Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nhà điều hành, sản xuất, kinh doanh và cho thuê Giải Phóng, Hà Nội

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nhà điều hành, sản xuất, kinh doanh và cho thuê Giải Phóng, Hà Nội

  MôC LôC

  L 8
  . . 9
  9
  . 13
  CHƯƠNG 1 . 14
  2. 14
  1 14
  1.1 14
  1.2. 14
  1.2.1 . 14
  1.2.2 17
  1.2.3 . 17
  II. 17
  . 17
  2.2 17
  2.3 . 18
  3. 19
  . 19
  3.1.1 19
  3.1.2 . 19
  3.1.3. . 20
  . . 20
  . 20
  . 21
  3.1.7 . 22
  3.1.8. 23
  . 23
  3.3.X . 23
  25
  4 25
  . . 26
  27 Tr-êng ®¹i häc d©n lËp h¶I phßng ®Ò tµi: nhµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh
  Ngµnh x©y dùng dd & cn ----- ----- vµ cho thuª
  Sinh viªn thùc hiÖn: Trang : - 2 -
  Líp : xd1301D
  2: 28
  5.1.1> : 28
  5.1.2> : . 28
  3: 30
  : 30
  5.2.2.> : . 30
  5.3> 4: . 33
  5.3.1.> : 33
  5.3.2.>> : . 33
  5.4> 5,6,7,8,9,10: . 35
  5.4.1.> i 35
  5.4.2.> 36
  5.5> T 11(ÁP MÁI): . 38
  5.5.1> 38
  5.5.2> . 38
  5.6> M i 39
  5.6.1> . 39
  5.6.2> : . 39
  6. 40
  1: . 41
  2: 41
  3: 42
  6.1.3> 4: 43
  6.1.4> 5,7,9: 45
  6.1.5> 6,8,10: 45
  6.1.6> 11: 47
  6.1.7> : 48
  6.2. 2: . 49
  6.2.1> 2: 49
  6.2.2> 3: 50
  6.2.3> 4: 51
  6.2.4> 5,7,9: 52
  6.2.5> 6,8,10: 53
  6.2.6> 11: 54
  6.2.7> i: 55 Tr-êng ®¹i häc d©n lËp h¶I phßng ®Ò tµi: nhµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh
  Ngµnh x©y dùng dd & cn ----- ----- vµ cho thuª
  Sinh viªn thùc hiÖn: Trang : - 3 -
  Líp : xd1301D
  ên khung 61
  8.1.CƠ SỞ TÍNH TOÁN . 63
  8.1.1 Tính toán cốt dọc . 63
  8.1.2 Tính toán cốt đai: 64
  8.2.THIẾT KẾ CHO CẤU KIỆN ĐIỂN HÌNH . 65
  8.2.2 Tính toán dầm 78- khung trục 2 tầng 1. . 68
  8.2.3 Tính toán dầm 59- khung trục 2 tầng 4. 71
  8.2.4 Tính toán dầm 62- khung trục 2 tầng 7. 73
  . 76
  9.1. . 76
  9.2. T 1 . 77
  9.2.1. . 77
  9.2.2. . 79
  9.2.3. 82
  9.2.5. 88
  9.3. T 4 . 91
  9.3.1. 91
  9.3.2. 93
  9.4. 7 96
  9.4.1. 96
  2 100
  TÍNH TOÁN BẢN SÀN 100
  2.1.Sơ đồ sàn tầng điển hình 100
  2.1.1 Sơ đồ tính toán 100
  2.1.2 Xác định nhịp tính toán . 100
  2.1.3 Xác định nhịp tải trọng . 100
  2.1.4 Xác định nội lực . 100
  2.1.5 Tính toán và bố trí thép chịu lực cho bản sàn 101
  2.2 Tính ô bản văn phòng . 102
  2.2.1 Tải trọng tính toán và xác định nội lực 102
  2.2.2 Tính toán cốt thép 103
  2.3 Tính toán ô sàn vệ sinh : . 104
  2.3.1: Xác định tải trọng . 104
  2.3.2 Xác định nội lực . 105
  2.3.3 Xác định cốt thép . 106 Tr-êng ®¹i häc d©n lËp h¶I phßng ®Ò tµi: nhµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh
  Ngµnh x©y dùng dd & cn ----- ----- vµ cho thuª
  Sinh viªn thùc hiÖn: Trang : - 4 -
  Líp : xd1301D
  3: . 109
  TÍNH TOÁN CẦU THANG BỘ . 109
  3.1. Số liệu tính toán 109
  3.1.1. Mặt bằng kết cấu thang 109
  3.1.2. Kích thước tiết diện . 109
  3.1.3. Vật liệu . 109
  3.2. Tính toán bản thang. 109
  3.2.1. Sơ đồ tính và tải trọng 110
  3.2.2. Tính toán nội lực và cốt thép cho bản thang 111
  3) Cốt thép cấu tạo: 113
  3.3. Tính toán bản chiếu nghỉ . 113
  3.3.1. Chiều dài tính toán và tải trọng 113
  3.3.2. Xác định nội lực . 113
  3.3.3.Thiết kế thép 114
  3.4. Tính toán bản chiếu tới . 115
  3.4.1. Chiều dài tính toán và tải trọng 115
  3.4.2. Xác định nội lực . 116
  3.4.3.Thiết kế thép 116
  3.5. Tính toán dầm chiếu nghỉ 2(DCN 2) 117
  3.5.1. Sơ đồ tính toán và tải trọng 117
  3.5.2. Tính toán nội lực và cốt thép cho dầm thang(DCN 2) . 118
  3.6. Tính toán dầm chiếu tới (DCT) . 120
  3.6.1. Sơ đồ tính toán và tải trọng 120
  3.6.2. Tính toán nội lực và cốt thép cho dầm thang(DCT) 121
  3.7. Bố trí cốt thép cầu thang . 123
  CHƯƠNG 2 . 125
  TÍNH TOÁN NỀN MÓNG 125
  2.1. nh: 125
  2.1.1. : 125
  . 129
  2.3 129
  2.4 . 130
  2.4.1. 130
  2.4.2 130
  2.5. B,C 132 Tr-êng ®¹i häc d©n lËp h¶I phßng ®Ò tµi: nhµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh
  Ngµnh x©y dùng dd & cn ----- ----- vµ cho thuª
  Sinh viªn thùc hiÖn: Trang : - 5 -
  Líp : xd1301D
  2.5.1. . 132
  2.5.2. . 134
  2.6. A 137
  . 137
  2.6.2. . 138
  2.7. D,E . 141
  2.7.1. . 141
  2.7.2. 142
  2.8. 145
  2.9. . 147
  2.9.1 . 147
  2.10.2. g 148
  2.10.3. 148
  THI CÔNG . 153
  CHƯƠNG 3: . 154
  . 154
  1.1 Thi công cọc . 154
  1.1.1.Sơ lược về loại cọc thi công và công nghệ thi công cọc: 154
  1.1.2. Biện pháp kỹ thuật thi công cọc. 155
  1.2.Thi công nền móng. 167
  1.2.1.Biện pháp kỹ thuật đào đất hố móng. 167
  1.2.2 Tổ chức thi công đào đất: 174
  1.2.3.Công tác phá đầu cọc và đổ bê tông móng. 176
  1.3. Thiết kế ván khuôn đài ,giằng1 . 180
  1.3.1. Thiết kế ván khuôn đài . 180
  1.3.2. Thiết kế ván khuôn giằng . 182
  1.4.An toàn lao động khi thi công phần ngầm: 184
  1.4.1.An toàn lao động khi thi công đào đất: . 184
  1.4.2.An toàn lao động khi thi công ép cọc 185
  1.4.3.An toàn lao động trong công tác bê tông: . 185
  N 187
  2.1: Lập biện pháp kỹ thuật thi công phần thân . 187
  2.2 Tính toán ván khuôn, xà gồ, cột chống 187
  2.3.1 Tính toán ván khuôn, xà gồ, cột chống cho sàn 192
  2.3.1 Tính toán ván khuôn, xà gồ, cột chống cho dầm phụ . 197 Tr-êng ®¹i häc d©n lËp h¶I phßng ®Ò tµi: nhµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh
  Ngµnh x©y dùng dd & cn ----- ----- vµ cho thuª
  Sinh viªn thùc hiÖn: Trang : - 6 -
  Líp : xd1301D
  2.4.1 Tính toán ván khuôn, xà gồ, cột chống cho cột 207
  2.5 Lập bảng thống kê ván khuôn, cốt thép, bê tông phần thân 213
  2.6 Kỹ thuật thi công các công tác ván khuôn, cốt thép, bê tông. . 213
  2.6.1 Công tác trắc đạc và định vị công trình 213
  2.6.2 Thi công cột, vách, lõi : . 213
  2.7.1 Thi công dầm sàn: . 216
  2.8 Chọn cần trục tháp và tính toán năng suất thi công. . 220
  2.8.1 Chọn cần trục tháp: . 220
  2.8.2 Chọn máy vận thăng: 221
  2.9 Chọn máy đầm, máy trộn và đổ bê tông, năng suất của chúng . 221
  2.9.1 Chọn máy bơm bê tông: 221
  2.9.2 Chọn máy trộn vữa xây dựng: . 222
  2.9.3 Chọn máy đầm dùi: . 222
  2.9.4 Chọn máy đầm bàn: 223
  2.9.5 Chọn các máy thi công khác: 223
  2.10 Kỹ thuật xây, trát, ốp lát hoàn thiện . 223
  2.10.1 Công tác xây 223
  2.10.2 Giới thiệu . 223
  2.10.3 Nguyên tắc xây 224
  2.10.4 Công tác trát 225
  2.10.5 Công tác làm trần treo: 227
  2.10.6 Công tác lát: 227
  2.10.7 Công tác ốp: 229
  2.10.8 Công tác bả matít: . 230
  2.10.9 Công tác sơn: . 231
  2.11 An toàn lao động khi thi công phần thân và hoàn thiện 231
  2.11.1 An toàn lao động trong công tác bê tông: . 232
  2.11.2 An toàn lao động trong công tác cốt thép: 232
  2.11.3 An toàn lao động trong công tác xây 233
  2.11.4 An toàn lao động trong công tác hoàn thiện . 233
  235
  3.1.Lập tiến độ thi công công trình 235
  3.1.1 Tính toán nhân lực phục vụ thi công . 235
  3.1.1.1 Vai trò, ý nghĩa của việc lập tiến độ thi công : 235
  3.1.1.2 Quy trình lập tiến độ thi công . 235 Tr-êng ®¹i häc d©n lËp h¶I phßng ®Ò tµi: nhµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh
  Ngµnh x©y dùng dd & cn ----- ----- vµ cho thuª
  Sinh viªn thùc hiÖn: Trang : - 7 -
  Líp : xd1301D
  3.1.2 Lập sơ đồ tiến độ và biểu đồ nhân lực . 237
  3.2 Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình . 239
  3.2.1 Bố trí máy thiết bị trên mặt bằng 240
  3.2.2 Thiết kế đường tạm trên công trường . 241
  3.2.3 Thiết kế kho bãi công trường 241
  3.2.4 Thiết kế nhà tạm công trường : . 243
  3.2.5 Thiết kế cấp điện công trường: . 245
  3.2.6.Tính toán nước cho công trường: 246
  3.3 An toàn lao động cho công trường . 247
  3.3.1 Công tác an toàn 248
  3.3.1.1. Đối với thiết bị 248
  3.3.1.2. Đối với công nhân . 249
  3.3.1.3. Đối với công trường 250
  3.3.2 Công tác vệ sinh môi trường . 250
  3.3.3 Công tác an ninh khu vực 251
  3.3.4 Công tác phòng chống cháy nổ . 252
  3.3.5 Công tác đảm bảo an toàn giao thông . 252

  Xem Thêm: Nhà điều hành, sản xuất, kinh doanh và cho thuê Giải Phóng, Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nhà điều hành, sản xuất, kinh doanh và cho thuê Giải Phóng, Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status