Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xây dựng ngân hàng ngoại thương việt nam thành tập đoàn tài chính ngân hàng đa năng trong khu vực châu á

  VipCủ Đậu Đậu Củ Đậu Đậu Đang Ngoại tuyến (992 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng ngân hàng ngoại thương việt nam thành tập đoàn tài chính ngân hàng đa năng trong khu vực châu á

  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài:
  Sau hơn hai mươi năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu vô cùng to
  lớn. Mức tăng trưởng của nền kinh tế luôn duy trì ở mức cao, mọi mặt đời sống xã
  hội được cải thiện rõ rệt, từ một quốc gia trì trệ do hậu quả của bao cấp, Việt Nam
  đã chuyển mình trở thành một trong những nền kinh tế có tốc độ phát triển cao
  trong khu vực và trên thế giới. Cùng với xu hướng toàn cầu hoá, tự do thương mại,
  Việt Nam quyết tâm xoá bỏ hoàn toàn tàn dư của chế độ tập trung quan liêu bao
  cấp. Một minh chứng rõ rệt đó là việc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã
  đồng thuận kết nạp Việt Nam thành thành viên chính thức thứ 150 của tổ chức này
  vào ngày 07/11/2006. Việc trở thành thành viên của WTO đã đưa Việt Nam vào
  một giai đoạn phát triển mới - giai đoạn mở cửa và cạnh tranh toàn diện, một sân
  chơi hoàn toàn bình đẳng. Điều đó sẽ mang lại những thuận lợi và những khó khăn
  nhất định cho các doanh nghiệp Việt Nam trong đó có các doanh nghiệp hoạt động
  trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng.
  Trong nhiều năm qua, các Ngân hàng thương mại lớn của Việt Nam hoàn toàn là
  các Ngân hàng Nhà nước, được nhà nước bao cấp cũng như bảo hộ hoạt động. Có
  thể nói các Ngân hàng thương mại Nhà nước này đã thực sự là xương sống trong
  nền kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, với cam kết gia nhập WTO, các ưu đãi và bảo
  hộ này sẽ bị bãi bỏ. Điều đó buộc các Ngân hàng thương mại Nhà nước phải tự đổi
  mới mình để phù hợp với điều kiện mới. Các Ngân hàng Thương mại nói chung và
  Ngân hàng thương mại Nhà nước nói riêng đã không ngừng nâng cao năng lực điều
  hành, tăng cường chất lượng nguồn nhân lực, cải tiến đổi mới trang thiết bị, mở
  rộng qui mô bằng cách tăng vốn và phát triển các loại hình dịch vụ, từng bước tăng
  cường khả năng cạnh tranh. Tuy nhiên, điều đó là vẫn chưa đủ so với các Ngân
  hàng thương mại quốc tế vì tầm vóc của hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam
  quá nhỏ bé, yếu kém về nhiều mặt đặc biệt là vốn, trình độ quản trị, công nghệ kỹ
  thuật, chất lượng dịch vụ và loại hình sản phẩm, cũng như khả năng ứng phó với
  cạnh tranh, rủi ro .Điều này đòi hỏi mỗi Ngân hàng thương mại trong nước phải tìm
  -2-ra chiến lược phát triển riêng của mình mà trong đó hướng phát triển trở thành các
  ngân hàng mạnh, đa năng đủ sức cạnh tranh cũng như thích ứng với môi trường
  kinh doanh hiện đại là một yêu cầu bức thiết và là xu hướng tất yếu. Trong số các
  Ngân hàng thương mại Nhà nước của Việt Nam, Ngân hàng Ngoại thương Việt
  Nam được Chính phủ lựa chọn là một trong những Ngân hàng thương mại Nhà
  nước đầu tiên của Việt Nam thực hiện cổ phần hóa, Ngân hàng Ngoại thương Việt
  Nam đang gấp rút thực hiện đề án cổ phần hóa để trình Chính phủ, đồng thời từng
  bước chuẩn bị để đối đầu với những thử thách mới khi các ngân hàng nước ngoài
  được phép hoạt động như các ngân hàng trong nước kể từ năm 2010.
  Trước yêu cầu đó tác giả đã lựa chọn nghiên cứu đề tài “Xây dựng Ngân hàng
  Ngoại thương Việt Nam trở thành tập đoàn tài chính ngân hàng đa năng trong khu
  vực châu Á” cho Luận văn tốt nghiệp của mình.
  2. Tình hình nghiên cứu:
  Hiện nay, trên thế giới chưa có khái niệm, định nghĩa chính thức về tập đoàn nói
  chung và tập đoàn tài chính ngân hàng đa năng nói riêng. Tại Việt Nam, cũng chưa
  có công trình nghiên cứu chính thức nào về mô hình tập đoàn và tập đoàn tài chính
  ngân hàng. Hầu hết các nghiên cứu về tập đoàn tài chính ngân hàng ở Việt Nam là
  các trao đổi, hội thảo khoa học phục vụ định hướng phát triển của các Ngân hàng
  thương mại Việt Nam, mà chưa đưa ra giải pháp phát triển cụ thể cho riêng ngân
  hàng nào.
  3. Mục đích nghiên cứu:
  Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về mô hình tập đoàn tài chính – ngân hàng đa năng,
  luận văn tìm ra các giải pháp nhằm xây dựng Ngân hàng Ngoại thương V iệt Nam
  thành một tập đoàn tài chính ngân hàng đa năng trong khu vực Châu Á
  4. Nhiệm vụ nghiên cứu:
  Nghiên cứu lý luận tổng quan về tập đoàn, tập đoàn tài chính ngân hàng đa năng.
  Tìm hiểu, đánh giá thực trạng hoạt động của Ngân hàng Ngoại thương trước định
  hướng phát triển thành tập đoàn tài chính ngân hàng đa năng trong khu vực.
  -3-Đề xuất các giải pháp để Ngân hàng Ngoại thương có thể phát triển thành tập
  đoàn tài chính ngân hàng đa năng trong khu vực châu Á.
  5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung chủ yếu vào nghiên cứu mô hình tổ
  chức và nội dung hoạt động của một tập đoàn tài chính ngân hàng đa năng.
  Phạm vi nghiên cứu: Luận văn chỉ giới hạn nghiên cứu thực trạng mô hình tổ chức
  và hoạt động của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, từ đó đưa ra các giải pháp
  để xây dựng Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam thành tập đoàn tài chính Ngân
  hàng đa năng trong khu vực Châu Á đến năm 2015.
  6. Phương pháp nghiên cứu:
  Trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện, luận văn dựa trên cơ sở vận dụng phép duy
  vật biện chứng kết hợp với các phương pháp như:
  Phương pháp phân tích.
  Phương pháp thống kê.
  Phương pháp tổng hợp.
  Phương pháp so sánh.
  Đồng thời dựa vào các lý luận, quan điểm kinh tế, tài chính và định hướng phát
  triển kinh tế của Đảng và Nhà nước, xuất phát từ thực tiễn để làm sáng tỏ các vấn
  đề nghiên cứu.
  7. Kết cấu của luận văn:
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và mục lục, kết cấu của luận văn được chia làm 3
  chương.
  Chương 1: Tổng quan về tập đoàn và tập đoàn tài chính ngân hàng đa năng.
  Chương 2: Thực trạng về mô hình tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Ngoại
  thương Việt Nam.
  Chương 3: Các giải pháp xây dựng Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam thành tập
  đoàn tài chính ngân hàng đa năng trong khu vực châu Á.
  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN VÀ TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH
  NGÂN HÀNG ĐA NĂNG 4
  1.1. Khái niệm và quá trình hình thành các tập đoàn trên thế giới . 4
  1.1.1. Tập đoàn và tập đoàn kinh tế: . 4
  1.1.1.1. Khái niệm và đặc trưng của tập đoàn: 4
  1.1.1.2. Tập đoàn kinh tế: 5
  1.1.2. Quá trình hình thành các tập đoàn trên thế giới . 9
  1.2. Tập đoàn tài chính - ngân hàng đa năng . 10
  1.2.1. Khái niệm, đặc điểm và xu hướng của các Tập đoàn tài chính - ngân hàng đa
  năng 10
  1.2.1.1. Khái niệm Tập đoàn tài chính - ngân hàng và Tập đoàn tài chính - ngân
  hàng đa năng . 10
  1.2.1.2. Đặc điểm của các Tập đoàn tài chính - ngân hàng đa năng 12
  1.2.1.3. Xu hướng chung của các Tập đoàn tài chính - ngân hàng đa năng trên thế
  giới. . 14
  1.2.2. Các mô hình Tập đoàn tài chính - ngân hàng đa năng và quá trình hình thành
  một số Tập đoàn tài chính - ngân hàng đa năng trên thế giới 16
  1.2.2.1. Các mô hình hoạt động chính của Tập đoàn tài chính - ngân hàng đa năng
  trên thế giới . 16
  1.2.2.2. Quá trình hình thành của một số Tập đoàn tài chính - ngân hàng đa năng
  trên thế giới. 19
  1.3. Điều kiện hình thành Tập đoàn tài chính – ngân hàng đa năng tại Việt
  Nam . 24
  1.3.1. Nhu cầu tất yếu của việc hình thành các Tập đoàn tài chính - ngân hàng đa
  năng tại Việt Nam. . 24
  1.3.1.1. Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam trong lĩnh vực ngân hàng 24
  1.3.1.2. Nhu cầu tất yếu về việc hình thành Tập đoàn tài chính - ngân hàng đa
  năng tại Việt Nam . 26
  1.3.2. Điều kiện hình thành Tập đoàn TC - NH đa năng tại Việt Nam 28
  1.3.2.1. Tổng quan về các Ngân hàng Thương mại Việt Nam 28
  1.3.2.2. Điều kiện hình thành Tập đoàn tài chính - ngân hàng đa năng tại Việt
  Nam . 35
  CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
  CỦA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM . 41
  2.1. Khái quát về Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 41
  2.1.1. Lịch sử phát triển của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam . 41
  2.1.2. Các lĩnh vực hoạt động chính và các nghiệp vụ cơ bản của Ngân hàng Ngoại
  thương Việt Nam 44
  2.1.2.1. Lĩnh vực hoạt động . 44
  2.1.2.2. Các nghiệp vụ cơ bản 45
  2.2. Thực trạng mô hình tổ chức và hoạt động kinh doanh của Ngân hàng
  Ngoại thương Việt Nam . 50
  2.2.1. Mô hình tổ chức của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam . 50
  2.2.1.1. Thực trạng: 50
  2.2.1.2. Hạn chế của mô hình tổ chức và quản trị của Ngân hàng Ngoại thương
  Việt Nam . 55
  2.2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Ngoại thương VN . 59
  2.2.2.1. Tình hình hoạt động kinh doanh . 59
  2.2.2.2. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Ngoại thương
  Việt Nam . 75
  2.2.3. Những thuận lợi và khó khăn trong việc xây dựng Ngân hàng Ngoại thương
  Việt Nam thành Tập đoàn TC-NH đa năng trong khu vực châu Á 78
  2.2.3.1. Thuận lợi: 78
  2.2.3.2. Khó khăn: 81
  CHƯƠNG 3 CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NGÂN HÀNG NGOẠI
  THƯƠNG VIỆT NAM THÀNH TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH
  NGÂN HÀNG ĐA NĂNG TRONG KHU VỰC CHÂU Á . 83
  3.1. Định hướng và mục tiêu phát triển của Ngân hàng Ngoại thương Việt
  Nam đến năm 2015 . 83
  3.2. Các giải pháp xây dựng Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam thành Tập
  đoàn tài chính – ngân hàng đa năng trong khu vực châu Á 84
  3.2.1. Xây dựng mô hình tổ chức và quản trị mới : . 84
  3.2.1.1. Đẩy nhanh tốc độ cổ phần hoá. . 84
  3.2.1.2. Xây dựng mô hình Tập đoàn tài chính - ngân hàng đa năng đa năng
  (VCB-Group) 87
  3.2.2. Các giải pháp mở rộng hoạt động kinh doanh theo hướng Tập đoàn tài chínhngân hàng đa năng: . 91
  3.2.2.1. Nâng cao năng lực tài chính: 91
  3.2.2.2. Mở rộng hoạt động kinh doanh: 94
  3.3. Kiến nghị: . 107
  3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước và các cơ quan hữu quan: 107
  3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước . 108
  KẾT LUẬN 110
  Tài liệu tham khảo . 112

  Xem Thêm: Xây dựng ngân hàng ngoại thương việt nam thành tập đoàn tài chính ngân hàng đa năng trong khu vực châu á
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng ngân hàng ngoại thương việt nam thành tập đoàn tài chính ngân hàng đa năng trong khu vực châu á sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status