Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post

  THẠC SĨ Quản lý rủi ro trong kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại việt nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế

  VipCủ Đậu Đậu Củ Đậu Đậu Đang Ngoại tuyến (992 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý rủi ro trong kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại việt nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế

  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  "Các Ngân hàng kinh doanh bằng chính việc quả n lý rủi ro. Thu ầ n
  nhất và đơn giả n, đó chính là nghề của Ngân hàng" (Câu nói c ủa Ông Chủ
  t ịch Hội đồng Quả n trị và Tổng giá m đốc Citi Corp, 1970 - 1984).
  Kinh doanh l à một nghiệp vụ chủ yế u của các Ngân hàng nói chung
  và của các Ngân hàng thương mạ i Việt Nam nói riêng. Các nghiệp vụ
  kinh doanh Ngân hà ng đạ t được thà nh công không phả i là dựa trê n việ c
  đưa ra các khoả n vay, các mức lãi suất hay các dịch vụ hoàn hảo, mà là
  dựa trên việc tối thiểu hoá rủi ro trong vi ệc thực hiệ n các dịch vụ đó. Trê n
  thực tế mọi hoạ t động kinh doanh đề u tiề m ẩ n rủi ro, chỉ khác nhau ở mức
  độ của rủi ro. Do vậ y, s ự sống còn và khả nă ng cạ nh tranh c ủa Ngân hà ng
  phụ thuộc hầu hết vào khả nă ng của họ trong việc quả n lý các rủi ro trong
  các hoạ t động kinh doanh.
  Qua đây cho thấy Quả n lý rủi ro nói chung trong c ác s ản phẩ m kinh
  doanh ngân hà ng rất quan trọng đối với một Ngâ n hàng thương mại. Thực
  tế hoạ t động kinh doanh c ủa các Ngân hàng thương mạ i cho thấy quả n lý
  rủi ro các hoạ t động kinh doanh ngân hà ng đã được quan tâm nhưng mức
  độ còn hạn chế và chưa cụ thể hoá được những nội dung c ủa quả n lý rủi
  ro Đâ y là mối quan tâ m, là vấ n đề bức xúc của các Ngâ n hàng Thương
  mạ i trong điề u kiệ n nề n kinh tế thị trường và trước xu thế toà n cầu hoá.
  Vì những lý do trê n đây, em chọn đề t à i: "Qu ản lý rủi ro trong
  kinh doanh c ủa hệ th ống ngân hàng thương mại Việ t Nam đáp ứng yê u
  cầu hội nhập kinh tế quốc tế ".
  2. Tì nh hì nh nghiê n cứu
  Đề tài quả n lý rủi ro trong kinh do anh c ủa hệ thống ngân hà ng
  thương mạ i Việ t Nam đã có khá nhiề u các tác giả đề cập và nghiê n cứu,
  song hầu hế t các tác giả đề u nghiê n cứu một c ách khái quát, t ổng thể, các
  giải pháp đưa ra đều là các giải pháp chung chung, có thể áp dụng cho toà n
  bộ các ngân hà ng trên thế giới hoặc chỉ nghiê n cứu tập trung vào một nội
  dung chủ yếu trong kinh doanh ngân hà ng. Chẳng hạ n, giáo trình "Quả n trị
  rủi ro trong kinh doanh ng ân hàng" của PGS, TS Nguyễn Vă n Tiế n; luậ n
  vă n mã số LV.01046, Thư việ n Trường đại học Ngoại t hương Hà Nội, với
  đề tài "Quả n trị rủi ro trong c ác ngân hàng thương mạ i Việt Nam".
  Với những kiến thức đã học và bằng thực tế kinh nghiệ m công tác,
  qua đề tà i lựa chọn ở trên, em muốn đưa ra các thực trạ ng của vấ n đề quả n
  lý rủi ro trong kinh doanh ngân hàng cụ thể tại Việt Nam và hệ thống lạ i
  các giải pháp để quản lý rủi ro một số nghiệp vụ chủ yếu trong kinh doanh
  ngân hà ng.
  3. Mục tiêu nghiên cứu của luận văn
  Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý rủi ro trong kinh
  doanh của hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam và đi sâu nghiên cứu
  ưu, nhược điểm của các biện pháp Việt Nam đã và đang áp dụng để quản lý
  các rủi ro trên.
  Trên cơ sở th ực tiễn và lý lu ận, đề xuất các giải ph áp nhằm thúc đẩy quản
  lý rủi ro trong kinh doanh ng ân hàng của các ngân hàng thương m ại Vi ệt Nam.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu của luận v ăn là: Qu ản lý rủi ro trong kinh doanh củ a
  hệ th ống ngân hàng thương m ại Vi ệt Nam đáp ứng yêu cầu hội nh ập kinh tế quốc tế.
  Phạm vi nghiên cứu của luận văn: tập trung phân tích quản lý rủi ro
  trong kinh doanh một số sản phẩm chủ yếu và các biện pháp quản lý chúng tại
  các ngân hàng thương mại Việt Nam.
  5. Phương pháp nghiên cứu
  Sử dụng kết hợp một số phương pháp: phương pháp tiếp cận hệ thống,
  phương pháp phân tích tài liệu, tổng hợp, thống kê.
  6. Những đóng góp của luận văn
  - Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận cơ bản về quản lý rủi ro trong kinh
  doanh ngân hàng.
  - Phân tích ưu, nhược điểm của các biện pháp đã và đang áp dụng để
  quản lý rủi ro các nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng của các ngân hàng
  thương mại Việt Nam.
  - Đề xuất một số giải pháp trong quản lý rủi ro các nghiệp vụ chủ yếu
  trong kinh doanh ngân hàng nói chung.
  7. Kết cấu của luận văn
  Luận văn bao gồm 3 chương:
  Chương 1: Những vấn đề cơ bản về quản lý rủi ro trong kinh doanh
  ngân hàng ở Việt Nam.
  Chương 2: Thực trạng quản lý rủi ro trong kinh doanh ngân hàng tại
  các ngân hàng thương mại Việt Nam.
  Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản lý rủi ro trong kinh doanh ngân
  hàng đáp ứng yêu cầu hội nhập.

  Xem Thêm: Quản lý rủi ro trong kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại việt nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý rủi ro trong kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại việt nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status