Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thực trạng và giải pháp Chiến lược đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Tài chính-Bảo hiểm Bảo Việt

  VipCủ Đậu Đậu Củ Đậu Đậu Đang Ngoại tuyến (992 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng và giải pháp Chiến lược đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Tài chính-Bảo hiểm Bảo Việt

  LỜI MỞ ĐẦU
  1.Tính cấp thiết của đề tài
  Với bối cảnh hội nhập kinh tế như hiện nay, việc nghiên cứu những thay đổi
  của thị trường và đưa ra chiến lược phát triển của doanh nghiệp mang ý nghĩa hết
  sức quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Chính vì vậy,
  hoạch định và thực hiện đúng đắn chiến lược, cụ thể hơn là chiến lược đa dạng hóa
  hoạt động kinh doanh đóng vai trò quyết định hướng đi của doanh nghiệp trong nỗ
  lực khai thác hiệu quả nhất các cơ hội mà môi trường kinh doanh mang lại. D o đó,
  việc xây dựng và thực hiện chiến lược đa dạng hóa thành công sẽ tạo tiền đề vững
  chắc cho doanh nghiệp trong việc tăng khả năng cạnh tranh, chiếm lĩnh thêm thị
  phần không chỉ trong lĩnh vực kinh doanh hiện tại mà còn trong các lĩnh vực khác
  giàu tiềm năng trong nền kinh tế, từ đó đảm bảo sự phát triển lớn mạnh của doanh
  nghiệp sau này.
  Cùng với xu hướng phát triển chung đó, Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo
  Việt là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong việc thực hiện chiến lược đa
  dạng hóa hoạt động kinh doanh và gặt hái không ít thành công nhờ hoạt động đa
  dạng hóa này. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra hiện nay cho Tập đoàn Tài chính Bảo hiểm
  Bảo Việt nói riêng, và cho tất cả các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, là làm sao
  để có thể xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược đa dạng hóa hoạt động kinh
  doanh thật hiệu quả trong điều kiện giới hạn về nguồn lực và sự cạnh tranh gay gắt
  trên thị trường như hiện nay. Chính vì vậy, người viết đã quyết định lựa chọn đề tài
  “Chiến lược da dạng hóa hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Tài chính-Bảo
  hiểm Bảo Việt: Thực trạng và giải pháp” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Thứ nhất, từ cơ sở lý luận chung về chiến lược đa dạng hóa hoạt động kinh
  doanh, tiến hành phân tích, đánh giá việc xây dựng và thực hiện chiến lược đa dạng
  hóa hoạt động kinh doanh tại Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt.
  Thứ hai, từ việc xây dựng và thực hiện chiến lược đa dạng hóa hoạt động của
  Tập đoàn Bảo Việt, đưa ra định hướng, giải pháp và kiến nghị nhằm thúc đẩy hoạ t
  động xây dựng và thực hiện chiến lược đa dạng hóa hoạt động của Tập đoàn Tài
  chính Bảo hiểm Bảo Việt.
  Thứ ba, đưa ra các bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam
  trong việc xây dựng và triển khai chiến lược đa dạng hóa hoạt động kinh doanh.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài này là chiến lược kinh doanh, quản trị chiến
  lược, chiến lược đa dạng hóa có liên kết và không liên kết, hoạt động xây dựng và
  thực hiện chiến lược đa dạng hóa hoạt động kinh doanh.
  Phạm vi nghiên cứu của đề tài là tại Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt
  (Bảo Việt Holdings).
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Khóa luận được nghiên cứu trên cơ sở kết hợp các phương pháp phân tích -tổng hợp, kết hợp lý luận với thực tiễn, đi từ cái chung đến cái riêng, từ phân tích
  đến đánh giá để đưa ra các định hướng phát triển cùng với các giải pháp và kiến
  nghị hoàn thiện.
  5. Kết cấu khóa luận
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, nội dung của khoá luận
  bao gồm 03 chương như sau:
  Chương I: Tổng quan về chiến lược đa dạng hóa hoạt động của doanh
  nghiệp.
  Chương II: Chiến lược đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của Tập đoàn
  dầu khí Quốc gia Việt Nam.
  Chương III: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược
  đa dạng hóa hoạt động của Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam và bài học
  kinh nghiệm đối với các doanh nghiệp Việt Nam.
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC ĐA DẠNG HÓA HOẠT ĐỘNG
  CỦA DOANH NGHIỆP 4
  I. Khái quát về chiến lược và quản trị chiến lược 4
  1. Một số khái niệm về chiến lược 4
  1.1. Khái niệm chiến lược và chiến lược kinh doanh . 4
  1.2. Khái niệm quản trị chiến lược . 5
  2. Chiến lược cấp công ty . 7
  2.1. Chiến lược hội nhập dọc . 7
  2.2. Chiến lược đa dạng hóa 8
  II. Khái niệm và vai trò của chiến lược đa dạng hóa hoạt động kinh doanh 10
  1. Khái niệm chiến lược đa dạng hóa hoạt động kinh doanh 10
  2. Vai trò của chiến lược đa dạng hóa hoạt động kinh doanh . 10
  III. Phân loại chiến lược đa dạng hóa hoạt động kinh doanh 12
  1. Căn cứ vào mức độ đa dạng hóa 12
  2. Căn cứ vào mức độ liên kết 14
  2.1. Chiến lược đa dạng hóa hoạt động kinh doanh có liên kết 14
  2.2. Chiến lược đa dạng hóa hoạt động kinh doanh không liên kết 16
  3. Điều kiện thực hiện thành công chiến lược đa dạng hóa hoạt động kinh
  doanh 17
  IV. Quy trình xây dựng và thực hiện chiến lược đa dạng hóa hoạt động kinh
  doanh 21
  1. Xác định nhiệm vụ hiện tại 21
  2. Phân tích môi trường kinh doanh 22
  3. Xây dựng và lựa chọn phương án chiến lược 23
  4. Triển khai, thực hiện chiến lược 23
  5. Kiểm tra và điều chỉnh chiến lược . 24
  CHƯƠNG II: CHIẾN LƯỢC ĐA DẠNG HÓA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
  CỦA TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH-BẢO HIỂM BẢO VIỆT . 26
  I. Giới thiệu chung về Tập đoàn Tài chính Bảo hiểm Bảo Việt . 26
  1. Quá trình hình thành và phát triển 26
  2. Cơ cấu tổ chức Tập đoàn Tài chính Bảo hiểm Bảo Việt 29
  3. Chiến lược phát triển và triết lý kinh doanh của Tập đoàn Tài chính Bảo
  hiểm Bảo Việt . 31
  II. Phân tích môi trường kinh doanh của Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo
  Việt . 32
  1. Phân tích môi trường vĩ mô 33
  1.1. Các yếu tố về kinh tế 33
  1.2. Các yếu tố chính trị - pháp luật . 36
  1.3. Các yếu tố về văn hóa xã hội 38
  1.4. Các yếu tố về tự nhiên 39
  2. Phân tích môi trường ngành 39
  2.1. Các doanh nghiệp hiện tại trong ngành . 39
  2.2. Các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn . 43
  2.3. Áp lực từ phía khách hàng 44
  2.4. Áp lực từ các sản phẩm thay thế . 45
  3. Phân tích môi trường nội bộ doanh nghiệp . 45
  3.1. Các yếu tố về tài chính . 46
  3.2. Các yếu tố về công nghệ . 46
  3.3. Các yếu tố về nguồn nhân lực . 47
  3.4. Các yếu tố về thương mại . 48
  4. Phân tích SWOT . 49
  4.1. Cơ hội và thách thức . 49
  4.2. Điểm mạnh và điểm yếu của tập đoàn 52
  III. Phân tích chiến lược đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Tài
  chính - Bảo hiểm Bảo Việt . 54
  1. Chiến lược đa dạng hóa hoạt động kinh doanh có liên kết 54
  1.1. Xuất phát điểm chiến lược 55
  1.2. Thực hiện chiến lược 56
  1.3. Đánh giá chiến lược 66
  2. Chiến lược đa dạng hóa hoạt động kinh doanh không liên kết . 68
  2.1. Xuất phát điểm chiến lược 69
  2.2. Thực hiện chiến lược . 69
  2.3. Đánh giá chiến lược 73
  IV. Đánh giá chung việc xây dựng chiến lược đa dạng hóa hoạt động kinh
  doanh của Tập đoàn Bảo Việt . 73
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC
  ĐADẠNG HÓA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNHBẢO HIỂM BẢO VIỆT 78
  I. Kinh nghiệm của một số tập đoàn lớn trên thế giới trong việc thực hiện chiến
  lược đa dạng hóa hoạt động kinh doanh 78
  1. Chiến lược đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của General Electric . 78
  2. Chiến lược đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của tập đoàn Samsung 81
  3. Chiến lược đa dạng hóa của các tập đoàn Nhật Bản . 83
  II. Một số giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược đa dạng hóa hoạt động
  kinh doanh tại Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt 85
  1. Xây dựng chiến lược cụ thể và bài bản trên cơ sở chia sẻ nguồn lực giữa các
  đơn vị thành viên 86
  2. Đa dạng hóa dựa trên cơ sở sáp nhập – liên kết 87
  3. Tập trung vào hoạt động phát triển nguồn nhân lực . 89
  4. Đẩy mạnh thương hiệu và phát huy văn hóa doanh nghiệp Bảo Việt trong tất
  cả các đơn vị thành viên . 90
  5. Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các lĩnh vực hoạt động
  92
  III. Bài học kinh nghiệm chung cho các doanh nghiệp Việt Nam . 92
  1. Phát triển đa dạng hóa hoạt động từng phần theo định hướng và phù hợp
  với các nguồn lực hiện tại của doanh nghiệp 93
  2. Đẩy mạnh các hoạt động thu hút vốn đầu tư, chuyển giao công nghệ, kinh
  nghiệm hoạt động trong các lĩnh vực mới 94
  3. Đẩy mạnh nghiên cứu thị trường và các quy định của luật pháp trên lĩnh
  vực hoạt động mới . 95
  4. Tạo lập giá trị cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp . 96
  5. Thúc đẩy hoạt động liên doanh - sáp nhập . 97
  6. Phát triển nguồn nhân lực . 98
  7. Nâng cao chất lượng của công tác đánh giá và điều chỉnh chiến lược . 98
  KẾT LUẬN . 100
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 102
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

  Xem Thêm: Thực trạng và giải pháp Chiến lược đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Tài chính-Bảo hiểm Bảo Việt
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và giải pháp Chiến lược đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Tài chính-Bảo hiểm Bảo Việt sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status