Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện quá trình và tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ trong các ngân hàng thương mại Nhà nước Việt nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện quá trình và tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ trong các ngân hàng thương mại Nhà nước Việt nam

  MỤC LỤC
  Trang
  Phụ bìa
  Lời cam đoan
  Mục lục
  Danh mục các chữ viết tắt
  Danh mục các bảng, biểu, sơ đồ
  MỞ ĐẦU 1
  Chương 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUÁ TRÌNH VÀ TỔ CHỨC
  BỘ MÁY KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG CÁC NGÂN HÀNG
  THƯƠNG MẠI .11
  1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ VÀ KIỂM TOÁN
  NỘI BỘ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 11
  1.1.1. Bản chất kiểm toán nội bộ và kiểm toán nội bộ Ngân hàng
  thương mại . 11
  1.1.2. Mối quan hệ giữa quản lý, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ . 16
  1.1.3. Mục tiêu hoạt động của kiểm toán nội bộ Ngân hàng thương mại 17
  1.1.4. Chức năng kiểm toán nội bộ Ngân hàng thương mại . 17
  1.1.5. Nhiệm vụ kiểm toán nội bộ Ngân hàng thương mại 19
  1.2. TỔ CHỨC QUÁ TRÌNH VÀ BỘ MÁY KIỂM TOÁN NỘI BỘ
  TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI . 20
  1.2.1. Đặc điểm hoạt động của Ngân hàng thương mại tác động tới quá
  trình và tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ 20
  1.2.2. Nguyên tắc thiết kế, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ Ngân
  hàng thương mại và ảnh hưởng tới quá trình và tổ chức bộ máy
  kiểm toán nội bộ . 23
  1.2.3. Nhân tố ảnh hưởng đến quá trình và tổ chức bộ máy kiểm toán
  nội bộ Ngân hàng thương mại 28
  1.2.4. Tổ chức quá trình kiểm toán nội bộ Ngân hàng thương mại . 29
  1.2.5. Tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ Ngân hàng thương mại . 521.3. KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC VỀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ
  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO
  VIỆT NAM 63
  1.3.1. Kinh nghiệm của một số nước về kiểm toán nội bộ Ngân hàng
  thương mại . 63
  1.3.2. Bài học kinh nghiệm về kiểm toán nội bộ Ngân hàng thương
  mại đối với Việt Nam 68
  Kết luận chương 1 70
  Chương 2: THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY
  KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
  NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 72
  2.1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ
  NƯỚC VIỆT NAM 72
  2.1.1. Khái quát về hệ thống Ngân hàng thương mại Nhà nước Việt Nam . 72
  2.1.2. Đặc điểm hoạt động của Ngân hàng thương mại Nhà nước
  Việt Nam tác động tới quá trình và tổ chức bộ máy kiểm toán
  nội bộ 77
  2.2. THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY KIỂM TOÁN
  NỘI BỘ TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC
  VIỆT NAM 80
  2.2.1. Môi trường pháp lý đối với lĩnh vực kiểm toán nội bộ Ngân
  hàng thương mại Việt Nam 80
  2.2.2. Thực trạng tổ chức quá trình kiểm toán nội bộ trong các Ngân
  hàng thương mại Nhà nước Việt Nam . 82
  2.2.3. Thực trạng tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ trong các Ngân
  hàng thương mại Nhà nước Việt Nam . 105
  2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY
  KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
  NHÀ NƯỚC VIỆT NAM . 119
  2.3.1. Kết quả đạt được . 119
  2.3.2. Hạn chế . 121
  2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế . 124
  Kết luận chương 2 127Chương 3: HOÀN THIỆN QUÁ TRÌNH VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY
  KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
  NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 129
  3.1. ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG CÁC
  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM . 129
  3.1.1. Định hướng phát triển hệ thống Ngân hàng thương mại Nhà
  nước Việt Nam đến năm 2020 129
  3.1.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện kiểm toán nội bộ trong các Ngân
  hàng thương mại Nhà nước Việt Nam . 131
  3.2. QUAN ĐIỂM VÀ YÊU CẦU HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN NỘI BỘ
  TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM . 133
  3.2.1. Quan điểm hoàn thiện kiểm toán nội bộ . 133
  3.2.2. Yêu cầu hoàn thiện kiểm toán nội bộ . 135
  3.3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUÁ TRÌNH VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY
  KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG
  MẠI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 138
  3.3.1. Nhóm giải pháp hoàn thiện tổ chức quá trình kiểm toán nội bộ
  trong các Ngân hàng thương mại Nhà nước . 138
  3.3.2. Nhóm giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ
  trong các Ngân hàng thương mại Nhà nước . 151
  3.4. ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN HOÀN THIỆN QUÁ TRÌNH VÀ TỔ CHỨC
  BỘ MÁY KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG CÁC NGÂN HÀNG
  THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM . 164
  3.4.1. Về phía cơ quan quản lý Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước
  Việt Nam . 164
  3.4.2. Về phía các Ngân hàng thương mại Nhà nước 164
  3.4.3. Về phía tổ chức kiểm toán nội bộ Ngân hàng thương mại Nhà nước 166
  Kết luận chương 3 167
  KẾT LUẬN 168
  CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ
  LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤCDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
  AICPA : Hiệp hội kế toán viên công chứng Hoa Kỳ
  ATM : Máy rút tiền tự động
  Basel : Ủy ban giám sát an toàn hoạt động ngân hàng
  BCHTW : Ban chấp hành Trung ương
  BĐH : Ban điều hành
  BIDV : Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
  BIS : Ngân hàng thanh toán quốc tế
  BKS : Ban kiểm soát
  CAR : Hệ số an toàn vốn
  CIS : Hệ thống thông tin máy tính
  CN : Chi nhánh
  CP : Chính phủ
  CRO : Giám đốc quản lý rủi ro
  CS : Chính sách
  CSTD : Chính sách tín dụng
  ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
  DNNN : Doanh nghiệp Nhà nước
  DPRR : Dự phòng rủi ro
  EFT : Hệ thống chuyển tiền điện tử
  ERM : Quản lý rủi ro doanh nghiệp
  GAAP : Các nguyên tắc kế toán được chấp nhận phổ biến
  GHTD : Giới hạn tín dụng
  HĐQT : Hội đồng quản trị
  HĐTV : Hội đồng thành viên
  HSC : Hội sở chính
  HTKSNB : Hệ thống kiểm soát nội bộ
  IAF : Chức năng kiểm toán nội bộ
  IAS : Chuẩn mực kế toán quốc tế
  ICBC : Ngân hàng Công thương Trung Quốc
  IFAC : Liên đoàn kế toán quốc tế
  IFRS : Chuẩn mực quốc tế về lập và trình bày báo cáo tài chính
  IIA : Học viện kiểm toán nội bộ
  KH : Khách hàngKSNB : Kiểm soát nội bộ
  KTNB : Kiểm toán nội bộ
  KTV : Kiểm toán viên
  KV : Khu vực
  MHB : Ngân hàng TMCP nhà đồng bằng sông Cửu Long
  MIS : Hệ thống thông tin tập trung
  NCS : Nghiên cứu sinh
  NĐ : Nghị định
  NHNN : Ngân hàng Nhà nước
  NHTM : Ngân hàng thương mại
  NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần
  NHTMLD : Ngân hàng thương mại liên doanh
  NHTMNN : Ngân hàng thương mại Nhà nước
  NHTMNN : Ngân hàng thương mại nước ngoài
  PGD : Phòng giao dịch
  PLN : Phân loại nợ
  QĐ : Quyết định
  QH : Quốc hội
  RBIA : Kiểm toán nội bộ dựa vào rủi ro
  ROA : Lợi nhuận trên tổng tài sản
  ROE : Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
  RRKS : Rủi ro kiểm soát
  RRTN : Rủi ro tác nghiệp
  RRTT : Rủi ro tiềm tàng
  TCKT : Tài chính kế toán
  TGĐ : Tổng giám đốc
  TMCP : Thương mại cổ phần
  TSĐB : Tài sản đảm bảo
  TT : Thông tư
  UBKT : Uỷ ban kiểm toán
  VAS : Chuẩn mực kế toán Việt nam
  VCB : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  Vietinbank : Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
  XHTD : Xếp hạng tín dụngDANH MỤC CÁC BẢNG
  Số hiệu Nội dung bảng Trang
  Bảng 2.1: Thị phần tài sản, tín dụng và huy động của các khối NHTM 75
  Bảng 2.2: Tỷ lệ nợ xấu của 05 NHTM Nhà nước giai đoạn 2009 - 2013 76
  Bảng 2.3: ROE và ROA của khối NHTMNN các năm (%) 77
  Bảng 2.4: Xác định rủi ro để lập kế hoạch kiểm toán năm .87
  Bảng 2.5: Bảng hướng dẫn trọng số, thang điểm và tiêu thức chấm điểm rủi ro .88
  Bảng 2.6: Bảng xếp hạng rủi ro theo lĩnh vực bán lẻ 89
  Bảng 2.7: Bảng xếp hạng rủi ro theo đối tượng kiểm toán (trích) .90
  Bảng 2.8: Nhóm chỉ tiêu định lượng phản ánh mức độ an toàn và nhóm
  phản ánh hiệu quả hoạt động (trích) 91
  Bảng 2.9: Bộ chỉ tiêu định tính (trích) 91
  Bảng 2.10: Tổng hợp kết quả đánh giá rủi ro lập kế hoạch kiểm toán năm .92
  Bảng 2.11: Trích từ bảng hỏi đánh giá rủi ro hoạt động vốn và kinh doanh
  ngoại tệ .93
  Bảng 2.12: Quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán năm .100
  Bảng 2.13: Lập kế hoạch từng cuộc kiểm toán .101
  Bảng 2.14: Lập chương trình kiểm toán nội bộ 102
  Bảng 2.15: Đánh giá lại rủi ro và điều chỉnh chương trình kiểm toán .103
  Bảng 2.16: Lập biên bản ghi nhận kiểm toán và báo cáo kiểm toán .104
  Bảng 2.17: Quy trình theo dõi, kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán 105
  Bảng 3.1: Hướng dẫn nội dung đánh giá độc lập về hệ thống kiểm soát nội
  bộ trong các NHTM Nhà nước 139
  Bảng 3.2: Các bước đánh giá độc lập về hệ thống kiểm soát nội bộ Ngân
  hàng thương mại của kiểm toán nội bộ 140
  Bảng 3.3: Các thủ tục để nhận biết, đánh giá rủi ro về các sai phạm trọng
  yếu do gian lận 145
  Bảng 3.4: Ma trận rủi ro 148
  Bảng 3.5: Chức năng kiểm toán nội bộ truyền thống và hiện đại 155
  Bảng 3.6: Phân định chức năng 3 vòng bảo vệ và mối quan tâm của kiểm
  toán nội bộ NHTM .157

  Xem Thêm: Hoàn thiện quá trình và tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ trong các ngân hàng thương mại Nhà nước Việt nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện quá trình và tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ trong các ngân hàng thương mại Nhà nước Việt nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status