Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu thực trạng và kết quả can thiệp phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi người dân tộc thiểu số tại huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu thực trạng và kết quả can thiệp phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi người dân tộc thiểu số tại huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam

  MỤC LỤC


  ĐẶT VẤN ĐỀ 1
  Chương 1 TỔNG QUAN .3
  1.1. THỰC TRẠNG SUY DINH DƯỠNG TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI .3
  1.1.1. Tình hình thiếu dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi 3
  1.1.2. Nguyên nhân và hậu quả suy dinh dưỡng trẻ em 8
  1.2. CÁC TIẾP CẬN CAN THIỆP PHÒNG CHỐNG SUY DINH DƯỠNG 15
  1.2.1. Tiếp cận can thiệp cải thiện bữa ăn 15
  1.2.2. Tiếp cận can thiệp bổ sung vi chất dinh dưỡng .18
  1.2.3. Tiếp cận can thiệp cải thiện dịch vụ y tế .20
  1.2.4. Xã hội hóa chăm sóc dinh dưỡng 22
  1.2.5. Chăm sóc dinh dưỡng trẻ em dân tộc thiểu số Việt Nam 23
  Chương 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28
  2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 28
  2.1.1. Đối tượng .28
  2.1.2. Địa điểm .28
  2.1.3. Thời gian 28
  2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .28
  2.2.1. Thiết kế nghiên cứu .28
  2.2.2. Cỡ mẫu và kỹ thuật chọn mẫu 30
  2.2.3. Phương pháp đo lường các chỉ số .33
  2.2.4. Các bước tiến hành nghiên cứu .41
  2.2.5. Xử lý và phân tích số liệu nghiên cứu .49
  2.2.6. Kỹ thuật hạn chế sai số 49
  2.2.7. Hạn chế của nghiên cứu .50
  2.2.8. Đạo đức nghiên cứu .51
  Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .52
  3.1. TÌNH TRẠNG SUY DINH DƯỠNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN
  Ở TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN BẮC TRÀ
  MY 52
  3.1.1. Tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi dân tộc thiểu số 52

  3.1.2. Các yếu tố liên quan suy dinh dưỡng trẻ em .54
  3.2. KẾT QUẢ CAN THIỆP PHÒNG CHỐNG SUY DINH DƯỠNG TRẺ
  EM DƯỚI 5 TUỔI DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN BẮC TRÀ MY .60
  3.2.1. Hoạt động can thiệp phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em 60
  3.2.2 Kết quả can thiệp phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em .64
  Chương 4 BÀN LUẬN 80
  4.1. TÌNH TRẠNG SUY DINH DƯỠNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN
  Ở TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN BẮC TRÀ
  MY 80
  4.1.1. Tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi dân tộc thiểu số 80
  4.1.2. Các yếu tố liên quan suy dinh dưỡng trẻ em .83
  4.2. KẾT QUẢ CAN THIỆP PHÒNG CHỐNG SUY DINH DƯỠNG TRẺ
  EM DƯỚI 5 TUỔI DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN BẮC TRÀ MY .94
  4.2.1. Hoạt động can thiệp phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em 94
  4.2.2. Kết quả can thiệp phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em 100
  KẾT LUẬN 111
  KIẾN NGHỊ .113
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC


  CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  CI Khoảng tin cậy (Confident Interval)
  CSHQ Chỉ số hiệu quả
  CTVDD Cộng tác viên dinh dưỡng
  DTTS Dân tộc thiểu số
  FAO Tổ chức Thực phẩm và Nông nghiệp thế giới
  (Food and Agriculture Organization)
  GDTTTC Giáo dục truyền thông tích cực
  HQCT Hiệu quả can thiệp
  NCT Nhóm can thiệp
  NCUT Người có uy tín
  NĐC Nhóm đối chứng
  OR Tỷ suất chênh (Odds Ratio)
  SCT Sau can thiệp
  SD Độ lệch chuẩn (Standard Deviation)
  SDD Suy dinh dưỡng
  SDDTE Suy dinh dưỡng trẻ em
  TB Trung bình
  TCT Trước can thiệp
  TPSC Thực phẩm sẵn có
  UNICEF Quỹ Nhi đồng liên hiệp quốc
  (United Nations Child’ Fund)
  VDD Viện Dinh dưỡng
  WHO Tổ chức Y tế thế giới
  (World Health Organization)


  DANH MỤC CÁC BẢNG

  Bảng 1.1. Phân loại suy dinh dưỡng theo mức độ của WHO-1997 .39
  Bảng 3.1. Tỷ lệ hiện mắc suy dinh dưỡng theo thể .52
  Bảng 3.2. Tỷ lệ trẻ nhẹ cân theo mức độ .52
  Bảng 3.3. Tỷ lệ trẻ thấp còi theo mức độ .52
  Bảng 3.4. Tỷ lệ trẻ thấp còi theo nhóm tuổi .53
  Bảng 3.5. Liên quan giữa các đặc điểm chung với trẻ nhẹ cân .54
  Bảng 3.6. Liên quan giữa bệnh tật trẻ với thể nhẹ cân 55
  Bảng 3.7. Liên quan giữa kiến thức nuôi con của bà mẹ với trẻ nhẹ cân 56
  Bảng 3.8. Liên quan giữa thực hành bà mẹ nuôi con với trẻ nhẹ cân 57
  Bảng 3.9. Liên quan giữa niềm tin người có uy tín của bà mẹ với SDDTE 58
  Bảng 3.10. Các yếu tố liên quan suy dinh dưỡng trẻ em qua phân tích hồi
  quy logistic đa biến 59
  Bảng 3.11. Thống nhất kế hoạch can thiệp phòng chống SDDTE 60
  Bảng 3.12. Các hoạt động can thiệp phòng chống SDDTE đã triển khai 62
  Bảng 3.13. Kinh nghiệm sử dụng thực phẩm sẵn có giàu đạm ở địa phương63
  Bảng 3.14. Đặc điểm các yếu tố giữa 2 nhóm trước can thiệp 64
  Bảng 3.15. NCT cải thiện hiểu biết về chất béo của bà mẹ .65
  Bảng 3.16. NĐC cải thiện hiểu biết về chất béo của bà mẹ .65
  Bảng 3.17. Cải thiện hiểu biết về chất béo của bà mẹ sau can thiệp .65
  Bảng 3.18. Cải thiện hiểu biết của bà mẹ về nhóm rau quả .66
  Bảng 3.19. NCT cải thiện hiểu biết nuôi con của bà mẹ .67
  Bảng 3.20. NĐC cải thiện hiểu biết nuôi con của bà mẹ .67
  Bảng 3.21. Cải thiện hiểu biết nuôi con của bà mẹ sau can thiệp 67
  Bảng 3.22. NCT cải thiện thực hành nuôi con của bà mẹ .68
  Bảng 3.23. NĐC cải thiện thực hành nuôi con của bà mẹ .68
  Bảng 3.24. Cải thiện thực hành nuôi con của bà mẹ sau can thiệp 68
  Bảng 3.25. Thực hành nuôi con ăn bổ sung sai của bà mẹ ở 2 nhóm 69
  Bảng 3.26. NCT cải thiện niềm tin của bà mẹ với trưởng thôn, già làng 71
  Bảng 3.27. NĐC cải thiện niềm tin của bà mẹ với trưởng thôn, già làng 71

  Bảng 3.28. Cải thiện niềm tin của bà mẹ với trưởng thôn, già làng SCT 72
  Bảng 3.29. Niềm tin bà mẹ với lãnh đạo xã ở 2 nhóm 72
  Bảng 3.30. NCT cải thiện niềm tin của bà mẹ với người có uy tín địa phương 73
  Bảng 3.31. NĐC cải thiện niềm tin của bà mẹ với người có uy tín địa
  phương 73
  Bảng 3.32. Cải thiện niềm tin của bà mẹ với người có uy tín địa phương 73
  Bảng 3.33. NCT cải thiện nhiễm khuẩn hô hấp cấp so với trước can thiệp 74
  Bảng 3.34. NĐC cải thiện nhiễm khuẩn hô hấp cấp so với ban đầu .74
  Bảng 3.35. Cải thiện nhiễm khuẩn hô hấp cấp trẻ em sau can thiệp .74
  Bảng 3.36. Nhóm can thiệp cải thiện trẻ nhẹ cân so với trước can thiệp 75
  Bảng 3.37. Nhóm đối chứng cải thiện trẻ nhẹ cân so với ban đầu 76
  Bảng 3.38. Cải thiện suy dinh dưỡng thể nhẹ cân trẻ em sau can thiệp .76
  Bảng 3.39. Sự lên kênh suy dinh dưỡng thể nhẹ cân sau can thiệp .76
  Bảng 3.40. Nhóm can thiệp cải thiện trẻ thấp còi so với trước can thiệp 77
  Bảng 3.41. Nhóm đối chứng cải thiện trẻ thấp còi so với ban đầu 77
  Bảng 3.42. Cải thiện suy dinh dưỡng thể thấp còi trẻ em sau can thiệp .77
  Bảng 3.43. Sự lên kênh suy dinh dưỡng thể thấp còi sau can thiệp 78
  Bảng 3.44. Suy dinh dưỡng thể gầy còm của trẻ ở 2 nhóm .78
  Bảng 3.45. Cải thiện cân nặng trung bình của trẻ ở 2 nhóm .79
  Bảng 3.46. Cải thiện chiều cao trung bình của trẻ của 2 nhóm 79

  Xem Thêm: Nghiên cứu thực trạng và kết quả can thiệp phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi người dân tộc thiểu số tại huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu thực trạng và kết quả can thiệp phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi người dân tộc thiểu số tại huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status