Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tiến trình quan hệ kinh tế Hoa Kỳ - Việt Nam giai đoạn 2000 - 2012

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tiến trình quan hệ kinh tế Hoa Kỳ - Việt Nam giai đoạn 2000 - 2012

  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Vào những năm cuối thế kỷ XX, sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội (CNXH)
  về mặt nhà nước ở Liên Xô và các nước Đông Âu, sự kết thúc của trật tự thế
  giới hai cực Yalta và Chiến tranh lạnh đã làm thay đổi sâu sắc cục diện thế giới,
  tác động mạnh mẽ đến đời sống chính trị, kinh tế của nhiều quốc gia dân tộc.
  Các nước tư bản chủ nghĩa (TBCN) đã tận dụng thời cơ này để phát huy tầm
  ảnh hưởng và chi phối toàn diện đời sống kinh tế, chính trị thế giới, trong đó
  nổi bật vai trò của Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy tiến trình toàn cầu hóa ngày càng
  lan rộng. Đối với những nước Xã hội chủ nghĩa (XHCN) còn lại (trong đó có
  Việt Nam), để tiếp tục tồn tại phát triển phải tiếp tục đẩy mạnh quá trình cải
  cách, mở cửa, đổi mới và hội nhập, đương nhiên không thể đứng ngoài dòng
  chảy của toàn cầu hóa.
  Quan hệ quốc tế sau Chiến tranh lạnh đã hình thành một số hình thức
  mới, phong phú và đa dạng hơn trước. Các quốc gia với thể chế chính trị, kinh
  tế khác nhau đã tìm những phương cách mới và áp dụng chúng một cách linh
  hoạt để thúc đẩy quan hệ với nhau. Trong đời sống kinh tế thế giới, xu thế quốc
  tế hóa với các cấp độ toàn cầu hóa, khu vực hóa cùng sự gia tăng của các hình
  thức hợp tác kinh tế quốc tế đa dạng, đặc biệt trong đó nổi bật vai trò của
  thương mại song phương. Quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam nói chung, quan hệ kinh
  tế nói riêng là sản phẩm tất yếu của quan hệ quốc tế sau chiến tranh lạnh.
  Trong bối cảnh quan hệ quốc tế có nhiều xáo trộn của giai đoạn này, có
  thể nói sự phát triển của quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam là một điểm sáng có ý
  nghĩa tích cực đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.
  Với Hiệp định Thương mại song phương (BTA) được ký kết vào năm 2000,
  quan hệ kinh tế Hoa Kỳ - Việt Nam đã chính thức được xác lập và vận hành
  trên một nền tảng pháp lý vững chắc. Tuy vậy, mối quan hệ này đã có nguồn
  gốc từ rất sớm, cùng một quá trình lịch sử phức tạp, thăng trầm. Đây là mối
  quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia vốn đã từng đối đầu căng thẳng trong quá
  2
  khứ, do đó dấu ấn của chiến tranh cùng những khác biệt về chính trị, chiến lược
  vẫn còn tác động, ảnh hưởng nhất định đến mối quan hệ hiện tại.
  Trên bình diện địa - chính trị, địa - kinh tế, hai chủ thể của mối quan hệ
  này có nhiều khác biệt: Hoa Kỳ là siêu cường có nhiều lợi ích cốt lõi ở tầm toàn
  cầu và Việt Nam là một nước đang phát triển ở Đông Nam Á. Tính chất phức
  tạp, thăng trầm trong lịch sử quan hệ, sự khác biệt của nhân tố chính trị cùng
  đặc điểm nổi bật về sự chênh lệch quy mô, trình độ của hai nền kinh tế Hoa Kỳ
  và Việt Nam luôn đặt ra những rào cản, nhiều vấn đề cần phải giải quyết kịp
  thời thì quan hệ kinh tế song phương mới có động lực để phát triển.
  Với BTA, quan hệ kinh tế giữa hai nước đã có một động lực mới, mở
  đường cho quan hệ thương mại, đầu tư bước vào một giai đoạn phát triển mạnh
  mẽ và bền vững hơn. Bên cạnh những thuận lợi khách quan và chủ quan, tiến
  trình quan hệ kinh tế song phương Hoa Kỳ - Việt Nam do có nhiều đặc thù
  phức tạp nên cũng còn những tồn động cần khắc phục giải quyết.
  Từ thực tế trên, việc nghiên cứu quan hệ kinh tế Hoa Kỳ - Việt Nam,
  phân tích những nhân tố tác động, đánh giá những thành công và hạn chế, chỉ ra
  những thuận lợi và thách thức, từ đó đưa ra những nhận xét và đánh giá về tiến
  trình phát triển của mối quan hệ này là một việc làm cần thiết, vừa có ý nghĩa
  khoa học và thực tiễn:
  Về mặt khoa học, quan hệ kinh tế Hoa Kỳ - Việt Nam trong hơn một thập
  niên qua luôn nhận được sự quan tâm, nghiên cứu của các nhà chính trị, các nhà
  kinh tế. Tuy nhiên, nhìn nhận vấn đề từ góc độ sử học, đánh giá một cách khoa
  học và khách quan về mối quan hệ này, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm
  từ những thành công và hạn chế sẽ là một đóng góp khoa học của đề tài.
  Về mặt thực tiễn, những nhận xét đánh giá khách quan và khoa học đồng
  thời cũng sẽ giúp cho các nhà quản lý kinh tế trong việc hoạch định chính sách
  kinh tế - thương mại của Việt Nam và góp phần hỗ trợ các nhà doanh nghiệp
  (nhất là phía Việt Nam) có chiến lược sản xuất và kinh doanh đúng đắn nhằm
  tiếp cận thị trường rộng lớn của Hoa Kỳ.
  3
  Từ những nhận thức nói trên, chúng tôi chọn đề tài: “Tiến trình quan hệ
  kinh tế Hoa Kỳ - Việt Nam giai đoạn 2000 - 2012” làm đề tài Luận án tiến sĩ,
  chuyên ngành Lịch sử thế giới.
  2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
  2.1. Nhóm các công trình nghiên cứu về Hoa Kỳ - chính sách kinh tế
  đối ngoại của Hoa Kỳ và nhóm công trình nghiên cứu về chính sách kinh tế
  đối ngoại của Việt Nam
  2.1.1. Nhóm công trình nghiên cứu về Hoa Kỳ và tình hình kinh tế của
  Hoa Kỳ:
  Trong nhóm này có các công trình tiêu biểu sau: công trình “Các vấn đề
  nghiên cứu về Hoa Kỳ” (2011) của Nguyễn Thái Yên Hương và Tạ Minh Tuấn
  (đồng chủ biên), trong đó đã trình bày những nét cơ bản về lịch sử văn hóa, xã
  hội; hệ thống chính trị, pháp luật Hoa Kỳ; khái quát về tình hình kinh tế, chính
  sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Tuy nhiên công trình chưa đi sâu giải quyết được
  một cách có hệ thống và đầy đủ chính sách kinh tế của quốc gia này, phần trình
  bày về chính sách kinh tế chưa nhiều. Nhà nghiên cứu Ngô Xuân Bình trong
  công trình “Kinh tế Mỹ - Lý thuyết, chính sách đổi mới và thực tiễn” (1993) đã
  trình bày khá toàn diện, hệ thống và cụ thể về sự đổi mới của nền kinh tế Mỹ
  trong vài thập niên cuối thế kỷ XX như: những vấn đề cơ sở lý luận và thực tiễn
  của sự đổi mới đó, tác động của sự đổi mới chính sách kinh tế đối với quá trình
  phát triển kinh tế Mỹ, đặc biệt tập trung nhấn mạnh vào các cuộc cải cách tài
  chính, thuế khóa, tiền tệ và kinh tế đối ngoại. Tuy công trình chưa trình bày
  được các chính sách kinh tế của Mỹ đối với Việt Nam và khu vực, nhưng có thể
  xem đây là những luận chứng quan trọng để định vị vai trò, vị thế quan trọng
  của chủ thể kinh tế Hoa Kỳ trong quá trình quan hệ kinh tế với Việt Nam. Công
  trình “Cấu trúc lại nền kinh tế Mỹ từ thập kỷ 70 của thế kỷ trước đến nay” của
  Vũ Đăng Hinh (chủ biên), (2005), có 3 phần chính bao gồm 6 chương, đã tổng
  kết những nét chính về cấu trúc lại nền kinh tế Mỹ trước năm 2000 và cấu trúc
  lại nền kinh tế Mỹ sau năm 2000 với việc phân tích nhu cầu và giải pháp; phần
  cuối trình bày những kết quả ban đầu của hoạt động điều chỉnh và tác động của
  4
  cấu trúc lại nền kinh tế Mỹ, nhưng chưa trình bày một cách đầy đủ vai trò của
  nền kinh tế Hoa Kỳ với thế giới và khu vực, chưa làm rõ chính sách kinh tế đối
  ngoại của Hoa Kỳ. Những tài liệu trên đã trang bị cho chúng tôi một nền sự
  hiểu biết về thực trạng kinh tế, chính trị, xã hội của chủ thể Hoa Kỳ - động lực
  của quan hệ kinh tế song phương nhìn từ phía Hoa Kỳ.
  Liên quan đến chủ thể kinh tế Hoa Kỳ có thể kể đến những tài liệu khác
  như: “Lịch sử Hoa Kỳ” của Franck Schoell do Việt Nam Khảo dịch xã dịch và
  xuất bản tại Sài Gòn trước năm 1975; Các bài viết về kinh tế Hoa Kỳ trên tạp
  chí châu Mỹ ngày nay như: “Một số vấn đề cơ bản của kinh tế Mỹ” của Nguyễn
  Tuấn Minh (2011); “Tác động của nhóm lợi ích đến quá trình ban hành pháp
  luật của Quốc hội Mỹ” của Phạm Thị Thu Huyền (2011); “Hoạt động vận động
  hành lang trong quá trình xây dựng chính sách và pháp luật ở Mỹ” của Trần
  Bạch Hiếu (2009) .
  2.1.2. Nhóm công trình phản ánh chính sách kinh tế quốc tế của Hoa Kỳ
  và chính sách kinh tế của Hoa Kỳ đối với Việt Nam.
  Tiêu biểu trong nhóm này phải kể đến công trình: “Quan hệ kinh tế Việt
  Nam - Hoa Kỳ: vấn đề, chính sách và xu hướng” (2011), của Nguyễn Thiết Sơn
  (chủ biên) có 9 chương với 3 phần chính: Những tiền đề quan hệ kinh tế Việt
  Nam và Hoa Kỳ, Thực trạng quan hệ kinh tế song phương từ năm 2001 đến
  năm 2007; Triển vọng quan hệ kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ; trong đó có một số
  đề xuất định hướng quan điểm, chính sách, kịch bản phát triển quan hệ kinh tế
  của Việt Nam với Hoa Kỳ. Đây là công trình nghiên cứu về quan hệ kinh tế
  Việt Nam - Hoa Kỳ chủ yếu đi sâu phân tích các vấn đề và chính sách xu hướng
  trên cơ sở khảo sát những kết quả cơ bản về thương mại và đầu tư từ năm 2001
  đến năm 2007. Tuy nhiên, công trình về mặt thời gian chỉ dừng lại khảo sát trực
  tiếp quan hệ giai đoạn 2001 – 2007, phần chính sách kinh tế của Hoa Kỳ chưa
  trình bày một cách có hệ thống từ tác động của bối cảnh lịch sử, hệ thống luật
  pháp và các cơ quan hoạch định chính sách, về lĩnh vực thương mại và đầu tư,
  tác giả cũng chỉ trình bày một cách khái quát. Có thể đánh giá đây là tài liệu
  5
  thiết thực cho đề tài nghiên cứu, đặc biệt ở nội dung chính sách và xu hướng
  của mối quan hệ.
  Công trình “Buôn bán với Mỹ” (2002) của Nguyễn Ngọc Bích, với 157
  trang, chia thành 9 mục: trong đó tác giả đã cung cấp những nhận thức thiết
  thực về luật pháp thương mại Mỹ, vai trò của luật pháp trong điều chỉnh các
  giao dịch giữa người Mỹ với nhau và giữa họ với người nước ngoài. Tác giả đi
  sâu làm rõ hệ thống luật pháp kinh tế thương mại Hoa Kỳ, nhưng chưa phân
  tích được hệ thống chính sách kinh tế thương mại của quốc gia này, không đề
  cập đến các lĩnh vực quan hệ kinh tế
  Bài viết “Chính sách thương mại của Hoa Kỳ đối với Việt nam từ năm
  2001 đến nay” của Nguyễn Thị Kim Chi (2009) trình bày những yếu tố tác
  động đến chính sách thương mại của Hoa Kỳ đối với Việt Nam từ năm 2001
  đến năm 2009, đồng thời phân tích nội dung các chính sách thương mại, nêu lên
  những đánh giá chung về chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam từ khi có
  BTA. Nguyễn Tuấn Minh trong “Những cơ sở hoạch định chính sách kinh tế
  của Mỹ và vấn đề đối với Việt Nam” (2009) đã khái quát về hệ thống luật pháp
  Mỹ, chính sách và hệ thống hoạch định chính sách kinh tế Mỹ và vấn đề đối với
  Việt Nam, và trong “Chính sách kinh tế của Hoa Kỳ đối với Việt Nam” (2009)
  Nguyễn Tuấn Minh đã nêu lên cơ sở luật pháp của chính sách kinh tế của Hoa
  Kỳ, chính sách và thực tiễn chính sách kinh tế trong quan hệ Việt Nam - Hoa
  Kỳ: những vấn đề quan hệ song phương, về thương mại, về chính sách đầu tư,
  về chính sách lao động. Bài viết “Cơ sở pháp lý và hệ thống thực thi chính sách
  thương mại quốc tế của Mỹ” của Nguyễn Thị Kim Chi (2009) nêu lên mục tiêu
  và cơ sở pháp lý của chính sách thương mại Hoa Kỳ, hệ thống ban hành và thực
  thi chính sách thương mại Hoa Kỳ: Quốc hội, Chính phủ, Đại diện Thương mại,
  Bộ Thương mại, Cục Hải quan Hoa Kỳ, Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ
  (ITC), các ủy ban cố vấn khu vực kinh tế tư nhân. Qua bài viết có thể thấy tính
  phức tạp của quá trình hoạch định và thực thi chính sách thương mại của Hoa
  Kỳ, một lĩnh vực còn mới lạ với phía chủ thể kinh tế Việt Nam.
  6
  Những công trình trên chỉ dừng lại trình bày, phân tích vấn đề ở khía cạnh
  chính sách, không đề cập đến các lĩnh vực quan hệ kinh tế cụ thể và những tác
  động đến quá trình này
  Cùng nằm trong nhóm tài liệu này, có thể kể đến các công trình: “Chính
  sách đối ngoại của Hoa Kỳ trong thập niên 1970” do cơ quan thông tin Hoa Kỳ
  dịch và xuất bản năm 1972; “Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ: Động cơ của
  sự lựa chọn trong thế kỷ XXI” (American Foreign Policy: The Dynamics of
  Choice in the 21st
  Century) của Bruce W. Jentleson.
  Trên tạp chí Châu Mỹ ngày nay, các bài viết đề cập đến chính sách kinh
  tế đối ngoại của Hoa Kỳ cũng như chính sách kinh tế của quốc gia này với Việt
  Nam cũng rất phong phú, có thể kể đến như: “Chính sách thương mại của Hoa
  Kỳ đối với Việt nam từ năm 2001 đến nay” của Nguyễn Thị Kim Chi, (2009);
  “Chính sách thương mại của Hoa Kỳ trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế” của
  Lê Thị Vân Nga (2005)
  2.1.3. Nhóm công trình đề cập đến chính sách kinh tế của chủ thể Việt
  Nam:
  Trước hết là công trình: “Phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam trong
  điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” (2006), của tác giả Nguyễn Văn Nam (chủ
  biên. Cuốn sách dài 375 trang bao gồm 3 phần chính trong đó các tác giả đã hệ
  thống hóa các tác động của xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đối
  với phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt
  Nam, nêu lên thực trạng phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN trong
  điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, từ đó đề xuất các quan điểm
  và giải pháp đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế nhằm phát triển kinh tế thị
  trường định hướng XHCN ở Việt Nam.
  Ngoài những tài liệu trên, nhóm công trình phản ánh quan điểm chính
  sách kinh tế đối ngoại của Việt Nam còn có thể kể đến như: “Đánh giá tiến
  trình APEC và tác động đối với Việt Nam” (2007) của Hoàng Anh Tuấn (CB)
  7
  2.2. Nhóm các công trình nghiên cứu chung về quan hệ Hoa Kỳ - Việt
  Nam, Việt nam - Hoa Kỳ trong đó có nội dung đề cập đến quan hệ kinh tế
  giữa hai quốc gia
  Đây là nhóm tài liệu phản ánh quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam qua
  nhiều giai đoạn lịch sử và trên nhiều lĩnh vực. Trong những tài liệu này chúng
  tôi có thể kế thừa, làm phong phú hơn cho đề tài ở các khía cạnh như bối cảnh
  lịch sử, các chính sách kinh tế, các số liệu kinh tế: Tiêu biểu như các tài liệu
  sau: “US – Vietnam Normalization – Past, Present, Future của Frederick.
  Brown”, xuất bản năm 1997. Đây là công trình nghiên cứu vấn đề ở nước
  ngoài, qua công trình này, tác giả trình bày và phân tích quá trình bình thường
  hóa quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam theo tiến trình lịch sử, trong đó tác giả đề cập
  đến tiềm năng hợp tác kinh tế giữa hai nước, từ đó đưa ra những đánh giá, dự
  báo mang tính khoa học về triển vọng quan hệ kinh tế trong giai đoạn tiếp theo.
  Tài liệu này là nguồn tham khảo bổ ích cho đề tài trong việc nghiên cứu về quá
  trình xác lập quan hệ kinh tế Hoa Kỳ - Việt Nam: quá trình bình thường hóa
  quan hệ ngoại giao như là một cơ sở chính trị vững chắc cho việc xác lập quan
  hệ kinh tế, đồng thời thúc đẩy thương mại và đầu tư hai chiều chuyển biến
  mạnh mẽ. Công trình “Quan hệ Việt nam – Hoa Kỳ (1994 – 2010)” của Bùi Thị
  Phương Lan (2011) được trình bày 3 phần chính: trong đó tác giả đã tập trung
  phân tích bối cảnh trước bình thường hóa quan hệ ngoại giao đến khi quan hệ
  song phương toàn diện được thiết lập; Việt Nam trong chính sách an ninh mới
  của Mỹ và tương quan quan hệ Mỹ với Châu Á, định vị Việt Nam trong chính
  sách đối ngoại Mỹ sau khủng hoảng kinh tế. Đây là một nguồn tại liệu thiết
  thực của đề tài quá trình xác lập quan hệ kinh tế Hoa Kỳ - Việt Nam và những
  quan điểm về chính sách của Hoa Kỳ dành cho phía Việt Nam trong tiến trình
  quan hệ.
  Qua thu thập tài liệu, chúng tôi chú ý công trình luận án tiến sĩ lịch sử
  nghiên cứu về “Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ từ năm 1995 đến năm 2005” của
  Trần Nam Tiến; Luận án tiến sĩ của Vũ Thị Thu Giang: “Quan hệ Hoa Kỳ -
  Việt Nam từ năm 1991 đến năm 2006.
  8
  Cùng phản ánh những nội dung trên, chúng tôi còn có thể khai thác các
  tài liệu có giá trị khác từ các đề tài nghiên cứu khoa học cấp viện của Viện
  nghiên cứu châu Mỹ, tiêu biểu là: “Quan hệ Mỹ - Việt: Cách nhìn và đánh giá
  từ phía người Mỹ” của Nguyễn Tuấn Minh (2002); hay đề tài “Quan hệ Mỹ -
  Việt” của Phạm Thị Thi (2001); Các công trình và bài viết tiêu biểu khác như:
  “Quan hệ Việt – Mỹ: 30 năm sau chiến tranh, 10 năm bình thường hóa quan
  hệ” của Lê Khương Thùy (2005); “Quan hệ Việt - Mỹ (1939 – 1954)” của
  Phạm Thu Nga (2004) “Góp phần tìm hiểu quan hệ Việt nam - Hoa Kỳ” của
  Phạm Xanh (2006)
  2.3. Nhóm các công trình nghiên cứu trực tiếp vấn đề quan hệ kinh tế
  Hoa Kỳ - Việt Nam, Việt Nam – Hoa Kỳ
  Đây là nhóm tài liệu rất quan trọng nhằm giúp tác giả của đề tài hệ thống
  hóa, khái quát hóa và tái hiện tiến trình quan hệ kinh tế Hoa Kỳ - Việt Nam,
  tiêu biểu như các công trình: “The Vietnam – U.S. Normalization Process”
  (Báo cáo của cơ quan nghiên cứu phục vụ Quốc hội Hoa Kỳ) của Mark E.
  Manyin (thuộc Ban đối ngoại Quốc phòng và Thương mại) do Trung tâm
  Thông tin – Tư liệu, Phòng Thông tin- văn hóa, đại sứ Hợp Chủng Quốc Hoa
  Kỳ ấn hành. Đây là tài liệu nghiên cứu quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam ở Hoa Kỳ.
  Bản báo cáo được trình bày dưới góc nhìn của người Mỹ bằng tiếng Anh (được
  dịch ra tiếng tiếng Việt) dài 45 trang, trình bày khá cụ thể quá trình bình thường
  hóa quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam qua các giai đoạn, những sáng kiến dưới thời
  Chính quyền Carter, chính quyền Regan và Bush, những diễn biến dưới thời
  chính quyền Clinton. Báo cáo về quan hệ kinh tế - Hiệp định Thương mại song
  phương (BTA), thực hiện (BTA); Hiệp định Dệt may, tranh chấp cá da trơn,
  Quyền sở hữu trí tuệ, viện trợ kinh tế song phương của Mỹ cho Việt Nam, quan
  hệ an ninh chính trị, hợp tác chống khủng bố, chống buôn lậu ma túy, nhân
  quyền, vấn đề Pow/Mia. Đồng thời dưới nhãn quan của Hoa Kỳ báo cáo đã
  đánh giá Việt Nam ở các khía cạnh: những tiến triển kinh tế; người Việt ở nước
  ngoài, các xu hướng chính trị, Đại hội Đảng lần thứ 9, bạo loạn ở Tây nguyên,
  các biện pháp đối phó với dịch SARS, chính sách đối ngoại và quốc
  9
  phòng Chúng tôi sử dụng tài liệu này như một cách nhìn theo quan điểm của
  Hoa Kỳ để phục vụ vấn đề nghiên cứu; “Việt Nam - Hoa Kỳ quan hệ thương
  mại và đầu tư” của Nguyễn Thiết Sơn. Đây là sách chuyên khảo do nhà xuât
  bản Khoa học xã hội ấn hành năm 2004, cuốn sách có 3 phần chính: Tiến trình
  quan hệ kinh tế thương mại Việt - Mỹ; Quan hệ Việt - Mỹ về thương mại và
  đầu tư; Triển vọng quan hệ thương mại và đầu tư Việt - Mỹ, trong đó tác giả đã
  tổng hợp phân tích từ những số liệu quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia từ sau
  bình thường hóa quan hệ đến năm 2001.
  Cùng phản ánh nội dung trên, qua sưu tầm và xử lý chúng tôi nhận thấy,
  nguồn tài liệu này rất phong phú, có thể kể đến như: “An assessment of the
  economic impact of the United States – Vietnam bilateral trade agreement” của
  Star - Vietnam do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia dịch và ấn hành; “21 năm
  viện trợ Mỹ ở Việt Nam” của Đặng Phong; “hợp tác kinh tế Việt Nam – Hoa Kỳ:
  thực trạng và triển vọng” của Bùi Thành Nam (2012) “Triển vọng quan hệ Mỹ -
  Việt Nam” của Daoglas peter Peterson – Đại sứ Hoa kỳ tại Việt Nam;
  Các bài viết về quan hệ kinh tế Việt – Mỹ trên tạp chí Châu Mỹ ngày về
  lĩnh vực quan hệ thương mại có thể kể đến như: “Quan hệ thương mại Việt - Mỹ
  sau 5 năm nhìn lại” của Phạm Hồng Tiến (2000); “Những thay đổi trong cơ cấu
  hàng Việt Nam sang Mỹ” của Nguyễn Văn Bình (2006); “Xuất khẩu hàng hóa
  Việt Nam vào thị trường Mỹ: tình hình và giải pháp” của Bùi Ngọc Sơn
  (2007).v.v
  Về lĩnh vực quan hệ đầu tư có thể kể đến như: “Đầu tư của các công ty
  xuyên quốc gia Hoa Kỳ và vấn đề ra với Việt Nam” của Nguyễn Xuân Trung
  (2006)v.v
  Một số nhận xét
  Trên cơ sở tiếp cận nguồn tài liệu gốc và các công trình nghiên cứu qua 3
  nhóm phân loại của đề tài, có thể thấy đã có nhiều công trình nghiên cứu về lịch
  sử kinh tế đối ngoại, quan hệ kinh tế quốc tế và quan hệ kinh tế Hoa Kỳ - Việt
  Nam. Từ các công trình đó có thể nhận xét như sau:
  10
  Thứ nhất, nhiều công trình, bài viết chỉ đề cập đến một lĩnh vực, khía
  cạnh quan hệ và thường chỉ trong một thời kỳ ngắn, không trùng với khung thời
  gian nghiên cứu của luận án (2000- 2012).
  Thứ hai, có khá nhiều nội dung khoa học của vấn đề nghiên cứu cần
  được bổ sung hoàn thiện, như: quá trình xác lập và sự ra đời của quan hệ kinh tế
  Hoa Kỳ - Việt Nam; Nội dung của chính sách kinh tế, thương mại của hai nước
  dành cho nhau và vai trò của nó trong thực tiễn quan hệ kinh tế song phương;
  Những thành tựu của quan hệ thương mại và đầu tư giai đoạn khi BTA có hiệu
  lực đến năm 2012; Những tác động và thách thức đối với mối quan hệ trong
  những năm tới
  Thứ ba, do góc nhìn khác nhau nên vẫn tồn tại những quan điểm đánh giá
  không giống nhau, thậm chí trái ngược nhau giữa các nhà nghiên cứu trong và
  ngoài nước, đòi hỏi phải có một cách nhìn nhận vấn đề khoa học và có sức
  thuyết phục hơn của tác giả luận án, chẳng hạn: Vai trò tác động của nhân tố
  Trung Quốc và sự tương tác Hoa Kỳ - Trung Quốc đối với quan hệ Kinh tế Hoa
  Kỳ - Việt Nam; Sự khác biệt chính trị giữa Hoa Kỳ và Việt Nam và sự tác
  động, chi phối của nó đến mối quan hệ kinh tế song phương; Đánh giá sự khác
  biệt của viện trợ Hoa Kỳ ở Việt Nam trước và sau năm 1975. Mặt khác, đa số
  các công trình nghiên cứu ở trong nước chủ yếu nhìn nhận đánh giá vấn đề
  quan hệ song phương ở khía cạnh Kinh tế học, với góc nhìn từ phía chủ thể
  Việt Nam.v.v
  Như vậy, chưa có một công trình nghiên cứu quan hệ kinh tế Hoa Kỳ -
  Việt Nam giai đoạn 2000 - 2012 một cách hệ thống, toàn diện dưới gốc độ Sử
  học, đi từ cơ sở hình thành; sự xác lập; tiến trình quan hệ đến thành tựu, hạn
  chế; tác động, triển vọng của mối quan hệ.
  Từ thực tiễn và kết quả nghiên cứu nói trên, chúng tôi nhận thấy tiến trình
  quan hệ kinh tế Hoa Kỳ - Việt Nam (2000 – 2012) dưới góc nhìn Sử học là một
  vấn đề mới, có giá trị khoa học và thực tiễn sâu sắc, cần được ngh

  Xem Thêm: Tiến trình quan hệ kinh tế Hoa Kỳ - Việt Nam giai đoạn 2000 - 2012
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tiến trình quan hệ kinh tế Hoa Kỳ - Việt Nam giai đoạn 2000 - 2012 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status