Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất và hiệu quả sản xuất lạc (Arachis hypogaea L.) trên đất cát biển tỉnh Quảng Bình

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất và hiệu quả sản xuất lạc (Arachis hypogaea L.) trên đất cát biển tỉnh Quảng Bình

  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CAM ĐOAN .i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT .vvi
  DANH MỤC CÁC BẢNG vii
  DANH MỤC CÁC HÌNH x
  MỞ ĐẦU .1
  1. ĐẶT VẤN ĐỀ .1
  2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 3
  3. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 3
  3.1. Ý nghĩa khoa học .3
  3.2. Ý nghĩa thực tiễn 3
  4. PHẠM VI GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI .4
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ÐỀ NGHIÊN CỨU 5
  1.1. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LẠC TRÊN THẾ GIỚI, VIỆT NAM VÀ QUẢNG BÌNH .5
  1.1.1. Tình hình sản xuất lạc trên thế giới .5
  1.1.2. Tình hình sản xuất lạc ở Việt Nam .7
  1.1.3. Tình hình sản xuất lạc ở Quảng Bình 8
  1.2. CÁC NGHIÊN CỨU VỀ ĐẤT CÁT BIỂN VIỆT NAM 9
  1.2.1. Đặc điểm lý, hóa tính đất 9
  1.2.2. Đặc điểm về địa hình .12
  1.2.3. Đặc điểm về nước ngầm 13
  1.2.4. Một số nghiên cứu phát triển nông nghiệp trên đất cát biển .13
  1.3. CƠ SỞ KHOA HỌC NÂNG CAO NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG 14
  1.3.1. Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất cây trồng 14
  1.3.2. Một số cơ sở lý luận về yếu tố hạn chế năng suất cây trồng .16
  1.3.3. Biện pháp kỹ thuật điều khiển nâng cao năng suất cây trồng .17
  1.4. MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT
  TRONG SẢN XUẤT LẠC TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 22
  1.4.1. Nghiên cứu chọn tạo giống lạc 22
  1.4.2. Nghiên cứu kỹ thuật bón phân cho cây lạc .25 iv


  1.4.3. Nghiên cứu bố trí thời vụ gieo lạc .35
  1.4.4. Nghiên cứu mật độ gieo lạc 36
  1.4.5. Nghiên cứu kỹ thuật phủ đất cho cây lạc 37
  1.5. NHỮNG VẤN ĐỀ RÚT RA TỪ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU 38
  CHƯƠNG 2: VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .41
  2.1. ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU VÀ ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT NGHIÊN CỨU 41
  2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .43
  2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .43
  2.3.1. Đánh giá thực trạng sản xuất lạc và xác định yếu tố hạn chế năng suất lạc
  trên đất cát biển tỉnh Quảng Bình .43
  2.3.2. Nghiên cứu xác định tổ hợp phân bón cân đối hợp lý cho lạc trên đất cát
  biển tỉnh Quảng Bình 45
  2.3.3. Nghiên cứu xác định khung thời vụ thích hợp cho gieo lạc vụ đông xuân
  trên đất cát biển tỉnh Quảng Bình 47
  2.3.4. Nghiên cứu áp dụng biện pháp phủ đất trong sản xuất lạc trên đất cát
  biển tỉnh Quảng Bình 48
  2.3.5. Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật tổng hợp tăng năng suất và hiệu
  quả kinh tế trong sản xuất lạc trên đất cát biển tỉnh Quảng Bình .50
  2.4. PHƯƠNG PHÁP THEO DÕI VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU 50
  2.4.1. Các chỉ tiêu về sinh trưởng, phát triển 50
  2.4.2. Các chỉ tiêu về đất .52
  2.4.3. Theo dõi tình hình phát sinh của các loại sâu bệnh 53
  2.4.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế 53
  2.4.5. Xử lý số liệu 53
  CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .54
  3.1. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SẢN XUẤT LẠC VÀ XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ
  HẠN CHẾ NĂNG SUẤT LẠC TRỒNG TRÊN ĐẤT CÁT BIỂN TỈNH QUẢNG BÌNH.54
  3.1.1. Đánh giá thực trạng về đất đai, khí hậu và tình hình sản xuất nông
  nghiệp trên đất cát biển tỉnh Quảng Bình 54
  3.1.2. Thực trạng sản xuất lạc trên đất cát biển tỉnh Quảng Bình 70
  3.1.3. Nhận xét chung 80
  3.2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH TỔ HỢP PHÂN BÓN CÂN ĐỐI HỢP LÝ
  CHO LẠC TRỒNG TRÊN ĐẤT CÁT BIỂN TỈNH QUẢNG BÌNH 82
  3.2.1. Kết quả nghiên cứu xác định tổ hợp phân vô cơ và phân chuồng 82
  3.2.2. Kết quả nghiên cứu xác định tổ hợp phân vô cơ và phân hữu cơ vi sinh 93 v


  3.3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH KHUNG THỜI VỤ THÍCH HỢP CHO
  GIEO LẠC VỤ ĐÔNG XUÂN TRÊN ĐẤT CÁT BIỂN TỈNH QUẢNG BÌNH .106
  3.3.1. Ảnh hưởng của thời vụ gieo trồng đến một số chỉ tiêu sinh trưởng và
  phát triển của lạc thí nghiệm .107
  3.3.2. Ảnh hưởng của thời vụ gieo trồng đến tình hình sâu bệnh hại lạc thí nghiệm 112
  3.3.3. Ảnh hưởng của thời vụ gieo lạc đến các yếu tố cấu thành năng suất và
  năng suất quả khô của lạc thí nghiệm .114
  3.3.4. Ảnh hưởng của thời vụ gieo lạc đến hiệu quả kinh tế của sản xuất
  lạc thí nghiệm 116
  3.4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BIỆN PHÁP KỸ THUẬT PHỦ ĐẤT
  CHO LẠC TRÊN ĐẤT CÁT BIỂN TỈNH QUẢNG BÌNH 118
  3.4.1. Ảnh hưởng của phủ đất đến thời gian sinh trưởng của lạc thí nghiệm 118
  3.4.2. Ảnh hưởng của phủ đất đến một số chỉ tiêu sinh trưởng và phát triển của
  lạc thí nghiệm 119
  3.4.3. Ảnh hưởng của phủ đất đến sự phát triển nốt sần của lạc thí nghiệm .121
  3.4.4. Ảnh hưởng phủ đất đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất quả khô
  của lạc thí nghiệm .123
  3.4.5. Ảnh hưởng của phủ đất đến một số tính chất của lớp đất canh tác thực hiện
  trồng lạc thí nghiệm .124
  3.4.6. Ảnh hưởng của phủ đất đến hiệu quả kinh tế của lạc thí nghiệm .130
  3.5. KẾT QUẢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRÌNH DIỄN KỸ THUẬT TỔNG HỢP
  TĂNG NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG SẢN XUẤT LẠC TRÊN
  ĐẤT CÁT BIỂN TỈNH QUẢNG BÌNH .132
  3.5.1. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất quả khô của các hợp phần
  mô hình thực nghiệm 133
  3.5.2. Đánh giá hiệu quả kinh tế của các hợp phần mô hình thực nghiệm .135
  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 138
  1. KẾT LUẬN .138
  2. ĐỀ NGHỊ 139
  CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ 140
  CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN .140
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .141
  TIẾNG VIỆT .141
  TIẾNG ANH .149

  vi
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  Từ viết tắt Nghĩa của từ
  đ/c Đối chứng
  FAO Tổ chức Lương thực và nông nghiệp Liên Hiệp Quốc
  Fed Đơn vị đo diện tích ( 1 fed = 3,8 ha )
  ICRISAT Viện Nghiên cứu Cây trồng Quốc tế vùng Nhiệt đới bán khô hạn

  Xem Thêm: Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất và hiệu quả sản xuất lạc (Arachis hypogaea L.) trên đất cát biển tỉnh Quảng Bình
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất và hiệu quả sản xuất lạc (Arachis hypogaea L.) trên đất cát biển tỉnh Quảng Bình sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status