Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải quyết khiếu nại, tố cáo - Phương thức bảo đảm pháp chế và kỷ luật trong quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải quyết khiếu nại, tố cáo - Phương thức bảo đảm pháp chế và kỷ luật trong quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay

  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CAM ĐOAN .
  LỜI CẢM ƠN .
  MỤC LỤC i
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT clxxviii
  DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG LUẬN ÁN clxxix
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài . 1
  2. Mục đích và nhiệm vụ của luận án 3
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án 3
  4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 4
  5. Những đóng góp mới của luận án 5
  6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án 5
  7. Kết cấu của luận án 6
  Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU . 7
  1.1. NHỮNG CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU NGOÀI NƯỚC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN
  ĐỀ TÀI 7
  1.1.1. Nhóm các công trình nghiên cứu về nhà nước pháp quyền 7
  1.1.2. Nhóm các công trình nghiên cứu về quyền khiếu nại, tố cáo . 8
  1.1.3. Nhóm các công trình nghiên cứu về tài phán hành chính và kỷ luật hành chính 10
  1.2. NHÓM CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ
  TÀI .12
  1.2.1. Nhóm các công trình nghiên cứu liên quan đến pháp chế và xây dựng Nhà nước
  pháp quyền Việt Nam . 12
  1.2.2. Nhóm các công trình nghiên cứu liên quan đến pháp luật khiếu nại, tố cáo và
  việc thực hiện pháp luật khiếu nại, tố cáo . 14
  1.2.3. Nhóm các công trình nghiên cứu đề cập đến vấn đề giải quyết khiếu nại hành
  chính 17
  1.2.4. Nhóm các công trình nghiên cứu về nhà nước, cải cách nền hành chính nhà
  nước, quyền công dân có liên quan đến nội dung đề tài luận án . 19
  1.3. MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT
  RA 20
  1.3.1. Những kết quả nghiên cứu được luận án kế thừa . 20
  1.3.2. Những vấn đề đặt ra mà luận án phải tiếp tục giải quyết . 22
  Kết luận Chương 1 24
  Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ BẢO ĐẢM
  PHÁP CHẾ, KỶ LUẬT TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC . 25
  2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI,
  TỐ CÁO 25
  2.1.1. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại 25
  2.1.2. Tố cáo và thẩm quyền giải quyết tố cáo . 34
  2.2. PHÁP CHẾ VÀ BẢO ĐẢM PHÁP CHẾ, KỶ LUẬT TRONG QUẢN LÝ HÀNH
  CHÍNH NHÀ NƯỚC .39
  2.2.1. Quan niệm về pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước 39
  2.2.2. Quan niệm về kỷ luật trong quản lý hành chính nhà nước 50
  2.2.3. Bảo đảm pháp chế và kỷ luật trong quản lý hành chính nhà nước . 52
  2.2.4. Các phương thức bảo đảm pháp chế và kỷ luật trong quản lý hành chính
  nhà nước 54
  2.3. VAI TRÒ CỦA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO ĐỐI VỚI BẢO ĐẢM PHÁP
  CHẾ VÀ KỶ LUẬT TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 67
  2.3.1. Giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hành
  chính nhà nước 67
  2.3.2. Giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm phát hiện, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong
  quản lý hành chính nhà nhà nước 69
  2.3.3. Giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm nâng cao trách nhiệm của cơ quan hành chính
  nhà nước 70
  2.3.4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm thu hút sự tham gia của quần chúng nhân dân
  vào hoạt động quản lý và giám sát hoạt động quản lý hành chính nhà nước . 72
  Kết luận Chương 2 .75
  Chương 3: THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ BẢO ĐẢM PHÁP
  CHẾ, KỶ LUẬT TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM TỪ
  NĂM 1999 ĐẾN NAY 77
  3.1. THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG QUẢN LÝ HÀNH
  CHÍNH NHÀ NƯỚC .77
  3.1.1. Tình hình khiếu nại, tố cáo 77
  3.1.2. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo 95
  3.2. THỰC TRẠNG BẢO ĐẢM PHÁP CHẾ VÀ KỶ LUẬT TRONG QUẢN LÝ HÀNH
  CHÍNH NHÀ NƯỚC .107
  3.2.1. Về xây dựng, ban hành pháp luật giải quyết khiếu nại, tố cáo 107
  3.2.2. Về tổ chức thực hiện pháp luật giải quyết khiếu nại, tố cáo 112
  3.2.3. Về thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật giải quyết khiếu nại, tố cáo 118
  3.2.4. Về phát hiện, xử lý kỷ luật thông qua công tác thanh tra giải quyết khiếu nại tố
  cáo 119
  3.3. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ .122
  3.3.1. Những ưu điểm . 122
  3.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân 126
  3.3.3. Những khó khăn, vướng mắc 130
  Kết luận Chương 3 .132
  Chương 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT
  KHIẾU NẠI, TỐ CÁO NHẰM BẢO ĐẢM PHÁP CHẾ, KỶ LUẬT TRONG QUẢN
  LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY . 134
  4.1. CÁC QUAN ĐIỂM CƠ BẢN .134
  4.1.1. Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trên nguyên tắc đảm bảo nguyên tắc
  pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tổ chức và hoạt động quản lý hành chính nhà nước 134
  4.1.2. Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trên nguyên tắc xây dựng nhà
  nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân và hội nhập
  quốc tế . 136
  4.1.3. Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trên cơ sở bảo đảm hiệu lực, hiệu
  quả hoạt động quản lý hành chính nhà nước 139
  4.2. CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ 146
  4.2.1. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế về giải quyết khiếu nại, tố cáo 146
  4.2.2. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và giải quyết khiếu nại, tố cáo . 149
  4.2.3. Tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các thiết chế của hệ thống chính trị trong
  giải quyết khiếu khiếu nại, tố cáo 151
  4.2.4. Khắc phục những hạn chế trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước nhằm
  hạn chế khiếu nại, tố cáo 154
  4.2.5. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo,
  công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo 160
  4.2.6. Nâng cao chất lượng chuyên môn cũng như đạo đức công vụ và trình độ công nghệ
  thông tin đối với đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 164
  Kết luận Chương 4 .165
  KẾT LUẬN 166
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ . 168
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 169

  Xem Thêm: Giải quyết khiếu nại, tố cáo - Phương thức bảo đảm pháp chế và kỷ luật trong quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải quyết khiếu nại, tố cáo - Phương thức bảo đảm pháp chế và kỷ luật trong quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status