Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu phát triển bền vững về sinh thái và tài nguyên sinh vật ở Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu phát triển bền vững về sinh thái và tài nguyên sinh vật ở Việt Nam

  LỜI CẢM ƠN

  Để hoàn thành luận án tôi đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của cơ quan, thầy cô giáo, gia đình, đồng nghiệp và bạn bè.
  Tôi xin trân trọng cảm ơn PGS.TS. Lê Xuân Cảnh, Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và TS. Nguyễn Danh Sơn, nguyên Viện trưởng Viện Phát triển bền vững vùng Bắc Bộ, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, các thầy giáo đã trực tiếp hướng dẫn tôi trong thời gian học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận án tiến sỹ.
  Tôi xin trân trọng cảm ơn Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tổng Cục thống kê và Văn phòng Phát triển bền vững thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận đã tận tình giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu, thực hiện luận án tiến sỹ.
  Tôi xin trân trọng cám ơn Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC), Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và Vụ Kế hoạch, Bộ Tài nguyên và Môi trường, nơi tôi đã và đang công tác tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tôi hoàn thành khóa đào tạo tiến sỹ.
  Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn của mình tới cơ quan, thầy cô giáo, gia đình, đồng nghiệp và bạn bè những người luôn bên cạnh động viên, khích lệ, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.
  Tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới sự giúp đỡ quý báu đó./.
  Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2013
  NGHIÊN CỨU SINH
  Lê Văn Hữu


  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN 1
  LỜI CẢM ƠN 2
  CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU SỬ DỤNG TRONG LUẬN ÁN 7
  MỞ ĐẦU 9
  Chương I
  TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
  1. Một số khái niệm, quan điểm liên quan đến phát triển bền vững và hệ thống chỉ tiêu phát triển bền vững 11
  1.1. Khái niệm phát triển bền vững 11
  1.2. Quan điểm về con đường phát triển bền vững hiện thực 11
  1.3. Bối cảnh thực tiễn phát triển bền vững trên thế giới 12
  1.4. Một số nguyên tắc phát triển bền vững cơ bản 21
  1.5. Khái niệm về ngưỡng phát triển trên con đường tiến tới phát triển bền vững 22
  1.6. Khái niệm về các thông số, chỉ tiêu/chỉ thị và chỉ số phát triển bền vững 22
  2. Kết quả nghiên cứu về phân loại các chỉ tiêu phát triển bền vững 24
  3. Tổng quan về hệ thống chỉ tiêu phát triển bền vững trong đó có lĩnh vực về sinh thái và tài nguyên sinh vật 24
  3.1. Thế giới 24
  3.2. Các nước trong khu vực 26
  4. Tổng quan về phương pháp tổng hợp, phân tích và kinh nghiệm xây dựng các chỉ tiêu, chi số phát triển bền vững, trong đó có liên quan đến lĩnh vực sinh thái và tài nguyên sinh vật 30
  4.1. Thế giới 30
  4.2. Nhóm các nước phát triển 32
  4.3. Nhóm các nước đang phát triển lân cận 34
  5. Tổng quan nghiên cứu về phát triển bền vững về sinh thái và tài nguyên sinh vật ở Việt Nam 34
  Chương II
  ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  1. Đối tượng nghiên cứu 36
  2. Nội dung nghiên cứu 36
  3. Phương pháp nghiên cứu 36
  3.1. Phương pháp thu thập, phân tích các tài liệu và số liệu đã có liên quan đến PTBV ở Việt Nam 36
  3.2. Phương pháp thu thập, phân tích các tài liệu và số liệu thực địa tại tỉnh Bình Thuận 38
  3.3. Phương pháp lựa chọn các chỉ tiêu PTBV về sinh thái và tài nguyên sinh vật 38
  3.4. Phương pháp tính toán các chỉ tiêu PTBV về sinh thái và tài nguyên sinh vật 38
  3.5. Phương pháp chuyên gia 38
  Chương III
  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
  1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội của Việt Nam và tỉnh Bình Thuận 40
  1.1. Đặc điểm tự nhiên và kinh tế xã hội của Việt Nam 40
  1.1.1. Đặc điểm kiện tự nhiên 40
  1.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội của Việt Nam 43
  1.2. Đặc điểm tự nhiên và kinh tế xã hội tỉnh Bình Thuận 46
  1.2.1. Đặc điểm tự nhiên 46
  1.2.2. Đặc điểm kinh tế 50
  1.2.3. Đặc điểm văn hóa - xã hội 55
  2. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu phát triển bền vững về sinh thái và tài nguyên sinh vật ở Việt Nam 57
  2.1. Xây dựng các nguyên tắc đánh giá về phát triển bền vững sinh thái và tài nguyên sinh vật 58
  2.2. Đề xuất hệ thống chỉ tiêu phát triển bền vững về sinh thái và tài nguyên sinh vật ở Việt Nam 64
  2.3. Phương pháp tính toán các chỉ tiêu, chỉ số phát triển bền vững về sinh thái và tài nguyên sinh vật ở Việt Nam 66
  2.3.1. Phương pháp tính toán hệ thống chỉ tiêu phát triển bền vững về sinh thái và tài nguyên sinh vật ở Việt Nam 66
  2.3.2. Xây dựng phương pháp tính toán các chỉ số đánh giá tính bền vững về sinh thái và tài nguyên sinh vật (ISDEBR) 68
  2.4. Ứng dụng phương pháp xử lý thống kê hiện đại để tính toán chỉ tiêu và chỉ số phát triển bền vững 76
  2.5. So sánh các ưu và nhược điểm giữa phương pháp xử lý thống kê cổ điển và phương pháp xử lý thống kê hiện đại trong việc tính toán chỉ tiêu, chỉ số đánh giá tính bền vững về sinh thái và tài nguyên sinh vật 78
  3. Kết quả thử nghiệm hệ thống chỉ tiêu phát triển bền vững về sinh thái và tài nguyên sinh vật tại tỉnh Bình Thuận 80
  4. Kết quả nghiên cứu và đề xuất giải pháp thực hiện phát triển bền vững về sinh thái và tài nguyên sinh vật ở Việt Nam 91
  4.1. Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường 91
  4.2. Tăng cường đầu tư nguồn lực 91
  4.3. Hợp tác quốc tế 92
  4.4. Tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào việc đưa ra quyết định, quản lý và cung cấp tài chính 93
  4.5. Giải pháp thực hiện có hiệu quả phát triển bền vững về sinh thái và tài nguyên sinh vật
  93
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
  1. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu phát triển bền vững về sinh thái và tài nguyên sinh vật ở Việt Nam 99
  2. Nghiên cứu, xây dựng phương pháp tính toán các chỉ tiêu, chỉ số phát triển bền vững về sinh thái và tài nguyên sinh vật ở Việt Nam 99
  3. Nghiên cứu và thử nghiệm hệ thống chỉ tiêu phát triển bền vững về sinh thái và tài nguyên sinh vật ở tỉnh Bình Thuận 99
  4. Đề xuất giải pháp thực hiện phát triển bền vững về sinh thái và tài nguyên sinh vật ở Việt Nam 99
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 101
  PHỤ LỤC 106


  CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU SỬ DỤNG TRONG LUẬN ÁN
  Tiếng Anh:
  CSD Hội đồng phát triển bền vững thế giới (thuộc Liên Hợp Quốc)
  ESI Chỉ số phát triển bền vững về môi trường
  ESIVN Chỉ số phát triển bền vững về môi trường của Việt Nam
  ISDEBR Chỉ số phát bền vững về sinh thái và tài nguyên sinh vật - Indicator of Sustainable development in Ecology and Biological Resources
  GDP Tổng sản phẩm quốc nội
  GNP Tổng sản phẩm quốc gia
  HDI-UNDP Chỉ số phát triển nguồn nhân lực của UNDP
  NCSD Hội đồng phát triển bền vững quốc gia (thuộc các nước)
  OECD Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế
  PPP Sức mua tương đương (về tiền tệ)
  RESI Chỉ số phát triển bền vững về tài nguyên
  RESIVN Chỉ số phát triển bền vững về tài nguyên của Việt Nam
  REESI Chỉ số phát triển bền vững về tài nguyên và môi trường
  REESIVN Chỉ số phát triển bền vững về tài nguyên và môi trường của Việt Nam
  ISDEBRVN Chỉ số phát triển bền vững về sinh thái và tài nguyên sinh vật ở Việt Nam
  SS Chất rắn lơ lửng
  UN Liên Hợp Quốc (LHQ)
  UNDP Uỷ ban phát triển Liên Hợp Quốc
  UNEP Uỷ ban môi trường Liên Hợp Quốc
  UNESCO Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hoá của thuộc Liên Hợp Quốc
  VOC Chất hữu cơ bay hơi
  Tiếng Việt:
  ANQP An ninh quốc phòng
  BOD­5 Nhu cầu oxy sinh hoá đo ở 20 0C, trong 5 ngày
  BVMT Bảo vệ môi trường
  CNH Công nghiệp hóa
  COD Nhu cầu oxy hóa học
  ĐTH Đô thị hóa
  GTVT Giao thông vận tải
  HĐH Hiện đại hóa
  KH&ĐT Kế hoạch và đầu tư
  KT-XH Kinh tế - xã hội
  LHQ Liên Hợp Quốc
  NPT Nước phát triển
  NĐPT Nước đang phát triển
  PTBV Phát triển bền vững
  TN&MT Tài nguyên và môi trường

  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Như chúng ta đã thấy, mỗi một đất nước, quốc gia trên thế giới đều đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế lên hàng đầu. Do đó, việc khai thác tài nguyên thiên nhiên quá mức và phát triển các ngành công nghiệp nặng là điều tất yếu [26].Vì vậy, hiện nay hầu hết tất cả các nước phát triển và đang phát triển đều đang đứng trước một thực trạng chung là khan hiếm tài nguyên thiên nhiên, suy giảm đa dạng sinh học, môi trường sinh thái bị suy thoái nghiêm trọng. Hậu quả là thiên tai như động đất, sóng thần, bão, lụt, hạn hán diễn ra ngày càng phức tạp và dữ dội.
  Đứng trước thực trạng đó, các nhà khoa học trên thế giới và các tổ chức môi trường thế giới như UNCEP, IUCN, WWF,UNEP đã vào cuộc để nghiên cứu làm giảm thiểu sự suy thoái môi trường, phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái. Đồng thời tổ chức các cuộc hội nghị lớn trên thế giới về vấn đề môi trường toàn cầu và phát triển bền vững nhằm kêu gọi các nước cùng cam kết thực hiện quy ước chung về sự phát triển bền vững [14].
  Để đánh giá sự phát triển bền vững của một vùng hay một quốc gia, các nhà khoa học trên thế giới đã đi sâu nghiên cứu và xây dựng các hệ thống chỉ tiêu bao gồm cả về lĩnh vực môi trường, kinh tế - xã hội, tài nguyên sinh vật. Tuy nhiên, ở mỗi vùng khác nhau thì hệ thống chỉ tiêu này cũng khác nhau và mức độ quan trọng cũng khác nhau [20].
  Việt Nam là một nước nằm trong vành đai khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm, với sự thay đổi từ điều kiện khí hậu nhiệt đới điển hình ở những vùng đất thấp phía Nam đến các đặc điểm mang tính chất cận nhiệt đới ở các vùng núi cao phía Bắc. Thêm vào đó, Việt Nam có nhiều dạng địa hình khác nhau tạo điều kiện cho sự đa dạng sinh vật và phong phú tài nguyên [45]. Vì vậy, để đánh giá một vùng, một khu vực hay toàn bộ lãnh thổ Việt Nam có phát triển bền vững hay không là rất khó khăn và phức tạp.
  Mặt khác, việc đánh giá sự phát triển bền vững về lĩnh vực sinh thái và tài nguyên sinh vật ở Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung đang là vấn đề rất mới. Có thể khẳng định rằng, hiện nay ở Việt Nam, trong khu vực và thế giới chưa có công trình nào đi sâu nghiên cứu, xây dựng hệ thống chỉ tiêu phát triển bền vững về lĩnh vực sinh thái và tài nguyên sinh vật [9,10,12,13,23,24,30,32,33,34,42,45, 46,50]. Xuất phát từ yêu cầu thực tế hiện nay trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường hiện nay, tôi tiến hành thực hiện đề tài: “Xây dựng hệ thống chỉ tiêu phát triển bền vững về sinh thái và tài nguyên sinh vật ở Việt Nam”.
  2. Mục tiêu của đề tài
  - Xây dựng mới hệ thống chỉ tiêu phát triển bền vững về sinh thái và tài nguyên sinh vật ở Việt Nam.
  - Đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện phát triển bền vững về sinh thái và tài nguyên sinh vật ở Việt Nam.
  3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
  Đây là công trình khoa học đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu phát triển bền vững về lĩnh vực sinh thái và tài nguyên sinh vật. Kết quả của công trình là cơ sở khoa học, có tính thực tiễn cho việc đánh giá mức độ phát triển bền vững của các vùng, các tỉnh và toàn lãnh thổ Việt Nam phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

  Xem Thêm: Nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu phát triển bền vững về sinh thái và tài nguyên sinh vật ở Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu phát triển bền vững về sinh thái và tài nguyên sinh vật ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status