Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quan hệ giữa sinh kế và tình trạng nghèo ở nông thôn Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quan hệ giữa sinh kế và tình trạng nghèo ở nông thôn Việt Nam

  Mục lục

  1. GIỚI THIỆU 1
  2. TỔNG QUAN 5
  2.1 Nghèo đa chiều và tài sản sinh kế 5
  2.1.1 Đo lường nghèo .5
  2.1.2 Tài sản sinh kế và giảm nghèo .7
  2.2 Quan hệ giữa nghèo về tiền và các chỉ báo kinh tế - xã hội khác .8
  2.3 Khó khăn trong đo lường dữ liệu cho nghèo đa chiều 10
  3. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 11
  3.1 Tiếp cận, mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu 11
  3.2 Phạm vi nghiên cứu . 11
  3.3. Nguồn dữ liệu . 11
  3.4 Phân tích dữ liệu . 13
  4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .15
  4.1 Các đặc trưng cơ bản về tài sản sinh kế của hộ nông thôn Việt Nam . 15
  4.1.1 Vốn con người 15
  4.1.2 Vốn tự nhiên . 16
  4.1.3 Vốn vật chất . 16
  4.1.4 Vốn tài chính 19
  4.1.5 Tóm lược 20
  4.2 Quan hệ giữa các chỉ báo về tài sản sinh kế và tình trạng nghèo về tiền . 20
  4.2.1 Phân tích khám phá các quan hệ qua lại giữa các chỉ báo kinh tế - xã hội 20
  4.2.2 Tóm lược 22
  4.3 Áp dụng phân tích đa biến để tìm kiếm các chỉ báo cho nghèo đa chiều . 23
  4.3.1 Áp dụng phân tích Principle Component Analysis . 23
  4.3.2 Áp dụng phân tích Multiple Correspondence Analysis (MCA) . 26
  ii

  4.3.3 Chọn lựa các chỉ báo phù hợp cho nghèo đa chiều của hộ gia đình nông thôn Việt Nam
  theo tiếp cận tài sản sinh kế 30
  4.3.4 Tóm lược . 31
  4.4 Đo lường nghèo đa chiều bằng thống kê đa biến . 32
  4.4.1 Phân cụm nghèo đa chiều 32
  4.4.2 So sánh kết quả phân cụm hộ nghèo đa chiều và đơn chiều . 34
  4.4.3 Tóm lược . 37
  5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 39
  5.1 Kết luận 39
  5.2 Khuyến nghị . 40
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 41
  PHỤ LỤC 1  iii

  Tóm lược
  Khái niệm nghèo về tiền thường được áp dụng trong nghiên cứu về đói nghèo trên thế
  giới. Tuy nhiên, tình trạng nghèo không chỉ được đo lường bằng chi tiêu hay thu nhập,
  mà còn bằng các chỉ báo về mức sống chỉ ra phúc lợi kinh tế - xã hội mà hộ gia đình có
  được. Mặc dù vậy, việc chọn lựa các chỉ báo phù hợp để đo lường nghèo đa chiều vẫn còn
  chưa rõ ràng. Cách tiếp cận Sinh kế bền vững (SLA) của Bộ Phát triển Quốc tế - Vương
  Quốc Anh (DFID) có quan hệ chặt chẽ với khái niệm nghèo đa chiều khi sử dụng một bộ
  các chỉ báo kinh tế - xã hội để phản ánh khả năng tiếp cập đến năm nhóm tài sản sinh kế
  bao gồm tài sản con người, xã hội, tự nhiên, vật chất và tài chính của hộ gia đình hoặc cá
  nhân.
  Nghiên cứu này nhằm đến việc khám phá các quan hệ qua lại giữa tình trạng nghèo về
  tiền và các đặc trưng kinh tế - xã hội khác của hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam dựa trên
  cách tiếp cận sinh kế và tìm kiếm các chỉ báo kinh tế - xã hội phù hợp cho đo lường
  nghèo đa chiều.
  Các phương pháp phân tích đa biến như Principle Component Analysis, Multiple
  Correspondence Analysis và Cluster Analysis được sử dụng để khám phá các vấn đề nêu
  trên. Bộ dữ liệu phân tích bao gồm 6.837 hộ nông thôn được trích ra từ dữ liệu Điều tra
  Mức sống Hộ gia đình Việt Nam năm 2008.
  Kết quả nghiên cứu xác nhận rằng có tối thiểu 10 chiều đo lường cho tình trạng nghèo đa
  chiều và đại diện cho bốn nhóm tài sản sinh kế. Một số biến định lượng và phân loại
  được trích ra và sử dụng như là các chỉ báo phù hợp cho đo lường nghèo đa chiều. Phân
  loại hộ dựa trên tình trạng nghèo đa chiều tỏ ra có hiệu quả thống kê tốt hơn khi tính
  đồng nhất trong từng nhóm được cải thiện rõ ràng so với phân loại hộ dựa trên chi tiêu
  bình quân đầu người.

  Từ khóa: nghèo đa chiều, tài sản sinh kế, Principle Component Analysis, Multiple
  Correspondence Analysis, Cluster Analysis

  iv

  Từ viết tắt và Tên viết tắt
  CIP Composite Indicator of Poverty – Chỉ số nghèo tổng hợp
  DFID Department for International Development – United Kingdom – Bộ Phát
  triển quốc tế - Vương quốc Anh
  FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations – Tổ chức Lương
  nông thế giới của Liên Hiệp Quốc
  GSO General Statistics Office of Vietnam – Tổng cục Thống kê Việt Nam
  HDI Human Development Index – Chỉ số phát triển con người
  HPI Human Poverty Index – Chỉ số nghèo con người
  MOLISA Ministry of Labour – Invalids and Social Affairs – Bộ Lao động – Thương
  binh và Xã hội
  MCA Multiple Correspondence Analysis
  MPI Multidimensional Poverty Index - Chỉ số nghèo đa chiều
  PCA Principal Components Analysis
  SLA Sustainable Livelihood Approach – Tiếp cận sinh kế bền vững
  TSC Two-Step Cluster
  UNDP United Nations Development Programme – Chương trình Phát triển Liên
  Hiệp Quốc
  VASS Vietnamese Academy of Social Sciences – Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
  VHLSS Vietnam Household Living Standard Survey – Điều tra Mức sống Hộ gia đình
  Việt Nam


  1

  1. GIỚI THIỆU
  Xác định bản chất của nghèo và cách thức đo lường nghèo là vấn đề thuộc lĩnh vực kinh
  tế phát triển được quan tâm ở tầm mức thế giới vì tính phức tạp của chúng. Việc xác định
  và đo lường nghèo một cách phù hợp có thể giúp chúng ta có được nhận thức tốt hơn về
  xã hội và chính phủ có những đáp ứng hiệu quả hơn để xóa đói giảm nghèo.
  Nghèo được định nghĩa như là “sự thiếu hụt, hay là sự bất lực trong việc tiếp cận đến một
  mức sống mà xã hội chấp nhận” (Ngân hàng thế giới, 2001, trích bởi FAO, 2005, trang 2).
  Ngân hàng thế giới cũng coi “nghèo là sự thiếu hụt hạnh phúc1” (World Bank Institute,
  2005, trang 9). Thuật ngữ “hạnh phúc” có thể được xem xét dưới nhiều góc độ. Thứ nhất,
  nghèo được đo lường bằng cách so sánh thu nhập hay tiêu dùng của cá nhân hay hộ gia
  đình với một ngưỡng mà xã hội coi như là một mức chuẩn về mức sống. Quan điểm điển
  hình này coi một cá nhân hay hộ gia đình là nghèo nếu mức sống của họ thấp hơn
  ngưỡng mức sống mà xã hội đặt ra ở một thời điểm. Bởi vì thu nhập hay tiêu dùng là nền
  tảng của đo lường, tình trạng nghèo như vậy được coi như là một vấn đề liên quan đến
  tiền. Nói cách khác, nghèo có nghĩa là có ít tiền. Điều này cũng có nghĩa là nghèo được đo
  lường bằng các chỉ báo tiền tệ chứ không phải là các chỉ báo xã hội. Cách tiếp cận này dẫn
  đến hai phương thức phân loại nghèo điển hình là nghèo tuyệt đối và nghèo tương đối.
  Nghèo tuyệt đối là tình trạng mà một cá nhân hay hộ gia đình có thu nhập hay chi tiêu
  thấp hơn một ngưỡng nghèo được xác định đối với một xã hội tại một thời điểm. Ngưỡng
  nghèo là là tổng hợp giá trị các hàng hóa tiêu dùng bảo đảm một mức sống tối thiểu.
  Trong khi đó, cách tiếp cận nghèo tương đối xác định một mức sống so sánh với vị trí của
  các cá nhân hay hộ gia đình khác trong xã hội dựa trên phân phối thu nhập hay chi tiêu
  (FAO, 2005, trang 4). Cách tiếp cận này thường dẫn đến việc phân nhóm cá nhân hay hộ
  gia đình theo ngũ phân vị dựa trên thu nhập hay chi tiêu.
  Khái niệm “hạnh phúc” có thể được hiểu theo cách thứ hai bằng cách mở rộng ý nghĩa
  của thuật ngữ “nghèo về tiền bạc” thành những loại hình hàng hóa tiêu dùng hoặc dịch
  vụ khác như lương thực, nhà ở, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và các thứ khác mà mội cá
  nhân hay hộ gia đình cần phải có. Theo cách này, ta có thể có nhiều quan niệm khác nhau
  về nghèo ví dụ như nghèo về dinh dưỡng, nghèo về giáo dục, v.v. Mặc dù có những khác
  biệt nhất định về khái niệm và đo lường, cả hai cách phân loại nghèo này đều dựa trên
  một chỉ báo duy nhất, nên được gọi là cách đo lường đơn chiều.
  Tuy nhiên, nếu quay trở lại khái niệm rộng hơn về nghèo thì nghèo có thể được giải thích
  ởi các chỉ báo đa chiều (Anand & Sen, 1977). Nghèo không chỉ được đo lường bằng thu
  nhập, chi tiêu mà còn bởi khả năng tiếp cận một cách đồng thời đến lương thực, nhà ở,
  giáo dục, chăm sóc sức khỏe và các mức sống xã hội khác, ngay cả các chỉ báo phi vật
  chất. Nói cách khác, nghèo được phản ánh bằng sự thiếu hụt phúc lợi xã hội ở các khía
  cạnh khác nhau và có thể được một bộ các chỉ báo đại diện. Tổng hòa các chỉ báo này
  phản ánh chất lượng cuộc sống. Rõ ràng là có sự quan hệ qua lại giữa các chỉ báo đói

  1
  Well-being
  2

  nghèo đa chiều chứ không chỉ đơn giản là quan hệ nhân quả giữa tình trạng nghèo về
  tiền bạc và các nhân tố khác. Các mối quan hệ qua lại này giữa các chỉ báo nghèo đa chiều
  làm cho việc đo lường nghèo trở nên phức tạp hơn so với quan hệ nhân quả đơn giản
  thường được áp dụng trong nghiên cứu nghèo, khi mà tình trạng nghèo đơn chiều được
  coi như là kết quả của nhiều nhân tố khác.
  Hiện nay, các tổ chức quốc tế đã áp dụng khái niệm nghèo đa chiều và xây dựng các chỉ
  số đo lường nghèo đa chiều. Các chỉ số đa chiều phổ biến nhất là Chỉ số nghèo con người
  (Human Poverty Index - HPI) do Anand và Sen đề xuất (1997), Chỉ số phát triển con
  người (Human Development Index - HDI) được Liên Hiệp Quốc sử dụng, và Chỉ số nghèo
  đa chiều (Multidimensional Poverty Index - MPI) do Đại học Oxford và UNDP áp dụng
  dựa trên phương pháp luận của Alkire và Foster (2007).
  Trong khi đó, cho đến nay hầu hết các nghiên cứu về nghèo ở Việt Nam vẫn sử dụng tiếp
  cận nghèo đơn chiều, và chủ yếu dựa trên thu nhập hoặc chi tiêu theo hai cách phân loại
  nghèo tuyệt đối và nghèo tương đối. Ngoài ra, các nghiên cứu này thường nhằm vào việc
  tìm kiếm các nhân tố kinh tế - xã hội gây ra nghèo. Nói cách khác, quan hệ nhân quả được
  coi là mặc định và nghèo là kết quả của các tình trạng kinh tế - xã hội khác biệt giữa các
  cá nhân, hộ gia đình, vùng miền ở một không gian và thời gian cho trước. Trong vài năm
  gần đây, một vài nghiên cứu bắt đầu áp dụng cách tiếp cận nghèo đa chiều, ví dụ như
  nghiên cứu đánh giá nghèo đô thị ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh năm 2010. Tuy nhiên,
  dường như là tình trạng nghèo đa chiều áp dụng trong nghiên cứu này là tổng hợp của
  các khía cạnh kinh tế - xã hội đơn lẻ, bao gồm cả thu nhập và chi tiêu. Các quan hệ giữa
  các chỉ báo kinh tế - xã hội này chưa được làm rõ. Nói cách khác, việc lựa chọn các chỉ
  báo kinh tế xã hội đại diện cho các chiều đo lường, và việc chọn lựa các chiều đo lường
  không được giải thích chi tiết ở các báo cáo này.
  Theo quan điểm của lý thuyết sinh kế bền vững do Bộ Phát triển quốc tế - Vương quốc
  Anh (DFID) năm 1999, tình trạng kinh tế - xã hội của một cá nhân hay hộ gia đình có thể
  được hiểu là kết quả tổng hợp của khả năng tiếp cận đến năm nhóm tài sản sinh kế, bao
  gồm tài sản con người, tự nhiên, vật chất, tài chính và xã hội. Cách tiếp cận này rất gần
  gũi với khái niệm nghèo đa chiều ở khía cạnh sử dụng một bộ các chỉ báo kinh tế - xã hội
  để phản ánh khả năng tiếp cận đến các phương tiện sống cơ bản mà một cá nhân hay hộ
  gia đình cần có để tồn tại. Tuy nhiên, tiếp cận sinh kế bền vững tập trung vào tính phức
  tạp của sinh kế, nhất là các quan hệ phức tạp giữa năm nhóm tài sản sinh kế. Theo cách
  tiếp cận này, ta có thể coi sự kém tiếp cận đến năm nhóm tài sản sinh kế đồng nghĩa với
  tình trạng nghèo đa chiều.
  Hiển nhiên là có thể đo lường nghèo đa chiều bằng các khía cạnh kinh tế - xã hội khác
  nhau, thậm chí ở khía cạnh văn hóa. Chắc chắn là phải có mối quan hệ chặt chẽ giữa tình
  trạng nghèo về tiền bạc và tình trạng kinh tế - xã hội của cá nhân hoặc hộ gia đình. Tuy
  nhiên việc chọn lựa các chỉ báo phù hợp để đo lường nghèo đa chiều vẫn chưa thực sự rõ
  ràng. Các chỉ báo tiềm năng lại có thể biến đổi theo bối cảnh kinh tế – xã hội và con người
  cụ thể ở từng địa điểm nghiên cứu, và phải phù hợp với văn hóa của địa phương đó. Nếu
  3

  chọn lựa được các chỉ báo phù hợp, việc đo lường nghèo đa chiều sẽ trở nên chính xác
  hơn. Để đạt được yêu cầu này cần phải chọn lựa cẩn thận, hợp lý và cần phải có sự thấu
  hiểu về các quan hệ qua lại giữa các chỉ báo.
  Nghiên cứu này nhằm vào tìm hiểu các quan hệ qua lại giữa nghèo về tiền và các đặc
  điểm kinh tế - xã hội của hộ gia đình dựa trên tiếp cận sinh kế để hiểu hơn về nghèo đa
  chiều. Nghiên cứu này hy vọng tìm được các chỉ báo kinh tế - xã hội phù hợp để đo lường
  nghèo đa chiều. Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu này là khám phá và đánh giá nghèo ở
  bản chất đa chiều và nhất là các mối quan hệ qua lại giữa các chỉ báo kinh tế - xã hội này.
  Nối kết khái niệm tài sản sinh kế và nghèo đa chiều là cốt lõi của nghiên cứu này.
  Mục tiêu cụ thể của nghiên cứu này là: 1) tìm kiếm các chỉ báo phù hợp cho tình trạng
  nghèo ở các khía cạnh kinh tế, xã hội và văn hóa; 2) hiểu được các quan hệ qua lại giữa
  các chỉ báo này; 3) phân loại tình trạng nghèo của hộ theo các chỉ báo đa chiều; và 4)
  khám phá sự khác biệt giữa cách thức phân loại hộ theo tình trạng nghèo về tiền và
  nghèo đa chiều.
  Các vấn đề nghiên cứu được trình bày trong năm phần. Phần 1 của báo cáo giới thiệu về
  tình hình áp dụng đo lường nghèo và các yêu cầu tìm kiếm các chỉ báo phù hợp cho đo
  lường nghèo đa chiều. Phần 2 bàn luận về các lý thuyết liên quan cũng như kết quả các
  nghiên cứu thực nghiệm áp dụng nghèo đa chiều. Phần 3 trình bày về các phương pháp
  nghiên cứu và hệ thống dữ liệu sử dụng cho nghiên cứu. Phần 4 thể hiện các kết quả tính
  toán và phân tích chọn lựa các chỉ báo của nghèo đa chiều cho hộ gia đình nông thôn Việt
  Nam. Cuối cùng là các kết luận rút ra từ nghiên cứu và một số đề xuất nghiên cứu tiếp
  the

  Xem Thêm: Quan hệ giữa sinh kế và tình trạng nghèo ở nông thôn Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quan hệ giữa sinh kế và tình trạng nghèo ở nông thôn Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status