Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xây dựng và sử dụng Tài liệu điện tử dạy học nội dung về Các phương pháp và kĩ thuật vật lí ứng dụng trong y học, hỗ trợ dạy học môn Lí sinh y học cho sinh viên ngành y

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng và sử dụng Tài liệu điện tử dạy học nội dung về Các phương pháp và kĩ thuật vật lí ứng dụng trong y học, hỗ trợ dạy học môn Lí sinh y học cho sinh viên ngành y

  LUẬN ÁN TIẾN SỸ
  NĂM 2014

  NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN
  - Đề xuất và nêu định nghĩa mới cho thuật ngữ: “Tài liệu điện tử dạy học” với hai đặc trưng cơ bản là “tích hợp” và “dùng chung”.
  - Xây dựng được Tài liệu điện tử dạy học nội dung “Các phương pháp và kĩ thuật vật lí ứng dụng trong y học” đáp ứng yêu cầu dạy học bồi dưỡng năng lực tự học, đồng thời có thể sử dụng trong môi trường dạy học điện tử (E-Support) môn Lí sinh y học.
  - Hiện thực hóa một số tiến trình dạy học bồi dưỡng năng lực tự học các kiến thức về “Các phương phát và kĩ thuật vật lí ứng dụng trong y học”, tương ứng với các mô hình dạy học thuyết trình phát hiện và giải quyết vấn đề và mô hình dạy học trên cơ sở vấn đề thông qua hình thức seminar với sự hỗ trợ của Tài liệu điện tử dạy học đã xây dựng được.
  CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN
  VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TRIỂN KHAI NGHIÊN CỨU
  * Các ứng dụng và khả năng ứng dụng thực tiễn:
  Sản phẩm của luận án (Tài liệu điện tử dạy học và các tiến trình dạy học bồi dưỡng năng lực tự học) đã được sử dụng hỗ trợ dạy học học phần Lí sinh y học tại trường Đại học Y dược, khoa Sinh trường Đại học Sư phạm và khoa Vật lý, trường Đại học Khoa học thuộc ĐHTN từ năm học 2010-2011 và tiếp tục được cập nhật, bổ sung, phát triển để phục vụ dạy học bồi dưỡng năng lực tự học cho các môn học khác.
  * Vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu:
  Mô hình sản phẩm và các tiến trình dạy học cần tiếp tục được nghiên cứu, phát triển và ứng dụng hỗ trợ dạy học trực tuyến (E.Learning) cho các môn học chung (Pháp luật đại cương, Tin học đại cương, Tiếng Anh, Toán cao cấp, Lí luận chính trị), và mở rộng cho một số ngành học tại Đại học Thái Nguyên.  MỤC LỤC


  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài 1
  2. Mục đích nghiên cứu 2
  3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài . 2
  4. Giả thiết khoa học 2
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu . 2
  6. Phương pháp nghiên cứu 2
  7. Kết quả và đóng góp mới của luận án 3
  8. Cấu trúc của luận án . 3
  Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG VÀ
  SỬ DỤNG TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ TRONG DẠY HỌC MÔN LÍ SINH Y HỌC 4
  1.1. Tổng quan về các vấn đề nghiên cứu 4
  1.1.1. Bồi dưỡng năng lực tự học trong giáo dục đại học . 4
  1.1.2. Tổng quan về TLĐTDH và các nghiên cứu về TLĐTDH trên thế giới . 5
  1.1.3. Các nghiên cứu về xây dựng và sử dụng TLĐTDH ở Việt Nam 11
  1.1.4. Nghiên cứu về TLĐTDH môn Lí sinh y học trên thế giới 13
  1.1.5. Nghiên cứu về TLĐTDH môn Lí sinh y học ở Việt Nam . 15
  1.2. Phương tiện dạy học số và tài liệu điện tử dạy học . 18
  1.2.1. Phương tiện dạy học số 18
  1.2.2. Tài liệu điện tử dạy học . 18
  1.3. Dạy học trong môi trường máy tính và internet 23
  1.3.1. Dạy học dựa trên máy tính . 23
  1.3.2. Dạy học qua mạng (internet) . 23
  1.3.3. Sử dụng internet phối hợp với hình thức dạy học truyền thống 25
  1.4. Dạy học bồi dưỡng năng lực tự học ở đại học với sự hỗ trợ của tài
  liệu điện tử 25
  1.4.1. Một số đặc điểm dạy học ở đại học . 25
  1.4.2. Quá trình dạy học bồi dưỡng năng lực tự học . 29
  1.4.3. Dạy học bồi dưỡng năng lực tự học với sự hỗ trợ của TLĐTDH . 34


  1.5. Xây dựng và sử dụng tài liệu điện tử dạy học bồi dưỡng năng lực tự học
  cho sinh viên . 49
  1.5.1. Xây dựng tài liệu điện tử dạy học 49
  1.5.2. Sử dụng tài liệu điện tử 54
  1.6. Thực trạng xây dựng và sử dụng tài liệu điện tử dạy học tại một số cơ sở
  đào tạo . 58
  1.6.1. Mục đích 58
  1.6.2. Đối tượng khảo sát . 58
  1.6.3. Phương pháp khảo sát 58
  1.6.4. Nội dung khảo sát 59
  1.6.5. Kết luận và đánh giá 59
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 . 63
  Chương 2: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ DẠY HỌC VỀ “
  CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT VẬT LÍ ỨNG DỤNG TRONG Y
  HỌC” BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO SINH VIÊN 64
  2.1. Chương trình, nội dung các kiến thức về “Các phương pháp và kỹ thuật vật
  lý ứng dụng trong y học” 64
  2.1.1. Phân tích chương trình, nội dung các kiến thức về “Các phương pháp và
  kỹ thuật vật lí ứng dụng trong y học” . 64
  2.1.2. Phân tích cấu trúc nội dung “Các phương pháp và kỹ thuật vật lí ứng
  dụng trong y học” . 65
  2.2. Xây dựng tài liệu điện tử dạy học về “Các phương pháp và kỹ thuật vật lý
  ứng dụng trong y học” bồi dưỡng năng lực tự học cho sinh viên 67
  2.2.1. Các nghiên tắc xây dựng Tài liệu điện tử dạy học nội dung “Các phương
  pháp và kỹ thuật vật lí ứng dụng trong y học” . 67
  2.2.2. Qui trình xây dựng TLĐTDH nội dung “Các phương pháp và kỹ thuật vật
  lí ứng dụng trong y học” . 71
  2.2.3. Thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu của TLĐTDH nội dung “Các phương pháp
  và kỹ thuật vật lý ứng dụng trong y học” . 81
  2.3. Sử dụng tài liệu điện tử về “Các phương pháp và kỹ thuật vật lí ứng dụng
  trong y học” bồi dưỡng năng lực tự học cho sinh viên 83
  2.3.1. Tiến trình sử dụng TLĐTDH trong dạy học thuyết trình phát hiện và giải
  quyết vấn đề nội dung “Các phương pháp và kỹ thuật vật lí ứng dụng trong y
  học” định hướng BDNLTH 84
  2.3.2. Tiến trình dạy học trên cơ sở vấn đề thông qua hình thức seminar nội
  dung “Các phương pháp và kỹ thuật vật lí ứng dụng trong y học” định hướng
  BDNLTH với sự hỗ trợ của TLĐTDH . 90
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 . 95
  Chương 3: KIỂM NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ . 96
  3.1. Mục đích kiểm nghiệm và đánh giá 96
  3.2. Phương pháp thực nghiệm sư phạm 96
  3.2.1. Mục đích, đối tượng, phương pháp thực nghiệm sư phạm 96
  3.2.2. Tiến trình tổ chức hoạt động dạy học . 98
  3.2.3. Đánh giá kết quả TNSP 107
  3.3. Phương pháp và kết quả khảo sát trực tuyến . 118
  3.3.1. Mục đích . 118
  3.3.2. Đối tượng xin ý kiến . 118
  3.3.3. Nội dung và phương pháp tiến hành 118
  3.4. Phương pháp xin ý kiến chuyên gia 122
  3.4.1. Mục đích của phương pháp đánh giá qua ý kiến chuyên gia . 122
  3.4.2. Cách thức tiến hành 123
  3.4.3. Kết quả khảo sát và ý kiến chuyên gia . 123
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 . 125
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 126
  CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN TỚI LUẬN ÁN . 129
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 131

  Xem Thêm: Xây dựng và sử dụng Tài liệu điện tử dạy học nội dung về Các phương pháp và kĩ thuật vật lí ứng dụng trong y học, hỗ trợ dạy học môn Lí sinh y học cho sinh viên ngành y
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng và sử dụng Tài liệu điện tử dạy học nội dung về Các phương pháp và kĩ thuật vật lí ứng dụng trong y học, hỗ trợ dạy học môn Lí sinh y học cho sinh viên ngành y sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status