Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Định hướng xây dựng chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam đáp ứng xu thế hội tụ kế toán Quốc tế

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Định hướng xây dựng chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam đáp ứng xu thế hội tụ kế toán Quốc tế

  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

  Phần tiếng Việt
  DNNVV Doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Phần tiếng nước ngoài
  ANC Autorité des Normes Comptables
  Ủy ban Chuẩn mực kế toán Pháp
  ASBE Accounting System for Business Enterprises
  Hệ thống chuẩn mực kế toán doanh nghiệp Trung quốc
  ASC Accounting Standard Codification
  Bộ chuẩn mực kế toán Hoa Kỳ
  CASC Chinese Accounting Standard Committee
  Ủy ban Chuẩn mực kế toán Trung quốc
  CNC Conseil National de la Comptabilité
  Hội đồng Kế toán quốc gia Pháp
  CRC Comité de la Réglementation Comptable
  Ủy ban Qui định kế toán Pháp
  CSRC Chinese Security Regulatory Commission
  Ủy ban Chứng khoán Trung quốc
  EC European Commission
  Ủy ban châu Âu
  EITF Emerging Issues Task Force
  Ban xử lý các vấn đề phát sinh
  EU European Union
  Liên minh châu Âu
  FAF Financial Accounting Foundation
  Tổ chức kế toán tài chính Hoa Kỳ
  FASAC Financial Accounting Standards Advisory Council
  Hội đồng Tư vấn chuẩn mực kế toán tài chính Hoa Kỳ
  FASB Financial Accounting Standard Board
  Hội đồng Chuẩn mực kế toán tài chính Hoa Kỳ GDP Gross Domestic Product
  Tổng sản phẩm quốc nội
  IAS International Accounting Standard
  Chuẩn mực kế toán quốc tế
  IASB International Accounting Standard Board
  Hội đồng Chuẩn mực kế toán quốc tế
  IASC International Accounting Standard Committee
  Ủy ban Chuẩn mực kế toán quốc tế
  IASC Foundation International Accounting Standard Committee Foundation
  Tổ chức ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế
  IFAC International Federation of Accountants
  Hội đồng của Liên đoàn kế toán quốc tế
  IFRIC International Financial Reporting Interpretation Committee
  Ủy ban Hướng dẫn chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế
  IFRS International Financial Reporting Standard
  Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế
  IFRS Advisory Hội đồng Tư vấn chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế
  Council
  IFRS for SMEs International Financial Reporting Standard for Small and
  Medium-sized Entities
  Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế cho các doanh nghiệp nhỏ
  và vừa
  IFRS Framework Khuôn mẫu lý thuyết cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính
  quốc tế
  IFRS Foundation Tổ chức ủy ban chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế
  IFRS Interpretations Ủy ban Hướng dẫn chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế
  Committee
  IOSCO International Organization of Securities Commissions
  Tổ chức quốc tế các cơ quan quản lý thị trường chứng khoán
  PCG Plan Comptable Général
  Tổng hoạch đồ kế toán Pháp
  SEC Securities and Exchange Commission Ủy ban Chứng khoán của Hoa Kỳ
  SFAC Statement of Financial Accounting Concepts
  Báo cáo khuôn mẫu kế toán tài chính Hoa Kỳ
  SFAS Statements of Financial Accounting Standards
  Chuẩn mực kế toán tài chính Hoa Kỳ
  SIC Standard Interpretation Committee
  Ủy ban Hướng dẫn thường trực
  VAS Vietnamese Accounting Standard
  Chuẩn mực kế toán Việt nam
  WTO World Trade Organization
  Tổ chức thương mại thế giới

  DANH MỤC CÁC BẢNG


  Bảng 1.1: Các nghiên cứu về đánh giá mức độ hòa hợp/tiêu chuẩn hóa (1980 – 2000)
  Bảng 1.2: Các nghiên cứu về mức độ hội tụ (từ 2001 đến nay)
  Bảng 2.1: Vốn sản xuất kinh doanh bình quân hàng năm của các doanh nghiệp phân
  loại theo loại hình doanh nghiệp
  Bảng 2.2: Số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh phân loại theo loại
  hình doanh nghiệp
  Bảng 2.3: Kết quả thống kê mô tả và phân tích phương sai về nội hàm chuẩn mực
  Bảng 2.4: Kết quả kiểm định sau về nội hàm chuẩn mực
  Bảng 2.5: Kết quả thống kê mô tả và phân tích phương sai về khả năng áp dụng chuẩn
  mực kế toán Việt Nam vào thực tiễn
  Bảng 2.6: Kết quả kiểm định sau về khả năng áp dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam
  vào thực tiễn
  Bảng 2.7: Kết quả thống kê mô tả và phân tích phương sai về thực tiễn thông tin cung
  cấp trên báo cáo tài chính
  Bảng 2.8: Kết quả kiểm định sau về thực tiễn thông tin cung cấp trên báo cáo tài chính
  Bảng 2.9: Kết quả thống kê mô tả và phân tích phương sai về nghiên cứu hành vi
  Bảng 2.10: Kết quả kiểm định sau về nghiên cứu hành vi
  Bảng 3.1: Các điều chỉnh đề xuất đối với các chuẩn mực kế toán hiện hành
  Bảng 3.2: Các chuẩn mực đề xuất ban hành
  Bảng 3.3: Thông tin số liệu về mức độ lạm phát của Việt Nam qua các năm MỤC LỤC

  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan
  Danh mục từ viết tắt
  Danh mục các bảng
  Mục lục
  Mở đầu
  Chương 1 – Tổng quan chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế và xu thế hội tụ
  chuẩn mực báo cáo tài chính
  1.1. Bản chất quá trình phát triển các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế
  1.1.1. Lược sử phát triển chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế
  1.1.1.1. Giai đoạn trước hội tụ (1973 – 2001)
  1.1.1.2. Giai đoạn hội tụ (từ năm 2001 đến nay)
  1.1.2. Bản chất của quá trình phát triển chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế
  1.1.2.1. Các tác nhân thúc đẩy quá trình hội tụ
  1.1.2.2. Các kết quả đạt được của quá trình hòa hợp và hội tụ kế toán quốc tế
  1.1.2.3. Các trở ngại của quá trình hội tụ
  1.1.2.4. Các ảnh hưởng của việc hội tụ đến chất lượng báo cáo tài chính và nền
  kinh tế
  1.1.2.5. Bản chất của quá trình hội tụ kế toán quốc tế
  1.1.3. Hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế
  1.1.3.1. Tổ chức lập qui
  1.1.3.2. Qui trình ban hành chuẩn mực báo cáo tài chính
  1.1.3.3. Hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính
  1.2. Các nhân tố tác động đến hệ thống kế toán quốc gia
  1.2.1. Nhóm nhân tố kinh tế
  1.2.2. Nhóm nhân tố pháp lý
  1.2.3. Nhóm nhân tố văn hóa
  1.2.4. Nhóm nhân tố chính trị
  1.3. Xu hướng hội tụ kế toán quốc tế của các quốc gia
  1.3.1. Quá trình và phương thức hội tụ của Hoa Kỳ

  1

  9
  10
  10
  10
  11
  12
  13
  13
  19

  20
  21
  22
  22
  24
  26
  27
  28
  28
  29
  30
  31
  32 1.3.1.1. Đặc điểm môi trường
  1.3.1.2. Các yếu tố thể chế
  1.3.1.3. Quá trình và phương thức hội tụ
  1.3.2. Quá trình và phương thức hội tụ của Pháp
  1.3.2.1. Đặc điểm môi trường
  1.3.2.2. Các yếu tố thể chế
  1.3.2.3. Quá trình và phương thức hội tụ
  1.3.3. Quá trình và phương thức hội tụ của Trung Quốc
  1.3.3.1. Đặc điểm môi trường
  1.3.3.2. Các yếu tố thể chế
  1.3.3.3. Quá trình và phương thức hội tụ
  1.4. Kết luận được rút ra từ các các phương thức hội tụ kế toán của các quốc gia
  khảo sát
  Chương 2 – Khảo sát và đánh giá hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam
  trong bối cảnh hội tụ kế toán quốc tế
  2.1. Tổng quan hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam
  2.1.1. Hoàn cảnh ra đời hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam
  2.1.2. Những nhân tố môi trường tác động đến hệ thống chuẩn mực kế toán Việt
  Nam
  2.1.2.1. Nhóm nhân tố chính trị
  2.1.2.2. Nhóm nhân tố kinh tế
  2.1.2.3. Nhóm nhân tố pháp lý
  2.1.2.4. Môi trường văn hóa
  2.1.3. Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam
  2.1.3.1. Cơ chế
  2.1.3.2. Các chuẩn mực kế toán đã được ban hành
  2.2. Khảo sát thực nghiệm hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam
  2.2.1. Mục tiêu nghiên cứu
  2.2.2. Thiết kế nghiên cứu
  2.2.3. Kết quả nghiên cứu
  2.2.4. Đánh giá tổng hợp kết quả khảo sát về chuẩn mực kế toán Việt Nam
  2.3. Khảo sát sự khác biệt giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực báo
  32
  33
  35
  39
  39
  40
  41
  43
  43
  44
  46

  49

  52
  52
  52

  55
  55
  56
  57
  57
  58
  59
  61
  64
  64
  65
  67
  96
  cáo tài chính quốc tế và yêu cầu điều chỉnh chuẩn mực Việt Nam
  2.3.1. Mục đích nghiên cứu
  2.3.2. Phương pháp nghiên cứu
  2.3.3. Kết quả nghiên cứu
  2.4. Khảo sát điều kiện cần và đủ của các chuẩn mực còn thiếu của Việt Nam so
  với chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế
  2.4.1 Mục đích nghiên cứu
  2.4.2. Phương pháp nghiên cứu
  2.4.3. Kết quả nghiên cứu
  2.5. Đánh giá chung những thành quả và tồn tại trong hệ thống chuẩn mực kế
  toán Việt Nam
  2.5.1. Các thành quả đã đạt được
  2.5.2. Các tồn tại
  Chương 3 – Định hướng xây dựng hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính
  Việt Nam đáp ứng xu thế hội tụ kế toán quốc tế
  3.1. Bối cảnh kinh tế của Việt Nam và sự tất yếu của quá trình hội tụ kế toán
  quốc tế
  3.1.1. Bối cảnh kinh tế của Việt Nam trong xu thế hội tụ kế toán quốc tế.
  3.1.1.1. Xuất khẩu Việt Nam
  3.1.1.2. Thị trường chứng khoán Việt Nam
  3.1.1.3. Đầu tư nước ngoài trực tiếp
  3.1.1.4. Mua lại và sáp nhập
  3.1.1.5. Niêm yết tại thị trường chứng khoán nước ngoài
  3.1.1.6. Thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán
  3.1.2. Tính tất yếu của quá trình hội tụ kế toán quốc tế của Việt Nam
  3.2. Định hướng về cách thức hội tụ kế toán quốc tế
  3.2.1. Mục tiêu và phương pháp nghiên cứu
  3.2.2. Các mô hình hội tụ kế toán quốc tế
  3.2.2.1. Hội tụ toàn bộ
  3.2.2.2. Hội tụ theo hướng tiệm cận
  3.2.2.3. Hội tụ từng phần
  3.2.3. Ưu nhược điểm của các mô hình
  98
  98
  98
  100

  104
  104
  105
  105

  112
  112
  113

  117

  117
  117
  117
  118
  119
  119
  120
  120
  121
  121
  121
  123
  124
  125
  127
  128 3.2.3.1. Mô hình hội tụ toàn bộ
  3.2.3.2. Mô hình hội tụ theo hướng tiệm cận
  3.2.3.3. Mô hình hội tụ từng phần
  3.2.4. Đề xuất về cách thức hội tụ kế toán cho Việt Nam
  3.2.4.1. Việt Nam không có những điều kiện đủ để chọn lựa hội tụ toàn bộ
  3.2.4.2. Mô hình hội tụ theo hướng tiệm cận ngày càng tỏ ra bất lợi trong xu thế
  hội tụ nhanh chóng hiện nay.
  3.2.4.3. Mô hình hội tụ từng phần giúp Việt Nam khai thác được các điểm mạnh,
  hạn chế các điểm yếu mà vẫn đạt được mục tiêu hội tụ ở mức độ nhất định
  3.3. Định hướng phương thức triển khai và lộ trình hội tụ chính quốc tế
  3.3.1. Định hướng hội tụ cho nhóm áp dụng toàn bộ chuẩn mực báo cáo tài chính
  quốc tế
  3.3.1.1. Xác định đối tượng phải áp dụng toàn bộ chuẩn mực báo cáo tài chính
  quốc tế
  3.3.1.2. Nội dung hội tụ
  3.3.1.3. Lộ trình hội tụ
  3.3.1.4. Các công việc chuẩn bị cho hội tụ
  3.3.2. Định hướng hội tụ cho nhóm chuyển đổi dần
  3.3.2.1. Phương hướng và lộ trình
  3.3.2.2. Nội dung công việc giai đoạn 1
  3.3.2.3 Nội dung công việc giai đoạn 2
  3.4. Định hướng về thể chế và cơ sở hạ tầng cho quá trình hội tụ
  3.4.1. Kết quả khảo sát ý kiến chuyên gia
  3.4.1.1. Về phía Nhà nước
  3.4.1.2. Về phía doanh nghiệp
  3.4.1.3. Về phía Tổ chức nghề nghiệp
  3.4.2. Định hướng về thể chế theo đề xuất của tác giả
  3.4.2.1. Hình thành Hội đồng Chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam
  3.4.2.2. Đổi mới quy trình ban hành chuẩn mực
  3.4.2.3. Các giải pháp đồng bộ khác
  3.4.3. Định hướng về cơ sở hạ tầng theo đề xuất của tác giả
  3.4.3.1. Phát triển tổ chức nghề nghiệp kế toán tại Việt Nam
  129
  129
  130
  131
  131

  132

  133
  133

  134

  134
  135
  135
  136
  137
  137
  138
  148
  148
  148
  148
  150
  150
  152
  152
  153
  154
  155
  155 3.4.3.2. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ kế toán, kiểm toán
  3.4.3.3. Đổi mới đào tạo kế toán trên cả hai hệ thống học thuật và nghề nghiệp
  3.4.3.4. Phát triển nền tảng nghiên cứu kế toán
  Kết luận
  Danh mục các công trình công bố
  Tài liệu tham khảo
  Các bảng và phụ lục

  Xem Thêm: Định hướng xây dựng chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam đáp ứng xu thế hội tụ kế toán Quốc tế
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Định hướng xây dựng chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam đáp ứng xu thế hội tụ kế toán Quốc tế sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status