Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất và hiệu quả sản xuất lạc (Arachis hypogaea L.) trên đất cát biển tỉnh Quảng Bình

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất và hiệu quả sản xuất lạc (Arachis hypogaea L.) trên đất cát biển tỉnh Quảng Bình

  MỞ ĐẦU
  1. Đặt vấn đề
  Lạc (Arachis hypogaea L.) là cây công nghiệp ngắn ngày, cây
  thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, là cây có diện tích và sản lượng
  lớn. Ở Việt Nam, cũng như thế giới từ năm 1995 đến nay, diện tích
  gieo trồng lạc tăng chậm. Diện tích gieo trồng lạc của nước ta ổn định
  xung quanh 250.000 ha/năm và sản lượng tăng dần từ 334.500 tấn vào
  năm 1995 lên 485.800 tấn vào năm 2010. Tương tự như nhiều quốc
  gia trên thế giới, năng suất lạc ở nước ta tăng trong những năm gần
  đây là nhờ đầu tư nghiên cứu chọn tạo giống mới như MD7, MD9,
  L08, L12, L14, L18, LVT, L23, L26 . Các loại giống mới này có khả
  năng chống chịu với điều kiện bất lợi của ngoại cảnh và đem lại năng
  suất cao, chất lượng tốt. Bên cạnh đó, nhiều biện pháp kỹ thuật (mật
  độ, phân bón, che phủ đất ) cũng được nghiên cứu ứng dụng phù
  hợp cho mỗi loại giống và mùa vụ trên từng vùng sinh thái cụ thể.
  Ở tỉnh Quảng Bình, lạc là loại cây trồng ngắn ngày có vai trò quan
  trọng trong cơ cấu cây trồng, diện tích khoảng 5.500 ha. Lạc được trồng
  chủ yếu trên các loại đất phù sa, đất xám và đất cát biển. Trong đó hiện
  nay, quỹ đất cát biển còn khá lớn, ước tính còn khoảng 6.000 ha chưa
  được khai thác. Tuy nhiên, năng suất đạt trung bình 1,57 tấn/ha, thấp
  hơn nhiều so với bình quân chung của cả nước (1,99 tấn/ha). Mặc dù
  trong những năm qua tỉnh luôn có chính sách trợ giá giống lạc nên tỉ lệ
  sử dụng các giống tiến bộ kỹ thuật mới như: MD7, L14, L18, L23,
  trong sản xuất khá cao. Quy trình kỹ thuật khuyến cáo trong sản xuất
  lạc hiện nay được áp dụng từ quy trình chung của Bộ Nông nghiệp và
  PTNT mà chưa có quy trình kỹ thuật riêng cho tỉnh Quảng Bình.
  Từ những phân tích trên, việc thực hiện đề tài : “NGHIÊN CỨU
  BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NHẰM TĂNG NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ
  SẢN XUẤT LẠC TRÊN ĐẤT CÁT BIỂN TỈNH QUẢNG BÌNH”, là rất
  cần thiết. 2
  2. Mục tiêu của đề tài
  - Xác định một số hạn chế năng suất lạc qua đánh giá thực trạng
  sản xuất nông nghiệp và sản xuất lạc trên đất cát biển tỉnh Quảng Bình.
  - Xác định một số biện pháp kỹ thuật phù hợp để xây dựng quy
  trình sản xuất lạc bảo đảm tăng năng suất và hiệu quả kinh tế trên đất
  cát biển tỉnh Quảng Bình.
  3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
  3.1. Ý nghĩa khoa học
  - Kết quả đề tài góp phần làm luận cứ khoa học cho việc quản lý,
  khai thác và sử dụng hợp lý vùng đất cát biển tỉnh Quảng Bình.
  - Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học để các nhà quản lý xây
  dựng chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất lạc trên đất cát biển.
  3.2. Ý nghĩa thực tiễn
  - Kết quả nghiên cứu của đề tài là nguồn tài liệu hữu ích cho cán
  bộ kỹ thuật tham khảo để làm tài liệu tập huấn kỹ thuật cho nông dân.
  - Kết quả của đề tài áp dụng vào sản xuất sẽ tăng năng suất, hiệu
  quả kinh tế trong sản xuất lạc trên vùng đất cát biển tỉnh Quảng Bình.
  - Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần từng bước cải tạo đất,
  hướng đến sản xuất bền vững và nâng cao thu nhập cho người dân.
  4. Phạm vi nghiên cứu
  4.1. Địa điểm nghiên cứu
  - Điều tra tại các huyện và thành phố ven biển có diện tích lạc lớn
  của tỉnh Quảng Bình.
  - Các thí nghiệm và mô hình được triển khai tại xã Cam Thủy, huyện
  Lệ Thủy và xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
  4.2. Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 06/2009 đến 06/2013.
  4.3. Phạm vi giới hạn của đề tài
  - Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật trồng trọt
  để làm cơ sở xây dựng quy trình sản xuất lạc mới, bảo đảm tăng năng
  suất, hiệu quả kinh tế và bền vững trên đất cát biển tỉnh Quảng Bình. 3
  - Sản xuất lạc trên đất cát biển tỉnh Quảng Bình không chủ động
  nước tưới nên chủ yếu chỉ sản xuất vụ đông xuân. Do vậy, đề tài chỉ
  nghiên cứu trong vụ đông xuân với điều kiện dựa vào nước trời.
  5. Những đóng góp mới của luận án
  - Kết quả điều tra của luận án đã đánh giá được những thuận lợi,
  khó khăn ảnh hưởng đến năng suất và hiệu quả sản xuất lạc trên đất
  cát biển tỉnh Quảng Bình.
  - Xác định được tổ hợp phân bón cân đối hợp lý giữa vô cơ và hữu
  cơ cho lạc trồng trên đất cát biển tỉnh Quảng Bình vừa tăng năng suất
  và hiệu quả kinh tế vừa cải thiện được hóa tính đất.
  - Xác định được khung thời vụ gieo trồng lạc thích hợp nhất cho
  vùng đất cát biển tỉnh Quảng Bình trong vụ đông xuân là từ ngày
  04/01 đến ngày 03/02.
  - Xác định được việc áp dụng biện pháp phủ đất trong sản xuất lạc
  vừa cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao vừa cải thiện nhiều tính chất
  lý, hóa của đất. So sánh hai loại vật liệu thì phủ đất bằng rơm phù hợp
  với điều kiện sản xuất lạc trên đất cát biển tỉnh Quảng Bình nhất.
  - Mô hình thực nghiệm bằng việc áp dụng đồng thời các biện pháp
  kỹ thuật của đề tài xác định được trong điều kiện quy mô diện tích lớn
  đã cho kết quả vượt trội về năng suất và hiệu quả kinh tế so với
  phương thức sản xuất hiện tại.
  6. Cấu trúc luận án
  Luận án trình bày trong 153 trang, được chia làm 7 phần gồm: phần
  mở đầu 4 trang, chương 1 về tổng quan tài liệu nghiên cứu 36 trang,
  chương 2 về vật liệu, nội dung và phương pháp nghiên cứu 13 trang,
  chương 3 về kết quả nghiên cứu và thảo luận 84 trang, phần kết luận và
  đề nghị 2 trang, phần về các công trình khoa học đã công bố có liên quan
  1 trang và phần tài liệu tham khảo 13 trang. Luận án có 48 bảng số liệu,
  14 hình và sử dụng 150 tài liệu tham khảo, trong đó có 98 tài liệu tiếng
  Việt và 52 tài liệu tiếng Anh. Ngoài ra còn có các phụ lục. 4
  CHƯƠNG 1
  TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU
  1.1. Tình hình sản xuất lạc trên thế giới, Việt Nam và Quảng Bình
  1.2. Các nghiên cứu về đất cát biển ở Việt Nam
  1.3. Cơ sở khoa học nâng cao năng suất cây trồng
  1.4. Một số kết quả nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong
  sản xuất lạc trên thế giới và Việt Nam
  1.5. Những vấn đề rút ra từ tổng quan nghiên cứu tài liệu
  Từ năm 2000 đến nay diện tích lạc trên thế giới và Việt Nam có xu
  hướng tăng chậm, có nơi còn có xu hướng giảm nhưng sản lượng vẫn
  tăng chủ yếu nhờ tăng năng suất. Năng suất lạc tăng là do nhiều nước
  trồng lạc đã tập trung nghiên cứu cải tiến đồng bộ các yếu tố kỹ thuật
  trong sản xuất lạc. Các nghiên cứu tập trung vào các biện pháp kỹ
  thuật trồng trọt sau: (i)- Chọn tạo được các giống lạc mới vừa cho
  năng suất vừa phù hợp điều kiện sinh thái từng vùng; (ii)- Về kỹ thuật
  sử dụng phân bón cân đối, hợp lý hơn. Ở Việt Nam:Tỉ lệ N:P:K hợp lý
  nhất trong những năm qua được xác định là 1:3:2; trong đó, lượng bón
  đạm: 30 - 40 kg N/ha, lân > 60 kg/ha, kali: 60 - 90 kg K2O/ha, canxi:
  300 - 500 kg vôi/ha, phân hữu cơ: 5 - 10 tấn phân chuồng/ha (hoặc
  300 - 2000 kg phân hữu cơ vi sinh/ha); (iii) - Mật độ gieo trồng phải
  bảo đảm khoảng 40 cây/m2
  ; (iv)- Áp dụng kỹ thuật phủ đất trong sản
  xuất được khẳng định có tác dụng tăng năng suất cao hơn rõ; (v)- Bố
  trí thời vụ hợp lý là khâu kỹ thuật rất quan trọng. Các yếu tố lý tính
  của đất được quan tâm trong sản xuất lạc là nhiệt độ và ẩm độ đất.
  Tổng quan vấn đề nghiên cứu được trình bày ở trên đã cung
  cấp cơ sở khoa học khá đầy đủ để xây dựng các nội dung nghiên
  cứu của đề tài nhằm xây dựng được biện pháp kỹ thuật tổng hợp
  áp dụng sản xuất, bảo đảm vừa nâng cao năng suất và hiệu quả

  Xem Thêm: Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất và hiệu quả sản xuất lạc (Arachis hypogaea L.) trên đất cát biển tỉnh Quảng Bình
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất và hiệu quả sản xuất lạc (Arachis hypogaea L.) trên đất cát biển tỉnh Quảng Bình sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status