Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoạt động của các trung gian tài chính trên thị trường chứng khoán việt nam trong xu thế hội nhập thị trường tài chính quổc tế

  VipCủ Đậu Đậu Củ Đậu Đậu Đang Ngoại tuyến (992 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoạt động của các trung gian tài chính trên thị trường chứng khoán việt nam trong xu thế hội nhập thị trường tài chính quổc tế

  MỤC LỤC

  Mở đầu .
  Chương 1. Một số vấn đề cơ bản về thị trường chứng khoán và các trung gian
  tài chính trên thị trường chứng khoán
  1.1. Các vấn đề cơ bản về thị trường chứng khoán .
  1.1.1. Khái quát về sự hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán
  1.1.2. Khái niệm thị trường chứng khoán
  1.1.3. Phân loại thị trường chứng khoán .
  1.1.3.1. Phân loại theo hàng hóa
  1.1.3.2. Phân loại theo quá trình luân chuyển vốn
  1.1.3.3. Phân loại theo hình thức tổ chức của thị trường
  1.1.4. Vai trò của thị trường chứng khoán
  1.1.5. Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán
  1.1.5.1. Chính phủ
  1.1.5.2. Các doanh nghiệp
  1.1.5.3. Các nhà đầu tư cá thể
  1.1.5.4. Các trung gian tài chính
  1.2. Các trung gian tài chính trên thị trường chứng khoán .
  1.2.1. Khái niệm trung gian tài chính .
  1.2.2. Phân loại trung gian tài chính
  1.2.2.1. Các tổ chức nhận tiền gửi
  1.2.2.2. Các tổ chức tiết kiệm theo hợp đồng
  1.2.2.3. Các trung gian đầu tư
  1.2.3. Hoạt động của các trung gian tài chính trên thị trường chứng khoán .
  1.2.3.1. Hoạt động phát hành chứng khoán
  1.2.3.2. Hoạt động kinh doanh chứng khoán
  1.2.3.3. Đại lý, bảo lãnh phát hành chứng khoán
  1.2.3.4. Môi giới chứng khoán
  1.2.3.5. Tư vấn đầu tư chứng khoán
  1.2.3.6. Quản lý danh mục đầu tư
  1.2.3.7. Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
  1.2.3.8. Thanh toán và lưu ký chứng khoán
  1.2.3.9. Các hoạt động khác
  Chương 2. Thực trạng hoạt động của các trung gian tài chính trên thị trường
  chứng khoán Việt Nam
  2.1. Sự ra đời và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam
  2.2. Các trung gian tài chính Việt Nam
  2.2.1. Sơ lược về hệ thống tài chính Việt Nam .
  2.2.2. Các ngân hàng thương mại
  2.2.3. Các tổ chức bảo hiểm
  2.2.4. Các công ty chứng khoán
  2.2.5. Các công ty quản lý quỹ và các quỹ đầu tư .
  2.2.6. Các công ty tài chính .
  2.2.7. Các công ty cho thuê tài chính
  2.3. Hoạt động của các trung gian tài chính trên thị trường chứng khoán Việt
  Nam .
  2.3.1. Các văn bản pháp lý điều chỉnh hoạt động của các trung gian tài
  chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam
  2.3.1.1. Luật các tổ chức tín dụng và Luật sửa đổi luật các tổ chức tín dụng
  2.3.1.2. Luật Doanh nghiệp
  2.3.1.3. Luật kinh doanh bảo hiểm
  2.3.1.4. Luật chứng khoán
  2.3.2. Hoạt động phát hành chứng khoán
  2.3.3. Hoạt động đại lý, bảo lãnh phát hành chứng khoán
  2.3.3.1. Hoạt động bảo lãnh, phát hành trái phiếu chính phủ
  2.3.3.2. Hoạt động bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp
  2.3.3.3. Hoạt động bảo lãnh phát hành cổ phiếu
  2.3.4. Hoạt động kinh doanh chứng khoán .
  2.3.5. Hoạt động tư vấn niêm yết, đầu tư chứng khoán
  2.3.6. Các hoạt động khác
  2.4. Đánh giá kết quả hoạt động của các trung gian tài chính trên thị trường
  chứng khoán Việt Nam .
  2.4.1. Kết quả hoạt động .
  2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
  Chương 3. Giải pháp thúc đẩy hoạt động của các Trung gian tài chính trên
  thị trường chứng khoán Việt Nam trong xu thế hội nhập thị trường tài chính
  quốc tế
  3.1. Xu thế hội nhập thị trường tài chính quốc tế
  3.1.1. Các cam kết trong lĩnh vực tài chính và lộ trình hội nhập .
  3.1.2. Cơ hội và thách thức với thị trường chứng khoán Việt Nam trong xu
  thế hội nhập tài chính quốc tế
  3.1.2.1. Cơ hội
  3.1.2.2. Thách thức
  3.2. Mục tiêu phát triển thị trường tài chính, chứng khoán Việt Nam đến năm
  2010 và định hướng 2020 .
  3.3. Hoạt động của các trung gian tài chính - nhân tố quan trọng thúc đẩy sự
  phát triển của thị trường chứng khoán ở Việt Nam
  3.4. Giải pháp thúc đẩy hoạt động của các Trung gian tài chính trên thị trường
  chứng khoán Việt Nam trong xu thế hội nhập thị trường tài chính quốc tế
  3.4.1. Các giải pháp vĩ mô .
  3.4.1.1. Các giải pháp tạo đà cho sự phát triển kinh tế .
  3.4.1.2. Giải pháp hoàn thiện chức năng và tăng cường sự phối hợp
  giữa các cơ quan quản lý Nhà nước
  3.4.1.3. Các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán .
  3.4.2. Các giải pháp vi mô
  3.4.2.1. Tăng cường tiềm lực tài chính của các Trung gian tài chính
  3.4.2.2. Phát triển các nghiệp vụ mới trên thị trường chứng khoán .
  3.4.2.3. Nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực hoạt động của các
  Trung gian tài chính trên thị trường chứng khoán .
  3.4.2.4. Đa dạng hóa các tổ chức tài chính nhằm tạo ra sự cạnh tranh
  lành mạnh trên thị trường tài chính quốc gia .
  3.4.2.5. Hình thành và phát triển các công ty đầu tư chứng khoán .
  Kết luận .
  Tài liệu tham khảo
  Phụ lục
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Trong quá trình toàn cầu hóa hiện nay xu thế hội nhập kinh tế quốc tế đang
  diễn ra vô cùng mạnh mẽ. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế chung khi chúng
  ta đã chính thức là thành viên của Tổ chức thương mại quốc tế (WTO ) vào cuối
  năm 2006. Hội nhập kinh tế quốc tế trong đó hội nhập thị trường tài chính - một cấu
  thành quan trọng của nền kinh tế đang đứng trước rất nhiều những cơ hội và thách
  thức trong bối cảnh mới.
  Thị trường chứng khoán, bộ phận quan trọng của thị trường tài chính trong
  thời gian qua đã có được những bước phát triển nhất định. Lý thuyết và thực tiễn
  cho thấy thị trường chứng khoán có vai trò quan trọng huy động nguồn vốn trung và
  dài hạn cho nền kinh tế. Đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, dòng vốn
  đầu tư trong và ngoài nước được thu hút vào nền kinh tế là rất lớn. Huy động và sử
  dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư để phát triển kinh tế là nhiệm vụ quan trọng của thị
  trường chứng khoán và của cả hệ thống tài chính quốc gia.
  Các trung gian tài chính là những chủ thể quan trọng bậc nhất trên thị trường
  tài chính, hoạt động của các trung gian tài chính trên thị trường chứng khoán là tất
  yếu và có ý nghĩa to lớn trong quá trình phát triển của thị trường. Phát triển hoạt
  động của các trung gian tài chính trên thị trường chứng khoán là hướng đi chiến
  lược trong sự phát triển lâu dài của các trung gian tài chính trong xu thế hội nhập.
  Thị trường chứng khoán Việt Nam đã đi vào hoạt động được hơn bảy năm,
  đã gặt hái được những thành tựu bước đầu tuy nhiên bên cạnh đó cũng còn nhiều
  bất cập. Thực tế cho thấy trong những năm qua, hoạt động của các trung gian tài
  chính trên thị trường chứng khoán đã thúc đẩy sự phát triển bứt phá của thị trường,
  góp phần huy động một nguồn vốn khổng lồ cho phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, sự
  tham gia của các trung gian tài chính trên thị trường chứng khoán cũng còn nhiều
  hạn chế, chưa phát huy được hết vai trò quan trọng của mình trong xu thế hội nhập
  tài chính quốc tế. Vì vậy phân tích hoạt động của các trung gian tài chính trên thị
  trường chứng khoán và đưa ra các giải pháp để thúc đẩy hoạt động của các trung
  gian tài chính góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế là vô
  cùng cần thiết.
  2. Tình hình nghiên cứu
  Trong thời gian qua, sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế cũng như thị
  trường chứng khoán đã thu hút được nhiều đề tài nghiên cứu về chứng khoán và
  trung gian tài chính. Tuy nhiên trong xu thế hội nhập, hoạt động của các trung gian
  tài chính trên thị trường chứng khoán ngày càng đa dạng và phát tr iển đòi hỏi sự
  nghiên cứu sâu rộng về các hoạt động này. Vì vậy, học viên lựa chọn đề tài: “Hoạt
  động của các trung gian tài chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong
  xu thế hội nhập thị trường tài chính quốc tế”.
  3. Mục đích nghiên cứu
  Mục đích nghiên cứu của luận văn là phân tích, đánh giá thực trạng hoạt
  động của các trung gian tài chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam, từ đó đề
  xuất một số giải pháp thúc đẩy hoạt động của các trung gian trên thị trường chứng
  khoán nhằm phù hợp với xu thế hội nhập tài chính quốc tế - xu thế tất yếu của quá
  trình hội nhập kinh tế thế giới.

  Xem Thêm: Hoạt động của các trung gian tài chính trên thị trường chứng khoán việt nam trong xu thế hội nhập thị trường tài chính quổc tế
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạt động của các trung gian tài chính trên thị trường chứng khoán việt nam trong xu thế hội nhập thị trường tài chính quổc tế sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status