Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản trị Marketing đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Chi nhánh Tp.HCM)

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản trị Marketing đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Chi nhánh Tp.HCM)

  TOÙM TAÉT ÑEÀ TAØI
  Ñeà taøi xoay quanh vieäc phaân tích, ñaùnh giaù vaø xaây döïng moâ hình quaûn trò
  Marketing taïi Ngaân Haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam – Chi nhaùnh Thaønh phoá Hoà
  Chí Minh. Coù theå noùi, noäi dung naøy ñöôïc xem laø moät trong nhöõng vaán ñeà nổi
  coäm nhaát hieän nay, “naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuaû ngaân haøng thöông maïi
  trong thôøi kyø hoäi nhaäp”. Ñeå thöïc hieän ñöôïc ñieàu naøy, ñoøi hoûi caùc ngaân haøng
  thöông maïi phaûi söû duïng nhieàu coâng cuï khaùc nhau, vaø Marketing ñöôïc ñaët ra nhö
  laø moät trong soá nhöõng coâng cuï hieäu quaû. Coù theå toùm taét ñeà taøi nhö sau:
  Ñeà taøi ñöôïc thöïc hieän döïa treân lyù luaän veà hoaït ñoäng Marketing Ngaân haøng
  thöông maïi keát hôïp vôùi tình hình thöïc teá taïi Vietcombank Thaønh phoá Hoà Chí
  Minh. Lyù luaän Marketing Ngaân haøng ñöôïc xaây döïng treân cô sôû phaân tích lyù luaän
  quaûn trò Marketing toång quaùt, lyù luaän hoaït ñoäng Ngaân haøng thöông maïi, töø ñoù,
  xaây döïng lyù luaän veà Marketing Ngaân Haøng moät caùch chaët cheõ. Veà phaàn thöïc teá,
  ñeà taøi ñöôïc thöïc hieän qua quaù trình tham gia thöïc taäp tröïc tieáp taïi caùc phoøng ban
  cuûa Vietcombank Thaønh phoá Hoà Chí Minh, ñaëc bieät laø caùc phoøng leân quan ñeán
  khaùch haøng doanh nghieäp. Qua quaù trình quan saùt, moâ taû, ñeà taøi tieán haønh phaân
  tích vaø ñaùnh giaù caùc hoaït ñoäng naøy. Beân caïnh ñoù, ñeà taøi ñöa ra moät soá kinh
  nghieäm tham khaûo töø caùc Ngaân haøng thöông maïi trong vaø ngoaøi nöôùc, ñoàng thôøi
  phaân tích SWOT cuûa Vietcombank Thaønh phoá Hoà Chí Minh. Treân cô sôû phaân
  tích naøy, ñeà taøi ñöa ra moät soá giaûi phaùp daøi haïn vaø ngaén haïn cho hoaït ñoäng
  Marketing taïi Vietcombank Thaønh phoá Hoà Chí Minh. Vôùi haïn cheá veà thôøi gian
  tieáp xuùc thöïc teá, cuõng nhö kinh nghieäm vaø naêng löïc cuûa ngöôøi laøm ñeà taøi, nhöõng
  giaûi phaùp treân vaãn coøn mang tính sô boä, nhöng toâi nghó raèng ñaây laø giaûi phaùp
  mang tính cô baûn trong thôøi ñieåm hieän nay. LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP ÑAÏI HOÏC
  - v -
  MUÏC LUÏC
  LÔØI CAÛM ÔN ---------------------------------------------------------------------------- i
  NHAÄN XEÙT CUÛA CÔ QUAN THÖÏC TAÄP --------------------------------------- ii
  NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN --------------------------------- iii
  TOÙM TAÉT ÑEÀ TAØI -------------------------------------------------------------------- iii
  TOÙM TAÉT ÑEÀ TAØI -------------------------------------------------------------------- iv
  MUÏC LUÏC ------------------------------------------------------------------------------- v
  DANH SAÙCH BAÛNG BIEÅU --------------------------------------------------------- ix
  -----------
  PHAÀN MÔÛ ÑAÀU ----------------------------------------------------------------------- 1
  Lyù do löïa choïn ñeà taøi ------------------------------------------------------------------------- 1
  Muïc ñích nghieân cöùu -------------------------------------------------------------------------- 2
  Phaïm vi nghieân cöùu --------------------------------------------------------------------------- 2
  Phöông phaùp nghieân cöùu --------------------------------------------------------------------- 3
  Keát caáu ñeà taøi ---------------------------------------------------------------------------------- 3

  CHÖÔNG 1: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN ---------------------------------------------------- 5
  1.1. Lyù luaän cô baûn veà quaûn trò Marketing -------------------------------------------- 5
  1.1.1. Quaûn trò Marketing vaø Marketing trong doanh nghieäp----------------------- 5
  1.1.2. Quaûn trò Marketing dòch vuï------------------------------------------------------ 7
  1.2. Lyù thuyeát veà Hoïat ñoäng Ngaân haøng thöông maïi -------------------------------- 9
  1.2.1. Toång quaùt veà Ngaân haøng thöông maïi ------------------------------------------ 9
  1.2.2. Caùc dòch vuï ngaân haøng thöông maïi ------------------------------------------- 11
  1.3. Lyù luaän veà Quaûn trò Marketing trong Ngaân haøng thöông maïi. ------------ 18
  1.3.1. Giaù trò trao ñoåi vaø söï thoûa maõn ñoái vôùi saûn phaåm Ngaân haøng ------------- 18 LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP ÑAÏI HOÏC
  - vi -
  1.3.2. Quaûn trò Marketing theo quy trình cung öùng giaù trò ------------------------- 21
  1.3.3. Taàm quan troïng cuûa Marketing Ngaân Haøng --------------------------------- 24

  CHÖÔNG II: NGHIEÂN CÖÙU THÖÏC TEÁ – TÌNH HÌNH HOAÏT ÑOÄNG
  NGAÂN HAØNG NGOAÏI THÖÔNG VIEÄT NAM – CHI NHAÙNH THAØNH
  PHOÁ HOÀ CHÍ MINH ----------------------------------------------------------------27
  2.1. Toång quan veà Vietcombank Thaønh phoá Hoà Chí Minh ---------------------- 27
  2.1.1. Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån Vietcombank Thaønh phoá Hoà Chí Minh- 27
  2.1.2. Cô caáu toå chöùc vaø cô sôû vaät chaát ---------------------------------------------- 30
  2.1.3. Vò trí Vietcombank Thaønh phoá Hoà Chí Minh -------------------------------- 32
  2.2. Moâi tröôøng hoaït ñoäng cuûa Vietcombank Thaønh phoá Hoà Chí Minh ------ 34
  2.2.1. Moâi tröôøng vó moâ ---------------------------------------------------------------- 34
  2.2.2. Moâi tröôøng vi moâ ---------------------------------------------------------------- 38
  2.3. Khaùch haøng doanh nghieäp cuûa Ngaân Haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam – Chi
  nhaùnh Thaønh phoá Hoà Chí Minh -------------------------------------------------------- 41
  2.4. Hoaït ñoäng taïi caùc phoøng ban chöùc naêng gaén lieàn vôùi khaùch haøng doanh
  nghieäp cuûa Vietcombank Thaønh phoá Hoà Chí Minh ---------------------------------- 44
  2.4.1. Hoaït ñoäng cung caáp nguoàn löïc taøi chính -------------------------------------- 44
  2.4.2. Hoaït ñoäng cung caáp dòch vuï hoã trôï taøi chính --------------------------------- 47
  LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP ÑAÏI HOÏC
  - vii -
  CHÖÔNG III: TOÅNG HÔÏP HOAÏT ÑOÄNG MARKETING ÑOÁI VÔÙI
  KHAÙCH HAØNG DOANH NGHIEÄP TAÏI NGAÂN HAØNG NGOAÏI
  THÖÔNG VIEÄT NAM – CHI NHAÙNH THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH ---
  ---------------------------------------------------------------------------------------------52
  3.1. Hoaït ñoäng Quaûn trò Marketing taïi Vietcombank Thaønh phoá Hoà Chí Minh
  -------------------------------------------------------------------------------------- 52
  3.1.1. Quaûn trò Marketing trong quaù trình nghieân cöùu giaù trò ---------------------- 52
  3.1.2. Quaûn trò Marketing trong quaù trình xaây döïng giaù trò ------------------------ 54
  3.1.3. Quaûn trò Marketing trong quaù trình thoâng baùo giaù trò ----------------------- 56
  3.2. Phaân tích, ñaùnh giaù coâng taùc quaûn trò Marketing taïi Vietcombank Thaønh
  phoá Hoà Chí Minh --------------------------------------------------------------------------- 58
  3.2.1. Quaûn trò Marketing trong quaù trình nghieân cöùu giaù trò ---------------------- 58
  3.2.2. Quaù trình xaùc ñònh giaù trò ------------------------------------------------------- 60
  3.2.3. Quaù trình thoâng baùo giaù trò ----------------------------------------------------- 61

  CHÖÔNG IV: GIAÛI PHAÙP THÖÏC TIEÃN CHO HOAÏT ÑOÄNG
  MARKETING TRONG NGAÂN HAØNG NGOAÏI THÖÔNG VIEÄT NAM
  – CHI NHAÙNH THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH. ------------------------------63
  4.1. Kinh nghieäm hoaït ñoäng töø caùc Ngaân haøng thöông maïi--------------------- 63
  4.1.1. Ngaân haøng thöông maïi nöôc ngoaøi -------------------------------------------- 63
  4.1.2. Ngaân haøng thöông maïi trong nöôùc -------------------------------------------- 65
  4.2. Phaân tích SWOT trong hoaït ñoäng cuûa Vietcombank Thaønh phoá Hoà Chí
  Minh -------------------------------------------------------------------------------------- 67
  4.2.1. Öu ñieåm--------------------------------------------------------------------------- 67
  4.2.2. Khuyeát ñieåm --------------------------------------------------------------------- 68 LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP ÑAÏI HOÏC
  - viii -
  4.2.3. Cô hoäi ----------------------------------------------------------------------------- 69
  4.2.4. Thaùch thöùc ------------------------------------------------------------------------ 70
  4.3. Caùc giaûi phaùp daøi haïn nhaèm xaây döïng heä thoáng quaûn trò Marketing ñoái
  vôùi khaùch haøng doanh nghieäp taïi Vietcombank Thaønh phoá Hoà Chí Minh ------ 70
  4.3.1. Veà phaùp lyù------------------------------------------------------------------------ 71
  4.3.2. Veà nhaän thöùc --------------------------------------------------------------------- 71
  4.3.3. Veà cô caáu toå chöùc --------------------------------------------------------------- 72
  4.3.4. Veà ñònh höôùng daøi haïn trong töøng giai ñoaïn cung öùng giaù trò -------------- 73
  4.4. Caùc giaûi phaùp cuï theå trong ngaén haïn nhaèm xaây döïng heä thoáng quaûn trò
  Marketing ñoái vôùi khaùch haøng doanh nghieäp taïi Vietcombank Thaønh phoá Hoà
  Chí Minh ------------------------------------------------------------------------------------- 74
  4.4.1. Veà nhaân söï ----------------------------------------------------------------------- 74
  4.4.2. Chöông trình hoaït ñoäng Marketing cuï theå ------------------------------------ 75
  4.4.3. Veà heä thoáng thoâng tin, cô sôû döõ lieäu ------------------------------------------ 77
  4.4.4. Veà cô sôû vaät chaát ---------------------------------------------------------------- 78

  KEÁT LUAÄN ----------------------------------------------------------------------------80
  LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP ÑAÏI HOÏC
  - ix -
  DANH SAÙCH BAÛNG BIEÅU
  Baûng 2.1. Söï taêng tröôûng toång dö nôï qua caùc naêm 47
  Baûng 2.2. Tình hình thanh toaùn XNK taïi Thaønh phoá Hoà Chí Minh 49
  Baûng 2.3. Thò phaàn Vietcombank trong khu vöïc Thaønh phoá Hoà Chí Minh 50
  Baûng 2.4. Dieãn bieán huy ñoäng voán 1999 – 2005 cuûa Chi nhaùnh Vietcombank
  Thaønh phoá Hoà Chí Minh 51
  Bảng 3.1: Laõi suaát tieån göûi baèng Ñoàng Vieät Nam vaø USD taïi moät soá Ngaân haøng
  taïi Thaønh phoá Hoà Chí Minh 54

  Xem Thêm: Quản trị Marketing đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Chi nhánh Tp.HCM)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản trị Marketing đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Chi nhánh Tp.HCM) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status