Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số biện pháp cơ cấu lại nhân sự tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Hải Phòng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số biện pháp cơ cấu lại nhân sự tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Hải Phòng

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÂN SỰ VÀ CƠ CẤU LẠI
  NHÂN SỰ 4
  1.1. Tổng quan về nhân sự 4
  1.1.1. Cái khái niệm về nhân sự và quản trị nhân sự 4
  1.1.2. Đối tượng của quản trị nguồn nhân lực . 5
  1.1.3. Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực . 5
  1.1.4. Vai trò và chức năng của quản trị nguồn nhân lực . 6
  1.1.5.Nội dung của quản trị nguồn nhân lực . 9
  1.2. Cơ cấu lại nhân sự 17
  1.2.1. Cơ cấu lại là gì? . 17
  1.2.2. Nguyên nhân phải cơ cấu lại nhân sự? 18
  1.2.3. Nội dung của quá trình cơ cấu lại nhân sự 22
  1.2.4. Giải pháp cơ cấu lại nhân sự . 27
  PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC NHÂN SỰ TẠI NGÂN HÀNG
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH HẢI
  PHÒNG. 29
  2.1. Khái quát về ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi
  nhánh Hải Phòng. 29
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng 29
  2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Sacombank Hải Phòng 34
  2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Sacombank – Chi nhánh Hải Phòng 34
  2.1.4. Hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Sacombank–Chi nhánh Hải Phòng
  . 40
  2.1.5. Thuận lợi và khó khăn của Ngân hàng Sacombank–Chi nhánh Hải Phòng
  . 48 2.2. Thực trạng sử dụng – quản lý nguồn nhân lực tại Ngân hàng thương mại
  cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hải Phòng 50
  2.2.1. Đặc điểm lao động và tình hình sử dụng lao động tại Ngân hàng 50
  2.2.2. Công tác hoạch địnhnguồn nhân lực tại Ngân hàng thương mại cổ phần
  Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hải Phòng. 60
  2.2.3. Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực 61
  2.2.4. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 63
  2.2.5. Công tác đánh giá thành tích thực hiện công việc 65
  2.2.6. Công tác trả lương, thưởng cho người lao động . 66
  2.2.7. Chế độ đãi ngộ và phúc lợi 74
  2.2.8. Đánh giá chung về công tác nhân sự tại Ngân hàng thương mại cổ phần
  Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hải Phòng . 77
  PHẦN III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CƠ CẤU LẠI NHÂN SỰ TẠI NGÂN
  HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI
  NHÁNH HẢI PHÒNG 78
  3.1. Phương hướng và nhiệm vụ trong những năm tới tại Ngân hàng thương
  mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hải Phòng 78
  3.2. Dự báo nhu cầu nhân sự năm 2013 79
  3.3. Một số biện pháp cơ cấu lại nhân sự tại Ngân hàng thương mại cổ phần
  Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hải Phòng. 80
  3.3.1. Cắt giảm lao động dư thừa, luân chuyển và bố trí sắp xếp lại nhân sự. . 81
  3.3.2. Đào tạo nguồn nhân sự phù hợp với vị trí công tác. . 84
  3.3.3. Nâng cao chất lượng của hoạt động tuyển dụng . 88
  KẾT LUẬN 91
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 93


  1
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Ngày nay cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật và quá
  trình toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, những yếu tố cạnh tranh truyền thống của
  doanh nghiệp như vốn, công nghệ, giá thành đã dần trở nên bão hòa không còn
  mang tính quyết định nữa. Thay vào đó, một nguồn lực mới một yếu tố cạnh
  tranh mới mang tính quyết định đối với sự thành công của các doanh nghiệp, đó
  chính là con người – nhân lực.
  Giống như lời của Jim Kyer – Giám đốc chịu trách nhiệm về nhân sự của
  tập đoàn Coopers đã nói : “ Các Công ty ngày nay hơn nhau hay không là do
  trình độ, phẩm chất và sự gắn bó của công nhân viên đối với Công ty nghĩa là
  các nhà quản trị tài nguyên nhân sự phải nhận thức và đề ra chiến lược quản trị
  tài nguyên nhân sự một cách có hiệu quả”. Xét đến cùng thì nhân lực chính là
  tác nhân tạo ra vốn và đề xuất những ý tưởng mới, cũng như đảm nhận vai trò
  lựa chọn và ứng dụng các công nghệ tiên tiến, thực hiện các chỉ tiêu nhằm nâng
  cao thành tích của doanh nghiệp. Trong nhiều trường hợp vốn và công nghệ có
  thể huy động được nhưng để xây dựng được đội ngũ cán bộ nhiệt tình, tận tâm,
  có khả năng thích hợp và làm việc có hiệu quả thi rất phức tạp và tốn kém nhiều
  hơn. Vì vậy để có thể tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh khốc liệt
  mỗi Công ty cần phải thực hiện tốt công tác quản lý nhân lực nhằm tăng cường
  và phát huy khả năng đáp ứng của nhân lực qua tất cả các giai đoạn phát triển
  của doanh nghiệp.
  Qua quá trình thực tập tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương
  Tín, em nhận thấy công tác quản lý nguồn nhân lực của Ngân hàng còn nhiều
  vấn đề, cụ thể như:
  - Công tác hoạch định nguồn nhân lực vẫn chưa phù hợp với nhu cầu hoạt
  động kinh doanh của Ngân hàng. Tình hình bố trí sắp xếp nhân sự tại các
  phòng/ban, chức năng vẫn chưa được hợp lý.
  - Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực vẫn chưa được chú trọng
  đầu tư, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế của Ngân hàng.
  - Đặc biệt, vào ngày 29/01/2013 Sacombank và Eximbank đã kí kết thỏa
  thuận hợp tác chiến lược trong đó hai bên thống nhất hỗ trợ nhau trong vấn đề
  2
  nhân sự, đào, cơ cấu lại nhân sự trong Ngân hàng và tiến tới hợp nhất/sáp nhập
  trong vòng từ 3 đến 5 năm tới.
  Xuất phát từ vai trò và thực trạng của công tác quản trị nhân lực ở nước ta
  hiện nay nói chung và ở mỗi Ngân hàng nói riêng. Em quyết định chọn đề tài:
  “Một số biện pháp cơ cấu lại nhân sự tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài
  Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hải Phòng” làm đề tài nghiên cứu khoa học
  của mình.
  2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
  Hệ thống hóa các lý luận cơ bản về cơ cấu lại nguồn nhân lực trong tổ
  chức; đưa ra một số nguyên nhân và giải pháp cơ cấu lại nhân sự doanh nghiệp.
  Phân tích và đánh giá thực trạng nhân sự tại Ngân hàng thương mại cổ
  phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hải Phòng. Nêu bật những yêu điểm và
  hạn chế về nhân lực của Ngân hàng.
  Từ đó, đề xuất ra một số biện pháp cơ cấu lại nhân sự để nâng cao hiệu quả
  sử dụng nguồn nhân lực cũng như năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương
  mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hải Phòng trong thời kỳ phát
  triển và hội nhập.
  3. Phương pháp và thiết bị nghiên cứu
  Phương pháp điều tra
  Phương pháp tổng hợp, phân tích
  Phương pháp thống kê.
  4. Đối tượng nghiên cứu
  Nghiên cứu về công tác sử dụng và quản lý nguồn nhân lực tại Ngân hàng
  thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hải Phòng.
  5. Phạm vi nghiên cứu
  Tìm hiểu, nghiên cứu, thu thập và xử lý thông tin về thực trạng công tác sử
  dụng và quản lý nguồn nhân lực tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn
  Thương Tín – Chi nhánh Hải Phòng.
  6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
  Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể là cơ sở để sinh viên tham khảo,
  nghiên cứu và học tập.
  3
  Các biện pháp cơ cấu lại nhân sự không chỉ có thể được ứng dụng tại Ngân
  hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hải Phòng mà còn
  có thể được ứng dụng tại một số Ngân hàng khác.
  7. Kết cấu đề tài
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 phần:
  Phần I : Cơ sở lý luận chung về nhân sự và cơ cấu lại nhân sự
  Phần II : Thực trạng về công tác nhân sự tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài
  Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hải Phòng
  Phần III : Một số biện pháp cơ cấu lại nhân sự tại Ngân hàng thương mại cổ
  phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hải Phòng.

  Xem Thêm: Một số biện pháp cơ cấu lại nhân sự tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Hải Phòng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp cơ cấu lại nhân sự tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Hải Phòng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status