Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu các bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ kỹ thuật đòn tay cho nam vận động viên Karatedo đội tuyển quốc gia

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu các bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ kỹ thuật đòn tay cho nam vận động viên Karatedo đội tuyển quốc gia

  MỤC LỤC
  Trang bìa Trang
  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan
  Mục lục
  Danh mục chữ viết tắt, ký hiệu và đơn vị đo lường sử dụng trong luận án
  Danh mục bảng, biểu đồ, hình vẽ trong luận án
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 4
  1.1 Xu thế phát triển Karatedo trên thế giới và ở Việt Nam 4
  1.1.1 Lịch sử phát triển Karatedo trên thế giới 4
  1.1.2 Lịch sử phát triển Karatedo ở Việt Nam 9
  1.1.3 Xu thế phát triển Karatedo hiện đại 10
  1.2 Một số đặc điểm cơ bản trong huấn luyện kỹ thuật đòn tay môn Karatedo 12
  1.2.1 Đặc điểm kỹ thuật trong thi đấu thể thao 12
  1.2.2 Đặc điểm kỹ thuật trong môn Karatedo 15
  1.2.3 Đặc điểm về tâm lý vận động của VĐV nam ĐTQG trong thi đấu đối kháng môn Karatedo 18
  1.2.4 Đặc điểm huấn luyện kỹ thuật trong môn Karatedo 21
  1.2.5 Hệ thống kỹ thuật đòn tay trong thi đấu Kumite 23
  1.3 Đặc điểm phát triển sức mạnh tốc độ trong môn Karatedo 25
  1.3.1 Đặc điểm phát triển tố chất thể lực trong môn Karatedo 25
  1.3.2 Đặc điểm về phát triển tố chất sức mạnh tốc độ trong môn Karatedo 32
  1.3.3 Đặc điểm về tố chất sức mạnh tốc độ trong thi đấu đối kháng môn Karatedo 35
  1.4 Nghiên cứu có liên quan 41
  CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 47
  2.1 Đối tượng nghiên cứu 47
  2.2 Phương pháp nghiên cứu 47
  2.2.1 Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu 47
  2.2.2 Phương pháp phỏng vấn tọa đàm 48
  2.2.3 Phương pháp kiểm tra sư phạm 48
  2.2.4 Phương pháp quan sát sư phạm 52
  2.2.5 Phương pháp thực nghiệm sinh cơ 52
  2.2.6 Phương pháp thực nghiệm sự phạm 58
  2.2.7 Phương pháp ứng dụng toán thống kê 58
  2.3 Tổ chức nghiên cứu 59
  2.3.1 Thời gian nghiên cứu 59
  2.3.2 Địa điểm nghiên cứu 60
  CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 61
  3.1 Nghiên cứu thực trạng huấn luyện phát triển SMTĐ kỹ thuật đòn tay cho nam VĐV Karatedo đội tuyển quốc gia 61
  3.1.1 Thực trạng huấn luyện tố chất sức mạnh tốc độ cho nam VĐV Karatedo đội tuyển quốc gia 61
  3.1.2 Nghiên cứu thực trạng huấn luyện SMTĐ đòn tay của nam VĐV Karatedo đội tuyển quốc gia 63
  3.2 Nghiên cứu nội dung, tiêu chuẩn đánh giá sức mạnh tốc độ và kỹ thuật đòn tay cho nam VĐV Karatedo đội tuyển quốc gia 66
  3.2.1 Lựa chọn các test đánh giá sức mạnh tốc độ đòn tay cho nam VĐV Karatedo đội tuyển quốc gia 67
  3.2.2 Xác định các thông số động học của kỹ thuật đòn tay cho nam VĐV Karatedo đội tuyển quốc gia: 72
  3.2.3 Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá SMTĐ và kỹ thuật đòn tay cho nam VĐV Karatedo đội tuyển quốc gia: 77
  3.3. Nghiên cứu lựa chọn các bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ kỹ thuật đòn tay cho nam VĐV Karatedo ĐTQG 85
  3.3.1 Lựa chọn các bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ kỹ thuật đòn tay cho nam VĐV Karatedo ĐTQG 85
  3.3.2 Đánh giá hiệu quả hệ thống các bài tập phát triển SMTĐ kỹ thuật đòn tay cho nam VĐV Karatedo ĐTQG 93
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 113
  Kết luận 113
  Kiến nghị 115
  Danh mục các công trình công bố liên quan đến luận án 116
  Tài liệu tham khảo 117
  Phụ lục

  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT, KÝ HIỆU VÀ ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG

  I. CÁC CHỮ VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG LUẬN ÁN:

  CLB Câu lạc bộ
  ĐC Đối chứng
  HCM Hồ Chí Minh
  HCV Huy chương vàng
  HLV Huấn luyện viên
  HSTQ Hệ số tương quan
  HSTC Hệ số tin cậy
  NXB Nhà xuất bản
  SMTĐ Sức mạnh tốc độ
  TDTT Thể dục thể thao
  TN Thực nghiệm
  TT Thứ tự
  VD Ví dụ
  VĐV Vận động viên

  II. ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG SỬ DỤNG TRONG LUẬN ÁN
  cm Centimet
  g Gram
  Kg Kilogram
  KG Kilogram lực
  m Mét
  m/s Mét / giây
  ms Mét. giây
  s Giây
  sl Số lần  DANH MỤC BẢNG, BIỂU TRONG LUẬN ÁN
  Tt Bảng Tên bảng Trang
  1. 3.1 Thời gian huấn luyện tố chất thể lực của nam VĐV Karatedo đội tuyển quốc gia 63
  2. 3.2 Hiệu quả các kỹ thuật đòn tay trong thi đấu Kumite của nam VĐV Karatedo (n=144) Sau trang 65
  3. 3.3 Kết quả phỏng vấn các test thể lực (n = 25) Sau trang 68
  4. 3.4 Kết quả phỏng vấn các test kỹ thuật (n = 25) Sau trang 68
  5. 3.5 Độ tin cậy của các test đánh giá SMTĐ đòn tay cho nam
  VĐV Karatedo đội tuyển quốc gia
  70
  6. 3.6 HSTQ các test đánh giá SMTĐ đòn tay với thành tích thi đấu của nam VĐV Karatedo đội tuyển quốc gia 71
  7. 3.7 Kết quả kiểm tra các test thể lực của nam VĐV Karatedo đội tuyển quốc gia
  đội tuyển quốc gia
  78
  8. 3.8 Bảng chuẩn phân loại đánh giá SMTĐ đòn tay của nam VĐV Karatedo 79
  9. 3.9 Bảng điểm chuẩn đánh giá SMTĐ đòn tay cho nam VĐV Karatedo
  đội tuyển quốc gia
  80
  10. 3.10 Bảng chuẩn điểm đánh giá tổng hợp SMTĐ đòn tay cho nam VĐV Karatedo đội tuyển quốc gia 81
  11. 3.11 Kết quả kiểm tra các thông số kỹ thuật đòn tay
  của nam VĐV Karatedo đội tuyển quốc gia
  82
  12. 3.12 Tiêu chuẩn đánh giá các thông số kỹ thuật đòn tay của nam VĐV Karatedo đội tuyển quốc gia 84
  13. 3.13 Kết quả phỏng vấn lựa chọn hệ thống các bài tập huấn luyện nhằm phát triển SMTĐ đòn tay cho nam VĐV Karatedo đội tuyển quốc gia (n = 25) Sau trang 90
  14. 3.14 Kết quả kiểm tra các test đánh giá SMTĐ đòn tay của nam VĐV Karatedo ĐTQG sau thực nghiệm lần 1 103
  15. 3.15 Độ tăng trưởng các test đánh giá SMTĐ đòn tay của nam VĐV Karatedo ĐTQG sau thực nghiệm lần 1 103
  16. 3.16 Kết quả kiểm tra các test đánh giá SMTĐ đòn tay của nam VĐV Karatedo ĐTQG sau thực nghiệm lần 2 104
  17. 3.17 Kết quả kiểm tra các test đánh giá SMTĐ đòn tay của nam VĐV Karatedo ĐTQG sau thực nghiệm lần 2 104
  18. 3.18 Độ tăng trưởng SMTĐ đòn tay của nam VĐV Karatedo ĐTQG qua hai lần thực nghiệm Sau trang 105
  19. 3.19 Kết quả so sánh các thông số kỹ thuật đòn tay của nam VĐV Karatedo đội tuyển quốc gia sau thực nghiệm lần 1 Sau trang 106
  20. 3.20 Kết quả so sánh các thông số kỹ thuật đòn tay của nam VĐV Karatedo đội tuyển quốc gia sau thực nghiệm lần 2 Sau trang 106
  21. 3.21 So sánh sự tăng trưởng các thông số kỹ thuật đòn tay của nam VĐV Karatedo ĐTQG qua các giai đoạn thực nghiệm Sau trang 106
  22. 3.22 Kết quả đánh giá tổng hợp SMTĐ đòn tay của nam VĐV Karatedo đội tuyển quốc gia sau quá trình thực nghiệm 110
  23. 3.23 Kết quả kiểm tra các thông số kỹ thuật đánh giá SMTĐ kỹ thuật đòn tay của nam VĐV Karatedo đội tuyển quốc gia sau quá trình thực nghiệm 110
  24. 3.24 Hiệu quả các kỹ thuật đòn tay trong thi đấu Kumite của nam VĐV Karatedo sau thực nghiệm (n=70 Sau trang 111
  Hình Tên hình
  26. 2.1 Vật chuẩn 3D 55
  27. 2.2 Hệ thống tọa độ 3D trên máy tính 55
  Biểu đồ Tên biểu đồ
  28. 3.1 Độ tăng trưởng SMTĐ đòn tay của nam VĐV Karatedo ĐTQG qua hai lần thực nghiệm Sau trang 105
  29. 3.2 Sự tăng trưởng thông số đòn tay trước trong kỹ thuật tấn công của nam VĐV Karatedo đội tuyển quốc gia Sau trang 106
  30. 3.3 Sự tăng trưởng thông số đòn tay sau trong kỹ thuật tấn công của nam VĐV Karatedo đội tuyển quốc gia Sau trang 106
  31. 3.4 Sự tăng trưởng thông số đòn tay phải trong kỹ thuật phản công của nam VĐV Karatedo đội tuyển quốc gia Sau trang 106
  32. 3.5 Sự tăng trưởng thông số đòn tay trái trong kỹ thuật phản công của nam VĐV Karatedo đôị tuyển quốc gia Sau trang 106
  33. 3.6 Hiệu quả sử dụng kỹ thuật tấn công đòn tay của nam VĐV Karatedo đội tuyển quốc gia qua quá trình thực nghiệm Sau trang 111
  34. 3.7 Hiệu quả sử dụng kỹ thuật phản công đòn tay của nam VĐV Karatedo đội tuyển quốc gia qua quá trình thực nghiệm Sau trang 111


  PHẦN MỞ ĐẦU

  Thể thao thành tích cao là một bộ phận cấu thành nền thể dục thể thao xã hội chủ nghĩa. Mục đích của thể thao thành tích cao là vươn tới những đỉnh cao thành tích. Động cơ thành tích chính là động lực mạnh mẽ thúc đẩy vận động viên (VĐV) trong việc vươn tới các thành tích kỷ lục, cũng như thúc đẩy hoạt động khoa học thể thao nhằm tìm ra những phương pháp, biện pháp, yếu tố mới thúc đẩy, khai thác tối đa khả năng của con người trong việc vươn tới các thành tích đó. Để thực hiện mục tiêu đó, ngành thể dục thể thao cũng đã đưa ra những quan điểm, giải pháp hữu hiệu để đổi mới công tác đào tạo tài năng thể thao, chú ý tập trung phát triển một số môn thể thao mũi nhọn để tham gia các đại hội thể dục thể thao quốc tế và khu vực, trong đó có môn Karatedo.
  Ở nước ta, so với các môn thể thao khác, Karatedo mặc dù được hình thành muộn hơn song đã nhanh chóng phát triển rộng khắp các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Huế, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng . và hơn thế nữa đã có những đóng góp không nhỏ về thành tích thi đấu tại các đấu trường quốc tế. Nhưng, thật đáng tiếc, tỷ lệ đạt thành tích giữa nam và nữ chưa được đồng đều, đa số vẫn là các VĐV nữ, tuy vậy để tìm ra được nguyên nhân đích thực không phải dễ dàng. Trong hệ thống đào tạo VĐV Karatedo nói riêng, cũng như VĐV các môn thể thao khác nói chung, việc nâng cao thành tích thể thao phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố tác động như lối sống, điều kiện, môi trường, đào tạo . Ngoài việc hoàn thiện trình độ kỹ, chiến thuật và rèn luyện ý chí, VĐV còn cần phải chuẩn bị đầy đủ các tố chất thể lực, mà một trong những tố chất thể lực quan trọng đó là tố chất sức mạnh. Trong Karatedo, tố chất sức mạnh, đặc biệt là sức mạnh tốc độ đóng một vai trò rất quan trọng - và cũng là một trong những tiêu chuẩn ghi điểm trong thi đấu Kumite và Kata.
  Trong huấn luyện Karatedo ở nước ta đã có một số nghiên cứu về các mặt: thể lực, kỹ thuật, tâm lý cho VĐV như các tác giả Vũ Sơn Hà, Nguyễn Đương Bắc, Trần Tuấn Hiếu, Cao Hoàng Anh, . Các tác giả trên đã nghiên cứu các bài tập phát triển các tố chất thể lực, kỹ thuật cũng như các khả năng vận động cho các lứa tuổi khác nhau. Về tâm lý cho tác giả Nguyễn Thị Tuyết nghiên cứu một số chỉ số tâm lý trong VĐV Karatedo. Tác giả Nguyễn Thế Truyền nghiên cứu kiểm tra đánh giá trình độ tập luyện cho VĐV môn Karatedo đội tuyển quốc gia. Tác giả Đặng Thị Hồng Nhung nghiên cứu về trình độ thể lực chuyên môn của nữ VĐV Karatedo đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, vấn đề về sử dụng các bài tập sức mạnh tốc độ rất ít tác giả nghiên cứu đến, đặc biệt là sức mạnh tốc độ đòn tay - là kỹ thuật chủ yếu sử dụng trong thi đấu Karatedo, và cũng là một trong những yếu tố rất quan trọng quyết định đến khả năng cũng như thành tích của VĐV. Đã có tác giả Trần Tuấn Hiếu nghiên cứu tới sự phát triển sức mạnh tốc độ của VĐV Karatedo lứa tuổi từ 12 - 15, tác giả Ngô Ngọc Quang nghiên cứu về nội dung tiêu chuẩn đánh giá sức mạnh cho VĐV Karatedo lứa tuổi 14 - 16, nhưng đối tượng là các nam VĐV đội tuyển vẫn chưa ai đề cập tới.
  Trên cơ sở phân tích ý nghĩa, tầm quan trọng và tính bức thiết của vấn đề, luận án quyết định chọn luận án: “Nghiên cứu các bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ kỹ thuật đòn tay cho nam VĐV Karatedo đội tuyển quốc gia".
  1.2. Mục đích nghiên cứu:
  Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm tìm hiểu đặc điểm phát triển sức mạnh tốc độ kỹ thuật đòn tay, các test đặc trưng cho phát triển sức mạnh tốc độ kỹ thuật đòn tay VĐV của nam Karatedo đội tuyển quốc gia, trên cơ sở đó đề xuất các bài tập để phát triển sức mạnh tốc độ kỹ thuật đòn tay cho các VĐV nam Karatedo đội tuyển quốc gia, từ đó nâng cao khả năng tập luyện và thành tích thi đấu của họ.
  1.3. Mục tiêu nghiên cứu:
  Mục tiêu 1: Nghiên cứu thực trạng huấn luyện phát triển sức mạnh tốc độ kỹ thuật đòn tay của nam VĐV Karatedo đội tuyển quốc gia.
  Mục tiêu 2: Nghiên cứu nội dung, tiêu chuẩn đánh giá sức mạnh tốc độ và kỹ thuật đòn tay của nam VĐV Karatedo đội tuyển quốc gia.
  Mục tiêu 3: Nghiên cứu lựa chọn bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ kỹ thuật đòn tay cho nam VĐV Karatedo đội tuyển quốc gia.
  1.4. Giả thiết khoa học:
  Qua việc tìm hiểu đặc điểm phát triển sức mạnh tốc độ kỹ thuật đòn tay, giả thiết luận án đánh giá xác định năng lực sức mạnh tốc độ có ảnh hưởng quan trọng tới kỹ thuật đòn tay của VĐV nam Karatedo đội tuyển quôc gia. Do đó việc sử dụng hệ thống các bài tập thể lực chuyên môn có kết hợp các yếu tố kỹ thuật phát triển SMTĐ đòn tay vào các buổi tập sẽ góp phần nâng cao năng lực SMTĐ và kỹ thuật đòn tay cho nam VĐV Karatedo đội tuyển quốc gia.

  Xem Thêm: Nghiên cứu các bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ kỹ thuật đòn tay cho nam vận động viên Karatedo đội tuyển quốc gia
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu các bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ kỹ thuật đòn tay cho nam vận động viên Karatedo đội tuyển quốc gia sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status