Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu sự biểu lộ của EGFR, HER2 và mối liên quan với lâm sàng, nội soi, mô bệnh học ở bệnh nhân ung thư biểu mô dạ dày

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu sự biểu lộ của EGFR, HER2 và mối liên quan với lâm sàng, nội soi, mô bệnh học ở bệnh nhân ung thư biểu mô dạ dày

  DANH MỤC BẢNG


  Trang
  Bảng 1.1. Phân loại mô bệnh học ung thư dạ dày của Tổ chức Y tế
  Thế giới 11
  Bảng 2.1. Phân loại tổng trạng bệnh nhân của Nhóm Ung thư Hợp tác
  Phương Đông 38
  Bảng 2.2. Hệ thống đánh giá giai đoạn ung thư dạ dày của Ủy ban
  Hợp nhất Hoa Kỳ về Ung thư và Liên minh Kiểm soát Ung thư Quốc tế
  lần thứ 7 39
  Bảng 3.1. Đặc điểm giới tính 53
  Bảng 3.2. Phân bố tuổi 54
  Bảng 3.3. Phân bố tuổi theo giới tính 54
  Bảng 3.4. Tiền sử bệnh lý dạ dày 55
  Bảng 3.5. Lý do vào viện 56
  Bảng 3.6. Thời gian từ khi có triệu chứng đầu tiên 57
  Bảng 3.7. Các triệu chứng toàn thân và cơ năng 58
  Bảng 3.8. Các triệu chứng thực thể 58
  Bảng 3.9. Đặc điểm tổng trạng chung 59
  Bảng 3.10. Vị trí khối u 59
  Bảng 3.11. Đặc điểm hình ảnh đại thể theo phân loại Borrmann 60
  Bảng 3.12. Phân loại mô bệnh học theo Lauren 60
  Bảng 3.13. Phân loại mô bệnh học theo Tổ chức Y tế Thế giới 61
  Bảng 3.14. Giai đoạn ung thư dạ dày 64
  Bảng 3.15. Sự biểu lộ của EGFR trong ung thư biểu mô dạ dày 65
  Bảng 3.16. Sự biểu lộ của HER2 trong ung thư biểu mô dạ dày 67
  Bảng 3.17. Đồng biểu lộ EGFR,HER2 trong ung thư biểu mô dạ dày 70
  Bảng 3.18. Mối liên quan giữa sự biểu lộ EGFR với giới tính 70
  Bảng 3.19. Mối liên quan giữa sự biểu lộ HER2 với giới tính 71

  Bảng 3.20. Mối liên quan giữa sự biểu lộ EGFR với tuổi 71
  Bảng 3.21. Mối liên quan giữa sự biểu lộ HER2 với tuổi 71
  Bảng 3.22. Mối liên quan giữa sự biểu lộ EGFR với tổng trạng của
  bệnh nhân 72
  Bảng 3.23. Mối liên quan giữa sự biểu lộ HER2 với tổng trạng của
  bệnh nhân 72
  Bảng 3.24. Mối liên quan giữa sự biểu lộ EGFR với vị trí khối u 73
  Bảng 3.25. Mối liên quan giữa sự biểu lộ HER2 với vị trí khối u 73
  Bảng 3.26. Mối liên quan giữa sự biểu lộ EGFR với đặc điểm đại thể 74
  Bảng 3.27. Mối liên quan giữa sự biểu lộ HER2 với đặc điểm đại thể 74
  Bảng 3.28. Mối liên quan giữa sự biểu lộ EGFR với đặc điểm mô bệnh
  học 75
  Bảng 3.29. Mối liên quan giữa sự biểu lộ HER2 với đặc điểm mô bệnh
  học 76
  Bảng 3.30. Mối liên quan giữa sự biểu lộ EGFR với giai đoạn ung thư 77
  Bảng 3.31. Mối liên quan giữa sự biểu lộ HER2 với giai đoạn ung thư 78
  Bảng 4.1. Các triệu chứng lâm sàng thường gặp trong ung thư dạ dày 84
  Bảng 4.2. Sự biểu lộ HER2 theo vị trí khối u 106
  Bảng 4.3. Sự biểu lộ HER2 theo thể mô học Lauren 110
  DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ


  Trang
  Biểu đồ 1.1. Đường cong sống thêm của ung thư tâm vị và ung thư dạ
  dày không thuộc tâm vị 6
  Biểu đồ 1.2. Đường cong sống thêm các bệnh nhân ung thư dạ dày tiến
  triển theo phân loại Borrmann 8
  Biểu đồ 1.3. Đường cong sống thêm 5 năm theo mô bệnh học 12
  Biểu đồ 1.4. Đường cong sống thêm theo sự biểu lộ EGFR 26
  Biểu đồ 1.5. Đường cong sống thêm theo sự biểu lộ HER2 27
  Biểu đồ 3.1. Phân bố tuổi theo giới tính 55
  Biểu đồ 3.2. Tiền sử bệnh lý dạ dày 56
  Biểu đồ 3.3. Lý do vào viện 57
  Sơ đồ 2.1. Sơ đồ nghiên cứu 51


  DANH MỤC HÌNH ẢNH


  Trang
  Hình 1.1. Hệ thống phân loại đại thể ung thư dạ dày của Borrmann
  (Đối chiếu phân loại Nhật Bản 2011) 7
  Hình 1.2. Phân loại ung thư dạ dày sớm 9
  Hình 1.3. Phân loại ung thư biểu mô dạ dày theoLauren 10
  Hình 1.4. Các con đường dẫn truyền tín hiệu HER 20
  Hình 2.1. Vị trí tổn thương trong ung thư dạ dày 41
  Hình 2.2. Phân loại hình ảnh đại thể theo Borrmann 42
  Hình 2.3. Cân điện tử 44
  Hình 2.4. Nồi áp suất 45
  Hình 2.5. Kháng thể nhuộm EGFR, HER2 45
  Hình 2.6. Các dụng cụ và hóa chất khác để nhuộm hóa mô miễn dịch 46
  Hình 2.7. Phương pháp phức hợp Avidin-Biotin tiêu chuẩn 46
  Hình 2.8. Hướng dẫn đọc kết quả nhuộm EGFR 48
  Hình 2.9. Hướng dẫn đọc kết quả nhuộm HER2 49
  Hình 3.1. Ung thư biểu mô tuyến thể ống nhỏ 62
  Hình 3.2. Ung thư biểu mô tuyến thể nhầy 62
  Hình 3.3. Ung thư biểu mô thể tế bào nhẫn 63
  Hình 3.4. Ung thư biểu mô thể không biệt hóa 63
  Hình 3.5. EGFR âm tính 65
  Hình 3.6. EGFR dương tính 1+ 66
  Hình 3.7. EGFR dương tính 2+ 66
  Hình 3.8. EGFR dương tính 3+ 67
  Hình 3.9. HER2 âm tính 0 điểm 68
  Hình 3.10. HER2 âm tính 1+ 68
  Hình 3.11. HER2 dương tính 2+ 69
  Hình 3.12. HER2 dương tính 3+ 69

  MỤC LỤC


  Trang
  Lời cảm ơn
  Lời cam đoan
  Các chữ viết tắt
  Danh mục bảng
  Danh mục biểu đồ, sơ đồ
  Danh mục hình ảnh
  Mục lục
  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
  1.1.Dịch tễ học và các yếu tố nguy cơ ung thư dạ dày 3
  1.2. Giải phẫu bệnh ung thư dạ dày 6
  1.3. Chẩn đoán, điều trị và tiên lượng ung thư dạ dày 14
  1.4. EGFR và HER2 trong ung thư dạ dày 20
  1.5. Các nghiên cứu có liên quan 31
  CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35
  2.1.Đối tượng nghiên cứu 35
  2.2.Phương pháp nghiên cứu 35
  CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ 53
  3.1.Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, mô bệnh học và sự biểu lộ
  EGFR, HER2 trong ung thư biểu mô dạ dày 53
  3.2.Mối liên quan giữa sự biểu lộ EGFR, HER2 với các đặc điểm lâm
  sàng, hình ảnh nội soi và mô bệnh học 70
  CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 79
  4.1. Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, mô bệnh học và sự biểu lộ
  EGFR và HER2 trong ung thư biểu mô dạ dày 79
  4.2. Mối liên quan giữa sự biểu lộ EGFR, HER2 với các đặc điểm lâm
  sàng, hình ảnh nội soi và mô bệnh học 103
  KẾT LUẬN 116
  KIẾN NGHỊ 118
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 119
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Xem Thêm: Nghiên cứu sự biểu lộ của EGFR, HER2 và mối liên quan với lâm sàng, nội soi, mô bệnh học ở bệnh nhân ung thư biểu mô dạ dày
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu sự biểu lộ của EGFR, HER2 và mối liên quan với lâm sàng, nội soi, mô bệnh học ở bệnh nhân ung thư biểu mô dạ dày sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status