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chính sách nhân lực chất lượng cao trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh của thành phố Đà Nẵng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status