Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Ảnh hưởng của chirp tần số trong sự hình thành và lan truyền xung cực ngắn trong môi trường phi tuyến

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Ảnh hưởng của chirp tần số trong sự hình thành và lan truyền xung cực ngắn trong môi trường phi tuyến

  LUẬN ÁN TIẾN SỸ
  NĂM 2014

  MỤC LỤC
  Lời cảm ơn .
  Lời cam đoan .
  Mục lục .i
  Danh mục các ký hiệu iii
  Danh mục các hình vẽ iv
  MỞ ĐẦU .1
  CHƯƠNG 1: CÁC HIỆU ỨNG PHI TUYẾN TRONG MÔI TRƯỜNG DẪN
  QUANG VÀ LASER SOLITON SỢI QUANG 5
  1.1. Phương trình truyền ánh sáng trong sợi quang . 5
  1.1.1. Hệ phương trình Maxwell . 5
  1.1.2. Phương trình lan truyền xung phi tuyến 8
  1.1.3. Các hiệu ứng phi tuyến bậc cao 12
  1.2. Cấu hình và nguyên lý hoạt động của laser sợi quang 21
  1.2.1. Cấu tạo của laser sợi quang 21
  1.2.2. Kỹ thuật khóa mode 24
  1.2.3. Một vài cấu hình laser sợi quang tiêu chuẩn . 26
  1.3. Kết luận 31
  CHƯƠNG 2: VAI TRÒ CỦA CHIRP TRONG KỸ THUẬT NÉN XUNG 33
  2.1. Sự tạo chirp và bù trừ chirp trong các thiết bị quang học 33
  2.1.1. Quá trình tạo chirp 34
  2.1.2. Quá trình bù trừ chirp . 38
  2.2. Kỹ thuật nén xung sáng . 41
  2.2.1.Nén xung trong buồng cộng hưởng 41
  2.2.2. Nén xung ngoài buồng cộng hưởng 45
  2.3. Kết luận . 51
  CHƯƠNG 3: KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CHIRP TẦN SỐ LÊN SỰ
  BIẾN DẠNG XUNG GAUSS TRONG SỢI QUANG 53
  3.1. Sự mở rộng xung tán sắc cảm ứng . 53
  3.1.1. Hệ số mở rộng xung Gauss có chirp . 53
  3.1.2. Ảnh hưởng của tham số tán sắc và tham số chirp 56
  3.1.3. Sự thay đổi dạng xung truyền trong sợi quang 59
  3.1.4. Tốc độ mở rộng xung . 62
  3.1.5. Khảo sát sự phụ thuộc của chiều dài sợi vào tham số chirp C . 64
  3.2. Mở rộng xung khi có tán sắc bậc ba 67
  3.2.1. Hệ số mở rộng xung 67
  3.2.2. Ảnh hưởng của tham số tán sắc bậc ba . 70
  3.3. Kết luận . 74
  CHƯƠNG 4: NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT XUNG SOLITON CỦA LASER
  SỢI QUANG BUỒNG CỘNG HƯỞNG VÒNG KHÓA MODE THỤ ĐỘNG77
  4.1. Cấu hình laser sợi quang buồng cộng hưởng vòng khóa mode thụ động 77
  4.2. Phương trình truyền lan . 78
  4.3. Điều kiện tồn tại soliton . 79
  4.4. Quá trình biến đổi xung trong laser sợi quang . 82
  4.5. Ảnh hưởng của tham số chirp 83
  4.6. Ảnh hưởng của các tham số lên chiều dài buồng cộng hưởng cho trường
  hợp phát Soliton 87
  4.6.1. Ảnh hưởng của tham số chirp C 87
  4.6.2. Ảnh hưởng của tham số tán sắc β2 . 89
  4.7. Kết luận . 93
  KẾT LUẬN CHUNG 95
  Các công trình khoa học đã công bố liên quan đến đề tài .98
  Tài liệu tham khảo .100
  Phụ lục .110

  MỞ ĐẦU
  Sợi quang là một trong những môi trường phi tuyến vì chiết suất thay
  đổi theo cường độ của ánh sáng mạnh lan truyền. Các xung Laser ngắn và cực
  ngắn luôn luôn có cường độ lớn, vì vậy chúng chịu tác động bởi các hiệu ứng
  phi tuyến của môi trường sợi quang. Lan truyền xung laser ngắn và cực ngắn
  trong sợi quang đã gắn với hàng loạt hiện tượng quan trọng trong thực tế [30,
  31, 34, 51, 52, 54, 61]. Tính chất tán sắc và phi tuyến của sợi quang dẫn đến
  nhiều bức tranh khác nhau của quá trình tiến triển xung, trong đó, chủ yếu là
  thay đổi dạng xung, phổ và chirp tần số [77, 80]. Sợi quang học đầu tiên đã
  được chế tạo trong năm 1966 [37] cùng với sự xuất hiện của laser, tuy nhiên
  sợi quang lúc này có hệ số hấp thụ cao nên chưa được sử dụng trong thông tin
  quang học. Nhưng dựa vào kết quả này, một đề xuất về cấu trúc sợi dẫn
  quang đơn mốt đã được đưa ra bằng tính toán lý thuyết theo hệ phương trình
  Maxwell [23, 47] và từ đó đã phát triển quy trình chế tạo sợi quang có hệ số
  suy giảm thấp [42]. Những nghiên cứu các hiệu ứng phi tuyến trong sợi quang
  với hệ số suy giảm thấp ngày càng được quan tâm với mục đích bảo đảm hiệu
  năng đường truyền (B.L) lớn. Hiện tượng tán xạ Raman [75] và tán xạ
  Brillouin [33] được nghiên cứu đầu tiên (1972), hiệu ứng Kerr (1973)[50, 83],
  trộn thông số bốn sóng (1974)[84] và tự biến điệu xung (1978) [5, 6, 7, 69] là
  những hiệu ứng phi tuyến đã được nghiên cứu rất kỹ trong thời gian qua.
  Soliton là một trạng thái truyền dẫn đặc biệt của các xung quang ngắn
  và cực ngắn lan truyền trong môi trường phi tuyến vì chúng không bị méo
  dạng xung do tán sắc và không suy giảm về năng lượng [29]. Lý thuyết về
  xung soliton quang học đã được đề cập trong năm 1973 như là kết quả của
  quá trình cân bằng giữa hiệu ứng tán sắc và hiệu ứng phi tuyến của sợi quang,
  và quá trình lan truyền xung soliton đã được xây dựng bảy năm sau đó (1980)
  [2, 12]. Hiện nay, xung soliton đã được sử dụng như “bit” thông tin trong sợi
  quang [31, 60].
  Phương trình Schrodinger phi tuyến dạng secant cho các lời giải để giải
  thích sự tồn tại của xung soliton quang học [10, 12, 53]. Lời giải phương trình
  Schrodinger phi tuyến cho xung soliton rất ổn định không những cho dạng
  xung secant mà còn cho các dạng xung khác. Thí dụ, một xung Gauss ban đầu
  có thể trở thành xung soliton sau khi lan truyền qua một đoạn sợi quang và
  giữ nguyên trạng thái đó trong quá trình lan truyền qua từng các đoạn lặp.
  Quãng thời gian lặp lại được gọi là chu kỳ soliton.
  Soliton không chỉ nghiên cứu nhằm ứng dụng trong thông tin quang mà
  còn được nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực liên quan đến công nghệ tạo xung
  cực ngắn và tương tác laser với môi trường, ví dụ, laser sợi quang, quang học
  phi tuyến, vật lý plazma, sinh học, [9, 13, 29, 97].
  Trước khi trở thành xung soliton, các xung laser lan truyền trong sợi
  quang chịu tác động của nhiều hiệu ứng khác nhau, tùy thuộc vào tính chất
  của môi trường và đặc trưng của xung. Xung laser luôn luôn bị mở rộng do
  hiệu ứng tán sắc vận tốc nhóm trong sợi quang, và chính hiện tượng này gây
  nên chirp tuyến tính. Xung laser càng ngắn thì tác động của hiệu ứng tán sắc
  vận tốc nhóm bậc cao càng rõ ràng [10, 14]. Mặt khác, hiệu ứng tự biến điệu
  pha kiểu Kerr của xung laser lan truyền trong sợi quang gây nên hiện tượng
  chirp tần số ngược với hiện tượng chirp tần số do tán sắc vận tốc nhóm gây
  nên [15, 16, 23, 85, 86, 87]. Ngoài ra, các xung laser còn bị ảnh hưởng bởi
  các hiệu ứng khác trong sợi quang như bị suy giảm công suất trong quá trình
  lan truyền hoặc được khuếch đại trong buồng cộng hưởng [17], do đó có thể
  tạo ra các xung laser có dạng khác nhau [18, 92, 95]. Sự cân bằng giữa tác
  động của các hiệu ứng lên xung laser khởi phát là điều kiện cần để tạo ra
  xung soliton quang học trong môi trường lan truyền [88, 89, 90].
  Nghiên cứu biến đổi xung laser lan truyền trong sợi dẫn quang nói
  chung và trong laser sợi nói riêng là vấn đề nghiên cứu hấp dẫn trong lĩnh vực
  quang tử hiện đại [53].
  Một số công trình nghiên cứu sự phát xung soliton quang học ổn định
  trong laser sợi quang đã được tiến hành cả về lý thuyết lẫn thực nghiệm. Các
  công trình đáng chú ý nhất là sử dụng phương trình Schrodinger phi tuyến để
  khảo sát sự tiến triển của các xung ngắn lan truyền trong sợi quang tán sắc (
  môi trường Kerr ), với các dạng xung Parabol [25, 26, 38], Gauss [39], Secant
  và Secant có chirp [43]. Tuy nhiên, các nghiên cứu chỉ dừng lại cho xung
  laser khởi phát có dạng Parabol, Gauss, Secant và Secant có chirp. Các xung
  laser ngắn và cực ngắn dạng Gauss hay siêu Gauss luôn có hiện tượng chirp
  tần số khi chúng lan truyền trong môi trường tán sắc (sợi quang) hoặc yếu tố
  sinh ra tán sắc ( cách tử Bragg trong sợi quang - FBG ) chưa được nghiên cứu
  đến. Theo chúng tôi, đây là vấn đề nghiên cứu lý thú vì chúng có thể đem lại
  các kết quả để mở rộng bức tranh tổng thể trong quá trình tạo xung soliton với
  các dạng xung laser khởi phát có chirp tần số.
  Xuất phát từ lý do nêu trên, chúng tôi đề xuất một số nội dung nghiên
  cứu trong luận án với tiêu đề: “Ảnh hưởng của chirp tần số trong quá trình
  hình thành và lan truyền xung cực ngắn trong môi trường phi tuyến ”.
  Trong luận án này, chúng tôi sẽ tập trung nghiên cứu quá trình tiến
  triển của xung laser khởi phát dạng Gauss có chirp tần số lan truyền trong sợi
  quang tán sắc và trong buồng cộng hưởng với mục đích xác định điều kiện
  hình thành soliton quang học từ xung này.
  Mục đích của luận án:
  Khảo sát quá trình hình thành và biến dạng xung laser dạng Gauss có
  chirp trong laser sợi quang và trong quá trình truyền trong sợi quang tán sắc,
  phân tích điều kiện hình thành soliton quang học thời gian từ xung Gauss có
  chirp.

  Xem Thêm: Ảnh hưởng của chirp tần số trong sự hình thành và lan truyền xung cực ngắn trong môi trường phi tuyến
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Ảnh hưởng của chirp tần số trong sự hình thành và lan truyền xung cực ngắn trong môi trường phi tuyến sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

ảnh hưởng của hiện tượng chirp tần

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status