Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi nsnn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng - Thực trạng và giải pháp

  D
  dream dream bây giờ đang trực tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi nsnn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng - Thực trạng và giải pháp

  MỤC LỤC
  MỤC NỘI DUNG Trang
  Chương 1 : LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGÂN SÁCH NHÀ
  NƯỚC VÀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
  4
  1.1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 4
  1.1.1. Khái niệm về ngân sách nhà nước 4
  1.1.2. Đặc điểm của ngân sách nhà nước 5
  1.1.3. Chức năng của ngân sách nhà nước 6
  1.1.4. Những nguyên tắc cơ bản trong quản lý ngân sách nhà nước. 7
  1.1.5. Vai trò của ngân sách nhà nước 8
  1.1.6. Hệ thống ngân sách nhà nước 9
  1.2. PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 10
  1.2.1. Khái niệm về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 10
  1.2.2. Mục tiêu của phân cấp quản lý NSNN 10
  1.2.3. Vai trò của phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 11
  1.2.4. Nguyên tắc cơ bản trong phân cấp quản lý NSNN 12
  1.2.5. Nội dung phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 15
  1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI
  PHÂN CẤP QUẢN LÝ NSNN
  20
  1.3.1. Nhân tố ảnh hưởng đến cơ chế phân cấp quản lý NSNN 20
  1.3.2. Sự cần thiết phải phân cấp quản lý NSNN 22
  Chương 2: THỰC TRẠNG PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM
  VỤ CHI NSNN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
  TRONG THỜI GIAN QUA
  24
  2.1. MỘT VÀI NÉT VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ
  HỘI CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
  24
  2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 24
  2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội 24
  2.2. THỰC TRẠNG PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI
  NSNN TRÊN ĐỊA BÀN TP. ĐÀ NẴNG THỜI GIAN QUA
  32
  2.2.1. Thời kỳ ổn định ngân sách 2004-2006 32
  2.2.2. Thời kỳ ổn định ngân sách 2007-2011 48
  Chương 3 : GIẢI PHÁP CƠ BẢN HOÀN THIỆN CƠ CHẾ
  PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI NSNN TRÊN
  ĐỊA BÀN TỈNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
  55
  3.1. QUAN ĐIỂM, CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA
  THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2020
  55
  3.1.1. Quan điểm phát triển 55
  iii3.1.2 . Mục tiêu tổng quát 55
  3.1.3. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020 55
  3.2. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM HOÀN THIỆN CƠ CHẾ PHÂN CẤP
  NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI NSNN Ở TP. ĐÀ NẴNG
  56
  3.2.1. Mục tiêu 56
  3.2.2. Quan điểm 57
  3.3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ PHÂN CẤP NGUỒN THU
  NHIỆM VỤ CHI NSNN TRÊN ĐỊA BÀN TP ĐÀ NẴNG
  57
  3.3.1. Đề xuất và kiến nghị sửa đổi bổ sung Luật NSNN 57
  3.3.2. Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thành phố Đà Nẵng giai đoạn
  2011-2015
  58
  3.3.3. Một số giải pháp có tính bổ trợ 90
  3.3.4. Các điều kiện thực hiện nhằm hoàn thiện cơ chế phân cấp nguồn
  thu, nhiệm vụ chi NSNN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai
  đoạn 2011-2015
  91
  KẾT LUẬN 94
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  ivDANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  ATGT : An toàn giao thông
  BHXH : Bảo hiểm xã hội
  BHYT : Bảo hiểm y tế
  BTC : Bộ Tài chính
  BVHTT : Bộ Văn hóa – Thông tin
  FDI : Vốn đầu trực tiếp nước ngoài (Foreign Direct Investment)
  GDP : Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Products)
  HĐND : Hội đồng nhân dân
  HTX : Hợp tác xã
  KPCĐ : Kinh phí công đoàn
  NSNN : Ngân sách Nhà nước
  NSĐP : Ngân sách địa phương
  NSTW : Ngân sách trung ương
  QLNN : Quản lý nhà nước
  THPT : Trung học phổ thông
  TNCS HCM : Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
  TNHH : Trách nhiệm hữu hạn
  TP. : Thành phố
  TW : Trung ương
  UBND : Ủy ban nhân dân
  UBTWMTTQ : Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
  XHCN : Xã hội chủ nghĩa
  vDANH MỤC CÁC BẢNG
  TT Danh mục hình Trang
  1 Bảng 2.1. Tổng hợp số thu ngân sách nhà nước theo từng cấp 27
  2 Bảng 2.2. Tổng hợp số thu ngân sách nhà nước theo từng lĩnh vực 29
  3 Bảng 2.3. Tỷ lệ huy động GDP vào NSNN trên địa bàn thành phố 31
  4 Bảng 2.4. Cơ cấu nguồn thu NSNN ở thành phố Đà Nẵng 31
  5 Bảng 2.5. Tổng hợp thu NSNN trên địa bàn TP Đà Nẵng 2004-2006 40
  6 Bảng 2.6. Tỷ trọng thu ngân sách các cấp giai đoạn 2004-2006 40
  7 Bảng 2.7. Tỷ trọng thu ngân sách các cấp giai đoạn 2004-2006 41
  8 Bảng 2.8. Tỷ trọng chi ngân sách các cấp thời kỳ 2004-2006 42
  9 Bảng 2.9. Tổng hợp thu NSNN trên địa bàn TP Đà Nẵng 2004-2006 46
  10 Bảng 2.10. Tỷ trọng thu ngân sách các cấp giai đoạn 2009-2011 47
  11 Bảng 2.11. Tỷ trọng chi ngân sách các cấp giai đoạn 2009-2011 48
  12 Bảng 3.1. Định mức phân bổ Ngân sách cấp phường/xã 71
  13 Bảng 3.2. Định mức phân bổ chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 72
  14 Bảng 3.3. Định mức phân bổ ngân sách cấp quận, huyện 75
  15 Bảng 3.4. Định mức phân bổ ngân sách cấp phường, xã 75
  16 Bảng 3.5. Định mức phân bổ ngân sách cấp quận, huyện 76
  17 Bảng 3.6. Định mức phân bổ ngân sách cấp phường, xã 76
  18 Bảng 3.7. Định mức phân bổ ngân sách cấp quận, huyện 77
  19 Bảng 3.8. Định mức phân bổ ngân sách cấp phường, xã 77
  20 Bảng 3.9. Định mức phân bổ ngân sách cấp quận, huyện 78
  21 Bảng 3.10. Định mức phân bổ ngân sách cấp phường, xã 78
  22 Bảng 3.11. Định mức phân bổ chi quản lý hành chính 79
  23 Bảng 3.12. Định mức phân bổ ngân sách theo tiêu chí dân số cấp quận/huyện 83
  24 Bảng 3.13. Định mức phân bổ ngân sách theo tiêu chí dân số cấp xã/phường 83
  25 Bảng 3.14. Định mức phân bổ ngân sách theo tiêu chí dân số cấp quận/huyện 84
  26 Bảng 3.15. Định mức phân bổ ngân sách theo tiêu chí dân số cấp xã/phường 85
  27 Bảng 3.16. Định mức phân bổ chi sự nghiệp kinh tế cấp quận, huyện 86
  28 Bảng 3.17. Định mức phân bổ chi sự nghiệp môi trường cấp quận, huyện 86

  Xem Thêm: Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi nsnn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng - Thực trạng và giải pháp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi nsnn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng - Thực trạng và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status