Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ đẩy mạnh xuất khẩu rau quả của các doanh nghiệp việt nam trong điều kiện tự do hoá thương mại

  VipCủ Đậu Đậu Củ Đậu Đậu Đang Ngoại tuyến (992 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. đẩy mạnh xuất khẩu rau quả của các doanh nghiệp việt nam trong điều kiện tự do hoá thương mại

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ THẾ GIỚI
  VÀ SỰ CẦN THIẾT ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU RAU QUẢ CỦA VIỆT
  NAM . 4
  1.1. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ THẾ GIỚI . 4
  1.1.1. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT RAU QUẢ 4
  1.1.1.1. ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM VÀ THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ . 4
  1.1.1.2. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT RAU QUẢ THẾ GIỚI 6
  1.1.2. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU 7
  1.1.3. TÌNH HÌNH NHậP KHẨU . 14
  1.2. SỰ CẦN THIẾT ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU RAU QUẢ CỦA VIỆT NAM 26
  1.3. CÁC CAM KẾT QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT
  KHẨU RAU QUẢ 29
  1.3.1. KHU VỰC MẬU DỊCH TỰ DO ASEAN (AFTA) . 29
  1.3.2. HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - HOA KỲ . 30
  1.3.3. CHƯƠNG TRÌNH THU HOẠCH SỚM . 32
  1.3.4. TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO) . 32
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU RAU QUẢ CỦA CÁC
  DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ DO HOÁ
  THƯƠNG MẠI 34
  2.1. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, XUẤT KHẨU RAU QUẢ CỦA
  VIỆT NAM 34
  2.1.1. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT RAU QUẢ CỦA VIỆT
  NAM 34
  2.1.1.1. DIỆN TÍCH, SẢN LƯỢNG VÀ CƠ CẤU SẢN PHẨM RAU . 34
  2.1.1.2. DIỆN TÍCH, SẢN LƯỢNG VÀ CƠ CẤU SẢN PHẨM QUẢ 35
  2.1.2. KHỐI LUỢNG VÀ KIM NGẠCH XUẤT KHẨU RAU QUẢ CỦA
  VIỆT NAM . 37
  2.1.3. CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU MẶT HÀNG RAU QUẢ
  CỦA VIỆT NAM . 39
  2.2. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, XUẤT KHẨU RAU
  QUẢ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM . 41
  2.2.1. KHẢ NĂNG TẠO NGUỒN CUNG XUẤT KHẨU 41
  2.2.2. KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU . 48
  2.2.3. VẤN ĐỀ BẢO QUẢN SAU THU HOẠCH . 52
  2.2.4. VẤN ĐỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM . 53
  2.2.5. VẤN ĐỀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU . 54
  2.2.6. CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH VÀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH
  CỦA DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU RAU QUẢ VIỆT NAM 59
  2.3. THỰC TRANG CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH SẢN XUẤT, XUẤT KHẨU
  RAU QUẢ CỦA VIỆT NAM 64
  2.3.1. CHÍNH SÁCH QUY HOẠCH VÙNG SẢN XUẤT . 64
  2.3.2. CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI 64
  2.3.3. CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH . 67
  2.3.4. CHÍNH SÁCH SẢN XUẤT XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ 68
  CHƯƠNG 3 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT
  KHẨU RAU QUẢ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG
  ĐIỀU KIỆN TỰ DO HOÁ THƯƠNG MẠI . 72
  3.1. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU RAU
  QUẢ CỦA VIỆT NAM 72
  3.1.1. CƠ HỘI . 72
  3.1.2. THÁCH THỨC 72
  3.2. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU RAU QUẢ CỦA
  VIỆT NAM 73
  3.2.1. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU RAU QUẢ . 73
  3.2.2. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU RAU QUẢ 75
  3.3. CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU RAU QUẢ CỦA CÁC DOANH
  NGHIỆP VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ DO HOÁ THƯƠNG MẠI 76
  3.3.1. CÁC GIẢI PHÁP VỀ PHÍA DOANH NGHIỆP 76
  3.3.1.1. CHỦ ĐỘNG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG VÀ HOẠCH ĐỊNH
  CHIẾN LƯỢC THỊ TRƯỜNG 76
  3.3.1.2. CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH
  TRANH . 79
  3.3.1.3. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ CÔNG
  NGHỆ HIỆN ĐẠI . 81
  3.3.2. GIẢI PHÁP VỀ PHÍA NHÀ NƯỚC, CÁC BỘ, NGÀNH . 82
  3.3.2.1. CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÁC VÙNG SẢN XUẤT HÀNG HOÁ 82
  3.3.2.3. CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG . 85
  3.3.2.4. CHÍNH SÁCH TỔ CHỨC TIÊU THỤ . 86
  3.3.2.5. KHUYẾN KHÍCH HÌNH THỨC LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT
  RAU QUẢ . 89
  3.3.2.6. CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI VÀ KHUYẾN KHÍCH XUẤT KHẨU 91
  3.3.2.7. CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU VÀ XÚC
  TIẾN THƯƠNG MẠI . 92
  3.3.2.8. CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÁC HIỆP HỘI NGÀNH HÀNG 96
  3.3.2.9. HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC . 97
  KẾT LUẬN 99
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Việt Nam có tiềm năng để phát triển ngành rau quả xuất khẩu do có các điều
  kiện thuận lợi về khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp với việc trồng nhiều loại rau quả
  nhiệt đới, á nhiệt đới và cả một số loại rau quả ôn đới.
  Sau khi suy giảm trong những năm đầu thập niên 90 do mất thị trường xuất
  khẩu truyền thống ở các nước Đông Âu, từ năm 1995 xuất khẩu rau quả của Việt
  Nam đã phục hồi và đạt được những bước tăng trưởng khá quan trọng. Với thế
  mạnh là khí hậu và đất trồng thuận lợi, khả năng đa dạng hoá sản phẩm, nguồn lao
  động dồi dào, rau quả Việt Nam đã vươn tới 50 quốc gia trên thế giới.
  Tuy nhiên, sự phát triển của ngành rau quả Việt Nam và khả năng xuất khẩu
  rau quả của doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề bất cập như khả năng dự
  trữ, bảo quản, chế biến còn rất hạn chế, chất lượng không cao, giá xuất khẩu còn
  chịu nhiều thua thiệt, diện tích trồng cây trong nước còn manh mún, không có vùng
  chuyên canh như nhiều nước xuất khẩu khác nên khi có đơn đặt hàng ổn định, số
  lượng lớn thì không có khả năng cung cấp, .
  Để nâng cao hiệu quả sản xuất và xuất khẩu rau quả của doanh nghiệp Việt
  Nam, cần thiết phải đánh giá được những yếu tố tác động đến khả năng phát triển
  xuất khẩu của doanh nghiệp và tìm ra những giải pháp thích hợp nhằm nâng cao khả
  năng xuất khẩu. Do đó, đề tài “Đẩy mạnh xuất khẩu rau quả của các doanh
  nghiệp Việt Nam trong điều kiện tự do hoá thương mại” có tính khoa học và
  thực tiễn cao.

  Xem Thêm: đẩy mạnh xuất khẩu rau quả của các doanh nghiệp việt nam trong điều kiện tự do hoá thương mại
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu đẩy mạnh xuất khẩu rau quả của các doanh nghiệp việt nam trong điều kiện tự do hoá thương mại sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status