Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Báo cáo thuế tại Công Ty TNHH Thành An

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Báo cáo thuế tại Công Ty TNHH Thành An

  PHAÀN I:
  MOÂ TAÛ TÌNH HÌNH ÑAËC ÑIEÅM CHUNG CUÛA COÂNG TY TNHH
  THAØNH AN

  I. NHÖÕNG VAÁN ÑEØ CHUNG VEÀ COÂNG TY TNHH THAØNH AN:
  1.Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån:

  Coâng ty TNHH THAØNH AN tröôùc ñaây laø DNTN THAØNH AN ñöôïc thaønh laäp theo Giaáy pheùp soá: 3401000081 do Sôû Keá Hoaïch vaø Ñaàu Tö Quaûng Ngaõi caáp ngaøy 22 thaùng 11 naêm 2001. Trong nhöõng naêm qua coâng ty ñaõ töøng böôùc phaùt trieån vaø ñaõ ñaït ñöôïc hieäu quaû kinh teá, ñaõ ñoùng goùp noäp thueá taïo nguoàn thu ngaân saùch nhaø Nöôùc.
  Ñeå saûn xuaát kinh doanh phuø hôïp vôùi tình hình phaùt trieån kinh teá cuûa xaõ hoäi DNTN goã THAØNH AN ñaõ xin chuyeån thaønh Coâng Ty TNHH THAØNH AN (theo Giaáy pheùp kinh doanh soá : 3402000514 do Sôû Keá Hoaïch vaø Ñaàu Tö Quaûng Ngaõi caáp ngaøy 10 thaùng 05 naêm 2006)
  Ngaøy 01 thaùng 06 naêm 2006 caên cöù vaøo Luaät doanh nghieäp, chuû doanh nghieäp tö nhaân THAØNH AN ra quyeát ñònh soá 04/ QÑ-ND, giaûi theå DNTN THAØNH AN keå töø ngaøy 01 thaùng 06 naêm 2006 – ñeå thaønh laäp Coâng Ty TNHH THAØNH AN.

  Teân coâng ty vieát taét baèng tieáng vieät : COÂNG TY TNHH THAØNH AN

  Teân coâng ty vieát baèng tieáng anh : THANH AN COMPANYLIMITED

  Teân coâng ty vieát taét : THANH AN CO LTD

  Truï sôû chính cuûa coâng ty : Ñöôøng Lyù Thöôøng Kieät – P.Nghóa Chaùnh
  TP Quaûng Ngaõi – Tænh Quaûng Ngaõi.

  Ñieän thoaïi : 055.2211253

  Fax : 055.3830754

  Email : thanhanqng@vnn.vn

  Website : www.thanhanfurnitures.com

  Voán ñaàu tö ban ñaàu : 5.000.000.000 ñoàng

  Maõ soá thueá : 4300339714
  Ngaønh ngheà kinh doanh :
  + Saûn xuaát ñoà goã xuaát khaåu vaø tieâu duøng noäi ñòa.
  +Dòch vuï vaän taûi haøng hoùa baèng oâtoâ.
  2.Chöùc naêng vaø nhieäm vuï cuûa Coâng Ty TNHH THAØNH AN:

  2.1.Chöùc naêng:

  Thöïc hieän haïch toaùn ñoäc laäp, töï chòu traùch nhieäm veà keát quaû kinh doanh, ñaûm baûo kinh doanh cô baûn nhaèm thöïc hieän taùi saûn xuaát môû roäng. Baûo toaøn vaø phaùt trieån voán ñoàng thôøi giaûi quyeát thoûa ñaùng lôïi ích cho ngöôøi lao ñoäng, cuûa ñôn vò nhaø nöôùc.

  Quaûn lyù vaø ñieàu haønh saûn xuaát, khoâng ngöøng naâng cao hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh theo ñònh höôùng phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa tænh nhaø.

  2.2.Nhieäm vuï.

  - Khai thaùc coù hieäu quaû vieäc söû duïng nguyeân lieäu,nghieân cöùu khoa hoïc kyõ thuaät vaø xaây döïng moâ hình saûn xuaát tieân tieán,ngyaf caøng caûi thieän maãu maõ, naâng cao chaát löôïng saûn phaåm ñaùp öùng yeâu caàu kyõ thuaät vaø thò hieáu cuûa khaùch haøng ñoàng thôøi taïo uy tín treân thò tröôøng.
  - Quaù trình saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty nhaèm khai thaùc coù hieäu quaû nguoàn voán vay, ñaûm baûo coâng aên vieäc laøm cho ngöôøi lao ñoäng vaø laøm troøn nghóa vuï ñoái vôùi ngaân saùch nhaø nöôùc, taïo tích luõy voán ñaàu tö môû roäng kinh doanh.

  - Cheá bieán caùc maët haøng xuaát khaåu naâng cao kim ngaïch xuaát khaåu goùp phaàn taêng nguoàn thu cho ngaân saùch nhaø nöôùc, cho ñòa phöông.

  - Taêng cöôøng coâng taùc quaûn lyù chæ ñaïo haïch toaùn theo ñuùng phaùp Luaät cuûa nhaø nöôùc, ñaûm baûo hieäu quaû söû duïng tieàn voán, ñaûm baûo voøng quay voán.

  - Thöïc hieän cam keát trong vieäc mua baùn saûn xuaát.

  3.Moät soá chæ tieâu phaûn aûnh quaù trình phaùt trieån cuûa coâng ty (töø naêm 2006 ñeán naêm 2008):

  BAÙO CAÙO TÌNH HÌNH HOAÏT ÑOÄNG SAÛN XUAÁT CUÛA
  COÂNG TY TNHH THAØNH AN
  Chæ tieâu Ñôn vò
  Tính
  2005 2006 2007
  1.Toång voán kinh doanh Trieäu ñoàng 3.398, 5.095,8 6.734
  2.Doanh thu Trieäu ñoàng 4.450,85 6.475,6 7.940
  3.Trong ñoù xuaát khaåu Trieäu ñoàng 1.700 1.960,85 2.900
  4.Noäp ngaân saùch Trieäu ñoàng 22.375 32.544,444 55.099,99
  5.Lôïi nhuaän Trieäu ñoàng 36.750 82.900 140.900

  Qua baûng baùo caùo treân cho ta thaáy hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty trong 3 naêm coù söï taêng tröôûng maïnh caû veà qui moâ vaø hieäu quaû kinh teá. Nguyeân nhaân chuû yeáu laø do coâng ty tìm ñöôïc nguoàn nguyeân lieäu ñaàu vaøo cuõng nhö taêng cöôøng môû roäng thò tröôøng, ñaëc bieät laø ñaåy maïnh hoaït ñoäng xuaát khaåu. Beân caïnh ñoù, coâng ty coøn chuù troïng ñeán vieäc ñaàu tö môû roäng qui moâ saûn xuaát. Beân caïnh ñoù, coâng ty coøn chuù troïng ñeán vieäc ñaàu tö môû roäng qui moâ saûn xuaát, kinh doanh nhieàu ngaønh ngheà goùp phaàn ñaùng keå trong vieäc taêng lôïi nhuaän cuûa coâng ty vaø noäp ngaân saùch nhaø nöôùc.

  4. Nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên cuûa coâng ty:

  4.1 Thuaän lôïi:

  - Ñòa ñieåm xaây döïng naèm caïnh truïc ñöôøng giao thoâng chính thuaän lôïi cho vieäc taäp keát vaät tö vaø vaän chuyeån tieâu thuï saûn phaåm,maët haøng chuû yeáu.
  - Coâng ty coù nguoàn thu nguyeân lieäu oån ñònh trong vaø ngoaøi tænh.
  - Saûn phaåm cuûa coâng ty saûn xuaát ra luoân ñöôïc thò tröôøng thöøa nhaän vaø ñaùp öùng nhu caàu cuûa khaùch haøng.
  - Nhu caàu söû duïng caøng cao,caøng taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc taêng lôïi nhuaän ñeå xaây döïng môû roäng cô sôû haï taàng cuûa coâng ty.
  - Ñöôïc söï quan taâm, giuùp ñôõ thöôøng xuyeân, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cuûa caùc caáp chính quyeàn, ban ngaønh cuûa tænh Quaûng Ngaõi.
  - Löïc löôïng lao ñoäng doài daøo, coù trình ñoä tay ngheà cao.

  4.2 Khoù khaên:

  - Ñoäi nguõ caùn boä quaûn lyù coøn thieáu kinh nghieäm trong ñieàu haønh quaûn lyù doanh nghieäp trong ñieàu kieän qui moâ saûn xuaát ngaøy caøng môû roäng.
  - Tuy ñaõ ñöôïc ñaàu tö mua saém maùy moùc, thieát bò môùi nhöng nhìn chung vaãn coøn thieáu.

  5.Phöông höôùng hoaït ñoäng trong thôøi gian tôùi:

  Trong neàn kinh teá thò tröôøng hieän nay,söï caïnh tranh luoân dieãn ra gay gaét giöõa caùc doanh nghieäp vôùi nhau, vì vaäy ñeå toàn taïi vaø phaùt trieån trong thôøi gian tôùi coâng ty TNHH THAØNH AN caàn giaûi quyeát coù hieäu quaû caùc vaán ñeà sau:
  - Naâng cao hieäu quaû coâng taùc quaûn lyù vaø chæ ñaïo saûn xuaát.
  - Môû roäng qui moâ saûn xuaát, naâng cao naêng suaát lao ñoäng vaø tieâu thu saûn phaåm.
  - Quaûn lyù kyõ thuaät vaø an toaøn lao ñoäng.
  - Trang bò theâm moät soá maùy moùc, thieát bò ñeå phuïc vuï cho vieäc xuaát khaåu cuûa coâng ty.

  Xem Thêm: Báo cáo thuế tại Công Ty TNHH Thành An
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo thuế tại Công Ty TNHH Thành An sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status