Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Văn hóa kinh doanh trong hoạt động khách sạn Sài Gòn - Hạ Long

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Văn hóa kinh doanh trong hoạt động khách sạn Sài Gòn - Hạ Long

  Li M ®Çu

  1.Lý do chn ®Ị tµi
  Ngµy nay, trong cuc sng hiƯn ®¹i khi x· hi kh«ng ngng ph¸t triĨn ®¹t
  ®n ®nh cao cđa thµnh tu khoa hc vµ c«ng nghƯ, ®i
  sng cđa con ng-i kh«ng ngng ®-ỵc n©ng cao. Do ® nhưng ¸p lc
  ®i víi con ng-i ngµy cµng nhiỊu, cuc sng s«i ®ng, kÐo theo ® lµ nhưng
  c¨ng th¼ng trong c«ng viƯc, x· hi vµ gia ®×nh. Lĩc nµy yªu cÇu cđa ng-i tiªu
  dng ni chung, kh¸ch du lÞch ni riªng ®· tin thªm mt b-íc cao h¬n, kh«ng
  ch dng l¹i cht l-ỵng cao mµ cßn ph¶i ph hỵp víi v¨n ho¸ cđa h, tho¶ m·n
  ®-ỵc nhu cÇu hiĨu bit, t×m hiĨu giao l-u v¨n ho¸, lµm phong phĩ ®i sng tinh
  thÇn cđa h. C¸c nhµ kinh doanh du lÞch sím nhn thy kinh doanh du lÞch lµ
  mt h×nh thc kinh doanh ®Ỉc biƯt, ® kinh doanh kh«ng ch ®¬n thuÇn lµ lỵi
  nhun mµ ch c thĨ c lỵi nhun b»ng viƯc th¶o m·n ®-ỵc nhu cÇu n©ng cao
  ®i sng vt cht tinh thÇn cho kh¸ch, cho con ng-i.
  Qu¶ng Ninh ni chung, thµnh ph H¹ Long ni riªng c nhiỊu tiỊm n¨ng,
  c¬ hi ph¸t triĨn kinh t x· hi, du lÞch dÞch vơ. Ngµnh du lÞch ni chung, kinh
  doanh kh¸ch s¹n ni riªng Qu¶ng Ninh v« cng s«i ®ng, giư t trng cao
  trong c¬ cu kinh t cđa tnh. Thc t ngµnh ®· vµ ®ang ®-ỵc thµnh ph quan
  t©m ®Çu t-, qu¶n lý ®Ĩ tr thµnh mt ngµnh kinh t mịi nhn, gp phÇn thĩc ®y
  ph¸t triĨn kinh t x· hi cđa tnh.
  Du lÞch ph¸t triĨn, s kh¸ch du lÞch ®Ỉc biƯt lµ kh¸ch du lÞch quc t gia
  t¨ng hµng n¨m, ®· ®Ỉt ra mt nhu cÇu vỊ c¬ s l-u trĩ, ¨n ung ®¹t tiªu chun
  quc t lµ kh«ng thĨ thiu. Trong bi c¶nh ®, kh¸ch s¹n Sµi Gßn H¹ Long t
  khi míi ra ®i vµ ho¹t ®ng ®· tng b-íc kh¼ng ®Þnh ®¼ng cp cđa mt kh¸ch
  s¹n bn sao, vỊ cht l-ỵng phơc vơ cịng nh- c¬ s vt cht k thut. N»m trong
  tp ®oµn kh¸ch s¹n Sµi Gßn Tourist lµ mt tp ®oµn lín m¹nh vµ ph¸t triĨn s«i
  ®ng, v× th ph-¬ng thc kinh doanh cđa kh¸ch s¹n Sµi Gßn H¹ Long cịng mang
  nhưng ®Ỉc ®iĨm chung cđa tỉng c«ng ty. Tuy nhiªn trong bi c¶nh kinh t x· hi,
  tµi nguyªn du lÞch, con ng-i kh¸ch nhau th× kh¸ch s¹n Sµi Gßn V¨n ha kinh doanh trong ho¹t ®ng kh¸ch s¹n Sµi Gßn - H¹ Long

  Vị ThÞ Khuyªn - Líp VHL101 2
  H¹ Long l¹i mang nhưng nÐt riªng, ®Ỉc tr-ng cđa mt vng biĨn xinh ®Đp bªn b
  vÞnh H¹ Long, g¾n liỊn víi yªĩ t v¨n ho¸ biĨn, v¨n ho¸ hoµ nhp vµ th©n thiƯn.
  Lµ sinh viªn ngµnh v¨n ho¸ du lÞch, lu«n mong mun ®-ỵc t×m hiĨu nhiỊu
  h¬n, c nhiỊu kin thc h¬n vỊ kinh doanh kh¸ch s¹n vµ nhưng gi¸ trÞ v¨n ho¸
  kinh doanh kh¸ch s¹n, do vy t«i ®· chn ®Ị tµi nghiªn cu “ V¨n ho¸ kinh
  doanh trng ho¹t ®ng kh¸ch s¹n Sµi Gßn H¹ Long”
  2. Mơc tiªu nghiªn cu
  §Ị tµi chđ yu ®i t×m hiĨu c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ kinh doanh ®-ỵc thĨ hiƯn trong
  kinh doanh kh¸ch s¹n Sµi Gßn H¹ Long, t ® c c¸i nh×n ®ĩng h¬n vỊ c¸c gi¸ trÞ
  v¨n ho¸ trong kinh doanh ni chung vµ kinh doanh kh¸ch s¹n ni riªng.
  B-íc ®Çu nh×n nhn ®¸nh gi¸ vỊ v¨n ho¸ trong kinh doanh kh¸ch s¹n, mt
  dÞch vơ quan trng kh«ng thĨ thiu trong kinh doanh du lÞch.
  §Ị xut mt vµi gi¶i ph¸p gp phÇn lµm phong phĩ h¬n v¨n ho¸ kinh
  doanh trong kh¸ch s¹n Sµi Gßn H¹ Long t¹o ra b¶n s¾c riªng cho kh¸ch s¹n.
  3. §i tuỵng vµ ph¹m vi nghiªn cu
  C¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ trong giao tip, ng xư trong phơc vơ, trong c¸ch trang
  trÝ, trong c¸c lƠ nghi, .cđa c¸c b phn trc tip kinh doanh, trc tip, phơc vơ
  kh¸ch nh-: LƠ t©n, bµn, bar, bp vµ c¸c b phn kinh doanh dÞch vơ bỉ sung:
  DÞch vơ ®ỉi tiỊn, massage, thĨ dơc thm m, bĨ b¬i, b¸n hµng l-u niƯm, giỈt
  lµ, .cịng nh- trong kh«ng gian kinh doanh cđa kh¸ch s¹n.
  4. Ph-¬ng ph¸p nghiªn cu
  - Ph-¬ng ph¸p kh¶o s¸t thc ®Þa
  - Ph-¬ng ph¸p xư lý th«ng tin t¹i chç, ph-¬ng ph¸p so s¸nh ®i chiu
  - Ph-¬ng ph¸p m« t¶, ph©n tÝch vµ tỉng hỵp.
  5. B cơc cđa ®Ị tµi
  Ngoµi phÇn m ®Çu, kt lun, phơ lơc, tµi liƯu tham kh¶o, ni dung cđa
  kho¸ lun ®-ỵc chia lµm 3 ch-¬ng:
  Ch-¬ng 1: H¹ Long - Qu¶ng Ninh vµ ho¹t ®ng du lÞch H¹ Long Qu¶ng Ninh.
  Ch-¬ng 2: Kh¸ch s¹n Sµi Gßn H¹ Long vµ yu t v¨n ho¸ trong kinh doanh.
  Ch-¬ng 3: Mt vµi ®Ị xut vµ kin nghÞ n©ng cao yu t v¨n ho¸ trong kinh V¨n ha kinh doanh trong ho¹t ®ng kh¸ch s¹n Sµi Gßn - H¹ Long

  Vị ThÞ Khuyªn - Líp VHL101 3
  doanh kh¸ch s¹n Sµi Gßn H¹ Long.
  Ch-¬ng 1
  H¹ Long qu¶ng ninh vµ ho¹t ®ng du lÞch
  H¹ long qu¶ng ninh
  1.1. Vµi nÐt vỊ H¹ Long - Qu¶ng Ninh
  1.1.1. VỊ ®Þa lý c¶nh quan.
  VỊ vÞ trÝ ®Þa lý
  Nu nh×n trªn b¶n ®, ®t n-íc ViƯt Nam xinh ®Đp dc theo d¶i ven biĨn,
  chuyĨn tip t ®t liỊn ra biĨn cđa b t©y Th¸i B×nh D-¬ng, trªn b vÞnh B¾c B,
  n»m kỊ phÝa Nam Trung Quc, nỉi bt lªn m kh«ng gian biĨn b¹c lµ mt hƯ
  thng chi chÝt nhưng ®¶o xanh( gm 1030 ®¶o c tªn vµ h¬n 1000 ®¶o ch-a c
  tªn) víi mt ® lín Ýt gỈp ViƯt Nam. § lµ vng biĨn ni liỊn phÇn ®t liỊn
  thuc l·nh thỉ tnh Qu¶ng Ninh, ®· ®-ỵc c¶ th giíi bit ®n víi vÞnh H¹ Long,
  vÞnh ®-ỵc tỉ chc V¨n Ho¸ Khoa Hc Gi¸o Dơc Liªn Hỵp Quc – UNESCO, 2
  lÇn c«ng nhn lµ di s¶n thiªn nhiªn th giíi.
  Ngay t s cu thµnh l·nh thỉ vµ biĨn c¶ liỊn kỊ nh- vy ®· ®-a tnh Qu¶ng
  Ninh tr thµnh mt tnh duyªn h¶i ®c ®¸o nht n-íc ta víi 6110km2
  ®t liỊn,
  trong ® 619,9km2
  mỈt n-íc biĨn. Thµnh ph H¹ Long thuc tnh Qu¶ng Ninh
  n»m giưa 20º52´ ®n 21º00´ ® B¾c vµ 106º58´ ®n 107º6´ kinh §«ng. Thµnh
  ph H¹ Long lµ d¶i ®t hĐp n»m ven b biĨn vÞnh H¹ Long ®-ỵc bao bc bi
  nhiỊu ®¶o ®¸ vỊ phÝa biĨn.
  S hi tơ giưa vÞ trÝ ®Þa lý vµ cu trĩc c¶nh quan l·nh thỉ c¶ trªn ®t liỊn vµ
  trªn biĨn cng víi tiỊm n¨ng vn c, ®· ®-a H¹ Long vµo vÞ th thu hĩt du
  kh¸ch thp ph-¬ng vỊ ®©y ®Ĩ th-ng ngo¹n, nhn thy nhưng nÐt hp dn cđa
  th¾ng c¶nh trªn mt vng thiªn nhiªn ®c ®¸o, ®Ĩ giao l-u t¹o lp nªn nhưng
  mi quan hƯ ph¸t triĨn l©u dµi.
  Thµnh ph H¹ Long ch c¸ch thµnh ph H¶i Phßng 70 km ®-ng b, mt
  trong ba trung t©m kinh t v¨n ho¸ lín, ®-ỵc gi lµ khu kinh t tam gi¸c vµng
  cđa miỊn B¾c, vµ ch víi 3 gi «t« ch¹y t Hµ Ni lµ du kh¸ch c thĨ ®Ỉt ch©n V¨n ha kinh doanh trong ho¹t ®ng kh¸ch s¹n Sµi Gßn - H¹ Long

  Vị ThÞ Khuyªn - Líp VHL101 4
  tíi m¶nh ®t th¬ mng ®Çy n¾ng vµ gi biĨn. N»m vÞ trÝ giao l-u thun lỵi víi
  c¸c tnh trong c¶ n-íc, vµ quc t th«ng qua hƯ thng ®-ng b, ®-ng s¾t,
  ®-ng thủ, ®©y lµ nhưng ®iỊu kiƯn thun lỵi ®Ĩ H¹ Long tr thµnh mt ®iĨm
  ®n hp dn.
  VỊ khÝ hu
  H¹ Long n»m trong vng khÝ hu nhiƯt ®íi gi ma. Thi tit bn ma
  trong n¨m biĨu hiƯn r rƯt. Ma h¹ nng m, m-a nhiỊu, ma ®«ng l¹nh vµ kh«.
  Xen giưa ma h¹ vµ ®«ng, ma xu©n vµ thu diƠn ra trong thi gian ng¾n vµ c
  tÝnh cht chuyĨn tip. NhiƯt ® trung b×nh c¶ n¨m 22,8ºC, nhiƯt ® trung b×nh
  ma hÌ 26,4ºC, nng nht lªn ®n 35,7ºC. NhiƯt ® trung b×nh ma ®«ng 20ºC,
  nhiƯt ® thp nht c khi thp ®n 4,2ºC. L-ỵng m-a trung b×nh trong n¨m
  2005,4 mm. Thi gian c m-a nhiỊu lµ t th¸ng 5 ®n th¸ng 10, t th¸ng 3 ®n
  th¸ng 8 chÞu ¶nh h-ng cđa gi ma ®«ng Nam, mang ®Ỉc ®iĨm chung cđa mt
  miỊn chÞu ¶nh h-ng m¹nh cđa gi ma ®«ng B¾c, va c nhưng nÐt riªng cđa
  nhiƯt ®íi khÝ hu chÞu ¶nh h-ng Ýt h¬n cđa gi ma ®«ng Nam víi c¸c cung khÝ
  hu. Ma ®«ng th-ng kÐo dµi t 4 ®n 5 th¸ng, ma h¹ ng¾n h¬n, l-ỵng m-a
  ®©y t-¬ng ®i nhiỊu t th¸ng 8 ®n th¸ng 10 lµ ma m-a b·o.
  Nh×n chung khÝ hu ®©y thÝch hỵp cho viƯc ph¸t triĨn du lÞch nht lµ du
  lÞch tham quan, t¾m biĨn ph¬i n¾ng, ngh d-ìng, thĨ thao vµ du lÞch sinh th¸i.
  Tuy nhiªn do c ma ®«ng l¹nh vµ nhiỊu ngµy thi tit xu do ¶nh h-ng cđa
  gi ma ®«ng B¾c ®· g©y nhiỊu tr ng¹i cho ho¹t ®ng cđa con ng-i, trong ®
  c ho¹t ®ng du lÞch, t¹o nªn tÝnh ma vơ cho ho¹t ®ng du lÞch H¹ Long.
  VỊ ®Þa h×nh, ®t ®ai
  BỊ mỈt ®Þa h×nh lµ n¬i diƠn ra c¸c ho¹t ®ng kinh t vµ sinh sng cđa d©n
  c-, s ®a d¹ng, phong phĩ cđa ®Þa h×nh t¹o ra nhiỊu phong c¶nh ®Đp, t¹o sc hp
  dn ®i víi du kh¸ch. §Þa h×nh lơc ®Þa vµ h¶i ®¶o cđa H¹ Long ®· kh¸ phc t¹p,
  t¹o du n riªng.
  HƯ thng s-n thu n-íc: c¶ nĩi, thung lịng, d¶i ®i, c¸c c¸nh cung hĐp ven
  biĨn theo s-n thu n-íc phÝa §«ng vµ phÝa Nam va ®-ỵc liªn kt l¹i, va bÞ
  chia c¾t ra ®Ĩ ni liỊn tng ®o¹n l·nh thỉ víi biĨn c¶ b»ng hƯ thng s«ng, sui V¨n ha kinh doanh trong ho¹t ®ng kh¸ch s¹n Sµi Gßn - H¹ Long

  Vị ThÞ Khuyªn - Líp VHL101 5
  va ng¾n vµ dc. HƯ thng mỈt n-íc va lµ vịng, vÞnh, nh¸nh, cưa s«ng t¹o nªn
  mt ®­ng b quanh co, khĩc khủu, va lµ vng n­íc b×nh yªn “ni thủ”
  ®-ỵc che ch¾n gi ®«ng, t¹o nªn vng n-íc, non sng yªn, biĨn lỈng. N¬i tn t¹i
  mt hƯ sinh th¸i ®a d¹ng vµ quý him.
  B biĨn, biĨn, h¶i ®¶o
  Víi chiỊu dµi 250 km b biĨn vµ 600 km2
  mỈt n-íc biĨn, tµi nguyªn biĨn
  Qu¶ng Ninh rt phong phĩ vµ ®a d¹ng lµ -u th nỉi tri cho ph¸t triĨn kinh t vµ
  du lÞch.
  Vng vÞnh H¹ Long víi tỉng diƯn tÝch 153km2
  gm 1969 hßn ®¶o lín nh,
  trong ® c 989 ®¶o c tªn vµ 980 ®¶o ch-a c tªn, vÞnh H¹ Long c 2 d¹ng ®¶o,
  ®¶o ®¸ v«i vµ ®¶o phin th¹ch, tp trung 2 vng chÝnh lµ vng phÝa §«ng Nam
  (thuc vÞnh B¸i Tư Long) vµ vng phÝa T©y Nam( thuc vng vÞnh H¹ Long) c
  tuỉi kin t¹o ®Þa cht t 250 – 280 triƯu n¨m. Vng tp trung dµy ®Ỉc c¸c ®¶o ®¸
  c phong c¶nh ngo¹n mơc vµ nhiỊu hang ®ng ®Đp nỉi ting lµ vng trung t©m
  di s¶n thiªn nhiªn vÞnh H¹ long, bao gm vÞnh H¹ Long vµ mt phÇn vÞnh B¸i
  Tư Long.
  Vng di s¶n thiªn nhiªn ®-ỵc tỉ chc UNESCO c«ng nhn c diƯn tÝch 434
  km2
  bao gm 775 ®¶o, nh- mt h×nh tam gi¸c víi 3 ®nh lµ ®¶o §Çu Gç
  (phÝaT©y), h Ba HÇm ( phÝa Nam), ®¶o Cng t©y (phÝa §«ng), vng vÞnh k
  bªn lµ khu vc ®Ưm vµ di tÝch danh th¾ng quc gia ®-ỵc B V¨n Ho¸ Th«ng Tin
  xp h¹ng n¨m 1962.
  Vng biĨn H¹ Long n»m trong vng vÞnh kÝn gi, thun lỵi cho viƯc x©y
  dng vµ ph¸t triĨn hƯ thng c¶ng biĨn ( c¶ng n-íc s©u C¸i L©n). Ngoµi ra hµng
  chơc v¹n ha vng thỊm lơc ®Þa n«ng ven b c kh¶ n¨ng lín ®Ĩ nu«i trng thủ
  h¶i s¶n c gi¸ trÞ cao nh- ngc trai, bµo ng-, t«m, s¸i sng, ngao, sß huyt, tu
  hµi, rong c©u, .phơc vơ xut khu, lµm ®iĨm tham quan cho kh¸ch du lÞch vµ
  cung cp ®Ỉc s¶n biĨn cho nh©n d©n, cho kh¸ch du lÞch. C nhiỊu c¸c b·i t¾m
  ®Đp, b·i san h« ngÇm, c¶nh ®Đp ®a d¹ng trªn c¸c ®¶o.

  Xem Thêm: Văn hóa kinh doanh trong hoạt động khách sạn Sài Gòn - Hạ Long
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Văn hóa kinh doanh trong hoạt động khách sạn Sài Gòn - Hạ Long sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status