Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kênh phân phối sản phẩm Gạch tuynel tại công ty Cổ phần Việt Hà - Hà Tĩnh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kênh phân phối sản phẩm Gạch tuynel tại công ty Cổ phần Việt Hà - Hà Tĩnh

  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN i
  MỤC LỤC ii
  DANH MỤC VIẾT TẮT vii
  DANH MỤC BẢNG v
  DANH MỤC SƠ ĐỒ vi
  PHẦN I. MỞ ĐẦU 1
  1.1. Đặt vấn đề. 1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu. 2
  1.2.1. Mục tiêu chung. 2
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể. 2
  1.3. Đối tượng nghiên cứu. 3
  1.4. Phạm vi nghiên cứu. 3
  PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4
  2.1. Tổng quan tài liệu. 4
  2.1.1. Khái niệm kênh phân phối và hệ thống kênh phân phối. 4
  2.1.2. Vai trò, chức năng của hệ thống kênh phân phối. 5
  2.1.3 Cấu trúc kênh phân phối 6
  2.1.4 Các thành viên trong kênh phân phối 13
  2.1.5. Các dòng chảy trong kênh phân phối 16
  2.1.6. Các yếu tố ảnh hưởng quyết định lựa chọn kênh tiêu thụ sản phẩm. 18
  2.1.7. Nội dung quản trị hệ thống kênh phân phối 21
  2.1.8 Cơ sở thực tiễn. 23
  2.1.9. Các nghiên cứu có liên quan. 25
  2.2 Phương pháp nghiên cứu. 26
  2.2.1. Khung phân tích. 26
  2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu. 27
  2.2.3 Phương pháp phân tích và xử lý số liệu. 27
  PHẦN III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 29
  3.1 Khái quát chung về công ty cổ phần Việt Hà – Hà Tĩnh. 29
  3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển công ty. 29
  3.1.2. Tổ chức bộ máy công ty. 31
  3.1.2.1. Tổ chức bộ máy tổng công ty. 31
  3.1.2.2. Đặc điểm tổ chức Bộ máy quản lý tại nhà máy gạch ngói Tuynel Việt Hà. 32
  3.1.3. Tình hình lao động tại nhà máy gạch tuynel công ty cổ phần Việt Hà. 34
  3.1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần Việt Hà. 36
  3.1.5. Tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty Cổ phần Việt Hà. 39
  3.1.6. Hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trên lĩnh vực gạch tuynel. 42
  3.1.7. Đặc điểm quy trình sản xuất và các loại sản phẩm của nhà máy gạch tuynel công ty Việt Hà. 44
  3.2. Thực trạng hệ thống kênh phân phối của nhà máy gạch tuynel công ty Việt Hà. 47
  3.2.1. Kết cấu dòng kênh phân phối sản phẩm của công ty Cổ phần Việt Hà. 55
  3.2.2.1 Môi trường vĩ mô. 60
  3.2.2.2 Môi trường vi mô. 61
  3.2.3. Thực trạng quản trị hệ thống kênh phân phối tại công ty Cổ phần Việt Hà. 63
  3.2.3.1. Tuyển chọn thành viên của kênh. 64
  3.2.3.2. Khuyến khích các thành viên trong kênh. 65
  3.2.3.3. Đánh giá thành viên trong kênh. 67
  3.2.3.4. Các xung đột và mâu thuẫn xảy ra trong kênh. 68
  3.2.4. Đánh giá hiệu quả hệ thống kênh phân phối tại công ty Cổ phần Việt Hà. 69
  3.2.4.1. Kết quả tiêu thụ theo từng kênh phân phối và từng loại sản phẩm. 69
  3.2.4.2. Đánh giá hiệu quả hoạt động tưng lại kênh phân phối của công ty Việt Hà 76
  3.2.4.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động của các thành viên tham gia trong kênh phân phối tại công ty Việt Hà. 79
  3.2.4.4. Đánh giá hiệu quả hệ thống kênh phân phối của công ty. 82
  3.3. Một số giải pháp nhằm cải thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm của công ty 85
  3.3.1. Các định hướng đề xuất giải pháp. 85
  3.3.2.Giải pháp tăng hiệu quả hoạt động của hệ thống kênh phân phối tại công ty Cổ phần Việt Hà. 86
  3.3.2.1. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị kênh phân phối. 86
  3.3.2.2. Giải pháp nhằm cải thiện các dòng chảy trong kênh phân phối công ty Cổ phần Việt Hà. 89
  3.3.2.3. Giải pháp hỗ trợ kênh phân phối 91
  3.3.2.4. Một số giải pháp khách. 92
  PHẦN IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 94
  4.1 Kết luận. 94
  4.2 Kiến nghị 96
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 97
  DANH MỤC BẢNG

  Bảng 3.1. Tình hình lao động tại nhà máy gạch công ty Việt Hà. 35
  Bảng 3.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 năm 2011 – 2013. 37
  Bảng 3.3. Tài sản nguồn vốn công ty. 40
  Bảng 3.4. Hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trên lĩnh vực gạch tuyel 42
  Bảng 3.5. Các sản phẩm chính của nhà máy. 46
  Bảng 3.6. Tình hình tiêu thụ của kênh cấp 0. 49
  Bảng 3.7. Tình hình tiêu thụ tại các đại lý. 51
  Bảng 3.8. Tình hình tiêu thụ của các cửa hàng bán lẻ. 52
  Bảng 3.9. Tình hình tiêu thụ gạch, ngói công nghiệp của Công ty. 54
  Bảng 3.10. Doanh thu tiêu thụ từng loại sản phẩm trên các kênh. 74
  Bảng 3.11. Hiệu quả hoạt động trên các kênh phân phối của công ty. 76
  Bảng 3.12. Hoạch toán của các tác nhân tham gia kênh phân phối năm 2013. 80

  DANH MỤC SƠ ĐỒ

  Sơ đồ 2.1. Các loại kênh phân phối sản phẩm 7
  Sơ đồ 2.2. Cấu trúc kênh phân phối sản phẩm tiêu dùng. 8
  Sơ đồ 2.3. Cấu trúc kênh phân phối sản phẩm công nghiệp. 10
  Sơ đồ 2.4. Kênh Marketing theo mức độ liên kết 11
  Sơ đồ 2.5. Những yếu tố ảnh hưởng việc lựa chọn kênh phân phối. 18
  Sơ đồ 2.6. Quá trình quản trị kênh phân phối 21
  Sơ đồ 2.7. Khung phân tích. 26
  Sơ đồ 3.1. Tổ chức các phòng ban của công ty cổ phần Việt Hà. 31
  Sơ đồ 3.2. Tổ chức bộ máy nhà máy gạch Tuynel công ty Việt Hà. 33
  Sơ đồ 3.3 Quy trình sản xuất gạch thành phẩm 45
  Sơ đồ 3.4 Kênh phân phối gạch, ngói tiêu dùng của Công ty năm 2013. 47
  Sơ đồ 3.5. Kênh phân phối gạch, ngói công nghiệp của Công ty năm 2013. 53
  Sơ đồ 3.6. Dòng phân phối vật chất của công ty. 57
  Sơ đồ 3.7. Tỷ lệ tiêu thụ sản phẩm toàn hệ thống kênh phân phối năm 2013. 75


  DANH MỤC VIẾT TẮT

  BQC : Bình quân chung
  NVBH : Nhân viên bán hàng
  QTC : Quy tiêu huẩn
  NVL : Nguyên vật liệu
  CĐ : Cố định
  LĐ : Lưu động
  QL : Quản lý
  LN : Lợi nhuận
  SP : Sản phẩm
  CPBH : Chi phí bán hàng
  CPVC, DV : Chi phí vận chuyển, dịch vụ
  DT : Doanh thu
  VMS : Hệ thống kênh liên kết dọc


  PHẦN I

  MỞ ĐẦU

  1.1. Đặt vấn đề.
  Nâng cao năng lực cạnh tranh để giữ vững và pháp triển thị phần, duy trì và mở rộng sản xuất kinh doanh là giải pháp để khắc phục và phát triển doanh nghiệp hậu suy thoái kinh tế. Nhìn chung điểm yếu của các công ty Việt Nam là quy mô nhỏ, nguồn vốn không nhiều, cơ sở vật chất không hiện đại, mạng lưới phân phối chưa rộng khắp, nguồn nhân lực có trình độ thấp. Vì thế yêu cầu đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam là phải giữ vững được thị phần của mình và phát triển những thị phần đó. Các biện pháp về sản phẩm, quảng cáo, PR, khuyến mãi, chỉ là giải pháp tạm thời vì các doanh nghiệp khác cũng có thể triển khai các phương pháp trên. Thay vào đó các doanh nghiệp cần tập trung vào mở rộng hệ thống kênh phân phối để tiêu thụ tốt sản phẩm giúp duy trì và có lợi thế cạnh tranh trong dài hạn.
  Mảng thị trường sản xuất gạch tuynel phục vụ cho ngành xây dựng vừa được Công ty Việt Hà chú trọng thâm nhập và pháp triển trong thời gian gần đây, từ năm 2011. Sự ra đời muộn của nhà máy gạch là một hạn chế vô cùng to lớn cho công ty. Ra đời trong bối cảnh thị trường gặp nhiều khó khăn và đặc biệt thị trường gạch đã được phân bổ cho những nhà máy gạch ra đời trước, có nhiều kinh nghiệm. Nhưng ngược lại, công ty lại có lợi thế về dây chuyền công nghệ sản xuất hiện đại, đội ngũ cán bộ công nhân có tay nghề cao. Điều đó dẫn đến công ty được hưởng lợi thế cạnh tranh về chi phí sản xuất và chất lượng sản phẩm. Nhưng trong các năm vừa qua thị phần của công ty chưa đạt được cải thiện nhiều, số lượng khách hàng tìm đến với công ty còn hạn chế. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến điều này là do sự phân bổ các đại lý gạch của công ty chưa đều. Hậu quả dẫn đến kênh phân phối của công ty hoạt động không hiệu quả. Vì lý do trên em đã chọn vấn đề:
  "Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kênh phân phối sản phẩm Gạch tuynel tại công ty Cổ phần Việt Hà - Hà Tĩnh" làm nội dung nghiên cứu.

  1.2. Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1. Mục tiêu chung
  Đi sâu vào nghiên cứu hệ thống kênh phân phối sản phẩm gạch tuynel tại công ty cổ phần Việt Hà - Hà Tĩnh tại thị trường miền Trung, để từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống kênh phân phối cho dòng sản phẩm gạch của công ty Cổ phần Việt Hà - Hà Tĩnh.

  1.2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về kênh phân phối và quản trị kênh phân phối.
  - Đánh giá thực trạng các kênh phân phối sản phẩm gạch tuynel của công ty cổ phần Việt Hà tại thị trường miền Trung.
  - Phân tích các kênh phân phối có liên quan đến hiệu quả hoạt động của công ty.
  - Đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả kênh phân phối nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho công ty.
  - Đánh giá sự hiệu quả của các kênh mang lại, từ đây nhận biết điểm mạnh và điểm yếu của từng kênh.
  - Định hướng phương thức áp dụng để nâng cao và đạt hiệu quả tốt nhất cho các kênh phân phối.


  1.3. Đối tượng nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là kênh phân phối gạch tuynel của công ty cổ phần Việt Hà tại thị trường miền Trung.

  1.4. Phạm vi nghiên cứu
  - Phạm vi nội dung: Dựa trên đánh giá thực trạng kênh phân phối của công ty để đưa ra các nhận xét, những mặt hạn chế của công ty, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả kênh phân phối của công ty.
  - Phạm vi không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu tình hình của hệ thống kênh phân phối gạch ở công ty cổ phần Việt Hà - Hà Tĩnh và thị trường gạch miền Trung
  - Phạm vi thời gian: Số liệu phục vụ nghiên cứu " Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kênh phân phối sản phẩm Gạch tuynel tại công ty Cổ phần Việt Hà - Hà Tĩnh" được thu thập từ năm 2011-2013

  Xem Thêm: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kênh phân phối sản phẩm Gạch tuynel tại công ty Cổ phần Việt Hà - Hà Tĩnh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kênh phân phối sản phẩm Gạch tuynel tại công ty Cổ phần Việt Hà - Hà Tĩnh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status