Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu sử dụng một số phụ phế phẩm và xây dựng khẩu phần ăn cho bò sữa dựa trên nguồn thức ăn sẵn có ở một số tỉnh phía Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu sử dụng một số phụ phế phẩm và xây dựng khẩu phần ăn cho bò sữa dựa trên nguồn thức ăn sẵn có ở một số tỉnh phía Nam

  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN . i
  LỜI CAM ĐOAN ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU . vii
  DANH MỤC BẢNG BIỂU . ix
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ xi
  ĐẶT VẤN ĐỀ . 1
  Chương 1 . . 4
  TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4
  1.1. VẬT LIỆU MAO QUẢN TRUNG BÌNH TRẬT TỰ 4
  1.1.1. Giới thiệu vật liệu MQTBTT . 4
  1.1.2. Phân loại vật liệu MQTBTT . . 5
  1.1.3. Cơ chế hình thành vật liệu MQTBTT 6
  1.2. VẬT LIỆU MQTBTT SBA-15 . 10
  1.2.1. Giới thiệu vật liệu MQTBTT SBA-15 . 10
  1.2.1.1. Tổng hợp và đặc trưng . 10
  1.2.1.2. Biến tính vật liệu mao quản trung bình . 15
  1.2.2. Ứng dụng của vật liệu MQTBTT SBA-15 . 18
  1.2.2.1. Hấp phụ . 18
  1.2.2.2. Xúc tác . 18
  1.2.2.3. Điều chế vật liệu mới . 19
  1.3. TỔNG QUAN VỀ XÚC TÁC Al-SBA-15 VÀ SO4
  2-
  /Zr-SBA-15 TRÊN THẾ
  GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM 19
  1.3.1. Trên thế giới . 19
  1.3.2. Ở Việt Nam . 22
  1.4. QUÁ TRÌNH CRACKING 23
  1.4.1. Quá trình cracking xúc tác . 23
  1.4.1.1. Bản chất và cơ chế của quá trình cracking xúc tác . 23
  1.4.1.2. Xúc tác của quá trình cracking 28 iv

  1.4.2. Quá trình cracking oxy hóa . . 30
  1.4.3. Tổng quan về xúc tác cho quá trình cracking dầu nặng trên thế giới và ở Việt
  Nam . . 31
  1.4.3.1. Trên thế giới 31
  1.4.3.2. Ở Việt Nam . 32
  Chương 2 34
  THỰC NGHIỆM 34
  2.1. TỔNG HỢP VẬT LIỆU XÚC TÁC TRÊN CƠ SỞ SBA-15 . 34
  2.1.1. Hóa chất . 34
  2.1.2. Tổng hợp vật liệu . 34
  2.1.2.1. Tổng hợp vật liệu SBA-15 . 34
  2.1.2.2. Tổng hợp xúc tác hệ Al-SBA-15 . 35
  2.1.2.3. Tổng hợp xúc tác hệ SO4
  2-
  /Zr-SBA-15 . 37
  2.1.2.4. Tổng hợp xúc tác hệ Zr-Fe-SBA-15 và Al-Zr-Fe-SBA-15 . 40
  2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41
  2.2.1. Các phương pháp đặc trưng cấu trúc vật liệu . 41
  2.2.1.1. Phương pháp nhiễu xạ Rơnghen (XRD) . 41
  2.2.1.2. Phương pháp đẳng nhiệt hấp phụ – giải hấp phụ N2 . 41
  2.2.1.3. Phương pháp hiển vi điện tử quét (SEM) và phân tích năng lượng tán
  xạ tia X (EDX) . 44
  2.2.1.4. Phương pháp hiển vi điện tử truyền qua (TEM) 44
  2.2.1.5. Phương pháp khử hấp phụ NH3 theo chương trình nhiệt độ (TPD-NH3) 45
  2.2.1.6. Phương pháp phổ hồng ngoại (IR) 46
  2.2.1.7. Phương pháp phổ hấp thụ tử ngoại và khả kiến (UV-Vis) 46
  2.2.1.8. Phương pháp phân tích nhiệt . 47
  2.2.1.9. Phương pháp phổ quang điện tử tia X (XPS) . . 48
  2.2.2. Hệ thống nghiên cứu đánh giá hoạt tính xúc tác cracking MAT 5000 –
  Zeton – Canada 48
  Chương 3 51
  KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN . 51
  3.1. TỔNG HỢP VÀ ĐẶC TRƯNG CẤU TRÚC VẬT LIỆU XÚC TÁC . 51 v

  3.1. 1. Tổng hợp và đặc trưng cấu trúc vật liệu nền SBA-15 . 51
  3.1.2. Tổng hợp và đặc trưng vật liệu MQTB Al-SBA-15 . . 54
  3.1.2.1. Ảnh hưởng của phương pháp tổng hợp vật liệu (trực tiếp, gián tiếp)
  đến cấu trúc và tính axit của xúc tác 54
  3.1.2.2. Ảnh hưởng của dung môi đến quá trình tổng hợp . 59
  3.1.2.3. Ảnh hưởng của thời gian thủy phân muối Al-iso 60
  3.1.2.4. Ảnh hưởng của nhiệt độ nung mẫu . 61
  3.1.2.5. Tổng hợp và đặc trưng vật liệu MQTB Al-SBA-15 với các tỷ lệ Al/Si
  khác nhau . 62
  3.1.2.6. Đánh giá hoạt tính xúc tác Al-SBA-15 tổng hợp gián tiếp trên phản
  ứng cracking cumen . 67
  3.1.3. Tổng hợp và đặc trưng vật liệu MQTB SZ-SBA-15 . 69
  3.1.3.1. Ảnh hưởng của pH . . 69
  3.1.3.2. Tổng hợp xúc tác Zr-SBA-15 bằng các chất điều chỉnh pH khác nhau 70
  3.1.3.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ nung mẫu . 71
  3.1.3.4. Tổng hợp trực tiếp xúc tác SZ-SBA-15 với các tỷ lệ Zr/Si khác nhau . 73
  3.1.3.5. Tổng hợp gián tiếp xúc tác SZ-SBA-15 với các tỷ lệ Zr/Si khác nhau . 78
  3.1.3.6. Đánh giá hoạt tính xúc tác SZ-SBA-15-TT và SZ-SBA-15-GT bằng
  phản ứng cracking cumen 83
  3.1.4. Tổng hợp và đặc trưng vật liệu MQTB Zr-Fe-SBA-15 và Al-Zr-Fe-SBA-15 87
  3.2. ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH VÀ ĐỘ CHỌN LỌC CỦA XÚC TÁC Al-SBA-15
  VÀ SZ-SBA-15 BẰNG PHẢN ỨNG CRACKING PHÂN ĐOẠN DẦU NẶNG 95
  3.2.1. Xúc tác Al-SBA-15 96
  3.2.2. Xúc tác SZ-SBA-15 . . . 96
  3.2.3. Xúc tác Al-Zr-Fe-SBA-15 98
  3.3. ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH, ĐỘ CHỌN LỌC CỦA XÚC TÁC Al-Zr-Fe-SBA-
  15 BẰNG PHẢN ỨNG CRACKING OXY HÓA PHÂN ĐOẠN DẦU NẶNG 100
  3.3.1. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình oxidative cracking trên xúc tác
  Al-Zr-Fe-SBA-15 . 101

  vi


  3.3.1.1 Ảnh hưởng của nhiệt độ phản ứng . 101
  3.3.1.2. Ảnh hưởng của tốc độ không gian nạp liệu . 102
  3.3.1.3. Ảnh hưởng của lưu lượng hơi nước 103
  3.3.1.4. Ảnh hưởng của hàm lượng Al2O3 . 104
  3.3.2. Khảo sát độ bền của xúc tác tối ưu . 107
  KẾT LUẬN 110
  ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 112
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 113
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 114
  PHỤ LỤC . 131  vii

  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU

  APTES 3-aminopropyltriethoxysilane
  ASTM American Society for Testing and Materials
  BET Bruanuer – Emmett – Teller
  BJH Brunauer – Joyner – Halenda
  BTX Benzen-Toluen-Xylen
  Cn
  = Hydrocacbon olefin có n cacbon trong mạch
  DTA Differential Thermal Analysis
  ĐHCT Định hướng cấu trúc
  EDX Energy – Dispersive A-ray spectroscopy
  FCC Fluid Catalytic Cracking
  FO Fuel Oil
  HCO Heavy Cycle Oil
  HDS Hydrodesulfurization
  HĐBM Hoạt động bề mặt
  IR Infrared spectrum
  IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry (Hiệp hội hóa học
  cơ bản và ứng dụng quốc tế)
  JCPDS Joint Committee on Powder Diffraction Standards
  LCO Light Cycle Oil
  M41S Họ vật liệu mao quản trung bình gồm MCM-41, MCM-48, MCM-50
  MAS NMR Magic Angle Spinning Nuclear Magnetic Resonance spectroscopy
  MAT Micro Activity Test (Đánh giá hoạt tính xúc tác ở quy mô phòng thí
  nghiệm)
  MCM-41 Mobil Composition of Matter No.41
  MPTMS 3-mercaptopropyl trimethoxysilane
  MQTB Mao quản trung bình
  MQTBTT Mao quản trung bình trật tự
  NBB Nanometric Building Block viii

  NMR Nuclear Magnetic Resonance spectroscopy
  P123 Chất định hướng cấu trúc (Poly(ethylen oxit)-poly(propylen oxit)-
  poly(ethylen oxit), Pluronic EOyPOxEOy)
  RFCC Residue Fluid Catalytic Cracking
  RGA Refinery Gas Analysis
  SBA-15 Santa Barbara Amorphous – 15
  SEM Scanning Electron Microscopy
  SIMDIST Simulated Distillation
  TEM Transmission Electron Microscopy
  TEOS Tetraethoxysilane
  TGA Thermogravimetric Analysis
  TMOS Tetramethoxysilane
  TPD Temperature Programmed Desorption
  UV-Vis Tử ngoại – Khả kiến
  WHSV Weight Hourly Space Velocity
  XPS X-ray Photoelectron Spectroscopy
  XRD X-ray Diffraction
  ZSM-5 Zeolit ZSM-5 có mã cấu trúc quốc tế là MFI

  Xem Thêm: Nghiên cứu sử dụng một số phụ phế phẩm và xây dựng khẩu phần ăn cho bò sữa dựa trên nguồn thức ăn sẵn có ở một số tỉnh phía Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu sử dụng một số phụ phế phẩm và xây dựng khẩu phần ăn cho bò sữa dựa trên nguồn thức ăn sẵn có ở một số tỉnh phía Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status