Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bán lẻ việt nam trong hệ thống phân phối tại thị trường nội địa thời kỳ hậu wto

  VipCủ Đậu Đậu Củ Đậu Đậu Đang Ngoại tuyến (992 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bán lẻ việt nam trong hệ thống phân phối tại thị trường nội địa thời kỳ hậu wto

  MỤC LỤC

  MỞ ĐẦU .
  Chương 1 – BÁN LẺ, CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
  CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP BÁN LẺ VÀ MỘT SỐ
  QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT LIÊN QUAN .
  1. 1. Một số vấn đề lý luận về bán lẻ .
  1.1.1. Định nghĩa bán lẻ .
  1.1.2. Vị trí của bán lẻ
  1.1.2.1. Vị trí của dịch vụ bán lẻ trong ngành dịch vụ phân phối .
  1.1.2.2. Vị trí của nhà bán lẻ trong kênh phân phối
  1.1.3. Chức năng của nhà bán lẻ .
  1.2. Khái niệm và một số chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của các
  doanh nghiệp bán lẻ
  1.2.1. Khái niệm về năng lực cạnh tranh
  1.2.2. Một số chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của các doanh
  nghiệp bán lẻ .
  1.2.2.1. Tiềm lực tài chính
  1.2.2.2. Trình độ lao động, trang thiết bị, công nghệ .
  1.2.2.3. Trình độ quản lý và tổ chức kinh doanh
  1.2.2.4. Am hiểu tập quán mua bán, thói quen của khách hàng
  1.2.2.5. Năng lực R&D
  1.2.2.6. Giá cả và chủng loại hàng hoá cung ứng .
  1.2.2.7. Truyền tin và xúc tiến
  1.2.2.8. Thương hiệu .
  1.3. Một số quy định pháp luật .
  1.3.1. Một số quy định trong Quy chế Siêu thị, trung tâm thương
  mại theo Quyết định số 1371/2004/QĐ-BTM ngày 24/9/2004
  1.3.1.1. Tiêu chuẩn siêu thị
  1.3.1.2. Tiêu chuẩn trung tâm thương mại .
  1.3.1.3. Tên gọi và biển hiệu siêu thị, trung tâm thương mại
  1.3.2. Một số quy định trong Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 .
  1.3.2.1. Các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh
  1.3.2.2. Các hành vi bị cấm đối với các doanh nghiệp, nhóm doanh
  nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường và có vị trí độc quyền .
  1.3.2.3. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh .
  Chương 2 – THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÁC
  DOANH NGHIỆP BÁN LẺ VIỆT NAM TẠI THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA
  THỜI KỲ HẬU WTO .
  2.1. Đánh giá khái quát về hệ thống doanh nghiệp phân phối bán lẻ
  Việt Nam trong những năm gần đây .
  2.1.1. Thành tựu
  2.1.1.1. Hệ thống doanh nghiệp phân phối bán lẻ Việt Nam tăng
  trưởng và phát triển nhanh
  2.1.1.2. Doanh nghiệp phân phối bán lẻ Việt Nam tăng trưởng đã
  mang lại những kết quả quan trọng cho nền kinh tế và xã hội .
  2.1.1.3. Hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp phân phối bán
  lẻ Việt Nam bước đầu có những tiến bộ mang tính đột phá quan trọng .
  2.1.1.4. Các doanh nghiệp phân phối bán lẻ Việt Nam đã bắt đầu
  áp dụng những công nghệ mới để hiện đại hóa phương thức kinh doanh
  2.1.2. Những tồn tại
  2.1.2.1. Số lượng doanh nghiệp thương mại nhiều nhưng quy mô
  nhỏ, phân tán, đi kèm với công nghệ, thiết bị lạc hậu .
  2.1.2.2. Phương thức kinh doanh chậm được đổi mới và cơ cấu kênh
  phân phối hàng hoá phát triển còn mang nặng tính tự phát, lạc hậu, thiếu
  tính chuyên nghiệp .
  2.1.2.3. Lao động trong doanh nghiệp phân phối bán lẻ còn yếu và
  thiếu về trình độ tay nghề, chưa có nhiều chuyên gia giỏi
  2.1.2.4. Chế độ, chính sách với người lao động chưa đảm bảo
  2.2. Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp phân phối bán lẻ Việt
  Nam trong mối tương quan với các tập đoàn phân phối bán lẻ nước
  ngoài
  2.2.1. Khái quát về hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa
  hàng bán lẻ tự chọn trên thị trường phân phối bán lẻ Việt Nam .
  2.2.1.1. Hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng bán lẻ
  tự chọn trên thị trường phân phối bán lẻ Việt Nam
  2.2.1.2. Đánh giá khái quát về tương quan lực lượng giữa các nhà
  bán lẻ trong nước và nước ngoài trên thị trường phân phối bán lẻ Việt Nam
  2.2.2. Các tập đoàn phân phối bán lẻ nước ngoài – đối thủ cạnh
  tranh chính của doanh nghiệp phân phối bán lẻ Việt Nam .
  2.2.2.1. Metro Cash & Carry Việt Nam .
  2.2.2.2. Big C Thăng Long .
  2.2.2.3. Trung tâm thương mại Parkson (Parkson Sagontourist
  Plaza) .
  2.2.3. Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam
  trên thị trường nội địa thời kỳ hậu WTO
  2.2.3.1. Tiềm lực tài chính
  2.2.3.2. Trình độ lao động, trang thiết bị, công nghệ .
  2.2.3.3. Trình độ quản lý và tổ chức kinh doanh .
  2.2.3.4. Am hiểu tập quán mua bán, thói quen của khách hàng
  2.2.3.5. Năng lực R&D .
  2.2.3.6. Giá cả và chủng loại hàng hoá cung ứng .
  2.2.3.7. Truyền tin và xúc tiến
  2.2.3.8. Thương hiệu .
  Chương 3 – MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH
  TRANH CỦA DOANH NGHIỆP BÁN LẺ VIỆT NAM TẠI THỊ
  TRƯỜNG NỘI ĐỊA THỜI KỲ HẬU WTO .
  3.1. Cam kết của Việt Nam về mở cửa thị trường phân phối, cơ hội và
  thách thức đối với các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam .
  3.1.1. Cam kết của Việt Nam về mở cửa thị trường phân phối
  3.1.1.1. Các sản phẩm thuộc diện loại trừ chung
  3.1.1.2. Về mức độ và thời gian mở cửa của thị trường .
  3.1.2. Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp bán lẻ nội địa khi
  Việt Nam thực hiện các cam kết trong WTO về mở cửa thị trường phân
  phối trong thời gian tới .
  3.1.2.1. Cơ hội đối với các doanh nghiệp bán lẻ
  3.1.2.2. Thách thức đối với các doanh nghiệp bán lẻ
  3.2. Một số xu hướng chính tác động tới sự phát triển của thị trường
  phân phối bán lẻ của Việt Nam trong thời gian tới
  3.2.1. Xu hướng gia tăng nhanh chóng trong chi tiêu cá nhân của
  người tiêu dùng Việt Nam
  3.2.2. Xu hướng thay đổi trong cách thức mua sắm của người tiêu
  dùng Việt Nam
  3.2.3. Xu hướng thay đổi trong mô hình tổ chức kinh doanh phân
  phối ở Việt Nam đang diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt kể từ khi có sự xuất
  hiện của các nhà phân phối nước ngoài .
  3.3. Quan điểm, phương hướng nâng cao sức cạnh tranh của các doanh
  nghiệp phân phối bán lẻ Việt Nam thời gian tới .
  3.3.1. Định hướng phát triển các loại hình phân phối bán lẻ
  3.3.2. Quan điểm, phương hướng nâng cao năng lực cạnh tranh
  của doanh nghiệp phân phối bán lẻ Việt Nam
  3.4. Một số giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của các doanh
  nghiệp phân phối bán lẻ Việt Nam trong thời gian tới
  3.4.1. Các giải pháp vĩ mô .
  3.4.1.1. Chính sách tuyên truyền, phổ biến và giáo dục, đào tạo .
  3.4.1.2. Chính sách kinh tế
  3.4.2. Các giải pháp cho doanh nghiệp phân phối bán lẻ
  3.4.2.1. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của doanh nghiệp
  3.4.2.2. Các biện pháp giảm chi phí kinh doanh .
  3.4.2.3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực .
  3.4.2.4. Áp dụng công nghệ mới vào quản lý phân phối, lưu chuyển
  hàng hoá, thanh toán .
  3.4.2.5. Mở rộng chủng loại hàng hoá, kiểm soát chặt chẽ chất lượng
  hàng hoá
  3.4.2.6. Đa dạng hóa phương thức bán hàng .
  3.4.2.7. Xây dựng và phát triển theo “chuỗi” .
  3.4.2.8. Tạo mối liên kết với các nhà cung cấp và với các nhà bán
  lẻ khác .
  3.4.2.9. Đẩy mạnh hoạt động của hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam
  3.4.2.10. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp
  3.4.2.11. Xác định rõ và trung thành với khách hàng mục tiêu .
  3.4.2.12. Xây dựng và phát triển thương hiệu doanh nghiệp .
  KẾT LUẬN .
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Sau gần 12 năm đàm phán, ngày 07 tháng 11 năm 2006 Việt Nam đã chính
  thức được kết nạp vào WTO và trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức này.
  Gia nhập WTO, Việt Nam đã thể hiện sự hội nhập một cách mạnh mẽ và toàn
  diện với thế giới thông qua những cam kết cụ thể cả trong lĩnh vực hàng hoá,
  dịch vụ, trợ cấp, đầu tư liên quan đến thương mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ .
  Trong đó, các cam kết về mở cửa thị trường dịch vụ phân phối của Việt Nam
  trong WTO được đánh giá là khá mạnh mẽ. Vì vậy, ngành phân phối bán lẻ của
  Việt Nam sẽ chịu nhiều tác động từ quá trình mở cửa thị trường trong khuôn khổ
  thực hiện các cam kết của WTO. Các tác động này đặc biệt phụ thuộc vào năng
  lực cạnh tranh của các nhà bán lẻ trong nước.
  Các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam rất dễ bị tổn thương khi phải đương đầu
  với những áp lực cạnh tranh từ phía các nhà phân phối bán lẻ nước ngoài vì mức
  độ phát triển của ngành dịch vụ này ở Việt Nam còn khá thấp. Ở thời điểm hi ện
  tại, một số tập đoàn bán lẻ nước ngoài đã có những bước đi đầu tiên khá vững
  chắc tại thị trường Việt Nam; một số khác đang chuẩn bị cho những kế hoạch
  lớn, dài hơi với mục tiêu chiếm lĩnh thị trường bán lẻ Việt Nam - như họ từng
  làm và từng thành công tại nhiều quốc gia khác. Sức ép đối với các nhà phân
  phối, bán lẻ trong nước là rất lớn. Đối mặt với các tập đoàn nước ngoài hùng
  mạnh trong điều kiện cơ sở hạ tầng yếu kém, Nhà nước chưa có những chính
  sách, quy hoạch rõ ràng cho thị trường bán lẻ, lại gặp rất nhiều khó khăn về vốn,
  nhân lực, hậu cần, kinh nghiệm các nhà bán lẻ trong nước đang đứng trước
  nguy cơ “thua trên sân nhà”. Nếu thua trên quy mô ngày càng rộng, hậu quả sẽ
  không chỉ dừng lại ở chỗ mất thị trường bán lẻ vào tay các tập đoàn nước ngoài,
  mà kéo theo nó là sự sụp đổ của các nhà sản xuất trong nước, và hoạt động nhập
  khẩu cũng bị chi phối. Đó sẽ không chỉ là nạn thất nghiệp của hàng vạn, thậm
  chí hàng chục vạn thương nhân, mà còn là tình trạng mất thị trường tiêu thụ của
  hàng triệu lao động cả ở nông thôn lẫn đô thị.
  Vậy, Nhà nước và các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam phải đối mặt với
  nguy cơ đó như thế nào? Cần những giải pháp gì để nâng cao năng lực cạnh
  tranh của các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam trong điều kiện chúng ta mở cửa thị
  trường?
  Nhận thấy đây là một vấn đề rất cấp thiết trong tình hình hiện nay, người
  viết chọn nghiên cứu đề tài: “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của
  doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam trong hệ thống phân phối tại thị trường nội địa
  thời kỳ hậu WTO”.

  Xem Thêm: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bán lẻ việt nam trong hệ thống phân phối tại thị trường nội địa thời kỳ hậu wto
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bán lẻ việt nam trong hệ thống phân phối tại thị trường nội địa thời kỳ hậu wto sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status