Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Chiến lược kinh doanh dịch vụ MobileTV trên hạ tầng 3G ở Việt Nam

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chiến lược kinh doanh dịch vụ MobileTV trên hạ tầng 3G ở Việt Nam

  LUẬN VĂN THẠC SỸ
  NĂM 2011

  MỤC LỤC
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG 5
  1.1 Một số khái niệm cơ bản 5
  1.1.1 Khái niệm và vai trò của chiến lược kinh doanh dịch vụ viễn thông 5
  1.1.2 Các loại hình chiến lược kinh doanh dịch vụ viễn thông 6
  1.1.3 Những khái niệm cơ bản về mạng 3G và dịch vụ MobileTV . 7
  1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc kinh doanh MobileTV ở Việt Nam . 12
  1.2.1 Nhân tố kinh tế 12
  1.2.2 Môi trường pháp lý 14
  1.2.3 Nhân tố chính trị 15
  1.2.4 Nhân tố văn hóa xã hội 16
  1.2.5 Đặc điểm dân số 17
  1.2.6 Xu hướng phát triển Công nghệ - Viễn thông - Truyền thông 18
  1.2.7 Các nhân tố khác . 20
  1.3 Kinh nghiệm kinh doanh MobileTV của một số nước trên thế giới 23
  1.3.1 Kinh nghiệm kinh doanh dịch vụ MobileTV tại một số nước có các dịch vụ 3G phát triển mạnh . 23
  1.3.2 Một số bài học kinh nghiệm và khả năng ứng dụng các chiến lược kinh doanh MobileTV ở Việt Nam 28
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KINH DOANH DỊCH VỤ MOBILETV TRÊN HẠ TẦNG MẠNG 3G Ở VIỆT NAM 30
  2.1 Đặc điểm thị trường viễn thông Việt Nam . 30
  2.1.1 Đặc điểm kinh doanh của thị trường Viễn thông Việt Nam 30
  2.1.2 Đặc điểm của thị trường các dịch vụ nội dung số ở Việt Nam . 32
  2.2 Thực trạng kinh doanh dịch vụ MobileTV trên mạng 3G của các doanh nghiệp viễn thông ở Việt Nam hiện nay 33
  2.3 Khảo sát nhu cầu thị trường về dịch vụ MobileTV và mạng 3G tại Việt Nam 38
  2.3.1 Xác định thị trường mục tiêu của dịch vụ MobileTV . 38
  2.3.2 Khảo sát nhu cầu về các dịch vụ 3G của các khách hàng tiềm năng 42
  2.4 Đánh giá khả năng phát triển dịch vụ MobileTV ở Việt Nam . 49
  2.4.1 Thuận lợi . 49
  2.4.2 Khó khăn . 52
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ CHIẾN LƯỢC VÀ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH DỊCH VỤ MOBILETV Ở VIỆT NAM . 57
  3.1 Định hướng phát triển của nhà nước . 57
  3.1.1 Định hướng phát triển dịch vụ viễn thông Việt Nam 57
  3.1.2 Định hướng chiến lược kinh doanh dịch vụ MobileTV 59
  3.2 Một số chiến lược và giải pháp cơ bản triển khai hiệu quả chiến lược kinh doanh MobileTV ở Việt Nam . 61
  3.2.1 Chiến lược đa dạng hóa gói cước với giá cước hợp lý 62
  3.2.2 Chiến lược xúc tiến quảng cáo và tiếp thị . 64
  3.2.3 Chiến lược chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng nội dung 68
  3.2.4 Chiến lược cải tiến hạ tầng kỹ thuật nâng cao chất lượng dịch vụ 70
  3.2.5 Liên kết với các đối tác cung cấp dịch vụ nội dung 72

  3.2.6 Liên kết với các nhà cung cấp thiết bị đầu cuối 73
  3.3 Một số đề xuất đối với các bên liên quan để hỗ trợ phát triển dịch vụ MobileTV . 73
  3.3.1 Đề xuất đối với các doanh nghiệp trong ngành . 73
  3.3.2 Một số đề xuất đối với cơ quan quản lý 79
  KẾT LUẬN 81
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 82
  PHỤ LỤC 84
  Phụ lục 1: Mẫu phiếu thăm dò thị trường . 84
  Phụ lục 2: Tổng hợp kết quả điều tra 88


  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Thế kỷ 21 được xem là thế kỷ của ứng dụng công nghệ tiên tiến đặc biệt trong lĩnh vực Bưu chính Viễn thông. Trong khi tài nguyên tần số cho mạng 2G đang ngày càng khan hiếm thì việc ra đời công nghệ 3G là sự lựa chọn của nhiều nhà mạng. 3G là viết t t của Third generation , tức thế hệ thứ 3 nh m ch công nghệ di động thế hệ thứ ba - công nghệ được xem là cuộc cách mạng thay đổi mạng dịch vụ di động băng hẹp truyền thống chuyển sang các dịch vụ băng rộng đa phương tiện (bao gồm video, Internet di động và thương mại điện tử di động với tốc độ truy cập mạnh m , giúp người d ng có thể thực hiện cuộc gọi điện thoại có hình, xem phim hoặc truyền hình trực tiếp từ di động.
  Trong cuộc chơi tốn kém và cạnh tranh khốc liệt để giành thị phần, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ MobileTV trên hạ tầng 3G cần có chiến lược kinh doanh cụ thể, chi tiết sát với nhu cầu thực tế thì mới chống chọi được trong cuộc cạnh tranh với nhiều nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ c ng lĩnh vực, ngành nghề, đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ công nghệ mới ngày càng cao của khách hàng.
  Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn mang tính cấp thiết là cần phải nghiên cứu một cách khoa học và có hệ thống chiến lược kinh doanh dịch vụ MobileTV trên hạ tầng 3G ở Việt Nam, tác giả quyết định chọn đề tài: Chiến lược kinh doanh dịch vụ MobileTV trên hạ tầng mạng 3G ở Việt Nam làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ của mình.

  2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước

  Trên thế giới hiện cũng có rất nhiều tài liệu nghiên cứu về mạng 3G và chiến lược kinh doanh các nội dung số trên mạng 3G. Ở Việt Nam do các nhà mạng di động cũng mới ch nhận được giấy phép triển khai 3G vào năm 2009 nên các nghiên cứu cũng mới ch ở bước nhận định và đánh giá tiềm năng của các dịch vụ nội dung số nói chung chứ chưa tập trung vào dịch vụ cho 3G.
  2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

  Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh dịch vụ MobileTV trên hạ tầng mạng 3G ở Việt Nam từ góc độ các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Viễn thông.
  Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu chiến lược kinh doanh dịch vụ MobileTV cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 3G ở Việt Nam.
  4. Mục đích nghiên cứu

  Trên cơ sở nghiên cứu và hệ thống hóa cơ sở lý luận chung của nghiên cứu, đề tài s phân tích rõ thực trạng chiến lược kinh doanh dịch vụ MobileTV trên hạ tầng mạng 3G ở Việt Nam hiện nay, xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược của doanh nghiêp kinh doanh dịch vụ này, đồng thời cũng s tiến hành khảo sát thực tế nhu cầu sử dụng dịch vụ trên thị trường để từ đó đề xuất một số chiến lược nh m kh c phục những hạn chế của chiến lược hiện tại, đồng thời đưa ra một số biện pháp cụ thể nh m đưa những chiến lược mới vào áp dụng cho các doanh nghiệp ở Việt Nam.
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu

  Để đạt được mục đích nghiên cứu nêu trên, đề tài s thực hiện một số nhiệm vụ sau:
  § Hệ thống hóa cơ sở lý luận các vấn đề liên quan tới chiến lược kinh doanh dịch vụ viễn thông và dịch vụ MobileTV trên hạ tầng mạng 3G.
  § Phân tích thực trạng kinh doanh và đánh giá những lợi thế và những hạn chế trong thực hiện chiến lược kinh doanh dịch vụ MobileTV ở Việt Nam hiện nay.
  § Điều tra thực tế nhu cầu của thị trường về dịch vụ MobileTV để có những đánh giá sát thực hơn.
  § Đưa ra chiến lược phát triển dịch vụ và các giải pháp cụ thể để đẩy mạnh phát triển dịch vụ MobileTV ở thị trường Việt Nam.
  6. Phương pháp nghiên cứu

  Để thực hiện được mục đích nghiên cứu của đề tài, tác giả sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau đây:
  § Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý thuyết: sử dụng các nguồn tài liệu thứ cấp từ các đề tài luận văn, luận án, sách, báo, tạp chí, web
  § Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn: quan sát, điều tra xã hội học b ng bảng câu hỏi. Từ đó sử dụng phương pháp tổng hợp, phân tích logic để tìm ra các vấn đề, đưa ra giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh dịch vụ MobileTV ph hợp với thị trường hiện nay.
  7. Một số kết quả đạt được

  Luận văn đã hệ thống hóa được một số vấn đề lý thuyết chung về dịch vụ viễn thông, đưa ra các khái niệm liên quan đến mạng 3G và khái niệm dịch vụ MobileTV. Bên cạnh các khái niệm đó, chúng tôi cũng đã đi sâu tìm hiểu các nhân tố chính có ảnh hưởng đến sự phát triển của dịch vụ MobileTV.
  Nội dung luận văn còn phản ánh thực trạng kinh doanh dịch vụ MobileTV của một số nhà cung cấp dịch vụ viễn thông ở Việt Nam trong giai đoạn mới cung cấp hạ tầng mạng 3G đến các khách hàng sử dụng điện thoại di động. Sau khi tìm hiểu thực trạng kinh doanh dịch vụ, tác giả cũng đã tiến hành một số hoạt
  động động nh m khảo sát nhu cầu thực tế của thị trường về dịch vụ MobileTV để từ đó đưa ra những đánh giá về khả năng phát triển của dịch vụ MobileTV ở Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.
  Cuối c ng, luận văn cũng đưa ra định hướng phát triển cho dịch vụ đi kèm với một số biện pháp cụ thể để giúp các doanh nghiệp kh c phục những khó khăn hiện tại và để áp dụng có hiệu quả những chiến lược kinh doanh dịch vụ MobileTV trong thời gian tới.
  8. Kết cấu của luận văn

  Nội dung luận văn có 91 trang. Trong đó, ngoài Phần mở đầu, Danh mục các bảng biểu, Danh mục các hình và đồ thị, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, nội dung chính của luận văn chia thành 3 chương như sau:
  Chương 1: Một số vấn đề chung về chiến lược kinh doanh dich vụ viễn thông
  Chương 2: Thực trạng kinh doanh dịch vụ MobileTV trên hạ tầng mạng 3G ở Việt Nam
  Chương 3: Một số chiến lược và giải pháp triển khai chiến lược kinh doanh dịch vụ MobileTV ở Việt Nam

  Xem Thêm: Chiến lược kinh doanh dịch vụ MobileTV trên hạ tầng 3G ở Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chiến lược kinh doanh dịch vụ MobileTV trên hạ tầng 3G ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status