Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực cho khách sạn Thái Thiên 2 tại

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực cho khách sạn Thái Thiên 2 tại

  MỤC LỤC

  vi
  Trang
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN . 4
  1.1 Những đặc trưng cơ bản của kinh doanh khách sạn. 4
  1.1.1 Các khái niệm cơ bản 4
  1.1.1.1 Quản trị là gì? . 4
  1.1.1.2 Khái niệm quản trị nguồn nhân lực 4
  1.1.1.3 Các khái niệm có liên quan. . 4
  1.1.2 Đặc điểm của hoạt động kinh doanh khách sạn . 5
  1.1.3 Các loại hình dịch vụ trong khách sạn 6
  1.1.3.1 Dịch vụ chính . 6
  1.1.3.2 Dịch vụ bổ sung 6
  1.2 Đặc điểm của lao động trong ngành du lịch và trong khách sạn . 7
  1.2.1 Đặc điểm của lao động trong du lịch nói chung 7
  1.2.1.1 Đặc điểm của lao động . 7
  1.2.1.2 Đặc điểm về cơ cấu lao động . 8
  1.2.1.3 Đặc điểm về tổ chức và quản lý lao động 8
  1.2.2 Đặc điểm của lao động trong khách sạn 8
  1.3 Quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn . 10
  1.3.1 Nội dung của quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn 10
  1.3.1.1 Xây dựng bản mô tả công việc . 10
  1.3.1.2 Tổ chức tuyển chọn nhân sự . 11
  1.3.1.3 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 15
  1.3.1.4 Đánh giá hiệu quả lao động 16
  1.3.1.5 Công tác tổ chức lao động, tiền lương 18
  1.3.2 Ý nghĩa của quản trị nguồn nhân lực . 19
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI
  KHÁCH SẠN THÁI THIÊN 2 20
  2.1 Khái quát về khách sạn Thái Thiên 2 . 20
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển . 20
  2.1.2 Điều kiện sản xuất kinh doanh 20
  2.1.2.1 Vị trí địa lý 20

  vii
  2.1.2.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật . 20
  2.1.2.3 Vốn kinh doanh 21
  2.1.3 Cơ cấu tổ chức . 21
  2.1.3.1 Cơ cấu quản lý của khách sạn Thái Thiên 2 21
  2.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong khách sạn 22
  2.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của khách sạn Thái Thiên 2. 25
  2.1.4.1 Cơ cấu doanh thu của khách sạn 25
  2.1.4.2 Kết quả hoạt động kinh doanh sản xuất của khách sạn trong 2 năm
  gần đây (2008-2009) 25
  2.1.4.3 Tình hình khách của khách sạn Thái Thiên 2 . 26
  2.2. Thực trạng nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn
  Thái Thiên 2 28
  2.2.1. Thực trạng về nguồn nhân lực 28
  2.2.2. Thực trạng về quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn Thái Thiên 2 33
  2.2.2.1 Công tác tuyển chọn sử dụng nguồn nhân lực tại khách sạn 33
  2.2.2.2 Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 34
  2.2.2.3 Bố trí, sử dụng nguồn nhân lực trong khách sạn 34
  2.2.2.4 Công tác tổ chức tiền lương, tiền thưởng . 35
  2.2.2.5 Đánh giá - Nhận xét về hiệu quả hoạt động quản trị nguồn nhân lực
  tại khách sạn Thái Thiên 2 38
  2.2.3 Nhận xét chung 46
  2.2.3.1 Ưu điểm 47
  2.2.3.2 Nhược điểm 48
  2.2.3.3 Nguyên nhân yếu kém 49
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
  QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHÁCH SẠN THÁI THIÊN 2 50
  3.1 Định hướng về quản trị nguồn nhân lực của khách sạn . 50
  3.2 Một số giải pháp 51
  3.2.1 Cơ cấu quản trị nguồn nhân lực 51
  3.2.2 Hoàn thiện công tác tuyển chọn lao động . 51
  3.2.3 Hoàn thiện công tác đào tạo lao động . 52
  3.2.4 Cần áp dụng một số chính sách khen thương, kiểm tra 53

  viii
  3.2.5 Hoàn thiện công tác tiền lương . 54
  3.2.6 Chế độ đãi ngộ thỏa đáng với người lao động 54
  3.3 Kiến nghị 55
  3.3.1 Kiến nghị với nhà nước 55
  3.3.2 Kiến nghị với khách sạn . 56
  KẾT LUẬN 58
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 59
  PHỤ LỤC 60  DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ

  ix
  STT BẢNG TRANG
  2.1 Cơ cấu loại phòng ngủ trong khách sạn 21
  2.2 Vốn kinh doanh của khách sạn 21
  2.3 Cơ cấu doanh thu của khách sạn 25
  2.4
  Kết quả kinh doanh của khách sạn trong 2 năm 2008
  – 2009
  26
  2.5 Tình hình khách của khách sạn trong 3 năm gần đây 27
  2.6 Tình hình nhân lực của khách sạn năm 2009 28
  2.7
  Số lượng lao động theo độ tuổi của khách sạn Thái
  Thiên 2
  29
  2.8 Cơ cấu lao động theo giới tính 30
  2.9
  Số lượng lao động trong khách sạn phân theo trình độ
  học vấn
  31
  2.10
  Kết quả khảo sát về Nguồn tuyển dụng – Hình thức làm
  việc – Thời gian công tác tại khách sạn
  39
  2.11
  Kết quả khảo sát về khối lượng công việc tại khách
  sạn
  40
  2.12 Kết quả khảo sát về chất lượng giám sát tại khách sạn 41
  2.13 Kết quả khảo sát về huấn luyện, đào tạo và thăng tiến 42
  2.14 Kết quả khảo sát về lương, thưởng, phúc lợi 43
  2.15 Kết quả khảo sát về công tác đánh giá nhân viên 44
  2.16
  Kết quả khảo sát về về môi trường, không khí làm
  việc
  45
  STT SƠ ĐỒ TRANG
  2.1 Mô hình quản lý của khách sạn Thái Thiên 2 22

  Thực Trạng Và Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Quản Trị Nguồn Nhân Lực Cho Khách Sạn Thái Thiên 2 Tại TP. HCM


  SVTH: Lê Ngọc Thùy Dương GVHD: ThS. Lê Thị Ngọc Hằng
  1
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Những năm gần đây nhờ đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, du lịch
  Việt Nam tiếp tục phát triển về nhiều mặt. Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ
  lưu trú và ăn uống đóng vai trò như những nhà sản xuất, cung cấp sản phẩm trực
  tiếp cho du khách và là một trong những thành phần chính và quan trọng bậc nhất
  của du lịch. Có thể nói ở bất cứ nơi đâu trên thế giới muốn phát triển du lịch nhất
  thiết phải phát triển hệ thống cơ sở kinh doanh khách sạn nhằm cung cấp các dịch
  vụ để thỏa mãn nhu cầu ăn, ngủ - những nhu cầu không thể thiếu được trong thời
  gian đi du lịch của con người. Tỷ trọng về doanh thu của loại hình kinh doanh này
  luôn chiếm ưu thế trong tổng doanh thu của toàn ngành du lịch ở các quốc gia.
  Kết quả này của ngành du lịch Việt Nam có sự đóng góp quan trọng của các
  khách sạn. Ngành kinh doanh khách sạn đã đảm bảo hiệu quả kinh tế, xã hội, an
  ninh, đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế đất nước.
  Tuy nhiên, với chính sách mở cửa trong nền kinh tế thị trường đã đặt ngành du
  lịch đứng trước một cuộc cạnh tranh gay gắt, kinh doanh khách sạn bị một sức ép
  lớn từ nhiều phía trên thị trường. Muốn tồn tại và phát triển, bản thân các khách sạn,
  các nhà quản lý khách sạn phải tìm ra những giải pháp tích cực để có thể phát triển
  kinh doanh, tăng doanh thu và lợi nhuận, giữ vững uy tín và chỗ đứng trên thị
  trường.
  Do đặc thù sản phẩm của khách sạn, chủ yếu là sản phẩm dịch vụ, nên lao
  động của ngành này cũng rất đặc biệt so với các ngành khác ở tính chất, nội dung
  của công việc. Do vậy, một biện pháp hữu hiệu để có thể đứng vững trên thị trường
  của ngành kinh doanh khách sạn là phải quản lý nguồn nhân lực của mình một cách
  có khoa học và hiệu quả nhất.
  Vậy làm thế nào để có được nguồn nhân lực dồi dào, sử dụng nguồn nhân lực
  hiệu quả, hướng tới mục tiêu chung của doanh nghiệp? Điều đó hoàn toàn phụ
  Thực Trạng Và Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Quản Trị Nguồn Nhân Lực Cho Khách Sạn Thái Thiên 2 Tại TP. HCM


  SVTH: Lê Ngọc Thùy Dương GVHD: ThS. Lê Thị Ngọc Hằng
  2
  thuộc vào các chính sách và cách thức quản trị nguồn nhân lực. Để hiểu rõ điều đó,
  qua thời gian thực tập tại khách sạn Thái Thiên 2 em đã mạnh dạn chọn đề tài
  “Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực cho
  Khách sạn Thái Thiên 2 tại TP. HCM” vì khách sạn Thái Thiên 2 là nơi có một đội
  ngũ công nhân viên đa dạng - một nơi mà công việc quản trị nhân sự rất quan trọng
  và cần thiết.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  Dựa trên cơ sở lý thuyết về quản trị nguồn nhân lực, phân tích và đánh giá
  thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn Thái Thiên 2. Từ đó đề xuất những
  giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn Thái Thiên
  2.
  3. Đối tượng nghiên cứu
  Nguồn nhân lực tại khách sạn Thái Thiên 2.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp nghiên cứu: điều tra, xử lý số liệu, phân tích, so sánh, thống kê,
  tổng hợp và suy luận từ các dữ liệu, các căn cứ khoa học của các tác giả, các
  chuyên gia, các thành viên trong khách sạn và ý kiến từ nhân viên.
  Phương pháp thu thập thông tin dữ liệu, các tài liệu liên quan từ cơ quan thực
  tập. Dựa vào tình hình cụ thể nhận xét và đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả quản
  lý.
  5. Phạm vi nghiên cứu
  Do thời gian thực tập có giới hạn, thực tế chỉ thực tập tại một bộ phận và
  ngành kinh doanh khách sạn là một đối tượng nghiên cứu rộng lớn và phức tạp, nên
  đề tài chỉ tập trung tìm hiểu về một mảng hoạt động của khách sạn, đó là thực trạng
  về chất lượng hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn Thái Thiên 2.

  Thực Trạng Và Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Quản Trị Nguồn Nhân Lực Cho Khách Sạn Thái Thiên 2 Tại TP. HCM


  SVTH: Lê Ngọc Thùy Dương GVHD: ThS. Lê Thị Ngọc Hằng
  3
  6. Kết cấu của khóa luận
  Bao gồm 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn.
  Chương 2: Thực trạng về quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn Thái Thiên 2.
  Chương 3: Giải pháp và kiến nghị về công tác quản trị nguồn nhân lực tại
  Khách sạn Thái Thiên 2.

  Xem Thêm: Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực cho khách sạn Thái Thiên 2 tại
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực cho khách sạn Thái Thiên 2 tại sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status