Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Giầy Thượng Đình

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Giầy Thượng Đình

  Lời nói đầu
  Một điểm khác nhau căn bản giữa kinh tế thị trường và kinh tế tập trung bao
  cấp là vấn đề xem xét giá trị, giá trị sử dụng và mối quan hệ giữa chúng. Nền
  kinh tế tập trung khi sản xuất sản phẩm thiên về giá trị sử dụng đáp ứng các tiêu
  chuẩn kĩ thuật và số lượng đề ra theo kế hoạch nhưng khi chuyển sang kinh tế thị
  trường thì các hoạt động kinh tế vận động theo qui luật giá trị: sản phẩm muốn
  cạnh tranh thì hao phí lao động cá biệt càng thấp càng tốt. Lý do này khiến việc
  hạ giá thành sản phẩm luôn là đề tài cần quan tâm của tất cả các doanh nghiệp.
  Muốn giá thành hạ thì chi phí sản xuất phải giảm.
  Trong quản trị doanh nghiệp, đòi hỏi phải đánh giá chính xác các mặt hiệu
  năng, hiệu quả của hoạt động kinh doanh. Thông tin do kế toán cung cấp làm cơ
  sở cho việc ra các quyết định quản trị doanh nghiệp nên yêu cầu phải kịp thời,
  đầy đủ, chính xác. Điều này càng quán triệt hơn trong hạch toán chi phí sản xuất
  và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp công nghiệp.
  Thực tiễn luôn biến đổi, đặt ra yêu cầu về lý luận cũng như chế độ kế toán
  luôn phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn và thông lệ kế toán quốc tế.
  Ngay trong thực tiễn, do những nguyên nhân khách quan và chủ quan, việc áp
  dụng chế độ kế toán tại các doanh nghiệp không phải lúc nào cũng đúng, đủ theo
  yêu cầu nhất là việc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
  Nhận thức được tính cấp thiết và tầm quan trọng đó, em mạnh dạn chọn đề
  tài: “Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại
  Công ty Giầy Thượng Đình” cho chuyên đề tốt nghiệp của mình. Kết cấu của
  chuyên đề gồm ba phần chính:
  Chương I: Lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm trong doanh nghiệp công nghiệp.
  Chương II: Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  tại Công ty Giầy Thượng Đình.
  Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản
  xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Giầy Thượng Đình.
  Để hoàn thành đề tài này, em đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo
  – TS. Nguyễn Năng Phúc cùng sự giúp đỡ, chỉ bảo của các cán bộ Phòng Kế
  toán - Tài chính của Công ty. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quý báu đó.
  Mặc dù đã cố gắng rất nhiều song do thời gian thực tập ngắn, trình độ hạn chế
  nên không thể tránh khỏi những sai sót, kính mong sự cảm thông và đóng góp ý
  kiến của các thầy cô, bạn bè và các anh chị trong Phòng Kế toán – Tài chính để
  chuyên đề hoàn thiện hơn. Chuyên đề tốt nghiệp
  more information and additional documents
  connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/


  2
  Mục lục
  Trang
  Lời nói đầu 1
  Chương I : Lý luận chung về hạch toán chi phí sản
  xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh
  nghiệp công nghiệp  5
  I. Chi phí sản xuất 5
  1. Khái niệm 5
  2 .Phân loại chi phí sản xuất 6
  2.1. Căn cứ vào nội dung kinh tế của chi phí 6
  2.2.Căn cứ vào mục đích và công dụng của chi phí 7
  2.3. Căn cứ vào mối quan hệ giữa chi phí sản xuất với khối lượng
  công việc, sản phẩm hoàn thành
  8
  2.4. Căn cứ vào phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và mối quan hệ
  với đối tượng chịu chi phí
  8
  II. Giá thành sản phẩm 10
  1. Khái niệm 10
  2. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 11
  3. Các loại giá thành sản phẩm 12
  3.1. Theo thời điểm và nguồn số liệu hình thành để tính giá thành 12
  3.2. Theo phạm vi phát sinh chi phí 12
  III. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm
  13
  IV. Hạch toán chi phí sản xuất - tính giá thành sản phẩm với công
  tác quản trị doanh nghiệp
  13
  V. Đối tượng và phương pháp hạnh toán chi phí sản xuất 14
  1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 14
  1.1. Căn cứ vào đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 14
  1.2. Căn cứ vào loại hình sản xuất 15
  1.3. Căn cứ vào đặc điểm tổ chức sản xuất 15
  1.4. Căn cứ vào các yêu cầu và trình độ quản lý của doanh nghiệp 15
  2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 15
  2.1. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất theo công việc 15
  2.2. Phương pháp hạch toán theo quá trình sản xuất 16
  2.3. Phương pháp liên hợp hạch toán chi phí sản xuất 16
  2.4. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất theo định mức 16
  3. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 16
  VI. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm 17
  1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 17 Chuyên đề tốt nghiệp
  more information and additional documents
  connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/


  3
  2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 17
  2.1. Phương pháp trực tiếp 18
  2.2. Phương pháp tổng cộng chi phí 18
  2.3. Phương pháp hệ số 18
  2.4. Phương pháp tỷ lệ 19
  2.5. Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ 20
  2.6. Phương pháp liên hợp 20
  3. Phương án tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  trong một số loại hình doanh nghiệp

  20
  3.1. Doanh nghiệp sản xuất giản đơn 20
  3.2. Doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng 20
  3.3. Doanh nghiệp áp dụng hệ thống hạch toán định mức 21
  3.4. Doanh nghiệp có quy trình công nghệ phức tạp, kiểu chế biến
  liên tục

  21
  VII. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm trong doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương
  pháp kê khai thường xuyên


  22
  1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 22
  2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 24
  3. Hạch toán chi phí sản xuất chung 25
  4. Hạch toán chi phí trả trước 27
  5. Hạch toán chi phí phải trả 28
  6. Hạch toán thiệt hại trong sản xuất 29
  6.1. Hạch toán thiệt hại về sản phẩm hỏng 29
  6.2. Hạch toán thiệt hại ngừng sản xuất 30
  7. Hạch toán và phân bổ chi phí sản xuất phụ 31
  7.1. Phương pháp phân bổ giản đơn 32
  7.2. Phương pháp phân bổ lẫn nhau một lần 33
  7.3. Phương pháp đại số 34
  8. Tổng hợp chi phí sản xuất 34
  8.1. Tổng hợp chi phí sản xuất 35
  8.2. Kiểm kê và tính giá sản phẩm dở dang 35
  VIII. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm trong doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương
  pháp kiểm kê định kỳ


  37
  1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 37
  2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 38
  3. Hạch toán chi phí sản xuất chung 38
  4. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và tính giá sản phẩm dở dang 38
  IX. Chứng từ, sổ sách kế toán 39
  1. Chứng từ 39 Chuyên đề tốt nghiệp
  more information and additional documents
  connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/


  4
  2. Sổ, thẻ kế toán chi tiết 40
  3. Sổ kế toán tổng hợp 40

  Chương II: Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất
  và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Giầy
  Thượng Đình
  42
  I. Một số nét khái quát về Công ty 42
  1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 42
  2. Đặc điểm quy trình công nghệ 43
  3. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 44
  4. Đặc điểm công tác tổ chức quản lý 47
  5. Tổ chức công tác kế toán 50
  5.1. Tổ chức về mặt nhân sự 50
  5.2. Tổ chức hệ thống sổ sách và hạch toán 52
  II. Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất tại Công ty Giầy Thượng
  Đình
  54
  1. Đặc điểm và phân loại chi phí sản xuất 54
  2. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 55
  3. Hệ thống tài khoản, sổ sách kế toán sử dụng để hạch toán chi phí
  sản xuất và tính giá thành
  55
  4. Hạch toán chi phí sản xuất tại Công ty Giầy Thượng Đình 57
  4.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 57
  4.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 62
  4.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung 67
  4.4. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và tính giá thành sản phẩm
  dở dang
  73
  III. Tính giá thành sản phẩm tại Công ty Giầy Thượng Đình 75
  1. Công tác quản lý giá thành 75
  2. Đối tượng và phương pháp tính giá thành 75
  Chương III: Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất
  và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Giầy
  Thượng Đình
  77
  I. Nhận xét chung về tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm tại Công ty Giầy Thượng Đình
  77
  1. Sự cần thiết phải hạch toán chính xác chi phí sản xuất và tính đúng,
  tính đủ giá thành sản phẩm
  77
  2. Nguyên tắc hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm
  78
  3. Nhận xét chung về tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm tại Công ty Giầy Thượng Đình
  79 Chuyên đề tốt nghiệp
  more information and additional documents
  connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/


  5
  II. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất
  và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Giầy Thượng Đình
  81
  Kết luận 9

  Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Giầy Thượng Đình
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Giầy Thượng Đình sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status