Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Thực trạng và giải pháp phát triển kinh doanh ngoại hối tại ngân hàng ngoại hối Hàn Quốc

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng và giải pháp phát triển kinh doanh ngoại hối tại ngân hàng ngoại hối Hàn Quốc

  Luận văn thạc sỹ kinh tế: Thực trạng và giải pháp phát triển kinh doanh ngoại hối tại ngân hàng ngoại hối Hàn Quốc
  1. 1 Bé gi¸o dôc và ®ào t¹o Trưêng §¹i häc ngo¹i thư¬ng ---------***--------- NGUYỄN THỊ NGỌC THU Thùc tr¹ng và gi¶i ph¸p ph¸t triÓn kinh doanh ngo¹i hèi t¹i ng©n hàng ngo¹i hèi hàn quèc Chuyên ngành: KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ Mã số : 603107 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS Nguyễn Như Tiến HÀ NỘI - 2008
  2. 2 Lêi c¶m ¬n *** LuËn v¨n Th¹c sü kinh tÕ chuyªn ngµnh Kinh tÕ thÕ giíi vµ Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ víi ®Ò tµi: “Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn kinh doanh ngo¹i hèi t¹i Ng©n hµng Ngo¹i hèi Hµn Quèc” lµ thµnh qu¶ ®óc kÕt tõ nhưng kiÕn thøc ®· thu nhËn ®ưîc sau h¬n 2 n¨m häc tËp t¹i khoa Sau ®¹i häc, trưêng §¹i häc Ngo¹i Thư¬ng vµ nhưng kinh nghiÖm tÝch luü ®ưîc sau h¬n 3 n¨m lµm viÖc trong lÜnh vùc ng©n hµng cña t¸c gi¶. T«i muèn bµy tá lßng kÝnh träng vµ biÕt ¬n ch©n thµnh tíi ThÇy gi¸o, PGS.TS NguyÔn Như TiÕn, trưêng §¹i häc Ngo¹i Thư¬ng, ngưêi ®· hÕt lßng hưíng dÉn t«i tõ bưíc x©y dùng ®Ò cư¬ng ®Õn khi triÓn khai nghiªn cøu vµ hoµn thµnh luËn v¨n. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« trong khoa Sau ®¹i häc, trưêng §¹i häc Ngo¹i Thư¬ng ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho t«i hoµn thµnh kho¸ häc. T«i còng muèn göi lêi c¶m ¬n tíi Ng©n hµng Ngo¹i hèi Hµn Quèc, n¬i t«i c«ng t¸c, ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho t«i trong qu¸ tr×nh häc tËp vµ tËn t×nh gióp ®ì t«i trong qu¸ tr×nh thu thËp sè liÖu, luËn chøng khoa häc cho luËn v¨n. Cuèi cïng, t«i xin bµy tá lßng c¶m ¬n ch©n thµnh tíi gia ®×nh, b¹n bÌ vµ ®ång nghiÖp ®· ®éng viªn, khÝch lÖ t«i hoµn thµnh luËn v¨n nµy. Xin tr©n träng c¶m ¬n.!. T¸c gi¶.
  3. 3 môc lôc Trang Trang phô b×a Lêi c¶m ¬n Môc lôc Danh môc c¸c ký hiÖu, c¸c chư viÕt t¾t Më ®Çu 1 Chư¬ng 1- Tæng quan vÒ nghiÖp vô kinh doanh ngo¹i hèi trªn thÞ trưêng quèc tÕ vµ xu hưíng ph¸t triÓn ë ViÖt Nam 4 1.1 C¸c nghiÖp vô kinh doanh ngo¹i hèi trªn thÞ trưêng quèc tÕ 4 1.1.1.Giao dÞch hèi ®o¸i giao ngay (SPOT TRANSACTIONS) 4 1.1.2.Giao dÞch hèi ®o¸i kú h¹n (FORWARD TRANSACTIONS) 6 1.1.3.Giao dÞch ho¸n ®æi tiÒn tÖ (SWAP TRANSACTIONS) . 13 1.1.4.Giao dÞch tư¬ng lai (FUTURE TRANSACTIONS) . 18 1.1.5. Giao dÞch hèi ®o¸i quyÒn chän (OPTION TRANSACTIONS) . 23 1.2.C¬ chÕ qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi t¹i c¸c ng©n hµng thư¬ng m¹i ViÖt Nam 28 1.2.1. Nhưng thay ®æi trong quy chÕ qu¶n lý ngo¹i hèi cña ViÖt Nam . 28 1.2.2. ThÞ trưêng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng vµ quy chÕ ho¹t ®éng . 31 1.2.3. Tæ chøc kinh doanh ngo¹i tÖ cña c¸c ng©n hµng thư¬ng m¹i 35 1.3. Xu hưíng ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi t¹i ViÖt Nam . 37 Chư¬ng 2 - Thùc tiÔn ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi ë Ng©n hµng Ngo¹i hèi Hµn Quèc t¹i thÞ trưêng ViÖt Nam . 39 2.1.Giíi thiÖu chung vÒ ng©n hµng Ngo¹i hèi Hµn Quèc . 39 2.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña ng©n hµng Ngo¹i hèi Hµn Quèc 39 2.1.2. KÕt qu¶ kinh doanh vµ chiÕn lưîc ph¸t triÓn cña ng©n hµng Ngo¹i hèi Hµn Quèc . 41
  4. 4 2.1.3. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña ng©n hµng Ngo¹i hèi Hµn Quèc, chi nh¸nh Hµ Néi 47 2.2.Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi cña ng©n hµng Ngo¹i hèi Hµn Quèc t¹i thÞ trưêng ViÖt Nam . 48 2.2.1. Doanh sè 48 2.2.2. Lo¹i h×nh giao dÞch 50 2.2.3. Vai trß cña ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi trong ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng Ngo¹i hèi Hµn Quèc t¹i thÞ trưêng ViÖt Nam 52 2.3. §¸nh gi¸ ưu ®iÓm, nhưîc ®iÓm, c¬ héi vµ th¸ch thøc trong kinh doanh ngo¹i hèi t¹i thÞ trưêng ViÖt Nam cña Ng©n hµng Ngo¹i hèi Hµn quèc 53 2.3.1. ¦u ®iÓm 53 2.3.1.1 GÇn 10 n¨m kinh nghiÖm ho¹t ®éng trªn thÞ trưêng ViÖt Nam . 53 2.3.1.2 Ng©n hµng cã nguån ngo¹i hèi dåi dµo . 55 2.3.1.3 NÒn t¶ng kh¸ch hµng æn ®Þnh . 55 2.3.1.4 §éi ngò nh©n viªn trÎ trung, n¨ng ®éng 57 2.3.1.5 Ban l·nh ®¹o dµy dÆn kinh nghiÖm . 57 2.3.2.Nhưîc ®iÓm . 58 2.3.2.1 Quy m« ho¹t ®éng nhá 58 2.3.2.2 C¬ së vËt chÊt chưa ®ưîc ®æi míi . 59 2.3.2.3 §éi ngò nh©n viªn cßn thiÕu kinh nghiÖm 59 2.3.3. C¬ héi 60 2.3.3.1 ThÞ trưêng ngo¹i hèi ViÖt Nam ®ang ®ưîc ph¸t triÓn theo hưíng tù do hãa, t¹o ®iÒu kiÖn cho kinh doanh ngo¹i hèi ph¸t triÓn . 60 2.3.3.2 Sù gia t¨ng cña luång vèn ®Çu tư trùc tiÕp còng như gi¸n tiÕp vµo thÞ trưêng ViÖt Nam 62 2.3.3.3 ThÞ trưêng tµi chÝnh ViÖt Nam ®ang lµ thÞ trưêng ®iÓm nãng trong khu vùc, thu hót sù quan t©m cña c¸c nhµ ®Çu tư còng như c¸c ®¹i gia ng©n hµng trªn thÕ giíi 63 2.3.4.Th¸ch thøc 64
  5. 5 2.3.4.1 Søc Ðp c¹nh tranh m¹nh mÏ 64 2.3.4.2 ThÞ trưêng cßn tiÒm Èn nhiÒu rñi ro . 65 Chư¬ng 3 - Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi cña ng©n hµng Ngo¹i hèi Hµn Quèc t¹i thÞ trưêng ViÖt Nam 66 3.1. §Þnh hưíng ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi cña Ng©n hµng Ngo¹i hèi Hµn Quèc . 66 3.1.1. §Þnh hưíng ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi cña toµn hÖ thèng KEB 66 3.1.2. §Þnh hưíng ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi cña KEB Hµ Néi t¹i thÞ trưêng ViÖt Nam . 68 3.2. Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi cña ng©n hµng Ngo¹i hèi Hµn Quèc t¹i thÞ trưêng ViÖt Nam . 69 3.2.1. Nhãm gi¶i ph¸p tæ chøc kinh doanh 69 3.2.1.1N©ng cao uy tÝn ng©n hµng 69 3.2.1.2.N©ng cao n¨ng lùc tµi chÝnh cña ng©n hµng 70 3.2.1.3. N©ng cao tr×nh ®é vµ chÊt lưîng cña ®éi ngò c¸n bé kinh doanh ngo¹i hèi 72 3.2.1.4. ChuÈn hãa quy tr×nh kinh doanh ngo¹i tÖ t¹i ng©n hµng 74 3.2.1.5. §æi míi c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ hç trî cho qu¸ tr×nh t¸c nghiÖp . 76 3.2.1.6 N©ng cao nhËn thøc cña kh¸ch hµng vÒ rñi ro tû gi¸ trong kinh doanh . 77 3.2.2. Nhãm gi¶i ph¸p kü thuËt . 78 3.2.2.1.§a d¹ng hãa ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ 78 3.2.2.2. Chñ ®éng ¸p dông c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa rñi ro trong kinh doanh 79 3.3.3. Mét sè kiÕn nghÞ vÒ phÝa c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña ViÖt Nam . 80 3.3.3.1. KiÕn nghÞ ®èi víi NHNN . 80 3.3.3.2 KiÕn nghÞ víi ChÝnh phñ, c¸c Bé, Ngµnh liªn quan 85 KÕt luËn 88 Tµi liÖu tham kh¶o
  6. 6 Danh môc c¸c ký hiÖu, c¸c chư viÕt t¾t ã ACB : Ng©n hµng Thư¬ng m¹i cæ phÇn ¸ Ch©u ã Anz : Ng©n hµng ANZ (Australia and New Zealand Banking Group Limited) ã AUD : ®ång ®« la óc ã CAD : ®ång ®« la Canada ã CHF : ®ång fr¨ng Thuþ Sü ã EUR : ®ång tiÒn chung Ch©u ©u euro ã GBP : ®ång b¶ng anh ã HSBC : Ng©n hµng HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Coporation) ã IBK : Ng©n hµng C«ng nghiÖp Hµn Quèc (Industrial Bank of Korea) ã JPY : ®ång yªn NhËt ã KB : Ng©n hµng Kookmin (Kookmin Bank) ã KEB : Ng©n hµng Ngo¹i hèi Hµn Quèc (Korea Exchange Bank) ã KRW : ®ång won Hµn Quèc ã NDF : giao dÞch ngo¹i tÖ kú h¹n khèng (Non deliveried Forward) ã NHNN : Ng©n hµng Nhµ nưíc ã NHTM : Ng©n hµng thư¬ng m¹i ã TCTD : Tæ chøc tÝn dông ã TMCP : Thư¬ng M¹i Cæ PhÇn ã TTNTLNH : ThÞ trưêng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng ã USD : ®ång ®« la Mü ã VND : ®ång ViÖt Nam
  7. 7 Më ®Çu 1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi: Kinh doanh ngo¹i hèi lµ mét trong nhưng ho¹t ®éng quan träng cña c¸c ng©n hµng thư¬ng m¹i. Trong m«i trưêng kinh doanh quèc tÕ ngµy cµng réng më, nhu cÇu ngo¹i tÖ cña c¸c kh¸ch hµng cµng gia t¨ng, nguån ngo¹i tÖ vµo vµ ra giưa c¸c quèc gia ngµy cµng nhiÒu. Ngoµi vai trß hç trî kh¸ch hµng, kinh doanh ngo¹i hèi cßn lµ ho¹t ®éng cã thÓ ®em l¹i nguån lîi nhuËn khæng lå cho c¸c ng©n hµng thư¬ng m¹i, song ngưîc l¹i, còng lµ ho¹t ®éng tiÒm Èn rÊt nhiÒu rñi ro. NhÊt lµ trong bèi c¶nh hiÖn nay, khi thÞ trưêng tµi chÝnh quèc tÕ ®ang trong t×nh tr¹ng rÊt xÊu vµ thÞ trưêng tiÒn tÖ trong nưíc th× ph¶i ®èi mÆt víi ®Çy rÉy nhưng khã kh¨n. Hµng lo¹t nhưng biÕn ®éng bÊt thưêng trªn thÞ trưêng ngo¹i hèi kÓ tõ cuèi n¨m 2007 vµ nhưng th¸ng ®Çu n¨m 2008 ®· chøng tá ®iÒu ®ã. V× vËy, mét c©u hái ®Æt ra cho c¸c ng©n hµng thư¬ng m¹i lµ: ph¶i kinh doanh ngo¹i hèi như thÕ nµo ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt? Lµ mét nh©n viªn t¹i ng©n hµng Ngo¹i hèi Hµn Quèc, trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c giao dÞch ngo¹i hèi t¹i ng©n hµng, t«i nhËn thÊy ng©n hµng cã nguån ngo¹i tÖ tư¬ng ®èi æn ®Þnh vµ dåi dµo, song hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng ngo¹i hèi l¹i chưa tư¬ng xøng víi tiÒm n¨ng do vai trß cña ho¹t ®éng nµy chưa ®ưîc coi träng mét c¸ch thÝch ®¸ng vµ phư¬ng thøc ho¹t ®éng cßn nhiÒu h¹n chÕ. V× nhưng lÝ do trªn, t«i chän ®Ò tµi : “Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn kinh doanh ngo¹i hèi t¹i ng©n hµng Ngo¹i hèi Hµn Quèc” lµm ®Ò tµi luËn v¨n th¹c sü cña m×nh, víi ý tưëng ®ưa ra nhưng gi¶i ph¸p ®Ó hoµn thiÖn ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi t¹i ng©n hµng, ®ång thêi hy väng gãp phÇn ®ưa ra nhưng gi¶i ph¸p ®¸ng lưu ý ®èi víi c¸c ng©n hµng thư¬ng m¹i kh¸c nh»m ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi trªn thÞ trưêng ViÖt Nam, tõng bưíc héi nhËp víi thÞ trưêng quèc tÕ.
  8. 8 2. T×nh h×nh nghiªn cøu: Nghiªn cøu vÒ ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi trong c¸c ng©n hµng thư¬ng m¹i kh«ng ph¶i lµ mét vÊn ®Ò hoµn toµn míi. NhiÒu khÝa c¹nh cña ho¹t ®éng nµy ®· ®ưîc ®Ò cËp ®Õn trong c¸c bµi nghiªn cøu, c¸c b¸o c¸o chuyªn ngµnh vµ trong mét sè khãa luËn tèt nghiÖp cña c¸c trưêng ®¹i häc cã ®µo t¹o chuyªn ngµnh tµi chÝnh ng©n hµng hay kinh tÕ nãi chung. Tuy nhiªn, thêi gian gÇn ®©y, khi thÞ trưêng ngo¹i hèi ViÖt Nam ®ang cã nhưng bưíc ph¸t triÓn m¹nh mÏ, ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi còng ph¸t sinh nhiÒu vÊn ®Ò vµ n¶y sinh nhưng yªu cÇu míi. H¬n nưa, t¹i ng©n hµng Ngo¹i hèi Hµn Quèc n¬i t«i lµm viÖc còng chưa cã mét nghiªn cøu nµo nh»m ®¸nh gi¸ vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng ®Çy tiÒm n¨ng nµy. V× thÕ, t«i ®· chän ®Ò tµi “Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn kinh doanh ngo¹i hèi t¹i ng©n hµng Ngo¹i hèi Hµn Quèc“ ®Ó gãp thªm mét c¸i nh×n míi vÒ ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi trong giai ®o¹n hiÖn nay, còng như ®ưa ra nhưng gi¶i ph¸p kh¶ thi nh»m ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng m×nh, gãp phÇn n©ng cao vÞ thÕ cña ng©n hµng Ngo¹i hèi Hµn Quèc trªn thÞ trưêng ViÖt Nam. 3. Môc ®Ých nghiªn cøu: - HÖ thèng c¸c vÊn ®Ò lý thuyÕt vÒ c¸c nghiÖp vô kinh doanh ngo¹i tÖ trªn thÞ trưêng quèc tÕ vµ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi t¹i ViÖt Nam, xu hưíng ph¸t triÓn nghiÖp vô kinh doanh ngo¹i hèi ë thÞ trưêng ViÖt Nam trong tư¬ng lai. - Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi t¹i Ng©n hµng Ngo¹i hèi Hµn Quèc. - §Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi t¹i ng©n hµng Ngo¹i hèi Hµn Quèc.
  9. 9 4. NhiÖm vô nghiªn cøu: §ưa ra ®ưîc nhưng gi¶i ph¸p kh¶ thi ®Ó ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi t¹i ng©n hµng Ngo¹i hèi Hµn Quèc - n¬i ngưêi viÕt c«ng t¸c, gãp phÇn ph¸t triÓn ho¹t ®éng chung cña ng©n hµng. 5. §èi tưîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu: - §èi tưîng nghiªn cøu: Ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi t¹i ng©n hµng Ngo¹i hèi Hµn Quèc - chi nh¸nh Hµ Néi. - Ph¹m vi nghiªn cøu: LuËn v¨n tËp trung vµo ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi t¹i Ng©n hµng Ngo¹i hèi Hµn Quèc - chi nh¸nh Hµ Néi trong giai ®o¹n tõ 2002 ®Õn 2007. 6. Phư¬ng ph¸p nghiªn cøu: §Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ®Æt ra trong ®Ò tµi, häc viªn sö dông phư¬ng ph¸p ph©n tÝch ®¸nh gi¸ c¸c hiÖn tưîng x· héi theo logic vµ kh¸i qu¸t hãa vÊn ®Ò, phư¬ng ph¸p thèng kª, so s¸nh vµ tæng hîp. 7. KÕt cÊu cña luËn v¨n: Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn, tµi liÖu tham kh¶o, môc lôc, phÇn néi dung luËn v¨n bao gåm 3 chư¬ng: Chư¬ng 1: Tæng quan vÒ nghiÖp vô kinh doanh ngo¹i hèi trªn thÞ trưêng quèc tÕ vµ xu hưíng ph¸t triÓn ë ViÖt Nam. Chư¬ng 2 : Thùc tiÔn ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi ë Ng©n hµng ngo¹i hèi Hµn Quèc t¹i thÞ trưêng ViÖt Nam. Chư¬ng 3: Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi cña ng©n hµng Ngo¹i hèi Hµn Quèc t¹i thÞ trưêng ViÖt Nam. MÆc dï ®· rÊt cè g¾ng hoµn thµnh luËn v¨n nµy, nhưng do cßn h¹n chÕ vÒ n¨ng lùc, kinh nghiÖm vµ thêi gian nghiªn cøu, luËn v¨n ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nhưng thiÕu sãt, rÊt mong ®ưîc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c«, b¹n bÌ vµ ®ång nghiÖp ®Ó luËn v¨n ®ưîc hoµn thiÖn h¬n.
  10. 10 Chư¬ng I Tæng quan vÒ nghiÖp vô kinh doanh ngo¹i hèi trªn thÞ trưêng quèc tÕ và xu hưíng ph¸t triÓn ë ViÖt Nam 2.1 C¸c nghiÖp vô kinh doanh ngo¹i hèi trªn thÞ trưêng quèc tÕ. 1.1.1. Giao dÞch hèi ®o¸i giao ngay (SPOT TRANSACTIONS) 1.1.1.1. Kh¸i niÖm Giao dÞch hèi ®o¸i giao ngay lµ viÖc mua b¸n mét sè lưîng ngo¹i tÖ trong ®ã tû gi¸ ®ưîc tháa thuËn t¹i thêi ®iÓm giao dÞch, cßn viÖc thanh to¸n sÏ ®ưîc thùc hiÖn chËm nhÊt lµ trong vßng hai ngµy lµm viÖc tiÕp theo kÓ tõ ngµy cam kÕt mua b¸n.[27] C¸c giao dÞch nµy ®ưîc thùc hiÖn giưa ng©n hµng trung ư¬ng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông, giưa c¸c tæ chøc tÝn dông víi nhau vµ giưa c¸c tæ chøc tÝn dông víi c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n kh¸c. Trong ®ã, ng©n hµng thư¬ng m¹i (NHTM) ®ãng vai trß trung t©m trªn thÞ trưêng, vµ hä thùc hiÖn c¸c giao dÞch nµy nh»m môc ®Ých kinh doanh còng như hç trî c¸c kh¸ch hµng. 1.1.1.2. YÕt gi¸ trªn thÞ trưêng giao ngay Tïy theo tËp qu¸n kinh doanh vµ ®iÒu kiÖn thÞ trưêng, tõng quèc gia cã thÓ niªm yÕt gi¸ theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau. Tuy nhiªn, trªn thÞ trưêng interbank, cã hai c¸ch niªm yÕt chÝnh Mét lµ yÕt gi¸ kiÓu Mü (American quote), tøc lµ tû gi¸ ®ưîc niªm yÕt b»ng sè USD trªn mét ®¬n vÞ ngo¹i tÖ. VD: EUR/USD : 1.4500; GBP/USD : 2.1200 Hai lµ yÕt gi¸ kiÓu ch©u ¢u (European quote), tû gi¸ ®ưîc niªm yÕt b»ng sè ngo¹i tÖ trªn ®¬n vÞ USD. VD: USD/JPY: 114.00; USD/CHF: 1.2500 Trªn ®©y lµ hai c¸ch yÕt gi¸ xoay quanh ®ång USD. Ngoµi ra, cã thÓ cã c¸ch ph©n lo¹i kh¸c lµ : yÕt gi¸ trùc tiÕp vµ yÕt gi¸ gi¸n tiÕp. YÕt gi¸ trùc tiÕp: lµ phư¬ng ph¸p biÓu thÞ gi¸ trÞ cña mét ®¬n vÞ ngo¹i
  11. 11 tÖ th«ng qua mét sè lưîng nhÊt ®Þnh ®ång néi tÖ. VD: ë ViÖt Nam yÕt gi¸ USD/VND : 16,512 ; GBP/VND: 29,572 YÕt gi¸ gi¸n tiÕp: lµ phư¬ng ph¸p biÓu thÞ gi¸ trÞ cña mét ®¬n vÞ ®ång néi tÖ th«ng qua mét sè lưîng nhÊt ®Þnh cña ®ång ngo¹i tÖ. VD: ë Anh yÕt gi¸ GBP/USD: 1.5200 Theo th«ng lÖ quèc tÕ th× ®ång b¶ng Anh (GBP) vµ dollar óc (AUD) thưêng ®ưîc niªm yÕt gi¸n tiÕp trong khi c¸c ®ång tiÒn kh¸c thưêng ®ưîc niªm yÕt trùc tiÕp. Riªng ®ång USD vµ EUR ®ưîc niªm yÕt theo c¶ hai c¸ch. 1.1.1.3. Chªnh lÖch giưa gi¸ mua vµ gi¸ b¸n trong giao dÞch giao ngay Trªn thÞ trưêng ngo¹i hèi, trong giao dÞch giao ngay, c¸c ng©n hµng thưêng kh«ng thu phÝ giao dÞch mµ thu lîi nhuËn dùa trªn chªnh lÖch giưa gi¸ mua vµ gi¸ b¸n (bid-ask spread). Chªnh lÖch cña mét ngo¹i tÖ cao hay thÊp phô thuéc vµo ph¹m vi giao dÞch hÑp hay réng vµ møc biÕn ®éng gi¸ cña ngo¹i tÖ ®ã trªn thÞ trưêng. §Ó dÔ dµng so s¸nh víi c¸c lo¹i chi phÝ giao dÞch kh¸c, møc chªnh lÖch nµy thưêng ®ưîc x¸c ®Þnh theo tû lÖ phÇn tr¨m qua c«ng thøc sau: SR ư BR Møc chªnh lÖch(%) = x 100 SR trong ®ã: SR: tû gi¸ b¸n; BR: tû gi¸ mua C¸c ngo¹i tÖ cã thÞ trưêng giao dÞch réng như USD, EUR, GBP, JPY thưêng cã tû lÖ chªnh lÖch tõ 0.1 ®Õn 0.5% trong khi c¸c ngo¹i tÖ kh¸c cã møc chªnh lÖch cao h¬n. Nguyªn nh©n c¸c ng©n hµng duy tr× møc chªnh lÖch réng lµ ®Ó bï ®¾p nhưng chi phÝ do rñ ro khi n¾m giư c¸c ®ång tiÒn cã ph¹m vi giao dÞch hÑp vµ tû gi¸ biÕn ®éng m¹nh. Thêi gian gÇn ®©y, do nhưng biÕn ®éng lín trªn thÞ trưêng ngo¹i hèi vµ viÖc Ng©n hµng Nhµ Nưíc (NHNN) t¨ng biªn ®é tû gi¸ cña ®ång VND víi USD lªn 2% kÓ tõ ngµy 27 th¸ng 6 n¨m 2008, vµ lªn ®Õn 3% kÓ tõ ngµy 7 th¸ng 11 n¨m 2008, chóng ta cã thÓ thÊy c¸c NHTM trªn thÞ trưêng ViÖt Nam ®· níi dÇn møc chªnh lÖch tû gi¸ cho ®ång USD, tõ møc
  12. 12 phæ biÕn 10 ®iÓm lªn tíi hµng chôc ®iÓm, thËm chÝ c¶ tr¨m ®iÓm. Giao dÞch hèi ®o¸i giao ngay, cïng víi hÖ thèng ng©n hµng thư¬ng m¹i lµm trung gian ®· ®¸p øng ®ưîc nhu cÇu mua vµ b¸n ngo¹i tÖ cña c¸c doanh nghiÖp. Tuy nhiªn víi c¸c nhu cÇu ngo¹i tÖ trong tư¬ng lai, khi c¸c doanh nghiÖp cã kÕ ho¹ch thanh to¸n trong dµi h¹n th× c¸c doanh nghiÖp l¹i gÆp ph¶i khã kh¨n trong viÖc dù ®o¸n trưíc nhưng biÕn ®éng tû gi¸, v× thÕ, nÕu chØ cã giao dÞch hèi ®o¸i giao ngay, c¸c doanh nghiÖp sÏ ë t×nh thÕ bÞ ®éng vµ lu«n lu«n bÞ rñi ro tû gi¸ ®e däa. §ã lµ lý do mµ giao dÞch hèi ®o¸i kú h¹n ra ®êi vµ phÇn tiÕp theo cña luËn v¨n sÏ nghiªn cøu lo¹i h×nh giao dÞch nµy. 1.1.2.Giao dÞch hèi ®o¸i kú h¹n (FORWARD TRANSACTIONS) 1.1.2.1. Kh¸i niÖm: Giao dÞch hèi ®o¸i kú h¹n lµ giao dÞch mµ trong ®ã hai bªn sÏ cam kÕt mua b¸n víi nhau mét lưîng ngo¹i tÖ theo mét tû gi¸ x¸c ®Þnh t¹i mét thêi ®iÓm sau ®ã hay mét thêi h¹n x¸c ®Þnh kÓ tõ ngµy ký kÕt giao dÞch.[27] Trong giao dÞch kú h¹n, mäi ®iÒu kiÖn mua b¸n ®ưîc ký kÕt vµo ngµy giao dÞch, viÖc thanh to¸n chØ ®ưîc thùc hiÖn vµo ngµy gi¸ trÞ ®· tháa thuËn trªn c¬ së kú h¹n mua b¸n. Giao dÞch hèi ®o¸i kú h¹n cã thÓ thùc hiÖn trªn thÞ trưêng tËp trung hay phi tËp trung qua c¸c phưîng tiÖn giao dÞch như: ®iÖn tho¹i, m¹ng m¸y tÝnh. Trong mét sè tµi liÖu nưíc ngoµi ph©n lo¹i forward thµnh hai lo¹i lµ forward outright vµ forward swap. Forward outright lµ kiÓu forward hoµn toµn gièng như ®Þnh nghÜa, cßn forward swap lµ sù kÕt hîp giưa giao dÞch hèi ®o¸i giao ngay vµ hèi ®o¸i kú h¹n hay chÝnh lµ giao dÞch ho¸n ®æi tiÒn tÖ sÏ ®ưîc nghiªn cøu ë môc sau. V× vËy, ë môc nµy, ngưêi viÕt sÏ chØ ®Ò cËp ®Õn giao dÞch hèi ®o¸i kú h¹n ®¬n thuÇn hay forward outright. 1.1.2.2. C¸c ®iÒu kiÖn trong giao dÞch hèi ®o¸i kú h¹n - Ngµy gi¸ trÞ kú h¹n: Trong giao dÞch cã kú h¹n, ngµy gi¸ trÞ ®ưîc
  13. 13 x¸c ®Þnh sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh (thêi h¹n cña giao dÞch) kÓ tõ ngµy gi¸ trÞ giao ngay cïng thêi ®iÓm giao dÞch. Qu¶n lý ngo¹i hèi cña ViÖt Nam hiÖn nay cho phÐp kú h¹n cña giao dÞch kú h¹n trong vßng 3 ngµy ®Õn 365 ngµy Ngµy gi¸ trÞ = Ngµy gi¸ trÞ giao ngay + Thêi h¹n tư¬ng øng cña giao dÞch (1,2,3,6,9,12 th¸ng) - Tû gi¸ kú h¹n: Tû gi¸ kú h¹n lµ tû gi¸ ®ưîc tháa thuËn ngay tõ ngµy giao dÞch ®Ó lµm c¬ së cho viÖc trao ®æi tiÒn tÖ t¹i ngµy gi¸ trÞ kú h¹n. Tû gi¸ kú h¹n ®ưîc x¸c ®Þnh trªn c¬ së tû gi¸ giao ngay vµ c¸c møc l·i suÊt cña hai ®ång tiÒn. Theo häc thuyÕt ngang gi¸ l·i suÊt, tÝnh tû gi¸ kú h¹n ®ưîc c¸c ®Þnh như sau: ( It ư Ic) xT F = S + S. 1 + IcxT Trong ®ã: F: tû gi¸ kú h¹n S: tû gi¸ giao ngay It: L·i suÊt cña ®ång tiÒn ®Þnh gi¸ Ic: L·i suÊt cña ®ång tiÒn yÕt gi¸ ( It ư Ic) xT Như vËy ®iÓm kú h¹n P ®ưîc x¸c ®Þnh: P = S. 1 + IcxT Tõ c«ng thøc tÝnh tû gi¸ kú h¹n tæng qu¸t (1), ta cã c«ng thøc tÝnh tû gi¸ kú h¹n mua vµo vµ b¸n ra như sau: ( Ito ư Icb) xT Tû gi¸ b¸n Fo = So + So 1 + IcbxT Trong ®ã: Fo: tû gi¸ b¸n kú h¹n So: tû gi¸ b¸n giao ngay Ito: L·i suÊt cho vay cña ®ång tiÒn ®Þnh gi¸ Icb: L·i suÊt ®i vay cña ®ång tiÒn yÕt gi¸
  14. 14 ( Itb ư Ico) xT Tû gi¸ mua Fb = Sb + Sb 1 + IcoxT Trong ®ã: Fb: tû gi¸ mua kú h¹n So: tû gi¸ mua giao ngay Ito: L·i suÊt ®i vay cña ®ång tiÒn ®Þnh gi¸ Icb: L·i suÊt cho vay cña ®ång tiÒn yÕt gi¸ YÕt gi¸ tû gi¸ kú h¹n: Tû gi¸ kú h¹n thưêng ®ưîc yÕt theo hai c¸ch: yÕt gi¸ theo kiÓu “outright “ vµ yÕt gi¸ theo kiÓu “swap”. KiÓu “outright” niªm yÕt tư¬ng tù như tû gi¸ giao ngay, nghÜa lµ gi¸ cña mét ®ång tiÒn nµy ®ưîc tÝnh b»ng mét sè ®¬n vÞ ®ång tiÒn kia, gi¸ mua ®øng trưíc gi¸ b¸n nhưng chØ kh¸c lµ thêi h¹n thanh to¸n trong tư¬ng lai. KiÓu “swap” chØ yÕt phÇn chªnh lÖch giưa tû gi¸ kú h¹n vµ tû gi¸ giao ngay tư¬ng øng. VÝ dô ta cã minh häa dưíi ®©y: B¶ng1.1: YÕt gi¸ kú h¹n trªn thÞ trưêng Chicago YÕt gi¸ theo kiÓu swap Giao ngay 1 th¸ng 3 th¸ng 6 th¸ng GBP/USD 1.6440 - 50 99 - 97 278 - 275 536 - 530 USD/CHF 1.7140 - 50 4-2 0-3 13 - 19 USD/CAD 1.1720 - 30 40 - 43 105 - 109 175 - 181 USD/JPY 145.80 - 90 22 - 20 48 - 45 136 - 130 YÕt gi¸ theo kiÓu outright Giao ngay 1 th¸ng 3 th¸ng 6 th¸ng GBP/USD 1.6440 - 50 1.6341 - 53 1.6162 - 75 1.5904 - 20 USD/CHF 1.7140 - 50 1.7136 - 48 1.7140 - 53 1.7153 - 69 USD/CAD 1.1720 - 30 1.1760 - 73 1.1825 - 39 1.1895 - 911 USD/JPY 145.80 - 90 145.58 - 70 145.32 - 45 144.44 - 60 Nguån: Chicago Mercantile Exchange Cã thÓ thÊy tû gi¸ yÕt theo kiÓu outright dÔ x¸c ®Þnh h¬n, thưêng ¸p
  15. 15 dông cho kh¸ch hµng. KiÓu swap thưêng ¸p dông trªn thÞ trưêng liªn ng©n hµng, vµ ta cã thÓ x¸c ®Þnh theo quy t¾c sau. V× tû gi¸ mua lu«n bªn tay tr¸i vµ thÊp h¬n tû gi¸ b¸n nªn nÕu phÇn chªnh lÖch yÕt theo kiÓu swap lµ gi¶m dÇn th× ta ph¶i trõ tû gi¸ giao ngay cho phÇn chªnh lÖch, vµ ngưîc l¹i, nÕu phÇn chªnh lÖch t¨ng dÇn th× ph¶i céng víi nhau. ë ViÖt Nam, do nhu cÇu vÒ giao dÞch kú h¹n chưa nhiÒu nªn c¸c ng©n hµng kh«ng thưêng xuyªn niªm yÕt tû gi¸ kú h¹n. ChØ khi nµo kh¸ch hµng cã nhu cÇu th× ng©n hµng míi c¨n cø vµo l·i suÊt hai ®ång tiÒn, kú h¹n giao dÞch ®Ó chµo gi¸ cho kh¸ch hµng. 1.1.2.3. Môc ®Ých cña viÖc thùc hiÖn giao dÞch hèi ®o¸i kú h¹n C¸c thµnh viªn tham gia trªn thÞ trưêng ngo¹i hèi thùc hiÖn c¸c giao dÞch ngo¹i hèi kú h¹n nh»m ba môc ®Ých chÝnh: Thø nhÊt lµ môc ®Ých b¶o hiÓm rñi ro tû gi¸. Th«ng thưêng, c¸c doanh nghiÖp lµ nhưng ngưêi theo ®uæi môc ®Ých nµy v× nghiÖp vô nµy ®ưîc coi lµ biÖn ph¸p tư¬ng ®èi ®¬n gi¶n vµ hưu hiÖu ®Ó lo¹i bá yÕu tè rñi ro biÕn ®éng tû gi¸ trong kinh doanh. LÊy vÝ dô mét nhµ nhËp khÈu sÏ ph¶i thanh to¸n mét hîp ®ång nhËp khÈu trÞ gi¸ USD1,000,000.00 trong thêi h¹n 1 n¨m nưa. Nhưng thay v× sÏ tiÕn hµnh mua ngo¹i tÖ t¹i thêi ®iÓm ph¶i thanh to¸n, ngưêi nhËp khÈu ký trưíc mét hîp ®ång mua kú h¹n tû gi¸ 16,650. Như vËy sau 1 n¨m, anh ta sÏ ph¶i thanh to¸n kho¶n tiÒn lµ 16.65 tû ®ång. NÕu tû gi¸ giao ngay t¹i thêi ®iÓm ®ã lªn ®Õn 16,800, anh ta ®· tr¸nh ®ưîc mét kho¶n chi phÝ lÏ ra lµ lªn ®Õn 16.80 tû ®ång - gi¶m ®ưîc 150 triÖu. Tuy nhiªn, nÕu tû gi¸ giao ngay t¹i thêi ®iÓm 1 n¨m sau chØ lµ 16,500VND/USD th× anh ta ®· ph¶i bá ra kho¶n chi phÝ cao h¬n lµ 150 triÖu. Tuy nhiªn, tû gi¸ thÞ trưêng biÕn ®éng kh«n lưêng. H¬n nưa, c¸c c«ng ty kh«ng ph¶i lµ nhưng chuyªn gia dù b¸o tû gi¸, so víi c¸c ng©n hµng, c¸c quü ®Çu tư, hä thiÕu th«ng tin. V¶ l¹i, víi hä, viÖc x¸c ®Þnh ®ưîc trưíc chi phÝ cho c¸c hîp ®ång ®Çu vµo lµ rÊt quan
  16. 16 träng ®Ó tÝnh to¸n gi¸ vèn, gi¸ c¶ hîp ®ång ®Çu ra vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña thư¬ng vô . Thø hai lµ môc ®Ých kinh doanh chªnh lÖch tû gi¸. Th«ng thưêng, th× ngưêi sö dông nghiÖp vô ngo¹i hèi kú h¹n ®Ó kinh doanh chªnh lÖch tû gi¸ lµ c¸c NHTM. Môc ®Ých cña hä lµ t×m kiÕm lîi nhuËn nhưng kh«ng chÞu rñi ro trªn c¬ së khai th¸c sù kh«ng nhÊt qu¸n trong l·i suÊt vµ ®iÓm kú h¹n. Cô thÓ h¬n, ta lÊy vÝ dô: Gi¶ sö møc l·i suÊt cña USD lµ: 3%/n¨m, cña EUR lµ 5%/n¨m Tû gi¸ giao ngay S(USD/EUR) lµ 1.5 Tû gi¸ kú h¹n 1 n¨m F(USD/EUR) lµ 1.6 Trong trưêng hîp nµy nÕu cã USD1,000,000.00, sau 1 n¨m sÏ thu ®ưîc kho¶n tiÒn USD1,030,000.00. Nhưng nÕu lÊy 1 triÖu USD ®ã mua EUR ®Ó ®Çu tư, ®ång thêi b¸n kú h¹n sè tiÒn EUR ®ã (c¶ gèc vµ l·i) ®æi lÊy USD, th× sè tiÒn thu ®ưîc vµo cuèi n¨m lµ: 1,000,000,000 x(1+0.05)x1.6 = USD1,120,000.00 1.5 Râ rµng, c¸c nhµ kinh doanh ngo¹i tÖ sÏ kh«ng thÓ nµo lµm ng¬ trưíc nhưng kho¶n lîi nhuËn như vËy. Thø ba lµ môc ®Ých ®Çu c¬. Nhưng nhµ ®Çu c¬ sö dông nghiÖp vô kú h¹n ®Ó kiÕm lêi th«ng qua hµnh vi chÊp nhËn rñi ro tû gi¸. C¬ së ®Çu c¬ cña hä lµ hä tin tưëng vµo mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh trong tư¬ng lai, tû gi¸ giao ngay t¹i ®ã vµ tû gi¸ kú h¹n tÝnh ®Õn thêi ®iÓm ®ã cã mét sù chªnh lÖch nhÊt ®Þnh. VÝ dô, tû gi¸ kú h¹n 1 n¨m cña USD/GBP lµ 1.85 nhưng c¸c nhµ ®Çu tư kú väng r»ng tû gi¸ giao ngay sau mét n¨m nưa sÏ chØ lµ 1.65, hä sÏ hµnh ®éng như sau: + B¸n GBP1,000,000.00 kú h¹n 1 n¨m t¹i tû gi¸ 1.85
  17. 17 + Cuèi n¨m, sè tiÒn hä ph¶i thanh to¸n lµ GBP1,000,000.00 vµ nhËn vÒ lµ USD1,850,000.00 + Dïng USD1,850,000.00 ®Ó mua l¹i GBP víi tû gi¸ giao ngay lóc ®ã chØ lµ 1.65USD/GBP. Như vËy, l·i ®Çu c¬ sÏ lµ: GBP121,212.12 = 1,850,000/1.65 - 1,000,000 Tuy nhiªn, trong trưêng hîp nhµ ®Çu c¬ dù ®o¸n sai, tû gi¸ giao ngay cuèi n¨m lµ 1.9 th× anh ta sÏ ph¶i chÞu mét kho¶n lç lµ GBP26,315.79 = 1,000,000 - 1,850,000/1.65 Liªn quan ®Õn hµnh vi kinh doanh ®Çu c¬ ngo¹i tÖ, giíi kinh doanh tiÒn tÖ thưêng nh¾c tíi mét lo¹i h×nh giao dÞch kú h¹n cã tªn gäi lµ NDFs (Non - deliverable forwards). VËy NDFs thùc chÊt lµ g×? NDFs lµ mét lo¹i giao dÞch kú h¹n, tuy nhiªn, nÕu như trong giao dÞch hèi ®o¸i kú h¹n thuÇn tóy, ®Õn ngµy ®¸o h¹n, hai bªn sÏ thanh to¸n toµn bé sè tiÒn trong hîp ®ång th× trong hîp ®ång NDFs, vµo ngµy ®¸o h¹n sè tiÒn thanh to¸n chØ lµ sè tiÒn chªnh lÖch giưa tû gi¸ NDF vµ tû gi¸ giao ngay t¹i thêi ®iÓm ®ã. [26], [27] Giao dÞch nµy thưêng ®ưîc sö dông cho c¸c ®ång tiÒn kh«ng cã kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi (giao dÞch b»ng ®ång tiÒn ®ã bÞ h¹n chÕ bëi chÝnh phñ hoÆc ®ång tiÒn Êy kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n ë nưíc ngoµi) song l¹i ®ưîc c¸c nhµ kinh doanh quan t©m (v× môc ®Ých b¶o hiÓm rñi ro tû gi¸, môc ®Ých ®Çu c¬ hay mét phÇn cña chiÕn lưîc ®Çu tư). §ång tiÒn lµ ®ång tiÒn thanh to¸n trong giao dÞch NDF thưêng lµ ®ång USD vµ thêi ®iÓm ®Ó Ên ®Þnh tû gi¸ giao ngay ®Ó lµm c¬ së tÝnh to¸n sè tiÒn thanh to¸n trong giao dÞch nµy thưêng lµ 1-2 ngµy trưíc ngµy ®¸o h¹n tïy thuéc vµo tËp qu¸n thÞ trưêng. Tû gi¸ giao ngay lµ tû gi¸ ®ưîc ng©n hµng trung ư¬ng cña quèc gia ®ã c«ng bè hay tû gi¸ trªn thÞ trưêng liªn ng©n hµng ®ưîc c«ng bè trªn Reuters vµo thêi ®iÓm Ên
  18. 18 ®Þnh. LÊy vÝ dô cho giao dÞch NDF víi ®ång Won Hµn Quèc (KRW). Mét nhµ xuÊt khÈu muèn ®Çu c¬ vµo ®ång KRW, sè lưîng tư¬ng ®ư¬ng 5 triÖu USD. Anh ta ký hîp ®ång NDF 6 th¸ng Tû gi¸ giao ngay t¹i thêi ®iÓm ®ã : 1110/1111 Tû gi¸ NDF 6 th¸ng: 1114/1115 §èi víi ®ång KRW, tû gi¸ Ên ®Þnh (fixing rate) ®Ó tÝnh sè tiÒn thanh to¸n lµ tû gi¸ giao ngay trªn thÞ trưêng liªn ng©n hµng lóc 9 giê s¸ng giê Seoul mét ngµy trưíc ngµy ®¸o h¹n, tû gi¸ nµy cã thÓ tra cøu trªn Reuter trang KFTC 18. [26] Sau 6 th¸ng, sÏ cã 3 kh¶ n¨ng x¶y ra: Trưêng hîp 1: Trưêng hîp 2: Trưêng hîp 3: Fixing rate: 1100 Fixing rate: 1115 Fixing rate: 1130 Kh¸ch hµng mua 5.575 tû KRW (b¸n 5 triÖu USD) sau 6 th¸ng, sè tiÒn USD tư¬ng ®ư¬ng lµ: USD5,068,182 USD5,000,000 USD4,933,628 Sè tiÒn ph¶i thanh to¸n Sè tiÒn ph¶i thanh to¸n Sè tiÒn nhËn ®ưîc USD68,182 USD0 USD66,372 Thêi gian gÇn ®©y, c¸c giao dÞch NDF ®Æc biÖt ®ưîc c¸c nhµ ®Çu tư quan t©m, nhÊt lµ víi mét sè ®ång tiÒn míi næi như ®ång KRW, ®ång nh©n d©n tÖ. C¸c ®ång tiÒn nµy cã sè lưîng giao dÞch rÊt lín trªn thÞ trưêng ch©u ¸. Thùc tÕ, c¸c giao dÞch NDF lµ c¸c giao dÞch mua b¸n khèng, phÇn nhiÒu do môc ®Ých ®Çu c¬, thÞ trưêng NDF kh«ng ph¶n ¸nh cung cÇu thùc cña hai ®ång tiÒn, tuy nhiªn nã cã kh¶ n¨ng ¶nh hưëng ®Õn thÞ trưêng thùc tÕ v× nã ph¶n ¸nh kú väng cña giíi ®Çu tư vÒ gi¸ trÞ cña ®ång tiÒn ®ã so víi USD. Nhưng th¸ng ®Çu n¨m 2008, víi nhưng biÕn ®éng xÊu trªn thÞ trưêng tµi chÝnh ViÖt Nam, tû gi¸ giao ngay USD/VND t¨ng ®ét biÕn, cã lóc lªn ®Õn 19,000 th× tû gi¸ NDF USD/VND 12 th¸ng còng t¨ng víi tèc ®é chưa tõng cã lªn tíi møc
  19. 19 cao nhÊt lµ 22,370 ngµy 18.06.2008. NhiÒu ngưêi bi quan b¾t ®Çu nghÜ ®Õn mét cuéc khñng ho¶ng tiÒn tÖ gièng như Th¸i Lan n¨m 1997-1998. ThËm chÝ, mét sè th«ng tin cho r»ng ViÖt Nam ®ang lµ ®èi tưîng cña mét cuéc tÊn c«ng tiÒn tÖ vµ nguy c¬ ph¸ gi¸ VND lµ khã tr¸nh khái. Tuy nhiªn, c¸c biÖn ph¸p ®iÒu tiÕt hîp lý tõ phÝa ChÝnh phñ vµ NHNN ®· ®ưa thÞ trưêng tµi chÝnh trë l¹i quü ®¹o æn ®Þnh h¬n, hiÖn nay tû gi¸ NDF USD/VND 1 n¨m tÝnh ®Õn ngµy 19.9.2008 lµ 19,195. [30] H×nh 1.1: DiÔn biÕn tû gi¸ NDF cña USD/VND (tõ th¸ng 11.2007 ®Õn th¸ng 09.2008) Nguån: Bloomberg 1.1.3. Giao dÞch ho¸n ®æi tiÒn tÖ (SWAP TRANSACTIONS) 1.1.3.1 Kh¸i niÖm: Giao dÞch ho¸n ®æi tiÒn tÖ lµ giao dÞch trong ®ã cã sù ho¸n ®æi luång tiÒn cña ®ång tiÒn nµy víi luång tiÒn cña ®ång tiÒn kh¸c trong mét kho¶ng
  20. 20 thêi gian tháa thuËn nµo ®ã. [27] Trªn thùc tÕ, c¸c giao dÞch ho¸n ®æi ®ưîc thùc hiÖn phi tËp trung - OTC (Over The Counter). Tuy nhiªn, trong c¸c giao dÞch ho¸n ®æi, c¸c thuËt ngư vµ c¸c chøng tõ ®ưîc sö dông ph¶i tu©n theo tiªu chuÈn cña HiÖp héi Quèc tÕ vÒ giao dÞch ho¸n ®æi vµ giao dÞch ph¸i sinh (ISDA - The International Swaps and Derivatives Association) vµ c¸c giao dÞch nµy ph¶i tháa m·n c¸c ®iÒu kiÖn cña ISDA th× míi cã thÓ thùc hiÖn. Nãi ®Õn giao dÞch ho¸n ®æi, cã thÓ cã rÊt nhiÒu lo¹i giao dÞch ho¸n ®æi như: Ho¸n ®æi l·i suÊt (interest rate swaps), ho¸n ®æi tµi s¶n (equity swaps) ., nhưng liªn quan ®Õn ngo¹i hèi, chóng ta quan t©m ®Õn hai lo¹i ho¸n ®æi lµ: Ho¸n ®æi giao ngay - kú h¹n (FX Spot-Forward Swaps) vµ Ho¸n ®æi tiÒn tÖ chÐo (Cross Currency Swaps) 1.1.3.2 Ho¸n ®æi giao ngay - kú h¹n (FX Spot-Forward Swaps) Giao dÞch ho¸n ®æi giao ngay - kú h¹n, như tªn gäi cña nã, bao gåm ®ång thêi hai giao dÞch ngưîc chiÒu nhau, mét giao dÞch giao ngay vµ mét giao dÞch kú h¹n (tøc lµ võa mua vµ b¸n cïng mét lo¹i ngo¹i tÖ ). VÝ dô: Mét giao dÞch như sau lµ giao dÞch ho¸n ®æi giao ngay - kú h¹n + B¸n USD1,000,000, mua CHF giao ngay +Mua USD1,000,000, b¸n CHF kú h¹n 1 n¨m Môc ®Ých cña giao dÞch ho¸n ®æi giao ngay - kú h¹n: Ta thÊy, trong giao dÞch ho¸n ®æi, kh«ng lµm ph¸t sinh tr¹ng th¸i ngo¹i hèi rßng, v× thÕ thay v× chÞu rñi ro vÒ tû gi¸ như c¸c giao dÞch kú h¹n th«ng thưêng, giao dÞch ho¸n ®æi chÞu rñi ro vÒ l·i suÊt. V× thÕ, giao dÞch ho¸n ®æi thưêng ®ưîc c¸c doanh nghiÖp sö dông vµo môc ®Ých ho¸n ®æi luång tiÒn trong hiÖn t¹i vµ tư¬ng lai theo nhu cÇu cña doanh nghiÖp mµ vÉn phßng ngõa ®ưîc rñi ro tû gi¸. Giao dÞch ho¸n ®æi thưêng ®ưîc sö dông ®Ó phßng ngõa rñi


  Xem Thêm: Thực trạng và giải pháp phát triển kinh doanh ngoại hối tại ngân hàng ngoại hối Hàn Quốc
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và giải pháp phát triển kinh doanh ngoại hối tại ngân hàng ngoại hối Hàn Quốc sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status