Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH chè Hoài Trung

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH chè Hoài Trung

  MỤC LỤC
  MỤC LỤC 1
  MỞ ĐẦU 4
  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu. 4
  2. Mục đích nghiên cứu. 5
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 5
  4. Phương pháp nghiên cứu. 5
  5. Kết cấu của chuyên đề tốt nghiệp. 5
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP. 6
  1.1. Một số vấn đề về tài sản của doanh nghiệp và vai trò của tài sản trong doanh nghiệp 6
  1.1.1. Một số vấn đề về tài sản của doanh nghiệp. 6
  1.1.1.1. Khái niệm tài sản của doanh nghiệp. 6
  1.1.1.2. Phân loại tài sản của doanh nghiệp. 6
  1.1.2. Vai trò của tài sản trong doanh nghiệp. 10
  1.1.2.1. Vai trò của tài sản ngắn hạn. 10
  1.1.2.2. Vai trò của tài sản dài hạn. 11
  1.2.Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp. 13
  1.2.1. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tổng tài sản. 13
  1.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn. 14
  1.2.3. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn. 17
  1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản của doạnh nghiệp. 18
  1.3.1. Các nhân tố chủ quan. 19
  1.3.1.1. Trình độ cán bộ quản lý và tay nghề của công nhân. 19
  1.3.1.2. Tổ chức sản xuất kinh doanh. 20
  1.3.1.3. Đặc điểm sản xuất – kinh doanh. 20
  1.3.1.4. Năng lực quản lý tài sản của doanh nghiệp. 21
  1.3.1.5. Công tác thẩm định dự án. 27
  1.3.1.6. Khả năng huy động vốn và cơ cấu vốn. 27
  1.3.2. Các nhân tố khách quan. 28
  1.3.2.1. Môi trường kinh tế. 28
  1.3.2.2. Chính trị - pháp luật 29
  1.3.2.3. Khoa học - công nghệ. 29
  1.3.2.4. Thị trường. 29
  1.3.2.5. Đối thủ cạnh tranh. 30
  1.3.2.6. Đơn vị cấp trên. 31
  CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHÈ HOÀI TRUNG 32
  2.1. Tổng quan về Công ty TNHH chè Hoài Trung. 32
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH chè Hoài Trung. 32
  2.1.1.1. Tên, địa chỉ Công ty. 32
  2.1.1.2. Quá trình phát triển của Công ty. 32
  2.1.1.3. Một số chỉ tiêu kinh tế cơ bản. 34
  2.1.2. Các nhiệm vụ, chức năng của Công ty. 34
  2.1.2.1. Nhiệm vụ cơ bản. 34
  2.1.2.2. Nhiệm vụ khác: 35
  2.1.3. Cơ cấu bộ máy và hoạt động của Công ty. 35
  2.1.3.1. Bộ máy tổ chức của Công ty TNHH chè Hoài Trung. 36
  2.1.3.2.Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban trong bộ máy Công ty. 36
  2.1.4. Tổ chức và hạch toán kế toán tại Công ty. 38
  2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH chè Hoài Trung. 40
  2.2.1. Thống kê số lượng máy móc thiết bị của Công ty. 40
  2.2.2. Thực trạng tài sản của công ty. 41
  2.2.2.1. Thực trạng tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH chè Hoài Trung. 47
  2.2.2.2. Thực trạng tài sản dài hạn của Công ty TNHH chè Hoài Trung. 54
  2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH chè Hoài Trung. 62
  2.3.1. Kết quả đạt được. 62
  2.3.2. Hạn chế của Công ty và nguyên nhân. 65
  2.3.2.1. Những hạn chế. 65
  2.3.2.2. Nguyên nhân. 66
  CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY TNHH CHÈ HOÀI TRUNG 68
  3.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH chè Hoài Trung. 68
  3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty TNHH chè Hoài Trung 69
  3.2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn. 69
  3.2.1.1. Kế hoạch tài sản ngắn hạn. 69
  3.2.1.2. Tăng cường công tác quản lý nguyên vật liệu và hàng tồn kho. 69
  3.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn của Công ty. 71
  3.2.2.1. Hoàn thiện quy trình ra quyết định mua sắm TSCĐ 71
  3.2.2.2. Tăng cường đổi mới công nghệ, quản lý sử dụng và bảo dưỡng tài sản cố định 71
  CÁC PHỤ LỤC


  MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

  Trong quá trình tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng cần phải có 3 yếu tố, đó là con người lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động để thực hiện mục tiêu tối đa hóa giá trị của chủ sở hữu. Tư liệu lao động trong các doanh nghiệp chính là những phương tiện vật chất mà con người lao động sử dụng nó để tác động vào đối tượng lao động. Nó là một trong 3 yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất mà trong đó tài sản là một trong những bộ phận quan trọng nhất.
  Đối với các doanh nghiệp sản xuất thì Tài sản được sử dụng rất phong phú, đa dạng và có giá trị lớn, vì vậy việc sử dụng chúng sao cho có hiệu quả là một nhiệm vụ khó khăn.
  Trong thực tế hiện nay, ở Việt Nam trong các doanh nghiệp, mặc dù đã nhận thức được tác dụng của Tài sản đối với quá trình sản xuất kinh doanh nhưng đa số các doanh nghiệp vẫn chưa có những kế hoạch, biện pháp quản lý, sử dụng đầy đủ, đồng bộ và chủ động, cho nên hiệu quả sử dụng chưa cao, chưa phát huy được hết hiệu quả kinh tế của chúng và như vậy là lãng phí vốn đầu tư.
  Nhận thức được tầm quan trọng của Tài sản cũng như hoạt động quản lý và sử dụng có hiệu quả Tài sản của doanh nghiệp, qua thời gian học tập và nghiên cứu tại trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội và thực tập tại Công ty TNHH chè Hoài Trung, em nhận thấy vấn đề sử dụng Tài sản sao cho có hiệu quả có ý nghĩa to lớn không chỉ trong lý luận mà cả trong thực tiễn quản lý doanh nghiệp. Đặc biệt là đối với Công ty TNHH chè Hoài Trung là nơi mà Tài sản được sử dụng phong phú nên quá trình quản lý sử dụng gặp nhiều phức tạp. Nếu không có những giải pháp cụ thể thì sẽ gây ra những lãng phí không nhỏ cho doanh nghiệp.
  Từ thực tế đó, chuyên đề: “Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty TNHH chè Hoài Trung” đã được lựa chọn nghiên cứu
  2. Mục đích nghiên cứu

  - Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp.
  - Phân tích đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH chè Hoài Trung.
  - Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH chè Hoài Trung.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

  - Đối tượng nghiên cứu: Hiệu quả sử dụng tài sản hữu hình, tài sản thực của doanh nghiệp.
  - Phạm vi nghiên cứu: Hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty TNHH chè Hoài Trung giai đoạn từ 2011 đến năm 2013
  4. Phương pháp nghiên cứuDựa trên phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, các phương pháp sử dụng trọng quá trình viết báo cáo: phương pháp thống kê, phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp điều tra nghiên cứu và phương pháp chọn mẫu.
  5. Kết cấu của chuyên đề tốt nghiệpĐề tài: “Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty TNHH chè Hoài Trung”
  Ngoài các phần mở đầu, kết luận, mục lục và tài liệu tham khảo, luận văn được kết cấu thành 3 chương như sau:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
  Chương 2: Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH chè Hoài Trung.
  Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH chè Hoài Trung.

  Xem Thêm: Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH chè Hoài Trung
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH chè Hoài Trung sẽ giúp ích cho bạn.
  Lần sửa cuối bởi webtailieu, ngày 25-07-2014 lúc 12:55.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status