Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý hoạt động giảng dạy của giảng viên trong các trường nghệ thuật ở phía Bắc Việt Nam: Cơ sở đề xuất một chương trình nâng cao

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý hoạt động giảng dạy của giảng viên trong các trường nghệ thuật ở phía Bắc Việt Nam: Cơ sở đề xuất một chương trình nâng cao

  LUẬN ÁN TIẾN SỸ
  NĂM 2014
  MANAGEMENT OF THE FACULTY TEACHING ACTIVITIES IN THE ART SCHOOLS IN NORTH VIETNAM: A PROPOSED ENHANCEMENT PROGRAM
  (Quản lý hoạt động giảng dạy của giảng viên trong các trường nghệ thuật ở phía Bắc Việt Nam: Cơ sở đề xuất một chương trình nâng cao)

  TABLE OF CONTENTS
  TITLE PAGE 1
  ACKNOWLEDGMENT 2
  TABLE OF CONTENTS . 5
  LIST OF TABLES . 7
  LIST OF APPENDICES
  ABSTRACT . 10
  BACKGROUND OF THE STUDY 14
  OBJECTIVES OF THE STUDY . 16
  HYPOTHESIS . 17
  SIGNIFICANCE OF THE STUDY 17
  SCOPE AND LIMITATIONS OF THE STUDY . 18
  DEFINITION OF TERMS 18
  Chapter II. REVIEW OF LITERATURE AND STUDIES . 24
  RELATED LITERATURE AND STUDIES 24
  RESEARCH PARADIGM 37
  Chapter III. METHODOLOGY . 45
  LOCALE OF THE STUDY 45
  RESEARCH DESIGN . 51
  POPULATION AND SAMPLING . 51
  INSTRUMENTATION . 54
  DATA GATHERING PROCEDURE . 54
  STATISTICAL TREATMENT . 55
  CHAPTER IV. PRESENTATION, ANALYSIS AND INTERPRETATION OF DATA 59
  Chapter V. SUMMARY, CONCLUSIONS, AND RECOMMENDATIONS 5
  SUMMARY . 5
  CONCLUSIONS . 6
  RECOMMENDATIONS . 7
  BIBLIOGRAPHY 9
  APPENDICES 11
  APPENDICES A 12
  COMMUNICATION LETTERS . 12
  APPENDICES B 17
  QUESTIONAIRE ON THE MANAGEMENT OF THE FACULTY TEACHING ACTIVITIES
  IN THE ART SCHOOLS IN NORTH VIETNAM: A PROPOSEDENHANCEMENT
  PROGRAM 17
  APPENDICES C 25
  SCHEDULE OF COMPUTATIONS . 25
  GIỚI THIỆU
  Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế, đào tạo nguồn
  nhân lực chất lượng cao được quan tâm đặc biệt tại Việt Nam. Một
  trong những yếu tố có vai trò đặc biệt quyết định tới việc nâng cao
  chất lượng và hiệu quả giáo dục đó là giảng viên.
  Đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên là để xem xét,
  đánh giá chất lượng giảng viên, giúp giảng viên xác định những thiếu
  sót của họ để họ không chỉ có thể cải thiện bản thân mà còn nâng cao
  hiệu quả giảng dạy của mình.
  Nghị quyết 14 của Chính phủ đã nhấn mạnh rằng việc “Xây
  dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục đại học đủ về số
  lượng, có phẩm chất đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có trình độ
  chuyên môn cao, phong cách giảng dạy và quản lý tiên tiến”. Để
  giảng dạy ở đại học, giảng viên không chỉ có giỏi chuyên môn, có
  khả năng nghiên cứu khoa học mà còn vững vàng về năng lực sư
  phạm. Đánh giá việc giảng dạy của giảng viên đã được bắt đầu nhằm
  nâng cao chất lượng của các cơ sở giáo dục từ năm học 2009-2010.
  Nhiều nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu vấn đề này, chẳng
  hạn như: Thạc sĩ Phạm Xuân Thanh đưa ra: Định nghĩa, tiêu chuẩn
  và đo lường quy mô về chất lượng đào tạo sau đại học ở Việt Nam;
  Nguyễn Phương Nga (2005): Sinh viên đánh giá hiệu quả giảng dạy,
  Giáo dục đại học chất lượng và đánh giá; Sinh viên đánh giá giáo
  viên - thử nghiệm công cụ và mô hình, Giáo dục đại học, một số
  thành tố của chất lượng . Nói chung, những nghiên cứu này mang
  tính vĩ mô, những đánh giá còn mang tính chung chung, chưa có tính
  đặc thù nghề đối với giảng viên tại các trường năng khiếu nghệ thuật
  tại Việt Nam. Do vậy, việc đánh giá giảng viên để nâng cao chất
  lượng giảng dạy tại các trường nghệ thuật khu vực phía Bắc – Việt
  Nam là nhu cầu cần thiết trong giai đoạn hiện nay.
  1.1. Bối cảnh nghiên cứu
  Nghệ thuật truyền thống là một phần của di sản văn hóa của một
  dân tộc được các thành viên chắt lọc, duy trì và truyền lại cho thế hệ
  sau theo đặc trưng ngôn ngữ, tôn giáo, nghề nghiệp, hoặc khu vực địa
  lý. Những truyền thống nghệ thuật được truyền lại qua nhiều thế hệ
  và phản ánh các giá trị của nền văn hóa chung của họ. Kỹ năng
  thường được học trực tiếp thông qua quan sát và bắt chước, hoặc
  truyền nghề, chứ không phải thông qua các lớp học, sách, hoặc các tổ
  chức giảng dạy chính thống.
  Đánh giá giảng dạy trong các trường nghệ thuật có một số khác
  biệt: đặc điểm về giảng dạy và môi trường học tập, mức độ nhận
  thức, giới tính, dân tộc, . do đó đánh giá giảng dạy trong các trường
  nghệ thuật có những khó khăn nhưng việc đánh giá giảng dạy là một
  xu hướng cần thiết và gần như bắt buộc, việc giảng dạy nghệ thuật tại
  các trường cần chuẩn bị toàn diện về lý thuyết và thực hành để đảm
  bảo cải thiện chất lượng đào tạo.
  Nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, các trường nghệ
  thuật phải đặt rất nhiều cố gắng và liên tục vào các nghiên cứu liên
  quan đến hiệu quả giảng dạy của giáo viên. Tuy nhiên, không có hệ
  thống hoàn chỉnh, bộ đánh giá toàn diện ở Việt Nam mà có thể được
  sử dụng như một công cụ để đánh giá giảng viên giảng dạy để nâng
  cao chất lượng đào tạo của trường nghệ thuật.
  5
  Dựa trên nền tảng này, các nhà nghiên cứu dự định sẽ tìm thấy
  phương pháp để đánh giá hoạt động giảng dạy nhằm nâng cao chất
  lượng đào tạo của trường nghệ thuật ở phía Bắc, Việt Nam.


  1.2 . Mục tiêu nghiên cứu
  Mục đích chính của việc này là đánh giá hoạt động giảng dạy để
  nâng cao chất lượng đào tạo của trường nghệ thuật ở Việt Nam nhằm
  phát triển các trường đào tạo chất lượng nghệ thuật ở Việt Nam trong
  giai đoạn 2013-2020 .
  Cụ thể nó nhằm mục đích để trả lời như sau:
  1.2.1. Đánh giá hoạt động giảng dạy của giáo viên từ quan điểm
  của nhà quản lý và giảng viên về :
  - Kế hoạch giảng dạy và chuẩn bị
  - Quản lý Chương trình
  - Quản lý thời gian giảng dạy
  1.2.2. Đánh giá hoạt động giảng dạy của giáo viên từ quan điểm
  của sinh viên về :
  - Năng lực chuyên môn về Chương trình
  - Phương pháp và kỹ năng giảng dạy của giáo viên
  - Quan hệ của giảng viên và sinh viên
  - Kiểm tra đánh giá kết quả học tập
  1.2.3. Xác định sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm trả lời
  (giảng viên và quản trị).
  1.2.4. Xác định sự khác biệt đáng kể giữa nhận thức sinh viên
  của 5 trường khi được trả lời.
  1.2.5. Tìm hiểu các vấn đề gặp phải trong việc quản lý hoạt động
  giảng dạy:
  - Giảng viên
  -Nhà quản lý
  - Sinh viên
  1.2.6. Phát triển một chương trình nâng cao.


  1.3. Giả thuyết nghiên cứu
  1.3.1. Không có khác biệt đáng kể trong quan điểm trả lời của
  giảng viên và Nhà quản lý về hoạt động giảng dạy của giáo viên.
  1.3.2. Không có khác biệt đáng kể về đánh giá hoạt động giảng
  dạy của giảng viên giữa sinh viên của 5 trường được điều tra.


  1.4 . Ý nghĩa của nghiên cứu
  Nghiên cứu này nhằm đánh giá các hoạt động giảng dạy để nâng
  cao chất lượng đào tạo của trường nghệ thuật khu vực phía Bắc tại
  Việt Nam sẽ có ý nghĩa như sau:
  1.4.1. Đối với các trường: có định hướng và tầm nhìn để thực
  hiện chương trình; cải tiến phương pháp dạy học trong trường; thiết
  lập hệ thống kiểm tra và cân bằng cho quá trình đánh giá; Để mang
  lại triển vọng mới cho chương trình giảng dạy nghệ thuật trong các
  trường và cung cấp những kinh nghiệm thông qua các chương trình
  giao lưu văn hóa; thúc đẩy hiệu quả học tập; bồi dưỡng môi trường
  làm việc hiệu quả; cải thiện khả năng của nhà trường để thực hiện sứ
  mệnh của mình.
  1.4.2. Nhà quản lý: Có kế hoạch đánh giá cho chiến lược phát
  triển; xác định cách để đạt được tiêu chuẩn cao hơn và chính xác sự
  khác biệt đáng kể; Hiểu biết và sắp xếp các môn cho học tập hợp lý;
  đánh giá hàng năm cho giảng viên; Giám sát quá trình đánh giá giảng
  viên trong trường.
  1.4.3. Giảng viên: Mục đích cải thiện phản ánh nhu cầu cho sự
  phát triển chuyên nghiệp của các giảng viên; góp phần vào các mục
  tiêu cá nhân của giảng viên; cung cấp cơ hội có hệ thống để nâng cao
  kỹ năng cá nhân; tăng cường năng lực bản thân; làm tăng khả năng
  thay đổi trong hoạt động giảng dạy; phát triển các chiến lược để tích
  hợp các nghệ thuật vào giảng viên hướng dẫn tại lớp học hàng ngày.
  1.4.4. Sinh viên: Để nâng cao nhận thức, sự đánh giá cao tới
  nghệ thuật, và khả năng thể hiện mình một cách sáng tạo; tham gia và
  hỗ trợ tất cả sinh viên trong quá trình học tập.
  1.4.5. Các nhà nghiên cứu tương lai: Phát triển như một nhà giáo
  dục chuyên nghiệp. Có kế hoạch hướng dẫn và thiết kế kinh nghiệm
  học tập cho tất cả sinh viên của trường nghệ thuật.


  1.5. Phạm vi và giới hạn nghiên cứu
  Mục đích chính của nghiên cứu này là đánh giá hoạt động giảng
  dạy để nâng cao chất lượng đào tạo tại trường nghệ thuật ở Việt Nam
  nói chung và năm trường nghệ thuật nói riêng trong năm học 2012 –
  2013. Có 325 sinh viên, giảng viên và các nhà quản lý được chọn để
  trả lời trong nghiên cứu này.


  Ba nguồn chính của thông tin được sử dụng để đánh giá giảng
  viên: sinh viên, giảng viên và nhà quản lý. Đánh giá này phải phù
  hợp với nhiệm vụ và các mục tiêu và mục tiêu phát triển trường nghệ
  thuật.
  Thời gian của nghiên cứu của vấn đề này: 6 tháng (từ tháng 3
  năm 2013 đến tháng 8 năm 2013).
  1.6. Khái niệm thuật ngữ
  Để hiểu được tốt hơn các thuật ngữ trong nghiên cứu, một số
  định nghĩa và hoạt động đã được đưa ra gồm có:
  - Đánh giá,
  - Đánh giá, đánh giá kết quả, kết quả học tập,
  - Giảng viên, chuyên nghiệp,
  - Giảng dạy, hoạt động, giảng dạy, hoạt động, phương pháp
  giảng dạy, kỹ năng giảng dạy,
  - Quản lý, quản lý lớp học,
  - Quy hoạch, kế hoạch giảng dạy, kế hoạch và chuẩn bị,
  - Quản lý chương trình,
  - Thời gian giảng dạy, quản lý thời gian giảng dạy,
  - Thẩm quyền.

  Xem Thêm: Quản lý hoạt động giảng dạy của giảng viên trong các trường nghệ thuật ở phía Bắc Việt Nam: Cơ sở đề xuất một chương trình nâng cao
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý hoạt động giảng dạy của giảng viên trong các trường nghệ thuật ở phía Bắc Việt Nam: Cơ sở đề xuất một chương trình nâng cao sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status