Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện tổ chức kiểm soát nhằm tăng cường chất lượng thông tin kế toán tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức kiểm soát nhằm tăng cường chất lượng thông tin kế toán tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN i
  MỤC LỤC . iii
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . viii
  DANH MỤC BẢNG BIỂU . ix
  DANH MỤC HÌNH . x
  CHƯƠNG 1- GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI . 1
  1.1. Lý do chọn Đề tài 1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu . 3
  1.3. Câu hỏi nghiên cứu . 4
  1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4
  1.5. Những đóng góp mới của Luận án 5
  1.6. Kết cấu của Luận án 7
  Kết luận chương 1 9
  CHƯƠNG 2 - CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ TỔ
  CHỨC KIỂM SOÁT NHẰM TĂNG CƯỜNG CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN KẾ
  TOÁN TÀI CHÍNH CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG
  KHOÁN 10
  2.1. Tổ chức kiểm soát thông tin 10
  2.1.1. Kiểm soát thông tin 10
  2.1.2. Tổ chức kiểm soát thông tin . 15
  2.2. Chất lượng thông tin kế toán tài chính của các công ty niêm yết . 15
  2.2.1. Những tiêu chí phản ánh chất lượng thông tin kế toán tài chính . 15
  2.2.2. Yêu cầu về chất lượng thông tin kế toán tài chính đối với các công ty
  niêm yết . 21
  2.2.3. Vai trò của chất lượng thông tin kế toán tài chính của công ty niêm yết
  trên thị trường chứng khoán 25
  2.2.4. Một số nguyên nhân chính các công ty niêm yết cung cấp thông tin kế
  toán tài chính kém chất lượng . 27
  2.3. Tổ chức kiểm soát chất lượng thông tin kế toán tài chính của các công ty
  niêm yết 31
  2.3.1. Xác định nội dung tổ chức kiểm soát chất lượng thông tin kế toán tài
  chính 32
  2.3.2. Lượng hoá chất lượng thông tin kế toán tài chính của các công ty niêm
  yết 32
  2.3.3. Tổ chức kiểm soát nội bộ đối với chất lượng thông tin kế toán tài chính
  của các công ty niêm yết . 45
  2.3.4. Tổ chức kiểm soát nhà nước đối với chất lượng thông tin kế toán tài
  chính của các công ty niêm yết . 61
  Kết luận chương 2 73
  CHƯƠNG 3 – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TỔ CHỨC KIỂM SOÁT ĐỐI
  VỚI CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CÁC CÔNG TY
  NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM . 74
  3.1. Nguồn dữ liệu nghiên cứu . 74
  3.2. Phương pháp nghiên cứu định tính . 75
  3.2.1. Nghiên cứu tài liệu . 75
  3.2.2. Nghiên cứu tình hình thực tiễn . 76
  3.2.3. Phỏng vấn chuyên gia 77
  3.2.4. Tổng hợp, phân tích . 77
  3.3. Phương pháp nghiên cứu định lượng 78
  3.3.1. Xây dựng giả thiết nghiên cứu và mô hình nghiên cứu . 78
  3.3.2. Phương pháp khảo sát 80
  3.3.3. Phân tích thống kê mô tả 82
  3.3.4. Phương pháp hồi quy tương quan 83
  Kết luận chương 3 83
  CHƯƠNG 4 - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TỔ CHỨC KIỂM
  SOÁT ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CÁC
  CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM . 84
  4.1. Khái quát về Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và yêu
  cầu về chất lượng thông tin kế toán tài chính của các công ty niêm yết 84
  4.2. Thực trạng chất lượng thông tin kế toán tài chính các công ty niêm yết phi
  tài chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam 88
  4.2.1. Đánh giá khái quát chất lượng thông tin kế toán tài chính các công ty
  niêm yết phi tài chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam . 88
  4.2.2. Lượng hoá chất lượng thông tin kế toán tài chính các công ty niêm yết
  phi tài chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam 95
  4.3. Thực trạng tổ chức kiểm soát chất lượng thông tin kế toán tài chính các
  công ty niêm yết phi tài chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam 100
  4.3.1. Đánh giá khái quát tổ chức kiểm soát chất lượng thông tin kế toán tài
  chính các công ty niêm yết phi tài chính trên thị trường chứng khoán Việt
  Nam . 100
  4.3.2. Tổ chức kiểm soát nội bộ đối với chất lượng thông tin kế toán tài chính
  của các công ty niêm yết phi tài chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam
  102
  4.3.3. Tổ chức kiểm soát nhà nước đối với chất lượng thông tin tài chính kế
  toán của các công ty niêm yết phi tài chính trên thị trường chứng khoán Việt
  Nam . 111
  Kết luận chương 4 117
  CHƯƠNG 5 – PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ GIẢI PHÁP HOÀN
  THIỆN TỔ CHỨC KIỂM SOÁT NHẰM TĂNG CƯỜNG CHẤT LƯỢNG
  THÔNG TIN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ
  TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 118
  5.1. Phân tích kết quả nghiên cứu 118
  5.1.1. Chất lượng thông tin kế toán tài chính của các công ty niêm yết trên thị
  trường chứng khoán Việt Nam . 118
  5.1.2. Tổ chức kiểm soát nội bộ và mối liên hệ giữa tổ chức kiểm soát nội bộ
  đối với chất lượng thông tin kế toán tài chính của các công ty niêm yết trên thị
  trường chứng khoán Việt Nam . 125
  5.1.3. Tổ chức kiểm soát nhà nước và mối liên hệ giữa tổ chức kiểm soát nhà
  nước đối với chất lượng thông tin kế toán tài chính của các công ty niêm yết
  trên thị trường chứng khoán Việt Nam . 131
  5.2. Các giải pháp hoàn thiện tổ chức kiểm soát nhằm tăng cường chất lượng
  thông tin kế toán tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán
  Việt Nam . 133
  5.2.1. Sự cần thiết tăng cường chất lượng thông tin kế toán tài chính của các
  công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua hoàn thiện
  tổ chức kiểm soát nội bộ và kiểm soát nhà nước 133
  5.2.2. Quan điểm xây dựng các giải pháp hoàn thiện tổ chức kiểm soát nhằm
  tăng cường chất lượng thông tin kế toán tài chính của các công ty niêm yết trên
  thị trường chứng khoán Việt Nam 134
  5.2.3. Các giải pháp hoàn thiện tổ chức kiểm soát nhằm tăng cường chất
  lượng thông tin kế toán tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường
  chứng khoán Việt Nam . 135
  5.2.4. Điều kiện của giải pháp hoàn thiện tổ chức kiểm soát nhằm tăng cường
  chất lượng thông tin kế toán tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường
  chứng khoán Việt Nam . 145
  Kết luận chương 5 148
  CHƯƠNG 6 - KẾT LUẬN 149
  6.1. Về lý luận 149
  6.2. Về phương pháp nghiên cứu . 149
  6.3. Về kết quả khảo sát, phân tích 150
  6.4. Về giải pháp đề xuất . 151
  6.5. Giới hạn nghiên cứu và những đề nghị . 151
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ xi
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . xii
  PHỤ LỤC . xxii
  Phụ lục 01 – Bảng tổng quan lượng hoá theo thang đo các tiêu chuẩn thông tin
  KTTC xxii
  Phụ lục 02 - Phiếu khảo sát chuyên gia xxviii
  Phụ lục 03 - Phiếu khảo sát . ***
  Phụ lục 04 - Tổng hợp ý kiến kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết
  phi tài chính trong giai đoạn 2008 – 2012 của Sở Giao dịch chứng khoán Thành
  phố Hồ Chí Minh . xl
  Phụ lục 05- Bảng thu thập lượng hoá chất lượng thông tin kế toán tài chính các
  công ty niêm yết trên SGDCK TPHCM . lvi
  Phụ lục 06 - Danh sách các công ty niêm yết thuộc diện theo dõi đặc biệt (trích
  dẫn) . lix
  Phụ lục 07 - Danh sách các công ty niêm yết vi phạm công bố thông tin tài chính
  (trích dẫn) lx
  Phụ lục 08 - Bảng thu thập lượng hoá các thành phần tổ chức KSNB ảnh hưởng
  tới chất lượng thông tin KTTC các công ty niêm yết trên SGDCK TPHCM lxi
  Phụ lục 09 - Bảng thu thập lượng hoá ảnh hưởng của tổ chức KSNN tới chất
  lượng thông tin KTTC các công ty niêm yết trên SGDCK TPHCM . lxiii

  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức kiểm soát nhằm tăng cường chất lượng thông tin kế toán tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức kiểm soát nhằm tăng cường chất lượng thông tin kế toán tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status