Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý trung tâm ngoại ngữ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý trung tâm ngoại ngữ

  M CỤ L CỤ
  L i ờ nói đ uầ __________________________________________________ ___ 1
  M c ụ l c ụ __________________________________________________ ________
  2
  I.T ng ổ quan __________________________________________________ ___ 3
  1.Kh oả sát hệ th ng ố _________________________________________
  3
  2.Phân tích hi nệ tr ng ạ ________________________________________
  3
  3.Nhu c uầ tin h c ọ hoá ________________________________________3
  II.Phân tích yêu c uầ _______________________________________________ 6
  1 Yêu c uầ ch c ứ năng _________________________________________6
  2 Yêu c uầ phi ch c ứ năng ______________________________________
  7
  III.Phân tích hệ th ng ố ______________________________________________
  7
  1. Mô hình th c ự thể ERD _____________________________________7
  a Xác đ nh ị các th c ự thể ________________________________ 7
  b Mô hình ERD _______________________________________ 11
  2. Chuy nể mô hình ERD thành mô hình quan hệ _________________
  12
  3. Mô tả chi ti t ế cho các quan hệ _______________________________
  13
  4. B ng ả mô tả t ng ổ k t ế _______________________________________
  30
  a. T ng ổ k t ế quan hệ ____________________________________
  30
  b. T ng ổ k t ế thu c ộ tính __________________________________
  30
  IV. Thi t ế kế giao di nệ ______________________________________________
  33
  1. Các menu chính ___________________________________________ 33
  2. Mô tả Form ______________________________________________ 36
  V. Thi t ế kế Ô xử lý _______________________________________________ 77
  VI. Đánh giá ưu khuy t ế ____________________________________________ 100
  2I. T ng ổ quan
  1. Kh oả sát hệ th ng ố
  Trung tâm ngo i ạ ngữ đ i ạ h c ọ Sư Ph mạ TP HCM th ng ườ xuyên mở các l pớ
  luy nệ thi, tổ ch c ứ thi và c pấ các ch ng ứ chỉ ngo i ạ ngữ cho hàng ch c ụ ngàn h c ọ viên
  m i ỗ năm. Các ngôn ngữ đ c ượ đào t oạ ở trung tâm r t ấ đa d ng, ạ bao g mồ Anh, Pháp,
  Nh t ậ , m i ỗ ngôn ngữ đ uề có các trình độ riêng khác nhau. Số l ng ượ nhân viên và
  gi ng ả viên làm vi c ệ t i ạ các chi nhánh c a ủ trung tâm cũng r t ấ nhi u. ề Do v y, ậ c nầ xây
  d ng ự m t ộ hệ th ng ố tin h c ọ để qu nả lý trung tâm hi uệ quả h n. ơ
  Ho t ạ đ ng ộ chính c a ủ trung tâm sẽ bao g mồ vi c ệ tổ ch c ứ các đ t ợ thi, t oạ đi uề
  ki nệ cho các h c ọ viên l yấ đ c ượ các ch ng ứ chỉ ngo i ạ ngữ có giá tr .ị M i ỗ đ t ợ thi đ c ượ
  tổ ch c ứ để c pấ m t ộ lo i ạ ch ng ứ chỉ cho m t ộ ngôn ngữ cụ th . ể Thí sinh sẽ ph i ả tr i ả qua
  nhi uề n i ộ dung thi khác nhau, m i ỗ n i ộ dung thi có thể đ c ượ tổ ch c ứ thi ở các cơ sở
  khác nhau . Các thông báo về các đ t ợ thi sẽ đ c ượ niêm y t ế t i ạ các chi nhánh c a ủ trung
  tâm.
  Tr c ướ m i ỗ đ t ợ thi, trung tâm sẽ mở các l pớ luy nệ thi để giúp cho ng i ườ h c ọ có
  thể đ t ạ đ c ượ k t ế quả t t ố nh t ấ trong kì thi. Các l pớ có ngôn ngữ và trình độ khác nhau
  sẽ đ c ượ gi ng ả d yạ b i ở các gi ng ả viên có h c ọ vị t ng ươ ứng thích h p. ợ Các thí sinh dự
  thi không b t ắ bu c ộ ph i ả h c ọ các l pớ do trung tâm tổ ch c. ứ
  Và cu i ố cùng, sau khi đã có k t ế quả thi, trung tâm sẽ th c ự hi nệ vi c ệ c pấ b ng ằ
  cho các thí sinh có k t ế quả đ t. ạ
  Các bộ ph nậ qu nả lý trung tâm ngo i ạ ngữ đ i ạ h c ọ Sư Ph mạ bao g m: ồ
  -Ban giám hi uệ tr ng ườ đ i ạ h c ọ Sư Ph m: ạ qu nả lý các chi nhánh c a ủ trung tâm,
  quy t ế đ nh ị c pấ các văn b ng ằ ngo i ạ ngữ cho các h c ọ viên.
  -Ban đi uề hành chi nhánh: gi i ả quy t ế v nấ đề s pắ x pế l ch ị thi, th i ờ khoá bi u, ể
  phân công gi ng ả viên.
  -Bộ ph nậ kế toán: đ mả nhi mệ vi c ệ tính toán các số li u, ệ ki mể tra sổ sách.
  -Thủ qu : ỹ qu nả lý quỹ c a ủ chi nhánh.
  -Bộ ph nậ thu ngân: thông báo các chi ti t ế h c ọ t p, ậ thu ti nề lệ phí và ghi biên lai
  cho h c ọ viên.
  -Gi ng ả viên tr ng ưở : là gi ng ả viên ch uị trách nhi mệ qu nả lý các gi ng ả viên
  khác
  -Bộ ph nậ phụ trách h pợ tác qu c ố t : ế đ mả nhi mệ vi c ệ thi t ế l pậ và đ mả b oả
  m i ố quan hệ v i ớ các tổ ch c ứ ngo i ạ ngữ qu c ố t . ế
  -Bộ ph nậ phụ trách trang thi t ế b :ị ch uị trách nhi mệ về các thi t ế bị v t ậ d ng ụ
  ph c ụ vụ cho vi c ệ gi ng ả d yạ c a ủ trung tâm.
  3Tr ng ườ ĐH Sư Ph mạ TP. HCM
  Trung tâm ngo i ạ ngữ
  L CH Ị TỔ CH C Ứ THI
  B t ắ đ uầ thi:
  Kỳ thi Ti ng ế Trình độ N i ộ dung Ngày Đ aị đi mể
  TP. HCM, ngày tháng năm
  BAN ĐI UỀ HÀNH
  2. Phân tích hi nệ tr ng ạ
  Các công vi c: ệ
  a. Tổ ch c ứ các đ t ợ thi
  M i ỗ năm, trung tâm tổ ch c ứ 4 kỳ thi c pấ ch ng ứ chỉ cho các h c ọ viên ở t t ấ cả
  các ngôn ng , ữ các kỳ thi này cách nhau 3 tháng. M t ộ kỳ thi sẽ g mồ nhi uề đ t ợ thi dành
  riêng cho m t ộ trình độ ngôn ngữ cụ th . ể M i ỗ đ t ợ thi cũng sẽ đ c ượ chia ra làm nhi uề
  n i ộ dung thi, bao g mồ sơ kh i, ở tự lu n, ậ v nấ đáp Các n i ộ dung thi này sẽ đ c ượ tổ
  ch c ứ ở th i ờ gian và đ aị đi mể khác nhau, k t ế quả c a ủ m t ộ n i ộ dung thi sẽ do m t ộ ho c ặ
  nhi uề giáo viên ch m. ấ L ch ị thi sẽ đ c ượ ban đi uề hành s pắ x pế và phổ bi nế ở các
  phòng ghi danh c a ủ trung tâm. Chi ti t ế l ch ị thi bao g mồ lo i ạ trình độ ngôn ngữ c a ủ đ t ợ
  thi, n i ộ dung thi, th i ờ gian đ aị đi mể thi và lệ phí thi. H c ọ viên khi đăng kí dự thi sẽ
  đóng ti nề lệ phí thi cho nhân viên thu ngân t i ạ các phòng ghi danh c a ủ trung tâm. Nhân
  viên thu ngân sẽ l pậ biên lai và sao ra thành hai b n, ả h c ọ viên sẽ giữ m t ộ b n, ả và trung
  tâm sẽ giữ m t ộ b n, ả để ti nệ cho vi c ệ đ i ố chi uế về sa

  Xem Thêm: Quản lý trung tâm ngoại ngữ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý trung tâm ngoại ngữ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status