Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Dạy học dựa vào tương tác trong đào tạo giáo viên tiểu học trình độ Đại học

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Dạy học dựa vào tương tác trong đào tạo giáo viên tiểu học trình độ Đại học

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU .1
  1. Tính cấp thiết của đề tài .1
  2. Mục đích nghiên cứu .3
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu .3
  4. Giả thuyết khoa học .3
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu 4
  6. Phạm vi nghiên cứu .4
  7. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 4
  8. Những luận điểm bảo vệ 5
  9. Đóng góp của luận án 6
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA DẠY HỌC DỰA VÀO TƯƠNG TÁC
  TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 7
  1.1. Tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề 7
  1.2. Những khái niệm cơ bản 14
  1.2.1. Tương tác trong dạy học 14
  1.2.2. Dạy học dựa vào tương tác 16
  1.2.3. Mô hình dạy học 18
  1.3. Bản chất và các dạng tương tác trong dạy học .19
  1.3.1. Bản chất của tương tác trong dạy học .19
  1.3.2. Các dạng tương tác trong dạy học .30
  1.4. Bản chất và đặc trưng của dạy học dựa vào tương tác .38
  1.4.1. Bản chất của dạy học dựa vào tương tác .38
  1.4.2. Đặc trưng của dạy học dựa vào tương tác .40
  1.4.3. Điều kiện tiến hành dạy học dựa vào tương tác 42
  1.5. Thực trạng dạy học dựa vào tương tác trong đào tạo giáo viên tiểu học trình độ
  đại học .43
  1.5.1. Đặc điểm quá trình đào tạo giáo viên tiểu học trình độ đại học 43
  1.5.2. Thực trạng dạy học dựa vào tương tác trong đào tạo giáo viên tiểu học trình
  độ đại học 45
  CHƯƠNG 2 MÔ HÌNH DẠY HỌC DỰA VÀO TƯƠNG TÁC TRONG ĐÀO
  TẠO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 642.1. Nguyên tắc đề xuất mô hình dạy học dựa vào tương tác trong đào tạo giáo viên
  tiểu học trình độ đại học 64
  2.1.1. Đảm bảo sự ảnh hưởng tích cực từ môi trường dạy học .64
  2.1.2. Đảm bảo sự tương tác tích cực giữa người dạy, người học và môi trường.65
  2.1.3. Đảm bảo vai trò tích cực, chủ động, sáng tạo của người học trong quá trình
  tham gia các tương tác sư phạm để tạo dựng kiến thức 65
  2.1.4. Đảm bảo vai trò chủ đạo của người dạy trong việc tổ chức, điều khiển các
  tương tác sư phạm .66
  2.1.5. Đảm bảo tính thực tiễn hoạt động đào tạo giáo viên tiểu học tại khoa Giáo
  dục tiểu học ở các trường Đại học Sư phạm .67
  2.2. Thiết kế mô hình dạy học dựa vào tương tác trong đào tạo giáo viên tiểu học
  trình độ đại học 68
  2.2.1. Mô hình dạy học dựa vào tương tác theo kiểu thông báo - thu nhận 71
  2.2.2. Mô hình dạy học dựa vào tương tác theo kiểu làm mẫu - luyện tập .83
  2.2.3. Mô hình dạy học dựa vào tương tác theo kiểu kiến tạo - tìm tòi 95
  2.2.4. Mô hình dạy học dựa vào tương tác theo kiểu khuyến khích - tham gia .106
  2.2.5. Mô hình dạy học dựa vào tương tác theo kiểu tình huống - nghiên cứu .119
  CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM .130
  3.1. Khái quát quá trình thực nghiệm 130
  3.1.1. Mục đích thực nghiệm .130
  3.1.2. Đối tượng thực nghiệm 130
  3.1.3. Nội dung thực nghiệm .130
  3.1.4. Tiến trình thực nghiệm 132
  3.1.5. Tiêu chuẩn và thang đo trong thực nghiệm .134
  3.2. Kết quả thực nghiệm 141
  3.2.1. Kết quả thực nghiệm vòng 1 .141
  3.2.2. Kết quả thực nghiệm vòng 2 .147
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .154
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ .158
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .159DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN
  Viết tắt Viết đầy đủ
  ĐC Đối chứng
  ĐCđr Đối chứng đầu ra
  ĐCđv Đối chứng đầu vào
  ĐCgk Đối chứng giữa kì
  ĐH Đại học
  ĐHSP Đại học Sư phạm
  GDTH Giáo dục tiểu học
  GVTH Giáo viên tiểu học
  HSTH Học sinh tiểu học
  LA Luận án
  PL Phụ lục
  PPDH Phương pháp dạy học
  SL Số lượng
  SPTT Sư phạm tương tác
  SV Sinh viên
  TN Thực nghiệm
  TNđr Thực nghiệm đầu ra
  TNđv Thực nghiệm đầu vào
  TNgk Thực nghiệm giữa kì
  TT Tương tác
  XT Xem thêmDANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ
  Tên sơ đồ, biểu đồ Trang
  Hình 1.1 Sơ đồ bộ máy học 22
  Hình 1.2 Mô hình tương tác theo hướng tiếp cận khoa học thần kinh 25
  Hình 1.3 Các mối quan hệ tương tác chính trong dạy học 32
  Hình 2.1 Sơ đồ khái quát hoạt động dạy học dựa vào tương tác 68
  Hình 3.1 Đường biểu diễn kết quả nhận thức cuối kì thực nghiệm tác
  động môn Cơ sở Tự nhiên và Xã hội
  142
  Hình 3.2 Đường biểu diễn kết quả nhận thức cuối kì thực nghiệm tác
  động môn PPDH Tự nhiên và Xã hội
  148
  Hình 3.3 Đường biểu diễn kết quả nhận thức cuối kì thực nghiệm tác
  động môn Giáo dục Kĩ năng sống cho HSTH
  150
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Tên sơ đồ, biểu đồ Trang
  Bảng 1.1 Nhận thức của giảng viên về bản chất của tương tác trong dạy
  học
  46
  Bảng 1.2 Đánh giá tầm quan trọng của mối quan hệ tương tác trong dạy
  học
  47
  Bảng 1.3 Mức độ sử dụng các phương pháp dạy học 47
  Bảng 1.4 Các biện pháp, kĩ thuật thường sử dụng đối với kiểu PPDH
  thông báo - thu nhận
  49
  Bảng 1.5 Các biện pháp, kĩ thuật thường sử dụng đối với kiểu PPDH
  làm mẫu - thực hành
  50
  Bảng 1.6 Các biện pháp, kĩ thuật thường sử dụng đối với kiểu PPDH
  kiến tạo - tìm tòi
  50
  Bảng 1.7 Các biện pháp, kĩ thuật thường sử dụng đối với kiểu PPDH
  khuyến khích - tham gia
  51
  Bảng 1.8 Các biện pháp, kĩ thuật thường sử dụng đối với kiểu PPDH
  tình huống - nghiên cứu
  52
  Bảng 1.9 Tiến hành các hoạt động trong quá trình thiết kế dạy học 53
  Bảng 1.10 Căn cứ để thiết kế PPDH 53
  Bảng 1.11 Các kiểu học tập của sinh viên 54
  Bảng 1.12 Các yếu tố, kĩ thuật dạy học giúp sinh viên học tập hiệu quả 57theo phương thức sao chép thông tin
  Bảng 1.13 Các yếu tố, kĩ thuật dạy học giúp sinh viên học tập hiệu quả
  theo phương thức bắt chước mẫu hành vi, kĩ năng
  57
  Bảng 1.14 Các yếu tố, kĩ thuật dạy học giúp sinh viên học tập hiệu quả
  theo phương thức tìm tòi, khám phá
  58
  Bảng 1.15 Các yếu tố, kĩ thuật dạy học giúp sinh viên học tập hiệu quả
  theo phương thức tham gia chia sẻ và trải nghiệm các mối
  quan hệ
  58
  Bảng 1.16 Các yếu tố, kĩ thuật dạy học giúp sinh viên học tập hiệu quả
  theo phương thức nghiên cứu
  59
  Bảng 1.17 Đánh giá sự ảnh hưởng của yếu tố môi trường tới hiệu quả học
  tập
  60
  Bảng 3.1 Phân phối tần suất điểm kiểm tra kết quả nhận thức trong quá
  trình thực nghiệm môn Cơ sở Tự nhiên và Xã hội
  141
  Bảng 3.2 Kết quả xếp loại tổng hợp nhận thức môn Cơ sở Tự nhiên và
  Xã hội
  141
  Bảng 3.3 Tham số thống kê kết quả thực nghiệm môn Cơ sở Tự nhiên và
  Xã hội
  143
  Bảng 3.4 Phân phối tần suất điểm kiểm tra kết quả nhận thức trong quá
  trình thực nghiệm môn PPDH Tự nhiên và Xã hội
  147
  Bảng 3.5 Kết quả xếp loại tổng hợp nhận thức môn PPDH Tự nhiên và
  Xã hội
  147
  Bảng 3.6 Tham số thống kê kết quả thực nghiệm môn PPDH Tự nhiên
  và Xã hội
  148
  Bảng 3.7 Phân phối tần suất điểm kiểm tra kết quả nhận thức trong quá
  trình thực nghiệm môn Giáo dục Kĩ năng sống
  149
  Bảng 3.8 Kết quả xếp loại tổng hợp nhận thức môn Giáo dục Kĩ năng
  sống
  149
  Bảng 3.9 Tham số thống kê kết quả thực nghiệm môn Giáo dục Kĩ năng
  sống

  Xem Thêm: Dạy học dựa vào tương tác trong đào tạo giáo viên tiểu học trình độ Đại học
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Dạy học dựa vào tương tác trong đào tạo giáo viên tiểu học trình độ Đại học sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status