Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến lây nhiễm HIV và một số nhiễm trùng lây qua đường tình dục ở nhóm nam bán dâm đồng giới tại Hà Nội, 2009-2010 (FULL TEXT

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến lây nhiễm HIV và một số nhiễm trùng lây qua đường tình dục ở nhóm nam bán dâm đồng giới tại Hà Nội, 2009-2010 (FULL TEXT

  LUẬN ÁN TIẾN SỸ Y HỌC
  NĂM 2014


  MỤC LỤC
  Trang
  Trang phụ bìa i
  Lời cam đoan . ii
  Lời cảm ơn iii
  Mục lục . iv
  Danh mục các chữ viết tắt vii
  Danh mục các bảng . ix
  Danh mục các biểu đồ x
  Danh mục các hình, sơ đồ . xi
  ĐẶT VẤN ĐỀ 1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN . 3
  1.1. Tổng quan các khái niệm . 3
  1.1.1. Giới tính và Giới . 3
  1.1.2. Tình dục và các khái niệm liên quan 4
  1.1.3. Các khái niệm về chuyển giới, chuyển giới tính, lưỡng giới tính, đồng
  tính nam, nam quan hệ tình dục đồng giới, nam bán dâm đồng giới . 7
  1.1.4. Khái niệm về các nhiễm trùng lây qua đường tình dục 10
  1.2. Một số đặc điểm của nhóm NTDĐG/NBDĐG trên thế giới và ở Việt Nam 10
  1.2.1. Kích cỡ quần thể nhóm NTDĐG/NBDĐG 10
  1.2.2. Đặc điểm nhân khẩu - xã hội, nhận dạng tình dục, nhận dạng giới 11
  1.3. Tình hình nhiễm HIV và STIs ở nhóm NBDĐG . 13
  1.4. Các hành vi tình dục và sử dụng chất gây nghiện 15
  1.4.1. Hành vi tình dục . 15
  1.4.2. Hành vi sử dụng chất gây nghiện . 19
  1.5. Một số yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tình dục nguy cơ 21
  1.5.1. Yếu tố cá nhân 21
  1.5.2. Yếu tố môi trường - xã hội . 22
  1.5.3. Hoàn cảnh bán dâm 23
  1.6. Sử dụng dịch vụ y tế 25
  1.7. Chiến lược can thiệp dự phòng HIV và STIs cho nhóm NTDĐG/NBDĐG 28
  1.7.1. Trên Thế giới 28
  1.7.2. Tại Việt Nam 31
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 33
  2.1. Đối tượng nghiên cứu 33
  2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu . 33
  2.2.1. Thời gian nghiên cứu 33
  2.2.2. Địa điểm nghiên cứu 33

  2.3. Thiết kế nghiên cứu . 34
  2.4. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu . 34
  2.4.1. Cỡ mẫu . 34
  2.4.2. Phương pháp chọn mẫu 34
  2.5. Các biến số/chỉ số 36
  2.6. Công cụ nghiên cứu . 37
  2.7. Phương pháp thu thập số liệu . 37
  2.7.1. Lựa chọn và tập huấn nhóm nghiên cứu . 37
  2.7.2. Điều tra xã hội học định tính 38
  2.7.3. Điều tra cắt ngang định lượng 40
  2.8. Kỹ thuật xét nghiệm 44
  2.9. Xử lý và phân tích số liệu 45
  2.9.1. Số liệu định tính 45
  2.9.2. Số liệu định lượng 46
  2.10. Đạo đức nghiên cứu . 46


  CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 48
  3.1. Các đặc trưng nhân khẩu cơ bản của nhóm đối tượng nghiên cứu 48
  3.2. Nhận dạng tình dục, kiến thức về HIV/STIs, hành vi tình dục, sử dụng chất
  gây nghiện và sử dụng dịch vụ y tế của nhóm đối tượng nghiên cứu . 49
  3.2.1. Nhận dạng tình dục . 49
  3.2.2. Kiến thức về HIV/STIs . 51
  3.2.3. Hành vi tình dục và sử dụng chất gây nghiện . 52
  3.2.4. Sử dụng dịch vụ y tế . 67
  3.3. Tỷ lệ hiện nhiễm HIV và một số STI ở nhóm NBDĐG tại Hà Nội. 68
  3.4. Một số yếu nguy cơ nhiễm HIV và một số STI ở nhóm NBDĐG tại Hà Nội 73
  3.4.1. Một số yếu tố liên quan đến QHTD qua đường hậu môn không sử
  dụng BCS trong lần bán dâm gần đây nhất 73
  3.4.2. Một số yếu tố liên quan đến nhiễm HIV và một số STI . 74


  CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 80
  4.1. Các đặc trưng nhân khẩu cơ bản của nhóm đối tượng nghiên cứu 80
  4.2. Nhận dạng tình dục, kiến thức về HIV/STIs, hành vi tình dục, sử dụng chất
  gây nghiện, sử dụng dịch vụ y tế của nhóm đối tượng nghiên cứu 81
  4.2.1. Nhận dạng tình dục . 81
  4.2.2. Kiến thức về HIV/STIs . 83
  4.2.3 Hành vi tình dục và sử dụng chất gây nghiện 84
  4.2.4. Sử dụng dịch vụ y tế . 90
  4.3. Tỷ lệ hiện nhiễm HIV và một số STI ở nhóm NBDĐG tại Hà Nội. 92
  4.4. Một số yếu tố nguy cơ lây nhiễm HIV và một số nhiễm trùng lây qua
  đường tình dục. 97
  4.4.1. Một số yếu tố liên quan đến hành vi QHTD qua đường hậu môn lần
  gần đây nhất không sử dụng BCS 97
  4.4.2. Một số yếu tố nguy cơ lây nhiễm HIV và một số nhiễm trùng lây qua
  đường tình dục. 97
  4.5. Hạn chế nghiên cứu . 98
  KẾT LUẬN . 100
  KHUYẾN NGHỊ 102
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC

  ĐẶT VẤN ĐỀ
  Dịch HIV/AIDS là một đại dịch nguy hiểm, là mối hiểm họa đối với tính

  mạng, sức khỏe con người và tương lai nòi giống của các quốc gia, các dân
  tộc trên toàn cầu, tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế, văn hóa, trật tự
  và an toàn xã hội, đe dọa sự phát triển bền vững của đất nước [16].
  Ở Việt Nam, kể từ trường hợp nhiễm HIV đầu tiên được phát hiện vào
  tháng 12 năm 1990 tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cho đến nay 100%
  số tỉnh, thành phố báo cáo có người nhiễm HIV/AIDS. Tính đến ngày
  30/11/2013, cả nước đã có 216.254 người nhiễm HIV hiện đang còn sống, số
  bệnh nhân AIDS hiện còn sống là 66.533 người, 68.977 trường hợp tử vong
  do AIDS [6]. Riêng tại thành phố Hà Nội, có 20.972 người nhiễm HIV hiện
  đang còn sống, số bệnh nhân AIDS hiện còn sống là 5.271 và 3.808 trường
  hợp tử vong do AIDS [13].
  Các báo cáo về mô hình dịch HIV/AIDS ở khu vực châu Á đều đề cập
  đến nhóm nam có quan hệ tình dục đồng giới (NTDĐG) là một trong ba nhóm
  có nguy cơ cao, bên cạnh nhóm tiêm chích ma tuý (TCMT) và phụ nữ bán
  dâm (PNBD). Theo UNAIDS, nhóm NTDĐG đã trở thành một hợp phần
  quan trọng và ngày càng gia tăng của đại dịch AIDS trong khu vực châu Á -
  Thái Bình Dương [66].
  Nhóm nam bán dâm đồng giới (NBDĐG) là một thành phần của nhóm
  NTDĐG. Những nghiên cứu Dịch tễ học và xã hội học về lây nhiễm HIV và
  các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (STIs) trên nhóm
  NTDĐG/NBDĐG đã chỉ ra rằng, trong nhóm NTDĐG thì NBDĐG là nhóm
  có tỷ lệ nhiễm HIV và STIs cao. Các nghiên cứu cũng chỉ ra nguy cơ lây
  nhiễm HIV và STIs của nhóm NBDĐG là do có quan hệ tình dục không an
  toàn với nhiều loại bạn tình, số lượng bạn tình nhiều và sử dụng chất gây
  nghiện [9], [14], [19], [22], [30], [38], [55], [57], [62], [71].
  Các kết quả nghiên nghiên cứu trên cho thấy tầm quan trọng của nhóm
  NBDĐG trong việc lây truyền HIV và STIs. Tuy nhiên tại Việt Nam nói
  chung và Thành phố Hà Nội nói riêng chưa có nhiều nghiên cứu chuyên biệt
  về nhóm NBDĐG, đặc biệt là các nghiên cứu mô tả các đặc điểm nhân khẩu
  học và xã hội, các yếu tố ảnh hưởng đến lây nhiễm HIV và STIs. Xuất phát từ
  tồn tại đó, chúng tôi thực hiện nghiên cứu Thực trạng và một số yếu tố ảnh
  hưởng đến lây nhiễm HIV và một số nhiễm trùng lây qua đường tình dục ở
  nhóm nam bán dâm đồng giới tại Hà Nội năm 2009 - 2010 với mục tiêu:
  1. Mô tả nhận dạng tình dục, kiến thức về HIV/STIs, hành vi tình dục,
  sử dụng chất gây nghiện và sử dụng dịch vụ y tế của nhóm nam bán
  dâm đồng giới tại Hà Nội năm 2009 - 2010.
  2. Xác định tỷ lệ hiện nhiễm HIV và một số nhiễm trùng lây qua đường
  tình dục ở nhóm nam bán dâm đồng giới tại Hà Nội năm 2009 - 2010.
  3. Phân tích một số yếu tố nguy cơ lây nhiễm HIV và một số nhiễm trùng
  lây qua đường tình dục ở nhóm nam bán dâm đồng giới tại Hà Nội
  năm 2009 - 2010.
  Từ đó đề xuất các biện pháp can thiệp phù hợp phòng nhiễm HIV và
  một số nhiễm trùng lây qua đường tình dục ở nhóm NBDĐG tại Hà Nội.

  Xem Thêm: Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến lây nhiễm HIV và một số nhiễm trùng lây qua đường tình dục ở nhóm nam bán dâm đồng giới tại Hà Nội, 2009-2010 (FULL TEXT
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến lây nhiễm HIV và một số nhiễm trùng lây qua đường tình dục ở nhóm nam bán dâm đồng giới tại Hà Nội, 2009-2010 (FULL TEXT sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status