Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tiến Phước

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tiến Phước

  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 1
  DANH MỤC BẢNG BIỂU ĐỒ 2
  LỜI MỞ ĐẦU 4
  1. Lý do chọn đề tài 4
  2. Mục đích nghiên cứu. 4
  3. Phạm vi nghiên cứu. 4
  4. Phương pháp nghiên cứu. 4
  5. Kết cấu của đề tài 5
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 6
  1.1. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp. 6
  1.1.1. Khái niệm, ý nghĩa, mục tiêu của việc phân tích tài chính doanh nghiệp. 6
  1.1.2. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp. 8
  1.1.2.1. Phương pháp so sánh. 8
  1.1.2.2. Phương pháp phân tích tỷ lệ. 9
  1.1.2.3. Phân tích tài chính theo phương pháp DUPONT 9
  1.1.3. Nguồn số liệu để phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. 11
  1.1.3.1. Bảng cân đối kế toán. 11
  1.1.3.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (HĐKD). 12
  1.1.3.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 13
  1.2. Nội dung phân tích tình hình tài chính DN 14
  1.2.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính DN 14
  1.2.1.1. Thông qua bảng cân đối kế toán. 14
  1.2.1.2. Thông qua báo cáo kết quả HĐKD 14
  1.2.1.3. Thông qua báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 14
  1.2.2. Phân tích tình hình biến động của tài sản và nguồn vốn. 15
  1.2.2.1. Về biến động kết cấu tài sản. 15
  1.2.2.2. Về kết cấu và sự biến động nguồn vốn. 15
  1.2.2.3. Về mối quan hệ cân đối tài sản và nguồn vốn. 15
  1.2.3. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán. 15
  1.2.3.1. Các khoản phải thu và các khoản phải trả. 15
  1.2.3.2. Khả năng thanh toán tổng quát 16
  1.2.3.3. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn. 16
  1.2.3.4. Khả năng thanh toán nhanh. 17
  1.2.3.5. Khả năng thanh toán lãi vay. 18
  1.2.4. Phân tích các chỉ tiêu phản ảnh khả năng hoạt động. 19
  1.2.4.1. Vòng quay hàng tồn kho. 19
  1.2.4.2. Số ngày một vòng quay hàng tồn kho. 20
  1.2.4.3. Kỳ thu tiền bình quân (KTTBQ). 20
  1.2.4.4. Hiệu suất sử dụng TSCĐ 21
  1.2.4.5. Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản. 21
  1.2.4.6. Vòng quay vốn lưu động. 22
  1.2.5. Phân tích các tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp. 22
  1.2.5.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu. 22
  1.2.5.2. Sức sinh lời căn bản (BEPR). 22
  1.2.5.3. Tỷ suất doanh lợi tài sản (ROA). 23
  1.2.5.4. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE). 23
  1.2.6. Phân tích các tỷ số phản ánh giá trị thị trường của doanh nghiệp. 23
  1.2.6.1. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS). 23
  1.2.6.2. Tỷ lệ chi trả cổ tức. 24
  1.2.6.3. Tỷ suất cổ tức. 24
  1.2.6.4. Tỷ số giá - thu nhập (P/E). 25
  1.2.6.5. Tỷ giá trị thị trường trên giá trị sổ sách (M/B). 25
  1.3. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. 25
  1.3.1. Những nhân tố bên ngoài 25
  1.3.2. Những nhân tố bên trong. 26
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TIẾN PHƯỚC 27
  2.1. Giới thiệu chung về công ty. 27
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty . 27
  2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty. 28
  2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty. 28
  2.1.3.1. Số cấp quản lý của Công ty. 28
  2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận. 29
  2.1.4. Công nghệ sản xuất một số mặt hàng chủ yếu. 30
  2.1.4.1. Giới thiệu quy trình công nghệ sản xuất 31
  2.1.4.2. Giải thích các bước trong quy trình công nghệ. 31
  2.1.5. Công tác quản lý sản xuất của công ty. 33
  2.1.5.1. Hình thức tổ chức sản xuất 33
  2.1.5.2. Phương pháp lập kế hoạch sản xuất 33
  2.1.5.3. Các loại nguyên vật liệu dùng cho sản xuất 34
  2.1.5.4. Đinh mức tiêu hao nguyên vật liệu. 34
  2.1.5.5. Tình hình dự trữ, bảo quản và cấp phát 35
  2.1.5.6. Tình hình sử dụng tài sản cố định. 36
  2.1.6. Kết quả kinh doanh trong những năm gần đây (giai đoạn 2011-2013). 37
  2.2. Phân tích tình hình tài chính của Công ty CP XNK Tiến Phước. 38
  2.2.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính của công ty. 38
  2.2.1.1. Thông qua bảng cân đối kế toán. 38
  2.2.1.2. Thông qua báo cáo kết quả HĐKD 43
  2.2.1.3. Thông qua báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 48
  2.2.2. Phân tích tình hình biến động của tài sản và nguồn vốn công ty. 48
  2.2.2.1. Về biến động kết cấu tài sản. 48
  2.2.2.2. Về kết cấu và sự biến động nguồn vốn. 49
  2.2.2.3. Về mối quan hệ cân đối tài sản và nguồn vốn. 50
  2.2.3. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán của công ty . 53
  2.2.3.1. Các khoản phải thu và các khoản phải trả. 53
  1.2.3.2. Khả năng thanh toán tổng quát 55
  2.2.3.3. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn. 56
  2.2.3.4. Khả năng thanh toán nhanh. 58
  2.2.3.5. Khả năng thanh toán lãi vay. 59
  2.2.4. Phân tích các chỉ tiêu phản ảnh khả năng hoạt động của công ty . 61
  2.2.4.1. Vòng quay hàng tồn kho. 61
  2.2.4.2. Số ngày một vòng quay hàng tồn kho. 62
  2.2.4.3. Kỳ thu tiền bình quân. 63
  2.2.4.4. Hiệu suất sử dụng tài sản cố định (TSCĐ). 64
  2.2.4.5. Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản. 66
  2.2.4.6. Vòng quay vốn lưu động. 67
  2.2.5. Phân tích các tỷ suất lợi nhuận của công ty . 68
  2.2.5.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu. 68
  2.2.5.2. Sức sinh lời căn bản (BEPR). 70
  2.2.5.3. Tỷ suất doanh lợi tài sản (ROA). 71
  2.2.5.4. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE). 72
  2.2.6. Phân tích các tỷ số phản ánh giá trị thị trường của công ty. 74
  2.2.6.1. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS). 74
  2.2.6.2. Tỷ lệ chi trả cổ tức. 75
  2.2.6.3. Tỷ suất cổ tức. 75
  2.2.6.4. Tỷ số giá - thu nhập (P/E). 75
  2.2.6.5. Tỷ giá trị thị trường trên giá trị sổ sách (M/B). 75
  2.3. Đánh giá chung về tình hình tài chính Công ty. 75
  2.3.1. Những thành tựu, kết quả đạt được. 75
  2.3.2. Những tồn tại, hạn chế. 76
  2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế. 77
  2.4. Định hướng giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty. 78
  KẾT LUẬN 81
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 82
  PHỤ LỤC 83
  NHẬN XÉT CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP. 104
  NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 105

  Xem Thêm: Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tiến Phước
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tiến Phước sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status