Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thực trạng và giải pháp môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh đồ gỗ –

  VipCủ Đậu Đậu Củ Đậu Đậu Đang Ngoại tuyến (992 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng và giải pháp môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh đồ gỗ –

  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài:
  Trong bối cảnh đất nước ta đang bước vào giai đoạn công nghiệp hoá,
  hiện đại hoá, việc xây dựng và thúc đẩy sự phát triển của các ngành sản xuất
  công nghiệp đóng một vai trò quan trọng đối với nền kinh tế. Chính vì vậy, để
  giúp cho mỗi ngành có được điều kiện phát triển tốt nhất, việc xem xét, đánh
  giá tác động của những yếu tố thuộc môi trường kinh doanh đến hoạt động
  của các doanh nghiệp trong ngành là hết sức cần thiết. Điều đó không chỉ có ý
  nghĩa với bản thân các doanh nghiệp sản xuất m à nó còn là cơ sở để chính
  phủ cũng như các cơ quan quản lý nhà nước có những chính sách, điều chỉnh
  kịp thời nhằm hỗ trợ cho ngành.
  Trong một thập kỷ trở lại đây, nước ta đã chứng kiến sự vươn lên
  nhanh chóng của một ngành sản xuất công nghiệp, đó là ngành sản xuất và
  kinh doanh đồ gỗ. Sự gia tăng nhanh chóng của các doanh nghiệp, cùng với
  việc hình thành các khu vực công nghiệp lớn chuyên sản xuất đồ gỗ trên cả
  nước đã cho thấy tiềm năng phát triển và tầm quan trọng của ngành đối với
  nền kinh tế đất nước. Đến thời điểm hiện nay, khi nền kinh tế nước ta đang
  ngày càng hội nhập sâu với nền kinh tế thế giới, ngành đã trở thành một trong
  những lĩnh vực xuất khẩu hàng đầu và tạo được mối quan hệ giao thương,
  buôn bán trên phạm vi quốc tế. Việc chính phủ kí kết các hiệp định thương
  mại và tham gia các tổ chức kinh tế càng làm cho ngành tham gia sâu hơn vào
  thị trường toàn cầu. Do đó, các doanh nghiệp trong ngành ngày càng phải đối
  mặt với nhiều biến động phức tạp của môi trường kinh doanh ảnh hưởng đến
  sự phát triển của mình. Vấn đề đặt ra hiện nay của ngành sản xuất kinh doanh
  đồ gỗ nói riêng và tất cả các ngành sản xuất nói chung là những tác động từ
  môi trường kinh doanh có ảnh hưởng như thế nào đến toàn ngành, bản thân
  các doanh nghiệp trong ngành sẽ ứng phó ra sao đối với những biến động đó.
  Mặt khác, chính phủ cần phải làm gì để trợ giúp và tạo cơ chế thuận lợi cho
  doanh nghiệp vượt qua được khó khăn. Đó cũng chính là lý do khiến em
  quyết định lựa chọn vấn đề: “Môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp
  sản xuất và kinh doanh đồ gỗ: Thực trạng và giải pháp” làm đề tài khoá
  luận tốt nghiệp.
  2. Mục đích nghiên cứu:
  Thứ nhất, từ cơ sở lý luận chung về môi trường kinh doanh và các yếu
  tố bên trong môi trường kinh doanh, tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng
  tác động của chúng đến ngành sản xuất và kinh doanh đồ gỗ.
  Thứ hai, từ sự phân tích, đánh giá thực trạng tác động của môi trường
  kinh doanh đến ngành sản xuất và kinh doanh đồ gỗ, đưa ra định hướng, giải
  pháp và đề xuất để cải thiện môi trường kinh doanh của ngành.
  Thứ ba, đưa ra các bài học, kinh nghiệm cho các ngành sản xuất và
  kinh doanh khác.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài này là môi trường kinh doanh, thực
  trạng tác động của các yếu tố thuộc môi trường kinh doanh.
  Phạm vi nghiên cứu của đề tài là “các doanh nghiệp sản xuất và kinh
  doanh đồ gỗ”.
  4. Phương pháp nghiên cứu:
  Khoá luận được nghiên cứu trên cơ sở kết hợp các phương pháp phân
  tích-tổng hợp, kết hợp với thực tiễn, đi từ cái chung đến cái riêng, từ số liệu
  thống kê đến phân tích, đánh giá để đưa ra các giải pháp, đề xuất góp phần
  hoàn thiện.
  5. Kết cấu khoá luận:
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, khoá luận gồm 3 chương như sau:
  Chương I: Tổng quan về môi trường kinh doanh.
  Chương II: Thực trạng môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp sản
  xuất và kinh doanh đồ gỗ ở Việt Nam.
  Chương III: Một số giải pháp và đề xuất góp phần hoàn thiện môi trường
  kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh đồ gỗ ở Việt
  Nam.
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 4
  I. Khái niệm về môi trường kinh doanh. . 4
  II. Các nhân tố của môi trường kinh doanh và tác động của chúng đến
  doanh nghiệp. 4
  1. Môi trường vĩ mô. 4
  1.1. Môi trường kinh tế. 5
  1.2. Môi trường chính trị, pháp luật . 7
  1.3. Môi trường văn hoá xã hội . 8
  1.4. Môi trường công nghệ. 9
  1.5. Môi trường tự nhiên . 10
  1.6. Toàn cầu hoá. 11
  2. Môi trường ngành: 13
  2.1. Khách hàng. 14
  2.2. Nhà cung cấp. 15
  2.3. Đối thủ cạnh tranh hiện tại. 15
  2.4. Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn. 17
  2.5 Sản phẩm thay thế. . 19
  3. Môi trường nội bộ doanh nghiệp. . 19
  3.1. Hoạt động Marketing. 20
  3.2. Hoạt động tài chính, kế toán. . 22
  3.3. Hoạt động sản xuất. . 22
  3.4. Hoạt động nghiên cứu và phát triển. 23
  3.5. Nguồn nhân lực. 24
  III. Mục đích của việc phân tích tác động của các nhân tố trong môi
  trường kinh doanh: . 25
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA
  CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH ĐỒ GỖ Ở
  VIỆT NAM . 26
  I. Tình hình phát triển của ngành sản xuất và kinh doanh đồ gỗ ở Việt
  Nam. . 26
  1. Năng lực, quy mô sản xuất. . 26
  2. Sản phẩm của ngành 29
  II. Thực trạng môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất
  và kinh doanh đồ gỗ ở Việt Nam. . 30
  1. Môi trường vĩ mô. 30
  1.1. Môi trường kinh tế. 30
  1.2. Môi trường chính trị, pháp luật. . 34
  1.3. Môi trường công nghệ. 36
  1.4. Môi trường văn hoá, xã hội 37
  1.5. Môi trường tự nhiên . 37
  1.6. Toàn cầu hoá. 39
  2. Môi trường ngành. . 41
  2.1. Khách hàng. 41
  2.2. Nhà cung cấp. 43
  2.3. Đối thủ cạnh tranh hiện tại. 45
  2.4. Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn. 46
  2.5. Sản phẩm thay thế. 46
  3. Môi trường nội bộ doanh nghiệp. . 47
  3.1. Hoạt động Marketing. 47
  3.2. Hoạt động tài chính kế toán. 48
  3.3. Hoạt động sản xuất. . 49
  3.4. Hoạt động nghiên cứu và phát triển. 50
  3.5. Nguồn nhân lực. 51
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT GÓP PHẦN HOÀN
  THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP
  SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH ĐỒ GỖ Ở VIỆT NAM . 53
  I. Về phía chính phủ. . 53
  1. Đối với hoạt động quản lý kinh tế vĩ mô. 53
  2. Đôi với việc ban hành và thực thi các chính sách pháp luật. . 55
  3. Đối với hoạt động quản lý nguồn nguyên liệu. . 57
  4. Đối với hoạt động tìm hiểu, thông tin về thị trường. 59
  5. Đối với hoạt động đào tạo nguồn nhân lực. 60
  II. Về phía các doanh nghiệp sản xuất và kinh d oanh đồ gỗ. . 60
  1. Đối với các hiệp hội. . 60
  2. Đối với hoạt động Marketing. . 61
  3. Đối với hoạt động sản xuất. . 62
  4. Đối với hoạt động đào tạo nguồn nhân lực. 63
  KẾT LUẬN . 65
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 67

  Xem Thêm: Thực trạng và giải pháp môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh đồ gỗ –
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và giải pháp môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh đồ gỗ – sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status