Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu bộ lọc tuyến tính tối ưu 

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu bộ lọc tuyến tính tối ưu 

  Môc lôc

  Lời Mở Đầu . 3
  Ch-¬ng 1: 5
  Lý thuyÕt chung vÒ xö lý tÝn hiÖu sè 5
  1.1. TÝn hiÖu vµ hÖ thèng rêi r¹c theo thêi gian . 5
  1.2. BiÓu diÔn sù biÕn ®æi cña tÝn hiÖu vµ hÖ thèng 6
  1.2.1 BiÕn ®æi sang miÒn Z . 6
  1.2.2. BiÕn ®æi Fourier 7
  1.3. Bé läc sè 8
  1.3.1. HÖ thèng FIR 10
  1.3.2. HÖ thèng IIR . 11
  1.4. LÊy mÉu . 15
  1.5. DFT vµ FFT . 17
  1.5.1 DFT . 17
  1.5.2. FFT . 19
  1.5.2.1. ThuËt to¸n FFT ph©n chia theo thêi gian 20
  1.5.2.2. ThuËt to¸n FFT c¬ sè 2 ph©n chia theo tÇn sè 23
  Ch-¬ng 2 : 25
  -íc l-îng tuyÕn tÝnh vµ c¸c bé läc tuyÕn tÝnh tèi -u . 25
  2.1. BiÓu diÔn qu¸ tr×nh ngÉu nhiªn æn ®Þnh 25
  2.1.1 C«ng suÊt phæ tØ lÖ . 27
  2.1.2. Mèi quan hÖ giưa c¸c th«ng sè bé läc vµ chuçi tù t-¬ng quan 28
  2.2 ¦íc l-îng tuyÕn tÝnh tiÕn vµ lïi 30
  2.2.1 ¦íc l-îng tuyÕn tÝnh tiÕn . 31
  2.2.2 ¦íc l-îng tuyÕn tÝnh lïi . 35
  2.2.3 HÖ sè ph¶n x¹ tèi -u cho -íc l-îng l-íi tiÕn vµ lïi 39
  2.2.4 Mèi quan hÖ cña qu¸ tr×nh AR tíi -íc l-îng tuyÕn tÝnh 39
  2.3 Gi¶i c¸c ph-¬ng tr×nh chuÈn t¾c . 40
  2.3.1 ThËt to¸n Levinson _ Durbin . 41 TrÇn Thu HuyÒn_DT901 §å ¸n tèt nghiÖp  2
  2.3.2. ThuËt to¸n Schur . 44
  2.4 C¸c Thuéc tÝnh cña bé läc lçi -íc l-îng tuyÕn tÝnh 50
  2.5 Bé läc l-íi AR vµ bé läc l-íi h×nh thang ARMA 54
  2.5.1 CÊu tróc l-íi AR . 54
  2.5.2 Qu¸ tr×nh ARMA vµ bé läc l-íi h×nh thang . 56
  2.6 bé läc Wiener sö dông läc vµ -íc l-îng 59
  2.6.1 Bé läc Wiener FIR 60
  2.6.2 Nguyªn t¾c trùc giao trong -íc l-îng trung b×nh b×nh ph-¬ng tuyÕn
  tÝnh 61
  2.6.3 Bé läc Wiener IIR . 63
  2.6.4 Bé läc Wiener kh«ng nh©n qu¶ . 66
  Ch-¬ng 3 : . 68
  M« pháng bé läc tuyÕn tÝnh tèi -u 68
  3.1 Giíi thiÖu vÒ simulink . 68
  3.2 C¸c khèi Simulink dïng trong bé läc . 69
  3.2.1 Khèi Signal From Workspace . 69
  3.2.2 Khèi Digital Signal design 69
  3.2.3 Khèi Digital filter . 70
  3.2.4 Ch-¬ng tr×nh t¹o tÝn hiÖu nhiÔu trong Khèi Signal From
  Workspace 71
  3.2.4.1 L-u ®å thuËt to¸n 71
  3.2.4.2 Ch-¬ng tr×nh ch¹y . 72
  3.3 Thùc hiÖn viÖc m« pháng . 73
  KÕt luËn . 74
  Tµi liÖu tham kh¶o . 7

  Xem Thêm: Nghiên cứu bộ lọc tuyến tính tối ưu 
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu bộ lọc tuyến tính tối ưu sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status