Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Mối quan hệ giữa lãnh đạo ba chiều và kết quả hoạt động của doanh nghiệp, trường hợp nghiên cứu tại Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Mối quan hệ giữa lãnh đạo ba chiều và kết quả hoạt động của doanh nghiệp, trường hợp nghiên cứu tại Việt Nam

  MỤC LỤC
  -----------
  CHƯƠNG I - MỞ ĐẦU .1
  1.1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 3
  1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU .4
  1.4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 5
  1.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .5
  1.6. ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .6
  1.7. BỐ CỤC 7
  CHƯƠNG 2 - CƠ SỞ LÝ THUYẾT 9
  2.1. GIỚI THIỆU 9
  2.2. LÝ THUYẾT LÃNH ĐẠO 9
  2.2.1 CÁC ĐỊNH NGHĨA VỀ LÃNH ĐẠO . 9
  2.2.2. TỔNG QUAN CÁC LÝ THUYẾT VỀ LÃNH ĐẠO 11
  2.3. MÔ HÌNH LÃNH ĐẠO BA CHIỀU 32
  2.3.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA MÔ HÌNH LÃNH ĐẠO . 32
  2.3.2 LÝ THUYẾT LÃNH ĐẠO BA CHIỀU . 34
  2.3.3 CƠ SỞ CỦA VIỆC LỰA CHỌN LÃNH ĐẠO BA CHIỀU 38
  2.3.3.1 BỐI CẢNH THỰC TIỄN 38
  2.3.3.2 BỐI CẢNH LÝ THUYẾT . 41
  2.4. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP (Firm Performance) 43
  2.4.1 ĐỊNH NGHĨA KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP 43
  2.4.2. YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁC CHỈ TIÊU ĐO LƯỜNG KẾT QUẢ HOẠT
  ĐỘNG DOANH NGHIỆP. 45
  2.4.3 CÁC CHỈ TIÊU TRONG ĐO LƯỜNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DOANH
  NGHIỆP . 46
  2.4.4 CƠ SỞ LỰA CHỌN CÁC TIÊU CHÍ ĐO LƯỜNG KẾT QUẢ HOẠT
  ĐỘNG TRONG NGHIÊN CỨU. 51


  ii
  2.5 MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC ĐỊNH HƯỚNG TRONG MÔ HÌNH LÃNH
  ĐẠO BA CHIỀU 51
  2.6. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC GIẢ THUYẾT 57
  2.6.1. MỐI QUAN HỆ GIỮA LÃNH ĐẠO VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA
  DOANH NGHIỆP 57
  2.6.1.1 Mối quan hệ giữa lãnh đạo và kết quả hoạt động tài chính. 57
  2.6.1.2 Mối quan hệ giữa lãnh đạo và kết quả hoạt động có liên quan đến khách
  hàng. . 59
  2.6.1.3 Mối quan hệ giữa lãnh đạo và kết quả hoạt động có liên quan đến quy
  trình nội bộ. 62
  2.6.1.4 Mối quan hệ giữa lãnh đạo và kết quả hoạt động có liên quan đến học tập
  và phát triển 65
  2.6.2 CÁC GIẢ THUYẾT TRONG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU . 67
  2.6.2.1 Mối quan hệ giữa định hướng nhiệm vụ và kết quả hoạt động của doanh
  nghiệp . 67
  2.6.2.2 Mối quan hệ giữa định hướng quan hệ và kết quả hoạt động của doanh
  nghiệp . 68
  2.6.2.3 Mối quan hệ giữa định hướng đại diện/tham gia và kết quả hoạt động của
  doanh nghiệp. . 69
  CHƯƠNG 3 - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .72
  3.1 GIỚI THIỆU .72
  3.2 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU .72
  3.3. XÂY DỰNG THANG ĐO .74
  3.3.1 Phương pháp xây dựng thang đo .74
  3.3.2 Phương pháp đánh giá sơ bộ thang đo 75
  3.3.3 Phương pháp kiểm định thang đo cho mô hình nghiên cứu. 75
  3.4 Nghiên cứu định tính cho thang đo mô hình lãnh đạo 78
  3.4.1 Phát triển thang đo cho định hướng nhiệm vụ (Task Orientation) . 78
  3.4.2. Phát triển thang đo cho định hướng quan hệ (Relation Orientation) . 80


  iii
  3.4. 3 Phát triển thang đo cho định hướng đại diện/tham gia 81
  3.4.4 Nghiên cứu định tính thang đo kết quả doanh nghiệp . 82
  3.5 Thiết kế bảng câu hỏi. . 86
  3.6 NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG SƠ BỘ. .87
  3.6.1.Kiểm định thang đo sơ bộ bằng độ tin cậy 88
  3.6.2.Kiểm định thang đo sơ bộ bằng phân tích nhân tố khám phá (EFA) 89
  3.7. ĐẶC ĐIỄM MẪU TRONG NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC .93
  3.7.1. Đối tượng khảo sát và kích thước mẫu 93
  3.7.2 Đặc điểm mẫu . 94
  3.8. KIỂM ĐỊNH THANG ĐO BẰNG PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHẲNG ĐỊNH
  CFA .98
  3.8.1 Kết quả CFA của thang đo định hướng nhiệm vụ (chuẩn hóa) . 99
  3.8.2 Kết quả CFA của định hướng quan hệ (chuẩn hóa) 100
  3.8.3 Kết quả CFA của thang đo định hướng đại diện/tham gia (chuẩn hóa) . 102
  3.8.4 Kết quả CFA của thang đo mô hình lãnh đạo ba chiều (chuẩn hóa) 103
  3.8.5 Kết quả CFA của thang đo kết quả hoạt động của doanh nghiệp (FP) . 105
  3.9 KIỂM ĐỊNH GIÁ TRỊ PHÂN BIỆT GIỮA CÁC KHÁI NIỆM NGHIÊN
  CỨU 108
  CHƯƠNG 4 - KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 112
  4.1 GIỚI THIỆU .112
  4.2 KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 112
  4.3. KIỂM ĐỊNH ƯỚC LƯỢNG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU BẰNG
  BOOTSTRAP 114
  4.4 KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 114
  4.4.1 Kiểm định giả thuyết H1 . 115
  4.4.2 Kiểm định giả thuyết H2 . 115
  4.4.3 Kiểm định giả thuyết H3 . 115
  4.5 THẢO LUẬN KẾT QUẢ 116
  CHƯƠNG 5 - HÀM Ý & KẾT LUẬN 125


  iv
  CỦA NGHIÊN CỨU 125
  5.1 HÀM Ý NGHIÊN CỨU & CÁC ĐỀ XUẤT QUẢN TRỊ CHO DOANH
  NGHIỆP .125
  5.2 HÀM Ý NGHIÊN CỨU & CÁC ĐỀ XUẤT QUẢN TRỊ CHO NGƯỜI
  LÃNH ĐẠO .131
  5.2.1. Hàm ý nghiên cứu có liên quan đến định hướng nhiệm vụ . 132
  5.2.2. Những nhiệm vụ lãnh đạo trọng tâm cần thực hiện . 135
  5.2.3. Hàm ý nghiên cứu liên quan đến xây dựng văn hóa tổ chức để phát triển
  định hướng quan hệ 136
  5.2.4. Hàm ý nghiên cứu có liên quan đến hoàn thiện hình ảnh của người lãnh đạo
  để xây dựng định hướng đại diện/tham gia 140
  5.3. NHỮNG ĐÓNG GÓP CHÍNH CỦA LUẬN ÁN .147
  5.3.1. Đóng góp lý thuyết . 147
  5.3.2. Đóng góp về thực tiễn 148
  5.4 – HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU 149
  5.5. GỢI Ý HƯỚNG NGHIÊN CỨU .149
  KẾT LUẬN 151
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 153
  PHỤ LỤC .168  v
  DANH MỤC BẢNG
  Bảng 2.1: Phẩm chất và kỹ năng lãnh đạo .14
  Bảng 2.2. So sánh lý thuyết lãnh đạo nghiệp vụ và mới về chất 30
  Bảng 2.3 : Mối quan hệ của các nhân tố trong mô hình lãnh đạo ba chiều .55
  Bảng 2.4 : Minh họa khoảng cách nghiên cứu .56
  Bảng 3.1 - Thang đo các thành phần trong nghiên cứu 85
  Bảng 3.2 - Kết quả EFA và hệ số độ tin cậy của thang đo lãnh đạo ba chiều 91
  Bảng 3.3 - Kết quả EFA và hệ số độ tin cậy của thang đo kết quả hoạt động của doanh
  nghiệp .93
  Bảng 3.4. Kết quả phân tích CFA của thang đo định hướng nhiệm vụ 100
  Bảng 3.5. Kết quả phân tích CFA của thang đo định hướng quan hệ (chuẩn hóa) .101
  Bảng 3.6. Kết quả phân tích CFA của thang đo định hướng đại diện/tham gia (chuẩn
  hóa) .103
  Bảng 3.7. - Tương quan giữa các biến quan sát và các thành phần của thang đo mô
  hình lãnh đạo ba chiều 105
  Bảng 3.8. - Tương quan giữa các thành phần của thang đo kết quả doanh nghiệp 106
  Bảng 3.9 Kết quả phân tích CFA thang đo kết quả hoạt động doanh nghiệp 107
  Bảng 3.10 - Kết quả kiểm định giá trị phân biệt giữa các khái niệm trong mô hình tới
  hạn .110
  Bảng 4.1: Kết quả kiểm định mối quan hệ giữa các khái niệm trong mô hình nghiên
  cứu (chuẩn hóa) .112
  Bảng 4.2 – Phân phối Bootstrap 114
  Bảng 5.1. Ảnh hưởng của các thành phần nghiên cứu (chuẩn hóa) .125
  Bảng 5.2. Ảnh hưởng của các định hướng trong mô hình đến các thành phần kết quả
  (chuẩn hóa) .126

  Xem Thêm: Mối quan hệ giữa lãnh đạo ba chiều và kết quả hoạt động của doanh nghiệp, trường hợp nghiên cứu tại Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Mối quan hệ giữa lãnh đạo ba chiều và kết quả hoạt động của doanh nghiệp, trường hợp nghiên cứu tại Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status