Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tạo hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông (Thực nghiệm phần Lịch sử Thế giới lớp 10 – chương trình chuẩn)

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tạo hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông (Thực nghiệm phần Lịch sử Thế giới lớp 10 – chương trình chuẩn)

  THƯ VIỆN
  LUẬN VĂN - ĐỀ ÁN - TIỂU LUẬN
  THẠC SĨ - TIẾN SĨ
  Công cụ
  Đánh Giá
  Hiển Thị


  Tài liệu liên quanXem tài liệu 1.000 xu
  Nghiên cứu chọn tạo giống ngô lai trung ngày năng suất cao cho vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên
  kundunvt3
  1400Xem tài liệu 999 xu
  Đánh giá năng suất sinh học sơ cấp vùng biển Nam Trung Bộ bằng mô hình ROMS
  kundunvt3
  3800Xem tài liệu 999 xu
  Nghiên cứu ảnh hưởng của số dảnh cấy đến sinh trưởng, phát triển và năng suất các giống lúa lai mới tại vùng đồng bằng và trung du tỉnh Phú Thọ
  kundunvt3
  8800Xem tài liệu 200 xu
  Nghiên cứu nguyên nhân năng suất ngô còn thấp, biện pháp giải quyết năng cao năng suất ngô Việt Nam
  ndanh_btb
  59532Xem tài liệu 300 xu
  Nghiên cứu cấu tạo, nguyên lý hoạt động, các dạng hỏng, chế độ bảo dưỡng, khắc phục và tính áp suất, năng suất, công suất theo yêu cầu kết cấu của máy nén khí trục vít GA-75 FF
  bintran
  77420

  Tài liệu liên quan
  Nghiên cứu chọn tạo giống ngô lai trung ngày năng suất cao cho vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên
  kundunvt3
  Đánh giá năng suất sinh học sơ cấp vùng biển Nam Trung Bộ bằng mô hình ROMS
  kundunvt3
  Nghiên cứu ảnh hưởng của số dảnh cấy đến sinh trưởng, phát triển và năng suất các giống lúa lai mới tại vùng đồng bằng và trung du tỉnh Phú Thọ
  kundunvt3
  Nghiên cứu nguyên nhân năng suất ngô còn thấp, biện pháp giải quyết năng cao năng suất ngô Việt Nam
  ndanh_btb
  Nghiên cứu cấu tạo, nguyên lý hoạt động, các dạng hỏng, chế độ bảo dưỡng, khắc phục và tính áp suất, năng suất, công suất theo yêu cầu kết cấu của máy nén khí trục vít GA-75 FF
  bintran


  THẠC SỸ Nghiên cứu chọn tạo giống ngô lai trung ngày năng suất cao cho vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên
  phytoplanton phytoplanton is offline (3,213 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  0Chia sẻ kiếm tiền
  Gửi tài liệu Bình luận Chia sẻ Thông tin Công cụ
  Tải xuống 400 xu

  LUẬN ÁN TIẾN SỸ
  NĂM 2014

  MỤC LỤC
  Trang
  MỞ ĐẦU 1
  1.TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1
  2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . 2
  3. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI . 2
  3.1. Ý nghĩa khoa học của đề tài .2
  3.2. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 3
  4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 3
  4.1. Đối tượng nghiên cứu . 3
  4.2. Phạm vi nghiên cứu 3


  CHƯƠNG 1.TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI 4
  1.1. VAI TRÒ CỦA CÂY NGÔ TRONG NỀN KINH TẾ . 4
  1.2. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NGÔ TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM . 5
  1.2.1. Tình hình sản xuất và sử dụng giống ngô lai trên thế giới 5
  1.2.2. Tình hình sản xuất và sử dụng giống ngô lai ở Việt Nam . 7
  1.2.3.Tình hình sản xuất ngô vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên . 10
  1.3. ƯU THẾ LAI VÀ ỨNG DỤNG TRONG CHỌN TẠO GIỐNG NGÔ 14
  1.3.1. Khái niệm về ưu thế lai 14
  1.3.2. Nhóm ưu thế lai .16
  1.3.3. Phương pháp xác định ưu thế lai . 17
  1.4. DÒNG THUẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP TẠO DÒNG THUẦN 17
  1.4.1. Khái niệm dòng thuần . 17
  1.4.2. Vật liệu chọn tạo dòng thuần . 18
  1.4.3. Một số phương pháp chọn tạo dòng thuần ở ngô 19
  1.4.4. Đánh giá dòng và phương pháp đánh giá dòng . 27
  1.5. NGHIÊN CỨU VỀ PHÂN NHÓM TGST VÀ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở NGÔ . 32
  1.5.1. Phân nhóm thời gian sinh trưởng của ngô . 32
  1.5.2. Tình hình nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và khoảng cách đến năng suất ngô
  trên thế giới và Việt Nam .34
  1.5.3. Tình hình nghiên cứu về ảnh hưởng của phân bón đến năng suất ngô . 37
  CHƯƠNG 2. VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 42
  2.1. VẬT LIỆU 42
  2.1.1. Dòng thuần: . 42
  2.1.2. Cây thử: . 43
  2.1.3. Tổ hợp lai 43
  2.1.4. Giống đối chứng . 43
  2.1.5. Phân bón: . 43
  2.1.6. Đất đai: 43
  2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU . 44
  2.2.1. Đánh giá đặc điểm nông sinh học của tập đoàn dòng. 44
  2.2.2. Đánh giá KNKH của tập đoàn dòng 44
  2.2.3. Khảo nghiệm các tổ hợp lai triển vọng. 44
  2.2.4. Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác cho giống LVN68 45
  2.3. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 45
  2.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .46
  2.4.1. Phương pháp nghiên cứu đồng ruộng 46
  2.4.2. Phương pháp tạo dòng và đánh giá dòng . 50
  2.4.3. Các phương pháp tính toán và xử lý số liệu 51
  2.4.4. Khảo nghiệm các tổ hợp lai triển vọng 52
  2.4.5. Sơ đồ quá trình chọn tạo . 52
  CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 53
  3.1. KẾT QUẢ CHỌN LỌC VÀ ĐÁNH GIÁ DÒNG 53
  3.1.1. Một số đặc điểm chính của tập đoàn dòng 53
  3.1.2. Đặc điểm nông sinh học, khả năng chống chịu và năng suất của tập đoàn dòng
  nghiên cứu . 53
  3.2. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KẾT HỢP CỦA TẬP ĐOÀN DÒNG 68
  3.2.1. Kết quả đánh giá KNKH chung về năng suất của tập đoàn dòng bằng phương
  pháp lai đỉnh 68
  3.2.2. Kết quả đánh giá ƯTL của các THL và KNKH riêng về năng suất của các dòng
  bằng phương pháp luân giao 77
  3.3. KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM CÁC TỔ HỢP LAI TRIỂN VỌNG . 119
  3.3.1. Kết quả khảo nghiệm tác giả 119
  3.3.2. Kết quả khảo nghiệm cơ bản (VCU) . 127
  3.4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC CHO GIỐNG
  NGÔ LVN68 TẠI ĐÔNG NAM BỘ VÀ TÂY NGUYÊN. 133
  3.4.1. Kết quả nghiên cứu về mật độ cho giống ngô lai LVN68 . 133
  3.4.2. Kết quả nghiên cứu về phân bón cho giống ngô lai LVN68 . 141

  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 1544
  1. KẾT LUẬN 1544
  2. ĐỀ NGHỊ . 1544
  CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐÉN LUẬN AN . 156
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 1577

  1.TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
  MỞ ĐẦU

  Khi nói về thành công của việc ứng dụng hiện tượng ưu thế lai trong sản xuất
  nông nghiệp, đầu tiên phải nói tới ngô lai. Ngô lai - một thành tựu khoa học nông
  nghiệp nổi bật của thế kỷ XX - đã mang lại thành quả to lớn cho sản xuất nông
  nghiệp ở nhiều quốc gia trên thế giới và ở Việt Nam[39].
  Năm 2012, diện tích gieo trồng ngô của Việt Nam là 1.118,3 nghìn ha, năng
  suất trung bình 43 tạ/ha và sản lượng là 4,8 triệu tấn [45]. Chiến lược phát triển
  nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2011 - 2020 định hướng cho ngành trồng trọt đối
  với cây ngô là phấn đấu đạt sản lượng 6,5 triệu tấn ngô hạt vào năm 2015 và 7,2
  triệu tấn năm 2020[7]. Để thực hiện được định hướng trên và đáp ứng nhu cầu ngô
  ngày càng tăng ở những năm tới trong khi diện tích trồng ngô chỉ có thể tăng lên tới
  1,3 triệu ha thì việc chọn tạo ra những giống ngô lai mới có năng suất cao, chống
  chịu tốt trên quy mô lớn sẽ là giải pháp có nhiều khả thi hơn[7].
  Hiện nay, ngô lai đã chiếm khoảng 95 % diện tích gieo trồng ngô cả nước.
  Các giống ngô lai do Viện Nghiên cứu Ngô chọn tạo chủ yếu phục vụ cho sản xuất
  ở các tỉnh phía Bắc, còn các tỉnh phía Nam với 39,1 % diện tích trồng ngô cả nước,
  năng suất trung bình 50 tạ/ha nhưng số lượng các giống ngô của Viện nghiên cứu
  ngô được triển khai vào sản xuất còn rất ít.
  Đông Nam Bộ (ĐNB) và Tây Nguyên (TN) là hai vùng sản xuất ngô hàng
  hóa lớn của các tỉnh phía Nam. Năm 2012 năng suất ngô của hai vùng này đạt
  trung bình 51,3 tạ/ha (ĐNB-56,2 tạ/ha; TN-49,8 tạ/ha) [45]bằng 119,4% so với cả
  nước (43,0 tạ/ha) và bằng 103,4 % so với thế giới (49,4 tạ/ha)[155]. Hàng năm,
  diện tích gieo trồng ngô ở hai vùng này khoảng hơn 300 nghìn ha nhưng diện tích
  trồng các giống ngô lai trong nước nói chung và giống do Viện Nghiên cứu Ngô
  chọn tạo nói riêng mới chỉ chiếm khoảng 20 %, số diện tích còn lại được gieo trồng
  bằng các giống của các công ty giống nước ngoài như Mosanto, Syngenta, CP
  Group, Pioneer, Bioseed . với giá bán cao gấp 1,5 đến 2,0 lần giá giống của các
  công ty trong nước làm tăng chi phí, giảm hiệu quả kinh tế và không chủ động
  trong việc cung ứng giống cho người sản xuất.
  Nhu cầu hạt giống ngô cho hai vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên hàng năm
  khoảng 6000 tấn/năm, đây là thị trường tiềm năng cho các công ty giống cây trồng
  sản xuất và kinh doanh giống ngô. Tuy nhiên, yêu cầu về giống ngô ở hai vùng này
  đòi hỏi khá cao, giống phải có thời gian sinh trưởng thuộc nhóm trung ngày mới
  phù hợp với cơ cấu canh tác cây trồng có ngô, cho năng suất cao, màu hạt đẹp, lõi
  cứng, kháng bệnh, chịu hạn và cạnh tranh được với các giống của nước ngoài. Các
  giống ngắn ngày thường cho năng suất thấp không phát huy được điều kiện tự
  nhiên còn giống dài ngày thì không phù hợp với cơ cấu mùa vụ do đặc điểm thời
  tiết của vùng.
  Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất thông qua việc chủ động cung cấp
  hạt giống giá rẻ, chất lượng tốt, tiết kiệm chi phí cho người trồng ngô ở vùng Đông
  Nam Bộ và Tây Nguyên chúng tôi tiến hành đề tài: “Nghiên cứu chọn tạo giống
  ngô lai trung ngày năng suất cao cho vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên”.
  2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  -Chọn lọc được một số dòngưu tú cho chương trình chọn tạo giống ngô ở
  vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.
  - Chọn tạo giống ngô lai có thời gian sinh trưởng trung ngày, năng suất cao
  chất lượng tốt thích hợp với điều kiện sản xuất ngô ở vùng Đông Nam Bộ và Tây
  Nguyên.
  -Xây dựng được một số biện pháp kỹ thuật canh tác như: Mật độ khoảng
  cách, liều lượng phân bón với giống ngô lai mới nhằm giới thiệu và chuyển giao
  cho người trồng ngô vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.
  3. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
  3.1. Ý nghĩa khoa học của đề tài
  - Cung cấp thêm số liệu, thông tin khoa học về sử dụng vật liệu tạo dòng
  trong chọn tạo giống ngô lai ở Việt Nam.
  - Bổ sung thêm dữ liệu khoa học về các giống ngô lai và các biện pháp kỹ
  thuật canh tác trong điều kiện sinh thái vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

  Xem Thêm: Tạo hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông (Thực nghiệm phần Lịch sử Thế giới lớp 10 – chương trình chuẩn)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tạo hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông (Thực nghiệm phần Lịch sử Thế giới lớp 10 – chương trình chuẩn) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status