Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng và đào tạo lái xe tại doanh nghiệp taxi – nghiên cứu tình huống tại công ty cổ phần Vũ Gia

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng và đào tạo lái xe tại doanh nghiệp taxi – nghiên cứu tình huống tại công ty cổ phần Vũ Gia

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU 1
  PHẦN 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO
  NHÂN LỰC . 4
  1.1. Các khái niệm về nhân lực và quản lý sử dụng nguồn nhân lực . 4
  1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực 4
  1.1.2. Khái niệm quản lý nguồn nhân lực . 4
  1.2 Tuyển dụng nhân lực 5
  1.2.1.Tuyển mộ nhân lực . 5
  1.2.2. Tuyển chọn nhân lực . 9
  1.2.3. Nội dung của tuyển dụng nhân sự . 10
  1.3. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 14
  1.3.1. Khái niệm 14
  1.3.2. Mục tiêu của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 15
  1.3.3. Vai trò của đào tạo và phát triển nhân lực 15
  1.3.4. Các giai đoạn của quá trình đào tạo 18
  1.3.5. Phát triển nhân lực 25
  PHẦN 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO
  LÁI XE . 27
  2.1. Thực trạng công tác tuyển dụng và đào tạo lái xe tại Hải phòng 27
  2.1.1. Tình hình tuyển dụng lái xe 27
  2.1.2. Tình hình đào tạo lái xe . 29
  2.2. Thực trạng công tác tuyển dụng đào tạo lái xe tại Công ty Cổ phần
  Vũ Gia . 31
  2.2.1. Một vài nét khái quát về Công ty Cổ phần Vũ Gia . 31 2.2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Vũ Gia . 31
  2.2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Vũ Gia 35
  2.2.1.3. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần Vũ Gia 35
  2.2.1.4. Những thuận lợi và khó khăn của Công ty Cổ Phần Vũ Gia . 36
  2.2.2 Thực trạng công tác tuyển dụng và đào tạo lái xe tại Công ty Cổ
  phần Vũ Gia . 38
  2.2.2.1: Đặc điểm lao động: 38
  2.2.2.2. Phân tích cơ cấu lao động 39
  2.2.2.3. Công tác tuyển dụng lái xe tại công ty 43
  2.2.2.4. Công tác đào đạo và phát triển lái xe tại Công ty 48
  2.2.2.5. Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty . 54
  2.3. Nhận xét về công tác tuyển dụng và đào tạo lái xe . 55
  2.3.1. Nhận xét chung về công tác tuyển dụng và đào tạo lái xe của một số
  doanh nghiệp taxi tại Hải Phòng . 55
  2.3.2. Nhận xét về công tác tuyển dụng và đào tạo lái xe tại Công ty Cổ phần
  Vũ Gia . 57
  2.3.2.1. Nhận định chung về tình hình lái xe tại công ty. . 57
  2.3.2.2. Một số nhược điểm trong công tác tuyển dụng và đào tạo lái xe. 57
  PHẦN 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC
  TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO LÁI XE TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ
  GIA . 59
  KẾT LUẬN 69
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 70
  Đề tài nghiên cứu khoa học Trường Đại học dân lập Hải Phòng
  Sinh viên: Phạm Thị Tuyết Mai 1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cơ chế quản lý
  và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực là một trong những biện pháp cơ bản
  nhằm nâng cao năng suất lao động, cải thiện đời sống vật chất cho người lao động.
  Trong phạm vi một Doanh nghiệp, sử dụng lao động được coi là vấn đề
  quan trọng hàng đầu. Lao động là một trong ba yếu tố đầu vào của quá trình
  sản xuất. Nhưng sử dụng lao động có hiệu quả cao nhất lại là một vấn đề
  riêng biệt đặt ra cho từng Doanh nghiệp. Việc Doanh nghiệp sử dụng những
  biện pháp gì, những hình thức nào để phát huy khả năng của người lao động
  nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh là một
  vấn đề hết sức quan trọng, nó có ý nghĩa tới sự thất bại hay thành công của
  Doanh nghiệp đó. Mặt khác, khi biết được đặc điểm của người lao động,
  Doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được chi phí, thời gian và công sức vì vậy mà việc
  thực hiện mục tiêu của Doanh nghiệp sẽ dễ dàng hơn.
  Trong quá trình sử dụng nguồn nhân lực của Doanh nghiệp, công tác
  tuyển dụng và đào tạo nhân sự là những quá trình có tầm quan trọng nhất định.
  Trong một Doanh nghiệp, công tác tuyển dụng nhân sự thành công tức là tìm
  được những người thực sự phù hợp với công việc có ý nghĩa to lớn, góp phần
  duy trì sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Bản thân những người được
  tuyển vào công việc với năng lực và sở trường của mình sẽ rất hứng thú với
  công việc. Ngược lại nếu việc tuyển dụng không được thực hiện đúng thì sẽ
  gây ra những ảnh hưởng tiêu cực tác động trực tiếp đến công ty và người lao động.
  Đào tạo và phát triển là các hoạt động nhằm duy trì và nâng cao chất
  lượng nguồn nhân lực của tổ chức, là điều kiện quyết định để các tổ chức có
  thể đứng vững và thắng lợi trong môi trường cạnh tranh. Do đó, trong các tổ
  chức, công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cần thực hiện một cách có
  tổ chức và có kế hoạch.
  Có nhiều lí do nói rằng công tác đào tạo và phát triển là quan trọng và
  cần được quan tâm đúng mức trong các tổ chức. Trong đó có 3 lý do chủ yếu: Đề tài nghiên cứu khoa học Trường Đại học dân lập Hải Phòng
  Sinh viên: Phạm Thị Tuyết Mai 2
  - Để đáp ứng yêu cầu công việc của tổ chức.
  - Để đáp ứng nhu cầu học tập và phát triển của lao động.
  - Đào tạo và phát triển là những giải pháp có tính chiến lược tạo ra lợi
  thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.
  Qua quá trình nghiên cứu thực tế tại công ty Cổ phần Vũ Gia, em nhận
  thấy việc quản lý nguồn nhân lực của công ty còn tồn tại một số vấn đề, cụ
  thể như:
  - Công tác tuyển dụng lái xe của công ty chưa đem lại hiệu quả. Hàng
  năm, công ty tuyển dụng với số lượng không nhỏ tuy nhiên chưa chú trọng
  đến chất lượng tuyển dụng dẫn đến việc chưa tuyển được người phù hợp với
  đặc điểm và tính chất của công việc. Bên cạnh đó việc tuyển dụng diễn ra liên
  tục và thường xuyên dẫn đến hàng năm, công ty bỏ ra chi phí đầu tư không
  nhỏ vào công tác tuyển dụng lái xe tuy nhiên những gì mà doanh nghiệp bỏ ra
  chưa thật sự mang lại kết quả tốt.
  - Việc đào tạo lái xe của công ty cũng chưa đem lại hiệu quả, chưa đáp
  ứng được nhu cầu thực tế. Những năm gần đây số vụ tai nạn do lỗi của các lái
  xe ngày càng gia tăng cho thấy chất lượng tay nghề của đội ngũ lái xe còn yếu.
  Bên cạnh đó, theo điều tra về sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ
  của công ty, chỉ có gần 40% phản hồi của khách hàng là hài lòng với thái độ
  phục vụ của lái xe.
  Từ tầm quan trọng của công tác tuyển dụng và đào tạo tuyển dụng và
  thực trạng công tác tuyển dụng và đào tạo lái xe tại Công ty Cổ phần Vũ Gia
  mà qua quá trình nghiên cứu em được tìm hiểu em quyết định chọn đề tài:
  “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng và đào tạo lái xe
  tại doanh nghiệp taxi – Nghiên cứu tình huống tại Công ty Cổ phần Vũ Gia”
  là đề tài nghiên cứu khoa học của mình
  2. Mục tiêu của đề tài.
  Nghiên cứu thực trạng công tác tuyển dụng và đào tạo lái xe tại doanh
  nghiệp taxi – Nghiên cứu tình huống tại công ty Cổ phần Vũ Gia. Đề tài nghiên cứu khoa học Trường Đại học dân lập Hải Phòng
  Sinh viên: Phạm Thị Tuyết Mai 3
  Từ đó đưa ra được một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác
  tuyển dụng và đào tạo lái xe, nâng cao tay nghề và chất lượng lái xe để đảm
  bảo an toàn cho khách hàng và giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông do lỗi của
  lái xe gây ra.
  3. Phương pháp nghiên cứu.
  - Phương pháp điều tra chọn mẫu: thông qua phương pháp thu thập dữ
  liệu, điều tra phỏng vấn của 100 lái xe, 20 cán bộ quản lý, 100 khách hàng để
  tìm hiểu tình hình thực tế công tác tuyển dụng và đào tạo lái xe của các hãng
  taxi trong thành phố Hải Phòng.
  - Các phương pháp khác (phương pháp thống kê, tổng hợp, phân
  tích ): sau quá trình điều tra thống kê, tiến hành quy nạp các số liệu đã thu
  thập được, sau đó tiến hành phân tích để đưa ra các giải pháp nhằm năng cao
  chất lượng tuyển dụng và đào tạo lái xe.
  4. Đối tượng nghiên cứu.
  - Nghiên cứu về công tác tuyển dụng lái xe tại Công ty Cổ phần Vũ Gia
  - Nghiên cứu về công tác đào tạo lái xe tại Công ty Cổ phần Vũ Gia
  5. Phạm vi nghiên cứu
  Tìm hiểu, nghiên cứu, thu thập và xử lí thông tin về thực trạng công tác
  tuyển dụng và đào tạo lái xe tại Công ty Cổ phần Vũ Gia
  6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
  - Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể làm tài liệu tham khảo cho sinh
  viên ngành Quản trị Doanh nghiệp hiểu rõ hơn về vấn đề quản trị nhân sự -
  công tác tuyển dụng và đào tạo nhân viên.
  - Các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng và đào tạo lái xe
  không chỉ có thể áp dụng tại Công ty Cổ phần Vũ Gia mà còn có thể áp dụng
  tại cái Doanh nghiệp taxi khác tại Hải Phòng.

  Xem Thêm: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng và đào tạo lái xe tại doanh nghiệp taxi – nghiên cứu tình huống tại công ty cổ phần Vũ Gia
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng và đào tạo lái xe tại doanh nghiệp taxi – nghiên cứu tình huống tại công ty cổ phần Vũ Gia sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status