Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần Japfa compeed Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần Japfa compeed Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015

  LUẬN VĂN THẠC SỸ
  Năm 2011  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC . 4
  1.1 Tổng quan về chiến lược . 4
  1.1.1 Nguồn gốc và sự phát triển của tư tưởng chiến lược . 4
  1.1.2 Các đặc trưng cơ bản của chiến lược kinh doanh 6
  1.2. Quản trị chiến lược . 7
  1.2.1 Khái niệm quản trị chiến lược 7
  1.2.2 Mô hình quản trị chiến lược 8
  1.2.2 Mô hình quản trị chiến lược toàn diện 10
  1.2.3 Các cấp quản trị chiến lược . 12
  1.2.4. Lợi ích và hạn chế của quản trị chiến lược . 13
  1.2.5 Nội dung của quản trị chiến lược 15
  1.3. Quá trình hoạch định chiến lược . 18
  1.3.1. Khái niệm hoạch định chiến lược . 18
  1.3.2. Các tiềm lực thành công của doanh nghiệp 18
  1.3.3. Yêu cầu và những căn cứ để hình thành chiến lược kinh doanh 20
  1.3.4. Phân tích chiến lược . 22
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC Ở CÔNG TY CP JAPFA COMFEED VIỆT NAM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 30
  2.1 Giới thiệu chung về công ty CP Japfa Comfeed VN 30
  2.1.1 Sơ lược lịch sử hình thành và tình hình phát triển của công ty . 30
  2.1.2 Cơ cấu tổ chức, quản lý của công ty . 31
  2.1.3 Cơ cấu lao động của công ty . 34
  2.1.4 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh . 35
  2.1.5 Thực trạng xây dựng chiến lược của công ty 45
  2.2 Phương pháp nghiên cứu 47
  2.2.1 Chọn điểm nghiên cứu 47
  iii
  2.2.2 Phương pháp thu thập thông tin 47
  2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu 48
  2.3 Kết quả nghiên cứu và thảo luận 48
  2.3.1 Đánh giá môi trường vĩ mô của doanh nghiệp 49
  2.3.2 Đánh giá môi trường cạnh tranh của doanh nghiệp 51
  2.3.3 Phân tích nội bộ công ty 53
  2.3.4 Tiềm lực thành công chủ yếu của công ty . 55
  2.3.5 Phân tích điểm mạnh – yếu của DN dựa vào những tiềm lực thành công 58
  2.3.6 Đánh giá của người chăn nuôi về sản phẩm dịch vụ của công ty . 61
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CANH TRANH TẠI CÔNG TY CP JAPFA COMFEED VN GIAI ĐOẠN 2010 – 2015 62

  3.2 Một số giải pháp nâng cao vị thế cạnh tranh của công ty 63
  3.2.1 Xây dựng văn hóa và hình ảnh công ty . 63
  3.2.2 Cơ cấu và chất lượng sản phẩm . 64
  3.2.3 Chính sách giá . 65
  3.2.4 Uy tín với khách hàng và nhà cung cấp 65
  3.2.5 Tài chính và hạ tầng kỹ thuật 67
  3.2.6 Năng lực quản lý và kiểm soát chi phí 67
  3.2.7 Nâng cao thị phần và khả năng cạnh tranh 67
  3.2.8 Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng . 68
  3.3 Các giải pháp tổng hợp xây dựng lợi thế cạnh tranh . 69
  3.3.1 Hiệu suất và hiệu quả vượt trội . 69
  3.3.2 Xây dựng chất lượng vượt trội 71
  3.3.3 Xây dựng năng lực đổi mới vượt trội 71
  3.3.4 Xây dựng năng lực đáp ứng khách hàng vượt trội 71
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 73
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Lý do nghiên cứu đề tài
  Nước ta đang trong quá trình phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Kinh tế thị trường tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển năng động song cũng có rất nhiều tiêu cực, thất bại, thua lỗ, thậm chí còn có nguy cơ phá sản mà các doanh nghiệp phải đối mặt. Mặt khác, quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới tại VN đã mở ra cho các doanh nghiệp nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức do các yếu tố khách hàng, đối thủ cạnh tranh và các yếu tố của môi trường kinh doanh đầy biến động. Doanh nghiệp muốn thành công không chỉ cần có đội ngũ nhân vi n tài năng, tinh thần làm việc hăng say, phương tiện vật chất hiện đại, mô hình hay hệ thống tổ chức tuyệt vời là đủ. Điều quan trọng có ý nghĩa sống còn giúp cho doanh nghiệp tồn tại, phát triển lâu dài, bền vững là một chiến lược kinh doanh đúng đắn. Bởi lẽ một chiến lược sẽ giúp cho DN biết được những gì nên tập trung để khai thác tốt hơn các cơ hội và giảm thiểu các nguy cơ từ môi trường kinh doanh, nâng cao vị thế cạnh tranh cho DN. Thực tế ở các nước có nền kinh tế thị trường phát triển cho thấy rằng các DN có tiến hành quản trị chiến lược đều gặt hái nhiều thành công trong kinh doanh hơn các DN không quan tâm đến vấn đề quản trị chiến lược.
  Ở nước ta, việc nghiên cứu các vấn đề lý luận và phương pháp luận để hoạch định và quản trị chiến lược trong các DN là một vấn đề còn rất mới mẻ và khó khăn. Nhận thức được tầm quan trọng này, tại công ty thức ăn chăn nuôi Japfa Comfeed VN trong thời gian qua đã có nhiều cố gắng xây dựng cho mình một kế hoạch kinh doanh dài hạn giai đoạn 2010-2015. Tuy nhiên, việc phân tích đánh giá chiến lược sau khi đã xây dựng cũng là việc làm cần thiết để giúp cho công tác hoạch định chiến lược cũng như công tác quản trị chiến lược của công ty ngày một hoàn thiện hơn.
  Công ty CP Japfa Comfeed VN là một trong những đơn vị có quy mô hàng đầu của tỉnh Vĩnh Phúc trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng năm đóng góp cho ngân sách địa phương nhiều tỉ đồng, đồng thời giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm lao động. Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới sau khi VN gia nhập Tổ chức thương mại thế giới thì sản phẩm TACN của công ty bị cạnh
  tranh gay gắt do nhiều công ty trong nước ngày càng mở rộng nhà máy, xâm chiếm thị trường và cả các công ty nước ngoài khác vào kinh doanh.
  Xuất phát từ những lý do tr n, chúng tôi đã chọn đề tài “Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty CP Japfa Comfeed VN giai đoạn 2010-2015” làm đề tài tốt nghiệp luận văn thạc sỹ.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  - Hệ thống hóa lý luận về chiến lược và quản trị chiến lược DN
  - Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và môi trường kinh doanh của công ty CP Japfa Comfeed VN.
  - Đánh giá những lợi thế cạnh tranh và tiềm lực thành công của công ty CP Japfa Comfeed VN.
  - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao vị thế cạnh tranh và hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty CP Japfa Comfeed VN.
  3. Nội dung nghiên cứu
  Tìm hiểu những khái niệm và lý luận cơ bản về chiến lược kinh doanh và quản trị chiến lược.
  - Phân tích môi trường kinh doanh: Môi trường vĩ mô và môi trường cạnh tranh.
  - Phân tích nội bộ doanh nghiệp: Đặc điểm và thực trạng sản xuất kinh doanh của công ty CP Japfa Comfeed VN.
  - Phân tích điểm mạnh, điểm yếu dựa trên những tiềm lực thành công của công ty.
  Đề xuất các kiến nghị giúp công ty CP Japfa Comfeed VN hoàn thiện công tác chiến lược của mình đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh của công ty.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  4.1 Đối tượng nghiên cứu
  Nghiên cứu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và thực trạng hoạch định chiến lược tại công ty CP Japfa Comfeed VN.
  4.2 Phạm vi nghiên cứu
  Không gian: tại công ty CP Japfa Comfeed VN và thị trường miền Bắc vì đây là thị trường chủ yếu của công ty CP Japfa Comfeed VN.
  Thời gian: hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và kế hoạch kinh doanh của công ty giai đoạn 2010-2015.
  Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu những đối tượng liên quan chủ yếu đến công tác quản trị chiến lược như lãnh đạo công ty và các phòng ban, các đại lý và những khách hàng tiêu dùng của công ty.
  5. Cấu trúc luận văn
  Ngoài phần mở đầu, mục lục và tài liệu tham khảo, kết luận và kiến nghị, nội dung chính của luận văn gồm có 3 chương:
  Chương 1: Tổng quan về chiến lược và quản trị chiến lược.
  Chương 2: Thực trạng công tác hoạch định chiến lược và phương pháp nghiên cứu.
  Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh và nâng cao vị thế cạnh tranh tại công ty CP Japfa Comfeed VN giai đoạn 2010-2015.

  Xem Thêm: Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần Japfa compeed Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần Japfa compeed Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status