Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xây dựng chuẩn đầu ra nhằm nâng cao chất lượng chương trình đào tạo Kỹ thuật Cơ khí tại Đại học Thái Nguyên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng chuẩn đầu ra nhằm nâng cao chất lượng chương trình đào tạo Kỹ thuật Cơ khí tại Đại học Thái Nguyên

  LUẬN ÁN TIẾN SỸ
  NĂM 2014
  ENHANCING THE MECHANICAL ENGINEERING PROGRAM OF THAI NGUYEN UNIVERSITY THROUGH REDESIGNED LEARNING OUTCOMES
  (Xây dựng chuẩn đầu ra nhằm nâng cao chất lượng chương trình đào tạo Kỹ thuật Cơ khí tại Đại học Thái Nguyên)

  TABLE OF CONTENT


  Abstract . xiii
  CHAPTER
  I. INTRODUCTION
  Background of the Study 2
  Objective of the study . 6
  Significance of the Study . 6
  Scope and Limitation 7
  Definition of Terms . 7
  II. REVIEW OF LITERATURE AND STUDIES
  Learning outcomes 10
  Type of learning outcomes . 12
  Learning outcomes and outcomes-based approaches 18
  The role of learning outcomes in program design and improvement . 19
  Learning outcomes and learning objectives 22
  How to write Learning outcomes 22
  Quality and Quality in Education 23
  Engineer standards and criteria . 24
  CDIO initiative . 27
  The formulation of learning outcomes 29
  Research Diagram 31


  III. METHODOLOGY
  Locale of the Study 33
  Research Design 33
  Population and Sampling 33
  Research Instrumentation 34
  Data Gathering Procedure . 36
  Statistical Treatment of Data 36
  IV. RESULTS AND DISCUSSION
  4.1. The importance of each learning outcome topic under the view of the
  four main stakeholders of the MEP40
  4.1.1. The importance of each learning outcome topic under the view of the
  students.40
  4.1.2. The importance of each learning outcome topic under the view of the
  alumni.45
  4.1.3. The importance of each learning outcome topic under the view of the
  teachers.47
  4.1.4. The importance of each learning outcome topic under the view of the
  employers50
  4.2. Evaluate the current status of learning outcomes and the expected LOs
  of MEP55
  4.2.1. Graduating students 55
  4.2.2. Faculty 58
  4.2.3. Alumni 66
  4.2.4. Employers 74
  4.3. The correlation among the important level of learning outcomes,
  current proficient level of the students, the expected proficient level
  that the students should achieve.80
  4.4 The Process for formulating the redesigned learning outcomes for the
  MEP.81
  V. SUMMARY OF FINDINGS, CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS
  Summary and findings . 84
  Conclusion . 87
  Recommendations . 88
  REFERENCE
  A. Books . 90
  B. Internet sources 90
  APPENDICES
  A. Questionnaires . 92
  B. Statistical Computations . 100
  CURRICULUM VITAE 135


  Trong những năm gần đây, quy mô phát triển của giáo dục
  Việt Nam đã tăng đáng kể. Việc cung cấp dữ liệu giải trình và các
  thông tin cho các bên liên quan về chất lượng giảng dạy và học tập
  trở thành áp lực ngày càng tăng đối với các trường đại học.
  Đại học Thái Nguyên đã nhận thức được tầm quan trọng của
  việc đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế. Từ năm
  2008, Đại học đã tổ chức đào tạo về xây dựng chuẩn đầu ra cho đơn
  vị thành viên. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, sự tham gia của
  các nhà tuyển dụng lao động và cựu sinh viên cũng như các bên liên
  quan khác chưa được quan tâm, do vậy chuẩn đầu ra được xây dựng
  hoặc (1) quá cao, khó có thể đạt được hoặc (2) quá thấp không đáp
  ứng được yêu cầu của sự phát triển kinh tế xã hội hoặc (3) một số
  quá chung chung không cung cấp nền tảng cho việc xây dựng
  chương trình. Do vậy việc triển khai nghiên cứu này là rất cần thiết
  tại Đại học Thái Nguyên.
  BỐI CẢNH CỦA NGHIÊN CỨU
  KHOA CƠ KHÍ
  Khoa Cơ khí (TFME) là một trong những khoa lớn nhất và
  lâu đời nhất của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái
  Nguyên. Khoa có trách nhiệm đào tạo các kỹ sư có trình độ cao để
  đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước và nhu
  cầu hội nhập với thế giới. Ngoài ra, các giảng viên của Khoa tiến
  hành nghiên cứu khoa học, ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong
  sản xuất về kỹ thuật cũng như trong các lĩnh vực khác.
  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ THUẬT CƠ KHÍ (MEP)
  Chương trình đào tạo Kỹ thuật Cơ khí được thiết kế và xây
  dựng trên cơ sở các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong
  thời kỳ đầu, nội dung của chương trình được xây dựng dựa trên kinh
  nghiệm của các giảng viên lâu năm có uy tín của nhà trường. Gần
  đây nội dung của chương trình được điều chỉnh nhập khẩu một số nội
  dung của chương trình Kỹ thuật Cơ khí của trường Đại học Bufflo,
  Mỹ.
  Tuy nhiên, sau 02 khóa đào tạo 5 năm, chương trình đã phát
  sinh một số vấn đề cần giải quyết. Thứ nhất, nhiều sinh viên tốt
  4
  nghiệp phải tham gia các khóa đào tạo bổ sung từ 4-6 tháng trước khi
  tìm được việc làm (theo khảo sát của nhà trường). Sinh viên còn
  thiếu các kỹ năng như làm việc nhóm và giao tiếp, khả năng thực
  hành và thích ứng với điều kiện làm việc mới chưa cao. Thứ hai, liên
  quan đến nội dung, chương trình còn nhiều bất cập do tính logic của
  các học phần chưa cao - có thể bỏ đi một số học phần mà không ảnh
  hưởng đến các học phần khác, trong khi những học phần này không
  có tác động trực tiếp đến kết quả đầu ra. Thời lượng và đề cương chi
  tiết của nhiều học phần chưa phù hợp, đặc biệt là những học phần đòi
  hỏi các kỹ năng của người học. Chưa xác định đúng và phù hợp được
  mục tiêu cụ thể (chuẩn đầu ra) của học phần để từ đó xây dựng đề
  cương chi tiết phù hợp.
  Sử dụng thuyết hiện đại về xây dựng chương trình đào tạo,
  các chương trình cần bắt đầu từ việc xây dựng chuẩn đầu ra dựa trên
  nhu cầu của xã hội, có sự tham gia của nhà tuyển dụng lao động, cựu
  sinh viên và các bên liên quan khác của chương trình. Đó chính là lý
  do chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo Kỹ thuật Cơ khí cần được
  xây dựng lại để bắt đầu cho việc cải thiện nâng cao chất lượng
  chương trình.
  MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
  1. Xác định tầm quan trọng của các tuyên bố chuẩn đầu ra dự
  kiến của chương trình đào tạo Kỹ thuật Cơ khí theo các chủ đề:
  1.1. Kiến thức và Lập luận kỹ thuật
  1.2. Kỹ năng chuyên môn – Tố chất cá nhân
  1.3. Các kỹ năng làm việc nhóm và Giao tiếp
  1.4. Áp dụng kiến thức phục vụ cho xã hội
  2. Đánh giá mức độ đạt được hiện tại và mức độ mong muốn
  đối với các tuyên bố đầu ra dự kiến của các bên liên quan:
  2.1. Cựu sinh viên
  2.2. Giảng viên
  2.3. Sinh viên năm cuối
  2.4. Nhà tuyển dụng.
  3. Xây dựng lại chuẩn đầu ra cho chương trình Kỹ thuật Cơ
  khí.
  5
  TẦM QUAN TRỌNG CỦA NGHIÊN CỨU
  Nghiên cứu này nhằm mục đích xây dựng chuẩn đầu ra cho
  chương trình đào tạo Kỹ thuật Cơ khí đáp ứng nhu cầu của xã hội và
  hội nhập quốc tế. Nghiên cứu mang lại lợi ích cho các đối tượng sau
  nhà quản lý giáo dục, giảng viên, sinh viên, các nhà tuyển dụng và
  các nghiên cứu tương tự về xây dựng chuẩn đầu ra trong tương lai.
  PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU
  Nghiên cứu được triển khai tại Khoa Cơ khí – Trường Đại
  học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên với sự tham gia
  của 250 sinh viên năm cuối sẽ tốt nghiệp vào tháng 6/1013; 50 giảng
  viên đang tham gia giảng dạy chương trình; 100 nhà tuyển dụng lao
  động và 100 cựu sinh viên của chương trình đào tạo.
  Việc xây dựng chuẩn đầu ra dựa trên nghiên cứu tài liệu liên
  quan về xây dựng chuẩn đẩu ra cho chương trình đào tạo Kỹ thuật
  Cơ khí, các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng, các tiêu chuẩn kỹ sư, sử
  dụng phiếu điều tra, thảo luận của các chuyên gia và tư vấn của các
  bên liên quan. Phiếu điều tra được xây dựng phục vụ quá trình
  nghiên cứu.
  Thời gian nghiên cứu bắt đầu từ tháng 2/2013 đến tháng
  8/2013.

  Xem Thêm: Xây dựng chuẩn đầu ra nhằm nâng cao chất lượng chương trình đào tạo Kỹ thuật Cơ khí tại Đại học Thái Nguyên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng chuẩn đầu ra nhằm nâng cao chất lượng chương trình đào tạo Kỹ thuật Cơ khí tại Đại học Thái Nguyên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status