Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xây dựng mô hình tập đoàn tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng mô hình tập đoàn tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

  Luận văn thạc sỹ kinh tế: Xây dựng mô hình tập đoàn tài chính tại ngân hàng TMCP Đông Á trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

  1. BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG ----- o0o ----- PHẠM HỒNG KIÊN XÂY DỰNG MÔ HÌNH TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Hà Nội, 2010
  2. BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG ----- o0o ----- PHẠM HỒNG KIÊN XÂY DỰNG MÔ HÌNH TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Chuyên ngành: Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế Mã số: 60.31.07.01 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. Nguyễn Việt Dũng Hà Nội, 2010
  3. MỤC LỤC Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng và hình Lời mở đầu CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG 1.1. Khái niệm về tập đoàn tài chính - ngân hàng 1 1.2. Cơ cấu tổ chức và mô hình cơ bản của tập đoàn tài chính - ngân hàng . 1 1.2.1. Cơ cấu tổ chức tập đoàn tài chính - ngân hàng . 1 1.2.2. Mô hình cơ bản của tập đoàn tài chính - ngân hàng 2 1.2.2.1. Theo mức độ chuyên môn hóa 2 1.2.2.2. Theo tính chất và phạm vi hoạt động 3 1.2.2.3. Một số cấu trúc tập đoàn tài chính - ngân hàng trên thế giới . 3 1.3. Các đặc trưng của tập đoàn tài chính - ngân hàng . 5 1.3.1. Đặc trưng chung của tập đoàn 5 1.3.2. Đặc trưng riêng của các công ty trong tập đoàn 6 1.4. Điều kiện hình thành và yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của tập đoàn tài chính - ngân hàng 7 1.4.1. Điều kiện hình thành 7 1.4.1.1. Điều kiện khách quan . 7 1.4.1.2. Điều kiện chủ quan 8 1.4.2. Yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của tập đoàn tài chính - ngân hàng . 8 1.4.2.1. Môi trường vĩ mô . 8 1.4.2.2. Môi trường vi mô . 9 1.5. Các phương thức hình thành tập đoàn tài chính - ngân hàng 11 1.6. Bối cảnh kinh tế thế giới và xu hướng hình thành tập đoàn tài chính - ngân hàng tại Việt Nam 11 1.6.1. Bối cảnh kinh tế thế giới hiện nay 11 1.6.2. Xu hướng hình thành tập đoàn tài chính - ngân hàng tại Việt Nam 13
  4. 1.7. Kinh nghiệm từ quá trình hình thành một số tập đoàn trên thế giới . 14 1.7.1. Tập đoàn CitiGroup . 14 1.7.2. Tập đoàn OCBC 20 1.7.3. Tập đoàn BOCHK . 23 1.7.4. Bài học kinh nghiệm đối với NHTM Việt Nam 24 Kết luận chương 1 . 26 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG NHTMCP ĐÔNG Á HIỆN NAY 2.1. Mô hình hoạt động và cơ cấu tổ chức 27 2.1.1. Mô hình hoạt động . 28 2.1.1.1. Mô hình hoạt động . 28 2.1.1.2. Nhận xét về mô hình hoạt động 31 2.1.2. Cơ cấu vốn . 32 2.1.2.1. Cơ cấu vốn . 32 2.1.2.2. Mức vốn điều lệ 33 2.1.2.3. Nhận xét về cơ cấu vốn . 33 2.1.3. Cơ cấu tổ chức . 34 2.1.4. Nguồn nhân lực 35 2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh . 36 2.2.1. Ngành nghề, phạm vi và hoạt động kinh doanh 36 2.2.1.1. Huy động vốn . 36 2.2.1.2. Hoạt động tín dụng 36 2.2.1.3. Hoạt động thanh toán . 36 2.2.1.4. Phát triển thẻ . 37 2.2.1.5. Các hoạt động khác 37 2.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh 37 2.2.2.1. Một số nét chính về kết quả kinh doanh 2009 . 37 2.2.2.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2010 . 42 2.3. Quá trình xây dựng mô hình tập đoàn tài chính tại Ngân hàng TMCP Đông Á hiện nay 43
  5. 2.3.1. Nhu cầu hình thành tập đoàn tài chính tại Ngân hàng TMCP Đông Á 43 2.3.2. Thuận lợi . 45 2.3.3. Khó khăn . 46 2.4. Cơ hội - thách thức của NHTMCP Đông Á sau khi trở thành tập đoàn TC- NH 49 2.4.1. Cơ hội 49 2.4.1.1. Tình hình kinh tế Việt Nam và thế giới . 49 2.4.1.2. Thương hiệu . 52 2.4.2. Thách thức . 52 2.4.2.1 Về mặt pháp luật và công tác quản trị điều hành chung 52 2.4.2.2. Về cơ chế hoạt động của DAB 53 2.4.2.3. Sự chuyển dịch cơ cấu nguồn lực lao động . 54 2.4.2.4. Áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt . 54 2.4.2.5. Môi trường kinh doanh có nhiều biến động bất lợi . 55 2.4.3. Nguyên nhân và chỉ số điều kiện để xây dựng tập đoàn TCNH 56 2.4.3.1 Nguyên nhân . 56 2.4.3.2. Chỉ số điều kiện xây dựng tập đoàn TCNH . 58 Kết luận chương 2 . 59 CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP XÂY DỰNG MÔ HÌNH TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á 3.1. Chiến lược phát triển thời gian tới của DAB . 60 3.2. Mô hình và các giải pháp xây dựng mô hình tập đoàn TC-NH tại DAB . 62 3.2.1. Mô hình tập đoàn DAB 62 3.2.2. Các giải pháp xây dựng DAB thành tập đoàn TCNH . 66 3.2.2.1. Tái cơ cấu mô hình tổ chức hoạt động, bộ máy quản lý, điều hành . 66 3.2.2.2. Tiếp tục tăng cường năng lực tài chính, nâng cao quy mô vốn tự có và tỷ lệ an toàn . 67 3.2.2.3. Phát triển, mở rộng quy mô và loại hình hoạt động 69 3.2.2.4. Duy trì thế mạnh của DAB và tăng cường công tác quảng bá thương
  6. hiệu DAB trong nước và trên thế giới 72 3.2.2.5. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 74 3.2.2.6. Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng 76 3.2.3. Lộ trình thực hiện giải pháp . 78 3.3. Kiến nghị 79 3.3.1. Kiến nghị về phía Nhà nước . 79 3.3.2. Kiến nghị về phía DAB 82 Kết luận chương 3 . 84 Kết luận chung Tài liệu tham khảo
  7. DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nội dung đầy đủ ADB Ngân hàng phát triển châu Á (Asia Development Bank) BOCHK Tập đoàn Ngân hàng Trung Quốc Hồng Kông (Bank of China, HK) BĐH Ban điều hành BĐS Bất động sản CAR Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (Capital Adequacy Ratio) CitiGroup Tập đoàn tài chính ngân hàng Citi CP Cổ phần DAB Ngân hàng Đông Á (DongA bank) DNNN Doanh nghiệp nhà nước DPRR Dự phòng rủi ro ĐTPTHT Đầu tư phát triển hạ tầng ĐTTC Đầu tư tài chính ĐTXD Đầu tư xây dựng FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài (Foreign Direct Investment) GDP Tổng thu nhập quốc nội (Gross Domestic Product) HĐQT Hội đồng quản trị HĐTDTW Hội đồng tín dụng trung ương IMF Quỹ tiền tệ thế giới (International Monetary Fund) KHDN Khách hàng doanh nghiệp LD Liên doanh NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMNN Ngân hàng thương mại nhà nước OCBC Oversea Chinese Banking Corporation ROA Tỷ số thu nhập trên tổng tài sản - Return On Assets
  8. ROE Tỷ số thu nhập trên vốn cổ phần - Return On Equity SCIC Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước TC-NH Tài chính - ngân hàng TCTD Tổ chức tín dụng TNHH Trách nhiệm hữu hạn TTCK Thị trường chứng khoán TSCĐ Tài sản cố định XDCB Xây dựng cơ bản UTĐT Ủy thác đầu tư VAS Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Vietnam Accounting Standards) WB Ngân hàng thế giới (World Bank) WTO Tổ chức thương mại thế giới (World Trade Organization)
  9. DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH Biểu đồ 2.1: Số lượng cán bộ nhân viên của Ngân hàng Đông Á qua các năm Biểu đồ 2.2: Tổng tài sản của Ngân hàng Đông Á qua các năm Biểu đồ 2.3: Tổng nguồn vốn huy động của Ngân hàng Đông Á qua các năm Biểu đồ 2.4: Dư nợ cho vay của Ngân hàng Đông Á qua các năm Biểu đồ 2.5: Doanh số thanh toán quốc tế của Ngân hàng Đông Á qua các năm Biểu đồ 2.6: Số thẻ phát hành của Ngân hàng Đông Á qua các năm Mô hình 1.1: Mô hình ngân hàng đa năng Mô hình 1.2: Mô hình công ty mẹ vừa nắm vốn vừa trực tiếp kinh doanh ngân hàng Mô hình 1.3: Mô hình công ty mẹ nắm vốn thuần túy Mô hình 1.4: Mô hình hoạt động của Tập đoàn TC - NH CitiGroup Mô hình 1.5: Mô hình hoạt động của OCBC Bank Mô hình 1.6: Mô hình công ty mẹ - công ty con của OCBC Group Mô hình 1.7: Mô hình công ty mẹ - công ty con của tập đoàn BOCHK Mô hình 2.1: Mô hình công ty mẹ - công ty con của Ngân hàng Đông Á Mô hình 2.2: Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Đông Á - DAB Mô hình 3.1. Mô hình tập đoàn TC - NH Đông Á
  10. LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài: Hình thành và phát triển các tập đoàn TC - NH là xu hướng phát triển rất mạnh từ nhiều thập kỷ qua trên thế giới. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam không thể tách rời xu thế chung đó. Tại Việt Nam, từ khi hình thành hệ thống ngân hàng hai cấp, hoạt động kinh doanh tiền tệ, tín dụng đã được chuyển sang các tổ chức tín dụng (TCTD) theo hướng chuyên môn hóa, đa dạng hóa. Nhờ đó, các TCTD đã trưởng thành nhanh chóng, nhất là các Ngân hàng thương mại (NHTM) nhà nước và NHTM cổ phần. Phần lớn các NHTM đã chú trọng tăng vốn, đổi mới trang thiết bị, nâng cao năng lực quản trị điều hành và chất lượng nguồn nhân lực nhằm mở rộng quy mô và loại hình dịch vụ, từng bước tăng cường năng lực cạnh tranh. Nhờ đó, thị trường dịch vụ tài chính Việt Nam đã và đang ngày càng mở cửa sâu, rộng với khu vực và quốc tế theo các cam kết gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Tuy nhiên, so với các NHTM nước ngoài, hệ thống NHTM Việt Nam còn yếu kém về nhiều mặt như nguồn vốn, kinh nghiệm quản lý, kinh doanh, công nghệ, kỹ thuật, chất lượng và loại hình dịch vụ, cũng như khả năng chống đỡ rủi ro. Điều này đòi hỏi mỗi NHTM phải có định hướng và giải pháp thích hợp để phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh, làm chủ được thị trường tài chính trong nước và vươn ra thị trường nước ngoài. Trong đó, việc hình thành những ngân hàng lớn, hoạt động đa năng, có khả năng thích ứng trước những thay đổi nhanh chóng trong thế giới hiện đại đã và đang trở thành một nhu cầu bức xúc và một xu thế tất yếu. Là một người đang công tác tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB - DongA Bank), với mong muốn DAB ngày càng phát triển và lớn mạnh thành một tập đoàn tài chính ngân hàng tầm cỡ, tôi mạnh dạn nghiên cứu và thực hiện luận văn với đề tài: “XÂY DỰNG MÔ HÌNH TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ”
  11. 2. Mục đích nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu tổng quan những lý luận cơ bản về tập đoàn TC - NH và thực trạng phát triển mô hình tập đoàn tài chính tại ngân hàng TMCP Đông Á, so sánh tương quan với các đối thủ khác trong ngành, từ đó tìm ra các giải pháp nhằm giúp khắc phục những tồn tại và đẩy mạnh, xây dựng thành công mô hình tập đoàn tài chính tại Ngân hàng này. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu: Để đạt được mục đích nghiên cứu, luân văn đặt ra ba nhiệm vụ nghiên cứu như sau: (1) Nguyên cứu lý thuyết, hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về tập đoàn tài chính ngân hàng. (2) Tìm hiểu thực trạng hoạt động và xây dựng mô hình tập đoàn tài chính tại Ngân hàng TMCP Đông Á (3) Đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng thành công mô hình tập đoàn tài chính tại Ngân hàng TMCP Đông Á 4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu của luận văn giới hạn ở một số vấn đề lý luận và thực tiễn có liên quan trực tiếp đến xây dựng tập đoàn tài chính tại ngân hàng TMCP Đông Á giai đoạn 2003-2008. Đối tượng nghiên cứu của luận văn là thực trạng và các giải pháp xây dựng thành công mô hình tập đoàn tài chính tại Ngân hàng TMCP Đông Á 5. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu được vận dụng trong đề tài bao gồm phương pháp hệ thống so sánh, phân tích, khái quát cụ thể, thu thập và xử lý số liệu, từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề đặt ra trong đề tài. 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài Luận văn dựa trên thực trạng tình hình hoạt động của Ngân hàng TMCP Đông Á, từ đó, đi sâu vào phân tích những cơ hội, thách thức và đưa ra các giải
  12. pháp để Ngân hàng TMCP Đông Á hình dung được hướng phát triển thành một tập đoàn tài chính ngân hàng trong thời gian ngắn nhất. Do thời gian nghiên cứu và kiến thức còn hạn hẹp, học viên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của quý thầy cô, các bạn bè, đồng nghiệp và các độc giả để học viên điều chỉnh, hoàn thiện luận văn và mở rộng kiến thức của mình trong công tác nghiên cứu sau này.
  13. KẾT LUẬN CHUNG Cùng với xu thế hội nhập chung trong lĩnh vực TC - NH, xu hướng phát triển thành các tập đoàn TC - NH cũng diễn ra phổ biến trên thế giới, Việt Nam đã và đang bắt nhịp với xu thế đó, nhất là sau khi Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của WTO. Vì thế, Việt Nam phải thực hiện các cam kết trong lĩnh vực tài chính theo các quy định của hiệp định nói trên. Điều này sẽ mở ra một sân chơi mới đầy cam go cho các NHTM trong nước trong đó có ngân hàng Đông Á. Chính vì vậy, để thực hiện được mục tiêu trở thành một tập đoàn tài chính - ngân hàng trong giai đoạn từ năm 2015 - 2020, ngân hàng Đông Á cần phải xác định được mình đang có những lợi thế cạnh tranh nào, có vị thế như thế nào trong lĩnh vực TC - NH trong nước cũng như trên thế giới, những yếu điểm còn tồn đọng cần phải khắc phục để ngân hàng Đông Á có thể đánh giá chính xác được hiệu quả của mô hình tổ chức quản lý, những chính sách mà ngân hàng đang áp dụng, rút ra những điểm còn hạn chế và đề ra các giải pháp hoàn thiện theo tiêu chuẩn quốc tế của một tập đoàn TC - NH. Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực TC - NH, ngân hàng Đông Á đã tạo được thương hiệu mạnh và uy tín là một ngân hàng hàng đầu trong nước thì việc xây dựng cho mình một mô hình tập đoàn TC - NH còn đỏi hỏi phải học kinh nghiệm trong việc quản lý mô hình tập đoàn của các nước khác trên thế giới từ đó có thể vận dụng một cách sáng tạo vào mô hình hoạt động hiện tại của mình, bên cạnh đó ngân hàng Đông Á cần phấn đấu đạt được các chỉ tiêu cơ bản của một tập đoàn TC - NH theo thông lệ quốc tế. Một số tồn tại cần giải quyết của ngân hàng Đông Á như sau: Nguồn vốn chủ sở hữu của ngân hàng Đông Á nếu xét ở góc độ một tập đoàn TC - NH thì còn khá khiêm tốn, mô hình cơ cấu tổ chức cần phải cơ cấu lại theo mô hình khối chuyên biệt cho từng nhóm khách hàng để có các chính sách phù hợp. Chất lượng tín dụng còn chưa cao do chưa xử lý triệt để nợ quá hạn. Công nghệ thông tin vẫn chưa được đầu tư cao so với các ngân hàng trong khu vực dẫn đến khả
  14. năng ứng dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động kinh doanh chưa hiệu quả, chưa chú trọng đến công tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực hiện tại, chế độ lương còn thấp so với mặt bằng lương của các NHTM trong nước và các ngân hàng nước ngoài vì vậy không những không thu hút được nguồn nhân tài có năng lực cao. Các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng chưa đa dạng, chưa có những chính sách khuyến mãi thật sự thu hút được khách hàng so với các đối thủ cạnh tranh cùng lĩnh vực ngân hàng, thủ tục giao dịch còn mang nặng tính giấy tờ rườm rà làm mất nhiều thời gian của khách hàng khi đến giao dịch. Mạng lưới chi nhánh phòng giao dịch trực thuộc trên địa bàn cả nước chiếm thị phần thấp hơn so với các NHTM khác và việc mở rộng mạng lưới chi nhánh ở nước ngoài cũng là khó khăn cần phải giải quyết. Đây cũng là điều kiện cần thiết để trở thành một tập đoàn tài chính - ngân hàng. Nhóm giải pháp khắc phục những tồn tại của ngân hàng Đông Á để sớm hình thành tập đoàn TC - NH trong giai đoạn 2015 - 2020.  Tái cơ cấu mô hình tổ chức hoạt động, bộ máy quản lý, điều hành theo thông lệ quốc tế tạo nền tảng hình thành tập đoàn TC - NH.  Tiếp tục tăng cường năng lực tài chính, quy mô vốn tự có và tỷ lệ an toàn.  Phát triển mạng lưới chi nhánh, mở rộng quy mô và loại hình hoạt động.  Tăng cường công tác quảng bá thương hiệu ngân hàng Đông Á  Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.  Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng.  Lộ trình bước đi để thực hiện các giải pháp nêu trên.  Kiến nghị về phía Nhà nước. Do thời gian nghiên cứu và kiến thức còn hạn chế nên các giải pháp đề xuất còn nhiều thiếu sót và mang tính chủ quan, học viên rất mong nhận được sự chỉ dẫn, đóng góp ý kiến từ phía thầy cô, các bạn bè, đồng nghiệp và các độc giả để luận văn được hoàn thiện và có tính khả thi hơn.
  15. TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT 1. Bộ Công thương (2009), Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 2009 và kế hoạch 2010 của ngành công thương 2. FPT Securities (2010), Báo cáo thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2009 3. TS. Hoàng Huy Hà (2008), “Bàn về xây dựng mô hình tập đoàn tài chính - ngân hàng tại Việt Nam”, Tạp chí tài chính (số ra tháng 12/2008), trang 7-8. 4. TS. Đỗ Thị Hồng Hạnh, Vũ Thị Hồng Nhung (2008), “Hình thành các tập đoàn tài chính - ngân hàng, kinh nghiệm của EU và bài học cho Việt Nam”, Tạp chí tài chính (số ra tháng 12/2008), trang 12 5. Ngân hàng Đông Á (2009), Báo cáo thường niên năm 2009 6. Ngân hàng Đông Á (2007), Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Đông Á 7. Trần Ái Phương (2008), Giải pháp thúc đẩy hoạt động sát nhập và mua lại ngân hàng theo định hướng hình thành tập đoàn tài chính ngân hàng Việt Nam, Luận văn thạc sỹ kinh tế, trường đại học kinh tế TP.HCM. 8. Trần Đình Thiên (2007), “Bốn yếu tố tác động đến mô hình CNH-HĐH ở nước ta trong giai đoạn mới”, Tạp chí Tia Sáng (số ra tháng 12/2007), trang 14. 9. PGS.TS Trần Ngọc Thơ (2006), Tài chính doanh nghiệp, NXB Thống kê, TP. HCM 10. TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang (2006), Tài chính quốc tế, NXB Thống kê, TP. HCM 11. Nguyễn Hải Yến (2008), Phát triển thị trường thẻ của Ngân hàng Đông Á, Luận văn thạc sỹ kinh tế, trường đại học Kinh tế quốc dân 12. Website: www.dongabank.com.vn Ngân hàng Đông Á www.gso.gov.vn Tổng cục thống kê www.vneconomy.com.vn Thời báo kinh tế Việt Nam www.vietbao.com Việt Báo
  16. TIẾNG ANH 1. Great Eastern Life Assurance (China) Co Ltd (2010), Media Release dated 18 January 2010 2. OCBC Bank (2009), Media Release dated 28 October 2009 3. PT Bank OCBC NISP (2009), Official Report 03rd quarter 2009 4. Website: www.citigroup.com Tập đoàn Citigroup www.ocbc.com Tập đoàn Oversea Chinese Banking Corporation www.bochk.com Tập đoàn ngân hàng Trung Quốc (Hồng Kông) www.wto.org Tổ chức thương mại thế giới www.un.org Liên hợp quốc
  17. -- 1 -- CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG 1.1. Khái niệm về tập đoàn tài chính - ngân hàng (TC-NH) Tập đoàn tài chính ngân hàng là một thực thể kinh tế gồm một số doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và các hoạt động khác có liên quan đến hoạt động TC - NH, mỗi thành viên tập đoàn là những pháp nhân độc lập, trong đó có một doanh nghiệp làm nòng cốt. Giữa các doanh nghiệp đó có mối liên kết nhất định để cùng nhau thực hiện một liên kết kinh tế có quy mô lớn nhằm đạt được hiệu quả hoạt động tối đa. [10] Như vậy, tập đoàn tài chính, ngân hàng, về mặt pháp lý, là một liên hợp pháp nhân, tổ chức tập đoàn gồm nhiều tầng lớp, với nguyên tắc tự nguyện và cùng có lợi. Điều này có nghĩa là không cưỡng ép và không thể cứ “gom” các doanh nghiệp lại là có thể thành lập tập đoàn kinh tế. Các thành viên trong tập đoàn tài chính, ngân hàng phải tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, cạnh tranh lành mạnh, cùng nhau chia sẻ nguồn lực nhằm giảm các chi phí trong hoạt động tăng cường sức mạnh và tận dụng tổng lực của tập đoàn để ngăn ngừa và hạn chế rủi ro trong lĩnh vực hoạt động tài chính - tiền tệ đầy biến động. Mục tiêu của việc hình thành tập đoàn TC-NH là mở rộng quy mô hoạt động và đổi mới công nghệ, giảm chi phí để có thể tồn tại trong cạnh tranh, từ đó, đem lại lợi nhuận tối đa cho tập đoàn. 1.2. Cơ cấu tổ chức và mô hình cơ bản của tập đoàn TC-NH 1.2.1. Cơ cấu tổ chức tập đoàn tài chính - ngân hàng Cơ cấu tổ chức tập đoàn tài chính, ngân hàng sẽ bao gồm: công ty mẹ đóng vai trò hạt nhân và các công ty con. Công ty mẹ có thực lực kinh tế mạnh, khống chế và điều chỉnh vốn, tài sản, cơ cấu tổ chức, quản lý, nhân sự, . ở công ty con. Mỗi công ty con được phép thành lập công ty khác hoặc tham gia góp vốn, tài sản của mình vào công ty mới sau khi được phép của công ty mẹ. Nguyên tắc cơ bản
  18. -- 2 -- mỗi thành viên tập đoàn vẫn là những pháp nhân độc lập với mục đích tạo ra lợi nhuận, mối quan hệ lẫn nhau mang nặng nội dung là quan hệ tài chính. 1.2.2. Mô hình cơ bản của tập đoàn tài chính - ngân hàng 1.2.2.1. Theo mức độ chuyên môn hóa Các tập đoàn TC-NH trên thế giới được phân thành hai nhóm chính: nhóm tập đoàn chuyên ngành hẹp và nhóm tập đoàn đa ngành, kinh doanh tổng hợp. Các tập đoàn TC-NH chuyên ngành hẹp có mức độ chuyên môn hóa sâu, gồm các công ty con hoạt động trong cùng lĩnh vực dịch vụ tài chính và liên kết chặt chẽ với nhau nhằm khai thác thế mạnh trong kinh doanh dịch vụ TC-NH. Đặc điểm của tập đoàn TC-NH là lấy ngân hàng cỡ lớn làm hạt nhân của tập đoàn để liên kết và khống chế các doanh nghiệp xung quanh bằng mối quan hệ nắm giữ cổ phần, cho vay vốn và sắp xếp nhân sự. [9] Mô hình phổ biến nhất của tập đoàn TC-NH là tổ chức theo kiểu công ty mẹ - công ty con. Trong đó, công ty mẹ và công ty con đều có tư cách pháp nhân độc lập, có tài sản và bộ máy quản lý riêng. Giao dịch giữa ngân hàng mẹ và các công ty con hay giữa các công ty con trong cùng một tập đoàn là giao dịch bên ngoài, giao dịch thị trường. Đặc điểm của mô hình này là ngân hàng mẹ (holding company) sở hữu toàn bộ hoặc một tỷ lệ nhất định vốn cổ phần trong các công ty con, đề ra chiến lược và định hướng phát triển tổng thể của tập đoàn, đồng thời, phân bổ nguồn lực của tập đoàn thông qua các hoạt động tài chính như phát hành, mua bán chứng khoán, cơ cấu lại tài sản của các công ty con. Ngoài ra, ngân hàng mẹ còn sử dụng vốn của mình để đầu tư, góp vốn cổ phần, liên doanh, liên kết để hình thành các công ty con hoặc công ty liên kết. Các công ty con là những pháp nhân độc lập, hoạt động tự chủ và tự chịu trách nhiệm. Hình thức quản lý của công ty con khá đa dạng, có thể là công ty cổ phần do ngân hàng mẹ nắm giữ cổ phần chi phối; công ty TNHH hai thành viên trở lên, trong đó, ngân hàng mẹ giữ tỷ lệ vốn góp chi phối; công ty liên doanh với nước
  19. -- 3 -- ngoài do ngân hàng mẹ nắm giữ tỷ lệ vốn góp chi phối; công ty TNHH một thành viên do ngân hàng mẹ làm chủ sở hữu. 1.2.2.2. Theo tính chất và phạm vi hoạt động Tập đoàn TC-NH kinh doanh theo mô hình công ty mẹ - công ty con có hai loại: mô hình công ty mẹ nắm vốn thuần túy và mô hình công ty mẹ vừa nắm vốn vừa trực tiếp kinh doanh. Trên thực tế, không có sự tách bạch rõ ràng, nhiều tập đoàn kinh doanh theo mô hình công ty mẹ - công ty con là hỗn hợp của hai loại hình trên. Tập đoàn TC-NH theo mô hình công ty mẹ - công ty con cũng hoạt động theo mô hình hỗn hợp, trong đó, ngân hàng mẹ vừa nắm vốn vừa trực tiếp kinh doanh một số công ty con, đồng thời chỉ nắm vốn thuần túy một số công ty con khác. Ngoài hoạt động kinh doanh ngân hàng, tập đoàn TC-NH còn cung cấp dịch vụ tài chính phi ngân hàng (do các công ty con thực hiện), những dịch vụ này liên quan chặt chẽ với hoạt động ngân hàng và mang lại lợi ích chung cho tập đoàn. 1.2.2.3. Một số cấu trúc tập đoàn tài chính - ngân hàng trên thế giới Hiện nay, trên thế giới, tập đoàn TC-NH được xây dựng theo ba cấu trúc tổ chức chủ yếu sau đây:  Mô hình ngân hàng đa năng (universal banking) Đây là mô hình tập đoàn phổ biến nhất ở châu Âu. Các cổ đông của ngân hàng trực tiếp quản lý mọi hoạt động kinh doanh ngân hàng, kinh doanh chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm, không có sự phân biệt về quản lý vốn giữa các lĩnh vực. Điều này gây ra khó khăn trong việc xác định rủi ro của mỗi lĩnh vực, bên cạnh đó rủi ro của lĩnh vực này có thể kéo theo rủi ro của cả những lĩnh vực khác. [3] Ở Châu Âu, ngân hàng có thể chiếm lĩnh cả kinh doanh chứng khoán, nhưng không một nước công nghiệp chính nào cho phép một công ty đơn lẻ thực hiện cả ba hoạt động kinh doanh: ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán.
  20. -- 4 -- Các cổ đông Ngân hàng Kinh doanh ngân hàng Kinh doanh bảo hiểm Kinh doanh chứng khoán Mô hình 1.1: Mô hình ngân hàng đa năng  Mô hình công ty mẹ vừa nắm vốn vừa kinh doanh ngân hàng (parent - subsidiary relationship) Trong mô hình này, các công ty tài chính khác là công ty con của ngân hàng. Các cổ đông của ngân hàng quản lý trực tiếp ngân hàng nhưng không quản lý trực tiếp các công ty bảo hiểm hay công ty chứng khoán. Còn các lãnh đạo của các ngân hàng quản lý trực tiếp hoạt động của công ty chứng khoán và công ty bảo hiểm. Đối với mô hình này, vốn của ngân hàng, công ty chứng khoán và công ty bảo hiểm được quản lý một cách độc lập nhưng rủi ro của các lĩnh vực vẫn có thể gây ra rủi ro dây chuyền. Các cổ đông Ngân hàng Kinh doanh bảo hiểm Kinh doanh chứng khoán Mô hình 1.2: Mô hình công ty mẹ vừa nắm vốn vừa trực tiếp kinh doanh ngân hàng
  Xem Thêm: Xây dựng mô hình tập đoàn tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng mô hình tập đoàn tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status