Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Vai trò của nhà nước về an sinh xã hội đối với nông dân ở Việt Nam

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Vai trò của nhà nước về an sinh xã hội đối với nông dân ở Việt Nam

  LUẬN ÁN TIẾN SỸ
  NĂM 2014

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN . i
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . vi
  DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG, HÌNH, HỘP vii
  MỞ ĐẦU . 1
  Chương 1: TỔNG QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VAI TRÒ
  CỦA NHÀ NƯỚC VỀ AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI NÔNG DÂN
  . 5
  1.1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC VỀ AN
  SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI NÔNG DÂN . 5
  1.1.1. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài 5
  1.1.2. Tình hình nghiên cứu ở trong nước 9
  1.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 16
  1.2.1. Cách tiếp cận . 16
  1.2.2. Mô hình nghiên cứu 17
  1.2.2.1. Nội dung vai trò của Nhà nước về an sinh xã hội đối với nông dân 17
  1.2.2.2. Các nhân tố đảm bảo vai trò của Nhà nước về an sinh xã hội đối với
  nông dân 17
  1.2.2.3. Các tiêu chí đánh giá vai trò của Nhà nước về an sinh xã hội đối với
  nông dân 18
  1.2.3. Phương pháp nghiên cứu 22
  1.2.3.1. Phương pháp định tính 22
  1.2.3.2. Phương pháp định lượng . 22
  1.2.3.3. Phương pháp xử lý dữ liệu 26
  TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 27
  Chương 2: VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC VỀ AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI
  NÔNG DÂN: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM
  THỰC TIỄN
  28
  2.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA AN SINH XÃ HỘI
  ĐỐI VỚI NÔNG DÂN 28
  2.1.1. Khái niệm và sự cần thiết của an sinh xã hội . 28
  2.1.1.1. Khái niệm về an sinh xã hội . 28
  2.1.1.2. Sự cần thiết của an sinh xã hội . 29
  2.1.2. Khái niệm và đặc điểm của an sinh xã hội đối với nông dân . 33
  2.1.2.1. Khái niệm về an sinh xã hội đối với nông dân . 33
  2.1.2.2. Những đặc điểm cơ bản của an sinh xã hội đối với nông dân 34
  2.1.3. Vai trò của an sinh xã hội đối với nông dân . 36
  2.2. BẢN CHẤT, NỘI DUNG VÀ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
  VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC VỀ AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI
  NÔNG DÂN . 40
  iii
  2.2.1. Bản chất và tầm quan trọng của vai trò nhà nước về an sinh xã hội đối
  với nông dân . 40
  2.2.1.1. Bản chất vai trò của Nhà nước về an sinh xã hội đối với nông dân . 40
  2.2.1.2. Tầm quan trọng của vai trò nhà nước về an sinh xã hội đối với
  nông dân 42
  2.2.2. Nội dung vai trò của Nhà nước về an sinh xã hội đối với nông dân 44
  2.2.2.1. Nhà nước xây dựng và hoàn thiện môi trường luật pháp và thể chế
  chính sách an sinh xã hội đối với nông dân 44
  2.2.2.2. Nhà nước phối hợp thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với nông
  dân với các chính sách kinh tế - xã hội khác 46
  2.2.2.3. Nhà nước kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách về an sinh
  xã hội đối với nông dân 49
  2.2.3. Nhân tố ảnh hưởng đến vai trò của Nhà nước về an sinh xã hội đối với
  nông dân 50
  2.2.3.1. Quan điểm của Nhà nước về an sinh xã hội đối với nông dân . 50
  2.2.3.2. Khả năng tài chính của Nhà nước và thu nhập của nông dân . 52
  2.2.3.3. Năng lực của hệ thống quản lý an sinh xã hội đối với nông dân 53
  2.2.3.4. Nhận thức xã hội về an sinh xã hội đối với nông dân 55
  2.3. KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VỀ VAI
  TRÒ NHÀ NƯỚC VỀ AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI NÔNG DÂN VÀ
  BÀI HỌC CHO VIỆT NAM . 55
  2.3.1. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về vai trò Nhà nước về an
  sinh xã hội đối với nông dân . 55
  2.3.1.1. Kinh nghiệm của Cộng hòa Liên bang Đức . 55
  2.3.1.2. Kinh nghiệm của Trung Quốc 60
  2.3.2. Những bài học rút ra cho Việt Nam từ nghiên cứu kinh nghiệm của
  các nước 62
  TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 63
  Chương 3: THỰC TRẠNG VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC VỀ AN SINH XÃ
  HỘI ĐỐI VỚI NÔNG DÂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
  64
  3.1. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC VỀ AN
  SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI NÔNG DÂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 64
  3.1.1. Nhà nước xây dựng và hoàn thiện môi trường luật pháp, thể chế chính
  sách để nông dân tham gia vào an sinh xã hội 64
  3.1.1.1. Nhà nước xây dựng và hoàn thiện môi trường luật pháp, thể chế chính
  sách để nông dân tham gia vào an sinh xã hội theo nguyên tắc đóng -
  hưởng 64
  3.1.1.2. Nhà nước xây dựng và hoàn thiện môi trường luật pháp, thể chế chính
  sách để nông dân tham gia an sinh xã hội không dựa trên nguyên tắc
  đóng góp . 68
  3.1.2. Nhà nước phối hợp thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với nông dân với
  các chính sách kinh tế - xã hội khác 71
  3.1.3. Nhà nước xây dựng mô hình tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát về an
  sinh xã hội nói chung, đối với nông dân nói riêng . 75
  3.1.4. Kết quả tham gia của nông dân vào hệ thống an sinh xã hội hiện nay . 78
  3.1.4.1. Sự tham gia của nông dân vào an sinh xã hội theo nguyên tắc đóng - hưởng .78
  3.1.4.2. Sự tham gia của nông dân vào an sinh xã hội không dựa trên nguyên
  tắc đóng góp 82
  3.2. ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC VỀ AN SINH XÃ HỘI
  ĐỐI VỚI NÔNG DÂN 92
  3.2.1. Thành tựu và hạn chế vai trò của Nhà nước về an sinh xã hội đối với
  nông dân Việt Nam hiện nay 92
  3.2.1.1. Những thành tựu và hạn chế trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ
  thống luật pháp, chính sách an sinh xã hội đối với nông dân . 92
  3.2.1.2. Những thành tựu và hạn chế về vai trò của Nhà nước trong việc phối
  hợp chính sách an sinh xã hội với các chính sách kinh tế - xã hội khác 99
  3.2.1.3. Những thành tựu và hạn chế về vai trò của Nhà nước trong việc kiểm
  tra, giám sát thực thi chính sách an sinh xã hội đối với nông dân 102
  3.2.2. Nguyên nhân hạn chế vai trò của Nhà nước về an sinh xã hội đối với
  nông dân 105
  3.2.2.1. An sinh xã hội đối với nông dân còn là mô hình mới, nên các quan
  điểm, chủ trương còn chưa theo kịp với thực tiễn 105
  3.2.2.2. Thu nhập của nông dân thấp, khó có khả năng tham gia an sinh xã hội
  theo nguyên tắc đóng - hưởng 105
  3.2.2.3. Nguồn tài chính của Nhà nước và nguồn huy động từ cộng đồng để hỗ
  trợ an sinh xã hội không theo nguyên tắc đóng - hưởng đối với nông
  dân còn hạn hẹp 112
  3.2.2.4. Năng lực tổ chức quản lý an sinh xã hội đối với nông dân còn nhiều
  bất cập . 113
  3.2.3.5. Nhận thức xã hội về an sinh xã hội đối với nông dân và công tác tuyên
  truyền, phổ biến thông tin về an sinh xã hội đến người dân còn hạn chế 115
  TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 118
  Chương 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ
  CỦA NHÀ NƯỚC VỀ AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI NÔNG DÂN
  VIỆT NAM NHỮNG NĂM TỚI
  . 119
  4.1. BỐI CẢNH TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC VỀ AN SINH
  XÃ HỘI ĐỐI VỚI NÔNG DÂN VIỆT NAM NHỮNG NĂM TỚI 119
  4.1.1. Bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội của đất nước tác động đến tăng
  cường vai trò của Nhà nước về an sinh xã hội đối với nông dân những
  năm tới 119
  4.1.1.1. Cơ cấu ngành nghề trong khu vực nông thôn . 119
  4.1.1.2. Dân số và lao động nông thôn những năm tới 119
  4.1.1.3. Thu nhập, tiêu dùng, tích lũy và đời sống của người dân nông thôn . 120
  4.1.2. Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội đối
  với nông dân . 123
  4.2. PHƯƠNG HƯỚNG TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ CỦA NHÀ
  NƯỚC VỀ AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI NÔNG DÂN NHỮNG
  NĂM TỚI . 126
  4.2.1. Tăng cường thu hút sự tham gia của nông dân vào an sinh xã hội 126
  4.2.1.1. An sinh xã hội theo nguyên tắc đóng - hưởng 126
  4.2.1.2. An sinh xã hội không dựa vào đóng góp đối với nông dân 128
  4.2.2. Phương hướng tăng cường vai trò của Nhà nước về an sinh xã hội đối
  với nông dân ở nước ta những năm tới . 134
  4.2.2.1. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật pháp, chế độ và chính sách về an sinh xã hội
  đối với nông dân 134
  4.2.2.2. Tăng cường sự phối hợp các chính sách kinh tế - xã hội với hệ thống
  chính sách an sinh xã hội đối với nông dân 136
  4.2.2.3. Hoàn thiện công tác tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện hệ
  thống chính sách an sinh xã hội đối với nông dân 141
  4.3. GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ CỦA NHÀ
  NƯỚC VỀ AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI NÔNG DÂN VIỆT NAM
  NHỮNG NĂM TỚI 142
  4.3.1. Đẩy mạnh sản xuất, tăng nguồn thu, nâng cao thu nhập của nông dân 143
  4.3.2. Tăng cường hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước để nông dân tham
  gia vào hệ thống an sinh xã hội mạnh hơn . 144
  4.3.3. Nghiên cứu đổi mới tổ chức quản lý an sinh xã hội theo nguyên tắc
  đóng - hưởng đối với nông dân . 147
  4.2.4. Tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác an sinh xã hội . 147
  4.2.5. Nâng cao nhận thức cho người nông dân về lợi ích của việc tham gia
  các chương trình an sinh xã hội 148
  TIỂU KẾT CHƯƠNG 4 149
  KẾT LUẬN 150
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 152
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 153

  MỞ ĐẦU
  1. Lý do lựa chọn đề tài

  Thực tiễn sinh động trong gần 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới đã khẳng
  định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng ta là đúng đắn, bước đi là thích
  hợp. Sự phát triển kinh tế thị trường đã mang lại cho đất nước những biến đổi sâu
  sắc về kinh tế - xã hội. Kinh tế tăng trưởng nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo
  hướng tiến bộ, thu nhập bình quân của người lao động ngày càng cao, đời sống kinh
  tế và xã hội của nhân dân có sự cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, những hệ luỵ hữu cơ của
  sự phát triển kinh tế thị trường như xu hướng phân hoá giàu nghèo, bất bình đẳng
  giữa khu vực nông thôn với khu vực thành thị ngày cũng có xu hướng gia tăng.
  Để bảo đảm ổn định hệ thống chính trị và sự phát triển bền vững của đất
  nước theo con đường kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), đòi
  hỏi Nhà nước càng phải xây dựng và phát triển nhanh chóng hệ thống an sinh xã hội
  (ASXH), thay cho nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung trước đây, nhằm điều hoà các
  quyền lợi và nghĩa vụ của mọi công dân trong cộng đồng và qua đó điều hoà các
  mâu thuẫn xã hội đã, đang và sẽ phát sinh.
  Từ khi giành được độc lập, nước ta vẫn là một nước nông nghiệp lạc hậu với
  hơn 80% dân số là nông dân. Mặc dù hiện nay dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản
  Việt Nam, đất nước đang tiến nhanh trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá
  (CNH, HĐH) nhưng trong một tương lai không gần tỷ lệ ấy cũng chưa thể giảm
  xuống dưới 40%. Điều đó nói lên rằng, nông dân vẫn là một lực lượng lao động
  hùng hậu và đặc biệt vẫn luôn luôn là lực lượng chính trị xã hội hết sức quan trọng,
  bảo đảm ổn định xã hội và an ninh Tổ quốc.
  Vì tính chất đặc thù của lao động và sản phẩm lao động nông nghiệp nước ta
  chưa cao nên tỷ trọng đóng góp của khu vực này vào GDP còn thấp, phải chăng vì
  vậy mà trong một thời gian dài các nhà hoạch định chính sách đã để quên, để chậm
  vấn đề ASXH đối với nông dân, hoặc chỉ tiếp cận vấn đề như là sự thể hiện tính ưu
  việt của chế độ XHCN mà chưa đặt nó trong phạm trù quản lý nhà nước?
  Đến những năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương,
  chính sách để giải quyết vấn đề ASXH nói chung và ASXH đối với nông dân nói
  2
  riêng. Nhiều chính sách về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), cứu
  trợ xã hội (CTXH), ưu đãi xã hội (ƯĐXH) đã được Nhà nước sửa đổi, bổ sung và
  luật hoá. Tuy nhiên, hệ thống chính sách ASXH nói chung và ASXH đối với nông
  dân nói riêng vẫn còn tồn tại nhiều thiếu sót, bất cập, chưa đáp ứng kịp những biến
  động kinh tế - xã hội của đất nước, đòi hỏi phải được nghiên cứu bổ sung và hoàn
  thiện một cách khoa học.
  Đã có nhiều công trình nghiên cứu công phu về ASXH và ASXH đối với
  nông dân ở Việt Nam nhưng các kết quả của nó, do nhiều lý do khác nhau, chưa
  hoặc chậm đi vào đời sống đất nước. Xuất phát từ những nội dung trên, bản thân tác
  giả nhận thấy việc nghiên cứu vai trò của Nhà nước về ASXH đối với nông dân
  hiện nay là việc làm cấp thiết của nước ta. Đó cũng là lý do để tác giả chọn đề tài:
  “Vai trò của Nhà nước về an sinh xã hội đối với nông dân ở Việt Nam” làm luận
  án tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế chính trị.
  2. Mục tiêu nghiên cứu của Luận án
  2.1. Mục tiêu chung
  Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn các nước và Việt Nam hiện nay,
  Luận án đề xuất các phương hướng và giải pháp nhằm tăng cường vai trò của Nhà
  nước về ASXH đối với nông dân ở Việt Nam những năm tới.
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Làm rõ những nội dung lý luận vai trò của Nhà nước về ASXH đối với nông
  dân trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và kinh nghiệm của một số nước trên thế giới.
  - Phân tích thực trạng vai trò của Nhà nước về ASXH đối với nông dân ở
  Việt Nam; chỉ ra những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân hạn chế trong vai trò
  của Nhà nước về ASXH đối với nông dân ở Việt Nam.
  - Đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm tăng cường vai trò của Nhà nước
  về ASXH đối với nông dân ở Việt Nam những năm tới.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu: là vai trò của Nhà nước về ASXH đối với nông dân.
  Tuy nhiên, vai trò nhà nước về ASXH đối với nông dân có phạm vi rộng. Luận án
  này sẽ tập trung vào vai trò nhà nước trong xây dựng hệ thống luật pháp, cơ chế
  chính sách, tổ chức phối hợp chính sách và tổ chức quản lý, kiểm tra giám sát nhằm
  thiết lập hệ thống và tạo các điều kiện đảm bảo cho hệ thống ASXH vận hành.
  Về thiết lập hệ thống ASXH, Luận án xem xét hệ thống ASXH theo nguyên
  tắc đóng - hưởng và ASXH không dựa trên nguyên tắc đóng góp.
  Để tạo lập các điều kiện nhằm thực hiện vai trò của Nhà nước về ASXH
  đối với nông dân, Luận án sẽ tập trung vào phân tích các chủ trương, quan điểm
  của Đảng, khả năng kinh tế đảm bảo cho nông dân tham gia và khả năng đảm
  bảo tài chính của Nhà nước, về năng lực bộ máy và nhận thức của người nông
  dân về ASXH.
  Về đối tượng nông dân, Luận án tập trung phân tích đối tượng người nông
  dân vùng Bắc Trung Bộ là vùng kinh tế phát triển ở mức trung bình so với cả nước.
  Thêm nữa, ở đây có cả người nông dân vùng ven biển, đồng bằng, trung du và miền
  núi, nên có thể khảo sát được hầu hết các đối tượng nông dân nước ta.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Về không gian: Nghiên cứu trên địa bàn cả nước, song số liệu điều tra minh
  chứng thông qua điều tra khảo sát ở 3 tỉnh Bắc Trung Bộ là Thanh Hóa, Nghệ An
  và Hà Tĩnh.
  - Về thời gian: Sử dụng các thông tin, tư liệu từ năm 2000 đến năm 2012, đề
  xuất giải pháp cho đến những năm 2020.
  4. Những đóng góp của Luận án
  - Xây dựng khung lý thuyết vai trò của Nhà nước về ASXH đối với nông dân
  thông qua tổng hợp các nghiên cứu trong và ngoài nước, kinh nghiệm thực tiễn của
  một số nước.
  - Thông qua hệ thống tài liệu thứ cấp từ các bộ, ngành có liên quan và số liệu
  điều tra, khảo sát phỏng vấn tại ba tỉnh Bắc Trung Bộ là Hà Tĩnh, Nghệ An và
  Thanh Hóa, Luận án đã phân tích đánh giá thực trạng vai trò của Nhà nước về
  ASXH đối với nông dân ở Việt Nam, chỉ rõ những thành tựu, hạn chế và nguyên
  nhân hạn chế.
  - Khuyến nghị các phương hướng và giải pháp tăng cường vai trò của Nhà
  nước về ASXH đối với nông dân ở Việt Nam những năm tới.
  5. Kết cấu Luận án
  Gồm phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, các phụ lục về
  thông tin, tư liệu, kết quả điều tra khảo sát và nội dung bốn chương của Luận án.
  Chương 1: Tổng quan và phương pháp nghiên cứu vai trò của Nhà nước về
  an sinh xã hội đối với nông dân.
  Chương 2: Vai trò của Nhà nước về an sinh xã hội đối với nông dân: Những
  vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn.
  Chương 3: Thực trạng vai trò của Nhà nước về an sinh xã hội đối với nông
  dân ở Việt Nam hiện nay.
  Chương 4: Phương hướng và giải pháp nhằm tăng cường vai trò của Nhà
  nước về an sinh xã hội đối với nông dân ở Việt Nam những năm tới.

  Xem Thêm: Vai trò của nhà nước về an sinh xã hội đối với nông dân ở Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vai trò của nhà nước về an sinh xã hội đối với nông dân ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status