Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán độc lập - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán độc lập - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện

  MỤC LỤC
  Trang
  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan
  Mục lục
  Các chữ viết tắt
  Danh mục các bảng
  MỞ ĐẦU 1
  TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 6
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
  KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 11
  1.1. TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VÀ VAI TRÒ CỦA KIỂM
  TOÁN ĐỘC LẬP 11
  1.1.1. Khái quát về Kiểm toán độc lập 11
  1.1.2. Vai trò của Kiểm toán độc lập 14
  1.2. SỰ CẦN THIẾT CỦA KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN 17
  1.2.1. Khái niệm kiểm soát chất lượng kiểm toán 17
  1.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán độc lập 20
  1.2.3. Vai trò và sự cần thiết kiểm soát chất lượng kiểm toán của kiểm
  toán độc lập 32
  1.3. ĐỐI TƯỢNG VÀ CHỦ THỂ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN 33
  1.3.1. Đối tượng kiểm soát chất lượng kiểm toán 33
  1.3.2. Chủ thể kiểm soát chất lượng kiểm toán 34
  1.4. TIÊU CHÍ VÀ NỘI DUNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN 36
  1.4.1. Tiêu chí Kiểm soát chất lượng kiểm toán 36
  1.4.2. Nội dung kiểm soát chất lượng kiểm toán 39
  1.4.3. Các phương thức kiểm soát chất lượng kiểm toán 44
  1.5. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC VỀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN 47
  1.5.1. Kinh phí kiểm soát chất lượng kiểm toán 47
  1.5.2. Xử lý vi phạm trong kiểm soát chất lượng kiểm toán 48
  Kết luận chương 1 49
  Chương 2: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN
  CỦA KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP TẠI VIỆT NAM 51
  2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Ở VIỆT NAM 51
  2.1.1. Khái quát lịch sử hình thành, phát triển của kiểm toán độc lập ở
  Việt Nam 51
  2.1.2. Khái quát về tình hình tổ chức và hoạt động của kiểm toán độc
  lập ở Việt Nam 54
  2.2. NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LÝ VỀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
  KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Ở VIỆT NAM 61
  2.2.1. Những quy định có liên quan đến tổ chức và hoạt động của kiểm
  toán độc lập 61
  2.2.2. Những quy định về kiểm soát chất lượng kiểm toán độc lập ở
  Việt Nam 63
  2.2.3. Đánh giá những quy định pháp lý về kiểm soát chất lượng kiểm
  toán của kiểm toán độc lập 66
  2.3. THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN CỦA
  KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Ở VIỆT NAM 69
  2.3.1. Thực trạng kiểm soát từ bên ngoài (ngoại kiểm) 69
  2.3.2. Thực trạng kiểm soát bên trong (nội kiểm) 77
  2.4. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN
  CỦA KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Ở VIỆT NAM 79
  2.4.1. Những ưu điểm của kiểm soát chất lượng kiểm toán ở Việt Nam 79
  2.4.2. Những hạn chế của kiểm soát chất lượng kiểm toán của kiểm
  toán độc lập ở Việt Nam 80
  2.4.3. Nguyên nhân của thực trạng 81
  2.4.4. Những bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực trạng kiểm soát
  chất lượng kiểm toán độc lập của Việt Nam 82
  2.5. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG KIỂM
  TOÁN ĐỘC LẬP 82
  2.5.1. Kinh nghiệm kiểm soát chất lượng kiểm toán của Hoa Kỳ 83
  2.5.2. Kinh nghiệm kiểm soát chất lượng kiểm toán của Australia 84
  Kết luận chương 2 86
  Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
  KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Ở VIỆT NAM 88
  3.1. SỰ CẦN THIẾT, MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT
  CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Ở VIỆT NAM 88
  3.1.1. Định hướng phát triển kiểm toán độc lập Việt Nam đến năm 2020 88
  3.1.2. Sự cần thiết hoàn thiện kiểm soát chất lượng kiểm toán của kiểm toán
  độc lập ở Việt Nam 92
  3.1.3. Mục tiêu hoàn thiện kiểm soát chất lượng kiểm toán của kiểm toán
  độc lập ở Việt Nam 93
  3.1.4. Quan điểm hoàn thiện kiểm soát chất lượng kiểm toán của kiểm toán
  độc lập ở Việt Nam 94
  3.2. NHỮNG NGUYÊN TẮC VÀ YÊU CẦU HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT
  CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 98
  3.2.1. Nguyên tắc hoàn thiện kiểm soát chất lượng kiểm toán của kiểm toán
  độc lập 98
  3.2.2. Yêu cầu hoàn thiện kiểm soát chất lượng kiểm toán của kiểm toán
  độc lập 99
  3.3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN
  CỦA KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Ở VIỆT NAM 99
  3.3.1. Giải pháp liên quan đến kiểm soát chất lượng từ bên trong doanh
  nghiệp kiểm toán 99
  3.3.2. Các giải pháp liên quan đến kiểm soát chất lượng từ bên ngoài 106
  3.3.3. Nhóm giải pháp hoàn thiện đối với các đơn vị được kiểm toán 133
  3.4. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP 138
  3.4.1. Đối với Nhà nước và các cơ quan chức năng (BTC) 138
  3.4.2. Đối với Hiệp hội nghề nghiệp (VAA, VACPA) 139
  3.4.3. Đối với Doanh nghiệp kiểm toán độc lập 139
  3.4.4. Đối với các Kiểm toán viên hành nghề 144
  3.4.5. Đối với các cơ sở đào tạo có liên quan đến kế toán kiểm toán 144
  Kết luận chương 3 144
  KẾT LUẬN 147
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ CÓ
  LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 149
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 150
  PHỤ LỤC
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN

  BCKT : Báo cáo kiểm toán
  BCTC : Báo cáo tài chính
  BGĐ : Ban Giám đốc
  BTC : Bộ Tài chính
  CĐKT&KT : Chế độ kế toán và Kiểm toán
  CL : Chất lượng
  CLKT : Chất lượng kiểm toán
  CM : Chuẩn mực
  CMKiT : Chuẩn mực kiểm toán
  CMKT : Chuẩn mực kế toán
  CTNY : Công ty niêm yết
  DAHT : Dự án hoàn thành
  DN : Doanh nghiệp
  DNKT : Doanh nghiệp kiểm toán
  DNNN : Doanh nghiệp nhà nước
  HSKT : Hồ sơ kiểm toán
  KTĐL : Kiểm toán độc lập
  KTV : Kiểm toán viên
  TCPH : Tổ chức phát hành
  TCTD : Tổ chức tín dụng
  TTCK : Thị trường chứng khoán
  UBCK : Ủy ban chứng khoán
  VACPA : Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam
  VĐT : Vốn đầu tư
  VN : Việt Nam
  DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG LUẬN ÁN


  Số hiệu Nội dung Trang

  Bảng 2.1: Cơ cấu doanh thu ngành kiểm toán qua các năm 2007-2012 55
  Bảng 2.2: Một số chỉ tiêu hoạt động của các công ty KTĐL năm 2011, 2012 55
  Bảng 2.3: Một số chỉ tiêu hoạt động của các công ty KTĐL năm 2011, 2012 56
  Bảng 2.4: Một số chỉ tiêu hoạt động của các công ty KTĐL năm 2011, 2012 56

  Xem Thêm: Kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán độc lập - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán độc lập - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status